przyznawania pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

studiów

organizacyjny

wykaz jednostek organizacyjnych administracji wraz z oznaczeniami stosowanymi w korespondencji

schemat struktury organizacyjnej administracji

organizacyjny Instytutu Ekonomicznego

organizacyjny Instytutu Języków Obcych

organizacyjny Instytutu Kultury Fizycznej

organizacyjny Instytutu Pedagogicznego

organizacyjny Instytutu Technicznego

organizacyjny Instytutu Zdrowia

pracy Senatu

Konwentu

wydawnictwa uczelnianego

zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych

potwierdzania efektów uczenia się

studiów podyplomowych

kursów i szkoleń

zasad dyplomowania słuchaczy studiów podyplomowych

dyplomowania studentów

dyplomowania studentów (tekst ujednolicony)

praktyk studenckich

przyznawania pomocy materialnej dla studentów

samorządu studentów

pracy

okresowej oceny nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim

przyznawania nagród i wyróżnień Rektora pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

wewnętrznej kontroli finansowej

komisji przetargowej

przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE i innych źródeł zewnętrznych

strony internetowej

przyznawania stypendiów dla pracowników i studentów PWSZ z własnego funduszu stypendialnego

premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

prowadzenia prac badawczych przez nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu