POMOC MATERIALNA

 

Załącznik nr 1 – wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 2019/2020,

Załącznik nr 1a – oświadczenie studenta o wysokości miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka rodziny studenta,

Załącznik nr 1b – wniosek o kontynuowanie w semestrze letnim wypłat stypendium socjalnego, przyznanego w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 na studiach pierwszego stopnia,

Załącznik nr 2 – wzór zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki,

Załącznik nr 2a – oświadczenie studenta lub członka rodziny studenta o nieuzyskiwaniu określonych dochodów w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki,

Załącznik nr 3 – oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu uzyskanego po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym przyznane zostało świadczenie,

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5 – wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2019/2020,

Załącznik nr 6 – wniosek o przyznanie stypendium rektora w roku akademickim 2019/2020,

Załącznik nr 7 – wniosek o przyznanie zapomogi w roku akademickim 2019/2020,

Załącznik nr 8 – informacja o numerze konta bankowego,

Załącznik nr 9 – wezwanie do uzupełnienia braków w dokumentacji stypendialnej.

 

 

INNE DRUKI

wniosek o obniżenie opłaty za powtarzanie przedmiotu lub semestru

zał. do wniosku o obniżenie opłaty - oświadczenie o dochodzie z ostatnich trzech miesięcy

zał. do wniosku o obniżenie opłaty - oświadczenie PESEL - NIP do deklaracji PIT

wniosek o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej

wniosek o zwiększenie limitu ASAP

wniosek o wydanie skierowania na wyjazd studenta