Dostępne formy pomocy

OBOWIĄZKOWE ZAŚWIADCZENIE Z OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

Informujemy, że od 1 października 2019 roku wchodzi w życie art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce o treści „Komisja stypendialna (...) odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.”

W związku z powyższym dołączenie zaświadczenia obowiązuje wszystkich studentów, dla których miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie obliczony na podstawie złożonych dokumentów jest równy lub niższy od 528,00 zł.

Wzór wniosku do ośrodka pomocy społecznej o wydanie zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny studenta (do pobrania)

Komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku nie dołączenia do wniosku zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny, jeżeli przyczyny niedołączenia tego zaświadczenia były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymana rodziny.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

stypendium socjalne*

stypendium dla osób niepełnosprawnych

stypendium Rektora

zapomoga

 

Druki do pobrania

Załącznik nr 1 – wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 2019/2020,

Załącznik nr 1a* – oświadczenie studenta o wysokości miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka rodziny studenta,

Załącznik nr 1b – wniosek o kontynuowanie w semestrze letnim wypłat stypendium socjalnego, przyznanego w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 na studiach pierwszego stopnia,

Załącznik nr 2 – wzór zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki,

Załącznik nr 2a – oświadczenie studenta lub członka rodziny studenta o nieuzyskiwaniu określonych dochodów w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki,

Załącznik nr 3 – oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu uzyskanego po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym przyznane zostało świadczenie,

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5 – wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2019/2020,

Kwestionariusz rejestracyjny dla Studentów Niepełnosprawnych studiujących w PWSZ Nowy Sącz (nie obowiązkowy)

Załącznik nr 6 – wniosek o przyznanie stypendium rektora w roku akademickim 2019/2020,

Załącznik nr 7 – wniosek o przyznanie zapomogi w roku akademickim 2019/2020,

Załącznik nr 8 – informacja o numerze konta bankowego,

Załącznik nr 9 – wezwanie do uzupełnienia braków w dokumentacji stypendialnej,

 

*W przypadku dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym - przy wypełnianiu dochodu w Załączniku nr 1a, proszę skorzystać z tabel podanych na stronie internetowej: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20190000724