Rada Instytutu jest organem opiniodawczo-doradczym, powoływanym przez dyrektora na okres kadencji organów Uczelni. Funkcjonowanie Rady Instytutu reguluje statut Uczelni.

 

Do zadań Rady Instytutu należy w szczególności:

 • opiniowanie planów i programów rozwoju instytutu na dany rok akademicki;
 • opiniowanie planów studiów i programów kształcenia dla danego kierunku studiów;
 • ocenianie jakości pracy w instytucie ze szczególnym uwzględnieniem realizacji efektów kształcenia;
 • opiniowanie organizacji i funkcjonowania systemu zapewniania jakości kształcenia w instytucie;
 • opiniowanie tematów i zakresu prac dyplomowych;
 • opiniowanie zmian zapewniających wewnętrzny rozwój instytutu, nie zastrzeżonych dla innych organów Uczelni;
 • realizacja innych zadań wynikających z potrzeb instytutu, nie zastrzeżonych dla statutowych organów Uczelni.

 

W skład Rady Instytutu wchodzą: 

 • dyrektor jako przewodniczący;
 • zastępca dyrektora instytutu;
 • kierownicy zakładów;
 • po jednym pracowniku zatrudnionym na stanowisku profesora, wschodzącym w skład minimum kadrowego każdego kierunku prowadzonego przez instytut;
 • przedstawiciel opiekunów praktyk zawodowych studentów wyznaczony przez dyrektora;
 • przedstawiciel studentów delegowany przez organ samorządu studentów.

 

Skład Rady Instytutu Ekonomicznego

 1. prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz - przewodniczący RI
 2. prof. dr hab. Zygmunt Szymla
 3. dr Honorata Trzcińska
 4. dr Marek Reichel
 5. prof. dr hab. Mihalcova Bohuslava
 6. prof. dr hab. Leszek Rudnicki
 7. prof. dr hab. Jerzy Kornaś
 8. prof. dr hab. Krzysztof Surówka
 9. dr hab. Bogusz Mikuła, prof. nadzw.
 10. dr hab. Agata Niemczyk, prof. nadzw.
 11. dr hab. Jarosław Reszczyński, prof. nadzw.
 12. dr Adam Rybarski, prof. nadzw.
 13. dr Elżbieta Gajecka-Mirek
 14. Marek Uszko - przedstawiciel studentów