Ogłoszenia, zarządzenia i uchwały

  UWAGA STUDENCI!
WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

 

Ogłoszenie w sprawie przyznania stypendium socjalnego, rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, na semestr letni roku akademickiego 2016/2017

Komunikat w sprawie odbioru decyzji wnioskowanej pomocy materialnej przez studentów na kierunkach Mechatronika oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji – studia drugiego stopnia w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017

Ogłoszenie w sprawie przyznania stypendium socjalnego w roku akademickim 2016/2017

Ogłoszenie w sprawie przyznania, w roku akademickim 2016/2017, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

 

Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w roku akademickim 2016/2017 /tekst ujednolicony/

ZARZĄDZENIE Nr 2/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów

ZARZĄDZENIE Nr 64/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 28 października 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów

ZARZĄDZENIE Nr 59/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 19 września 2016 r. w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów

Załącznik do zarządzenia 59/2016 - treść regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów w roku akademickim 2016/2017

 

ZARZĄDZENIE Nr 69/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne

ZARZĄDZENIE Nr 60/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne

Dostępne formy pomocy

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów

 

INFORMACJA NA TEMAT STYPENDIÓW MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA NA ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

Wnioski o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia należy składać w Rektoracie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, ul. Staszica 1, Dział Spraw Studenckich i Kształcenia, pokój 107,

od 21 sierpnia 2017 r. do 11 września 2017 r.

Pliki do pobrania:

Wskazówki dotyczące wypełniania wniosku o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018

Wniosek o przyznanie stypendium - WZÓR

Wniosek o przyznanie stypendium – AKTYWNY FORMULARZ

 

Przypominamy wszystkim studentom, że istnieje możliwość otrzymania pomocy materialnej w postaci:

stypendium socjalnego*,

stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,

stypendium Rektora dla najlepszych studentów,

zapomogi.

 

* Studenci studiów stacjonarnych, mieszkający w Domu Studenta lub w innym obiekcie niż Dom Studenta, którzy złożą stosowne oświadczenie (załącznik nr 4) mogą otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości

Druki do pobrania

Załącznik nr 1 – wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 2016/2017,

Załącznik nr 1a – oświadczenie studenta o wysokości miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka rodziny studenta,

Załącznik nr 1b – wniosek o kontynuowanie w semestrze letnim wypłat stypendium socjalnego, przyznanego w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 na studiach pierwszego stopnia,

Załącznik nr 2 – wzór zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki,

Załącznik nr 2a – oświadczenie studenta lub członka rodziny studenta o nieuzyskiwaniu określonych dochodów w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki,

Załącznik nr 3 – oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki lub po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym przyznane zostało świadczenie,

Załącznik nr 4 – oświadczenie studenta o zamieszkiwaniu w Domu Studenta lub w obiekcie innym niż Dom Studenta w roku akademickim 2016/2017,

Załącznik nr 5 – wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2016/2017,

Załącznik nr 6 – wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2016/2017,

Załącznik nr 7 – wniosek o przyznanie zapomogi w roku akademickim 2016/2017,

Załącznik nr 8 – informacja o numerze konta bankowego,

Załącznik nr 9 – wezwanie do uzupełnienia braków w dokumentacji stypendialnej.

 

UCHWAŁA Nr 4/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów

Załącznik do Uchwały Nr 4/2015 Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia 20 lutego 2015 r.