Charakterystyka

Kształcenie na tym kierunku jest skoncentrowane na zjawiskach i procesach ekonomicznych charakterystycznych dla rynkowych i mieszanych modeli gospodarki, ujmowanej zarówno w marko – jak i mikroskali, w ujęciu tak krajowym jak i międzynarodowym. Studia stwarzają możliwość poznania różnych aspektów działalności gospodarczej oraz technik i metod prowadzenia analiz ekonomicznych. Przygotowują absolwentów do pracy na odpowiedzialnych stanowiskach w zawodzie ekonomisty.

 

1. Nazwa kierunku studiów: Ekonomia

2. Grupa zajęć specjalizacyjnych z zakresu: Gospodarka i finanse sektora publicznego, Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw

3. Poziom studiów: studia pierwszego stopnia

4. Profil studiów: praktyczny

5. Forma studiów: studia stacjonarne i studia niestacjonarne

6. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat

7. Wymiar praktyk zawodowych: 525 godzin

 

Przykłady przedmiotów realizowanych w toku studiów na kierunku Ekonomia

(Uwaga: dobór przedmiotów kształcenia zależy od wybranych modułów specjalnościowych m.in.):

Teoria ekonomii, Zarządzanie, Rachunkowość, Podstawy marketingu, Finanse, Negocjacje i public relations, Funkcjonowanie sektora publicznego, Przedsiębiorczość i innowacje oraz strategie w rozwoju regionalnym i lokalnym, Instytucje finansowe, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Audyt wewnętrzny.

Umiejętności

Podstawowymi umiejętnościami jakimi, każdy student będzie mógł operować po ukończeniu studiów to:

1. analizowanie i ocena procesów w sferze dóbr i usług publicznych oraz prywatnych,

2. przygotowanie planu finansowego firmy oraz prowadzenie dokumentacji finansowej przedsiębiorstwa,

3. przygotowanie i ocenianie projektów inwestycyjnych

4. przygotowanie projektów działań związanych z monitoringiem kosztów,

5. efektywne zarządzanie projektami, wykorzystywanie systemów informatycznych i wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania.

Praktyki

W toku studiów studenci odbywają praktyki zawodowe w podmiotach gospodarczych, organizacjach i instytucjach publicznych, na stanowiskach związanych ze studiowanym kierunkiem, np. Urzędem Miasta Nowego Sącza, Starostwem Powiatowym w Nowym Sączu, Wiśniowskim Sp. z o.o S.K.A., Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Nowym Sączu. Sądeckimi Wodociągami Sp. z o.o.. Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu. Urzędem Skarbowym w Nowym Sączu, Biurem Rachunkowym Standard, Kancelarią Podatkową Patron. ING bankiem Śląskim Oddział w Nowym Sączu.

Wydłużony okres praktyk zawodowych stwarza nie tylko możliwość praktycznej weryfikacji nabytej wiedzy i umiejętności, ale w wielu przypadkach również poznania przyszłego pracodawcy.

Co po studiach?

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy i realizacji zadań operacyjnych, analitycznych i menedżerskich oraz marketingowych w takich podmiotach jak:

przedsiębiorstwa, banki, instytucje sektora publicznego i pozarządowego. Jest także przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwent kierunku ekonomia pierwszego stopnia jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Plany studiów i karty przedmiotów

Profil praktyczny

Rok rozpoczęcia studiów 2019/2020

 

Studia stacjonarne:

Ekonomia

 

Studia niestacjonarne:

Ekonomia

 

Karty przedmiotów dostępne są w systemie Wirtualny Dziekanat.