Charakterystyka

e-Administracja to interdyscyplinarny kierunek, który stanowi połączenie administracji, informatyki i zarządzania.

Obecnie, zarówno przedsiębiorstwa, jak i instytucje publiczne w swojej działalności wykorzystują wyspecjalizowane systemy informatyczne, ułatwiające zarządzanie produkcją, wiedzą czy finansami; w przypadku zaś jednostek samorządu terytorialnego, świadczeniem usług publicznych. Kierunek ten stwarza możliwość poznania tych systemów od strony organizacyjno-prawnej, ekonomicznej oraz informatycznej. W toku studiów stosowane są nowoczesne metody zajęć prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę naukową, specjalistów i praktyków, mających doświadczenie zawodowe, związane z administracją i zarządzaniem publicznym. Ponadto część programu studiów realizowana jest w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych w ramach rozbudowanego systemu praktyk zawodowych.

 

Nazwa kierunku studiów: e-Administracja

Grupa zajęć specjalizacyjnych z zakresu: Administracja publiczna i gospodarka nieruchomościami, Administracja w społeczeństwie informacyjnym

Poziom studiów: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: praktycznyForma studiów: studia stacjonarne i studia niestacjonarne

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat

Wymiar praktyk zawodowych: 600 godzin

 

Przykłady przedmiotów realizowanych w toku studiów na kierunku e Administracja

(Uwaga: dobór przedmiotów kształcenia zależy od wybranych modułów specjalnościowych m.in.):

Postępowanie administracyjne, Zamówienia publiczne, Prawo administracyjne, Zarządzanie w sektorze publicznym, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne,Podstaw gospodarki nieruchomościami, Podstawy informatyki i technologie informacyjne, Cyber-bezpieczeństwo i elementy kryptologii, Elektroniczne zarządzanie dokumentacją, Projektowanie serwisów internetowych i grafika komputerowa, Techniki negocjacji i mediacji w administracji, E-biznes, Systemy wspomagania decyzji, E-bankowość.

Umiejętności

Podstawowymi umiejętnościami jakimi, każdy student będzie mógł operować po ukończeniu studiów to:

1. wykorzystywanie technologii w funkcjonowaniu elektronicznej administracji publicznej oraz w przedsiębiorstwach

2. zarządzanie informacjami i projektami informatycznymi

3. określanie stopnia bezpieczeństwa informatycznego w administracji

4. projektowanie, wykorzystywanie stron internetowych oraz grafiki komputerowej

5. posługiwanie się przepisami prawa oraz formułowanie pism urzędowych

Praktyki

Studenci odbywają praktyki zawodowe na stanowiskach związanych ze studiowanym kierunkiem, w organach administracji rządowej i samorządowej oraz w podmiotach gospodarczych, takich jak,Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie - Delegatura w Nowym Sączu,Starostwo Powiatowe w Limanowej, Urząd Miasta Nowego Sącza, Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, Urząd Miejski w Bobowej, Urząd Gminy Chełmiec, Urząd Gminy w Łącku oraz przedsiębiorstwa z obszaru powiatów nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego oraz miasta Nowego Sącza.Wydłużony okres praktyk zawodowych stwarza nie tylko możliwość praktycznej weryfikacji nabytej wiedzy i umiejętności, ale w wielu przypadkach również poznania przyszłego pracodawcy.

Co po studiach?

Celem kształcenia na kierunku e-Administracja jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie studentów do wdrażania i bieżącej obsługi systemów informatycznych, baz danych, wykorzystywanych do usprawniania funkcjonowania zarówno administracji publicznej, jak i przedsiębiorstw prywatnych.

Studia przeznaczone są dla przyszłych menedżerów, przedsiębiorców, pracowników firm oraz instytucji publicznych i pozarządowych. Mają one na celu ukazanie im możliwości wykorzystania e-administracji i e-usług w swojej działalności. Absolwenci tego kierunku będą specjalistami, których wiedza i kompetencje stanowić będą o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstw oraz o jakości świadczonych usług w administracji publicznej.

Plany studiów i karty przedmiotów

 

Profil praktyczny

Rok rozpoczęcia studiów 2019/2020

 

Studia stacjonarne:

e-Administracja

 

Studia niestacjonarne:

e-Administracja

 

Karty przedmiotów dostępne są w systemie Wirtualny Dziekanat.