Charakterystyka

Kierunek studiów e-Administracja umiejscowiony został w dwóch obszarach nauk: nauki społeczne (75%) oraz nauki ścisłe (25%). Studia na kierunku e-Administracja trwają podobnie jak na kierunku Ekonomia 6 semestrów.

Warunkiem ukończenia studiów na kierunku e-Administracja i uzyskania tytułu licencjat jest uzyskanie 180 punktów ECTS podczas całego cyklu kształcenia oraz pozytywny wynik egzaminu dyplomowego na podstawie przedłożonej wcześniej pracy licencjackiej, napisanej pod kierunkiem promotora i ocenionej przez recenzenta.

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Profil kształcenia: praktyczny

Liczba godzin praktyk zawodowych: 600 godzin

Organizacja zajęć dydaktycznych:

  • studia stacjonarne – w systemie od poniedziałku do piątku,
  • studia niestacjonarne – semestralnie, około 9 zjazdów weekendowych, w systemie od piątku (po godz. 16.00) do niedzieli.

 

Nauczanie języków obcych:

  • język angielski 120 godzin
  • język słowacki 30 godzin

Ponadto, studenci kierunku mogą brać udział w wymianach młodzieży w ramach programu Erasmus i kontynuować studia przez 6 m-cy na uczelniach zagranicznych, m.in. w: Hiszpanii, Włoszech, Turcji, Węgrzech i wielu innych.

 

Dlaczego warto wybrać e-Administrację?

W dobie postępu technologicznego oraz rozwoju informatyzacji i cyfryzacji następuje transformacja administracji „papierowej” na „elektroniczną”. Wiedza, a zwłaszcza umiejętności zawodowe zdobyte w trakcie studiów w zakresie „tradycyjnej” administracji, okazują się być niewystarczające na stanowiskach wykorzystujących informatyczne nośniki danych oraz systemy teleinformatyczne. Taka sytuacja wymaga zatrudniania personelu wykwalifikowanego w tym zakresie. Uruchomienie kierunku e-Administracja w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Nowym Sączu jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom zmieniającego się otoczenia i pozwala wykształcić wykwalifikowanych pracowników na stanowiska pracy w zakresie e-Administracji.

W programie studiów na kierunku e-Administracja przewidziano wiele przedmiotów związanych z nowoczesnymi technologiami, prawem, ekonomią, zarządzaniem, co daje absolwentom solidne podstawy do podjęcia pracy w administracji gospodarczej lub samorządowej.

 

Opis kwalifikacji absolwenta

Absolwent kierunku e-Administracja wyróżniał się będzie znajomością prawa z zakresu administracji, przede wszystkim prawa administracyjnego materialnego oraz procedury administracyjnej przy jednoczesnym zrozumieniu zależności z innymi dziedzinami, np. prawo karne, ekonomia, finanse. Poza podstawową wiedzą z zakresu administracji i wykorzystywania narzędzi informatycznych, dla skutecznej oraz twórczej realizacji swych zadań absolwent nabędzie również kompetencje społeczne dotyczące m.in. poczucia osobistej odpowiedzialności za podejmowane decyzje w środowisku pracy i poza nim, zdolność do określania priorytetów w realizacji powierzonych zadań, chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych, umiejętność współpracy w grupie czy w końcu rozumienie i przestrzeganie zasad etyki zawodowej.

Absolwent tego kierunku będzie wykwalifikowanym pracownikiem posiadającym wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe cenione na współczesnym rynku pracy. Ukończenie studiów na kierunku e-Administracja stanowi dla absolwenta wartość dodaną na rynku pracy oraz podnosi jego znaczenie jako potencjalnego pracownika. Zdobyte kompetencje umożliwiają w dłuższej perspektywie szanse rozwoju zawodowego na stanowiskach kierowniczych i zarządczych.

Kierunek e-Administracja przygotuje absolwenta do pracy w administracji, zarówno publicznej, biznesowej, jak również w instytucjach pozarządowych. Ukończenie studiów o kierunku e-Administracja studiów stwarza możliwości podjęcia zatrudnienia w np.:

  • administracji publicznej,
  • administracji biznesowej,
  • podmiotach gospodarczych,
  • organizacjach pozarządowych,
  • firmach doradczych i konsultingowych.

Zdobyta wiedza i umiejętności absolwenta przyczynią się do większego profesjonalizmu i fachowości w wykonywaniu pracy zawodowej, zwłaszcza w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w funkcjonowaniu e-Administracji.