Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studiów (obowiązuje od 1 października 2017 r.)

Regulamin studiów (obowiązuje od 1 października 2019 r.)

Regulamin świadczeń dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin organizacyjny

Wykaz jednostek organizacyjnych administracji wraz z oznaczeniami stosowanymi w korespondencji

Schemat struktury organizacyjnej administracji

Regulamin organizacyjny Instytutu Ekonomicznego

Regulamin organizacyjny Instytutu Języków Obcych

Regulamin organizacyjny Instytutu Kultury Fizycznej

Regulamin organizacyjny Instytutu Pedagogicznego (zmieniony Zarządzeniem Rektora Nr 84/2017 i Zarządzeniem Rektora Nr 91/2018)

Regulamin organizacyjny Instytutu Technicznego

Regulamin organizacyjny Instytutu Zdrowia

Regulamin pracy Senatu

Regulamin Konwentu

Regulamin wydawnictwa uczelnianego

Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin potwierdzania efektów uczenia się

Regulamin studiów podyplomowych

Regulamin studiów podyplomowych (obowiązuje uczestników rozpoczynających studia od 1 października 2019 r.)

Regulamin kursów i szkoleń

Regulamin zasad dyplomowania słuchaczy studiów podyplomowych

Regulamin dyplomowania studentów

Regulamin dyplomowania studentów (tekst ujednolicony)

Regulamin praktyk studenckich

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów

Regulamin samorządu studentów

Regulamin pracy

Regulamin pracy (obowiązuje od 26 września 2019 r.)

Regulamin okresowej oceny nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim

Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień Rektora pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin wewnętrznej kontroli finansowej

Regulamin komisji przetargowej

REGULAMIN PRZYGOTOWYWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH obowiązujący od dnia 27 września 2019 r.

REGULAMIN PRZYGOTOWYWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH obowiązujący od dnia 29 grudnia 2017 r.

REGULAMIN PRZYGOTOWYWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH obowiązujący do dnia 28 grudnia 2017 r.

Regulamin strony internetowej

Regulamin przyznawania stypendiów dla pracowników i studentów PWSZ z własnego funduszu stypendialnego

Regulamin premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin prowadzenia prac badawczych przez nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin wynagradzania

Regulamin ochrony danych osobowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin użytkowania komputerów przenośnych

Regulamin funkcjonowania Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin przyznawania wsparcia oraz dysponowania środkami z Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Nowym Sączu