Charakterystyka

Kierunek studiów drugiego stopnia: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw o profilu praktycznym stanowi kolejny element poszerzenia oferty edukacyjnej Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

Oferowane studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy. Zaprojektowane zostały one z myślą o przekazaniu studentom niezbędnej wiedzy i kształtowaniu umiejętności, które przyczynią się do większego profesjonalizmu i fachowości w wykonywaniu pracy zawodowej.


Dlaczego warto studiować Ekonomikę i organizację przedsiębiorstw?

W obliczu szybkiego rozwoju technologicznego, a także wykorzystania nowych narzędzi informatycznych w pracy zawodowej, program kształcenia na studiach wyższych wymaga dostosowania do zmieniających się warunków otoczenia. Studia drugiego stopnia Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu są wyjściem naprzeciw potrzebom edukacyjnym absolwentów studiów pierwszego stopnia. Pozwalają także na zwiększenie mieszkańcom Sądecczyzny dostępu do edukacji na poziomie magisterskim.

Ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw o profilu praktycznym pozwoli jego absolwentom na uzyskanie kwalifikacji istotnych, z punktu widzenia współczesnego rynku pracy. Nabyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne z racji interdyscyplinarnego charakteru programu kształcenia, umożliwią podjęcie aktywności zawodowej na terenie całego kraju. Studia na kierunku Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw są ponadto odpowiedzią na nowe wyzwania, jakie stają przed osobami zatrudnianymi w m.in. przedsiębiorstwach różnego szczebla, instytucjach finansowych, a także prowadzących własną działalność gospodarczą.

 

Cel kształcenia

Celem kształcenia na kierunku Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry, posiadającej umiejętność skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem, podejmowania decyzji inwestycyjnych, pozyskiwania środków finansowych do prowadzenia działalności gospodarczej, a także koordynowania kierunków i strategii rozwoju firmy.

Realizacja celu ogólnego kształcenia przejawiać się będzie m.in. poprzez:

 • nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu ekonomicznych i prawnych zagadnień funkcjonowania przedsiębiorstw;

 • uzyskanie wiedzy o stosowanych strategiach gospodarczych i procesach organizacyjno-ekonomicznych w przedsiębiorstwach;

 • poznanie zasad funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw;

 • nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa;

 • poznanie zasad oraz wykształcenie umiejętności zarządzania zasobami finansowymi, rzeczowymi i osobowymi, jak również informacją i wiedzą w przedsiębiorstwie;

 • zdolność do kształtowania różnych operacji gospodarczych, w tym głównie finansowych, zmierzających do optymalizowania struktur majątkowych i kapitałowych;

 • poznanie zasad posługiwania się narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi w ekonomice i organizacji przedsiębiorstwa;

 • nabycie umiejętności z zakresu wykorzystania mechanizmów marketingowych do podejmowania trafnych decyzji, opracowywania biznes planu i kształtowania właściwych stosunków z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Opis kwalifikacji absolwenta

Kończąc studia drugiego stopnia na kierunku Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, absolwent zdobędzie zaawansowaną merytorycznie wiedzę, umiejętności z zakresu ekonomii, organizacji i zarządzania oraz kompetencje społeczne. Pozna również zasady funkcjonowania przedsiębiorstw, rynków finansowych, jak również metody i techniki zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz przeprowadzania analiz ekonomicznych i prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwach.

Student kierunku Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, poza wiedzą z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw, dla skutecznej realizacji swych zadań – rozwinie kompetencje społeczne dotyczące m.in. poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje w środowisku pracy i poza nim, zdolność określania priorytetów w realizacji powierzonych zadań, dążenia do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, umiejętność współpracy w grupie oraz rozumienie zasad etyki zawodowej i dążenie do jej przestrzegania.

Przedmioty zaplanowane w planie studiów dla kierunku Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw podzielone zostały na podstawowe, kierunkowe, specjalnościowe i pozostałe. W ramach przedmiotów podstawowych oraz kierunkowych, adresowanych do wszystkich studentów kierunku Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw – oferowana jest wiedza, m.in. z zakresu ekonomii oraz zarządzania w przedsiębiorstwie, a w ramach przedmiotów wybieralnych – przekazywana jest wiedza uwzględniająca charakter kursu. Cały proces kształcenia jest ponadto wzbogacony o projekty badawcze, mające na celu pomoc w rozwiązywaniu problemów lokalnych podmiotów biznesowych i okołobiznesowych.

Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym, przewidziane w programie studiów, są prowadzone w warunkach właściwych dla danego zakresu działalności zawodowej (wykorzystanie narzędzi informatycznych, symulacje, case study, realne problemy rozwiązywane przez studentów w ramach praktyk). Studenci w jak największym stopniu będą bezpośrednio zaangażowani w wykonywanie określonych czynności praktycznych.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw nabędzie właściwą dla kierunku wiedzę oraz umiejętności istotne w praktyce zawodowej. Studia na tym kierunku przygotują absolwenta do podjęcia zatrudnienia m.in. w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych oraz w innych organizacjach, zarówno prywatnych jak i publicznych.

Warunkiem ukończenia studiów na kierunku Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw i uzyskania tytułu magistra jest uzyskanie 120 punktów ECTS podczas całego cyklu kształcenia oraz pozytywny wynik egzaminu magisterskiego na podstawie przedłożonej wcześniej pracy magisterskiej, napisanej pod kierunkiem promotora i ocenionej przez recenzenta.

Obszar kształcenia: obszar nauk społecznych

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Profil kształcenia: praktyczny

Czas trwania: 4 semestry (120 ECTS)

Czas trwania praktyk zawodowych: 3 miesiące

Język obcy: Język angielski, język do wyboru

Ponadto, studenci opisanego kierunku mogą brać udział w wymianach młodzieży w ramach programu Erasmus+ wyjeżdżając na 1 lub 2 semestry do partnerskich uczelniach zagranicznych, m.in. w: Hiszpanii, Włoszech, Turcji i na Węgrzech. Studenci i absolwenci mogą także odbywać praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ (od 2 do 12 miesięcy) w wybranej firmie, instytucji lub przedsiębiorstwie w krajach członkowskich UE.


Opis zasad rekrutacji

Na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw rekrutacja prowadzona będzie według następujących zasad:

 1. Na studia będą mogły zostać przyjęte osoby, które uzyskały: tytuł magistra, inżyniera, licencjata lub równorzędny.
 2. Kandydaci, którzy ukończyli studia na kierunku przypisanym do obszaru nauk, dziedzin nauk i dyscyplin naukowych wskazanych w tabeli nie będą podlegać egzaminowi wstępnemu.

  Wykaz obszarów nauk, dziedzin nauk i dyscyplin naukowych, w ramach których ukończenie przez kandydata kierunku studiów, oznacza zwolnienie z egzaminu wstępnego

  Obszar wiedzy Dziedzina nauki Dyscypliny naukowe
  obszar nauk humanistycznych dziedzina nauk humanistycznych nauki o zarządzaniu
  obszar nauk społecznych dziedzina nauk ekonomicznych ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu, towaroznawstwo
  obszar nauk społecznych dziedzina nauk prawnych

  nauki o administracji

 3. Pozostali kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw będą podlegać egzaminowi wstępnemu.

 4. Kwalifikacja będzie odbywać się na podstawie listy rankingowej:
  a) W przypadku osób nie zdających egzaminu wstępnego, na podstawie końcowej oceny uzyskanej na dyplomie ukończonego kierunku studiów; b)W przypadku osób zdających egzamin wstępny, na podstawie średniej arytmetycznej końcowej oceny uzyskanej na dyplomie ukończonego kierunku studiów (pierwsza ocena cząstkowa) oraz oceny uzyskanej na egzaminie wstępnym (druga ocena cząstkowa).
 5. Egzamin wstępny odbędzie się 27 lipca 2018 i będzie przeprowadzony przez komisję powołaną przez Rektora na wniosek Dyrektora Instytutu. W skład komisji będą mogły wchodzić osoby posiadające co najmniej stopień naukowy doktora. Przynajmniej jedna osoba będzie musiała posiadać tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Egzamin będzie miał na celu sprawdzenie: a) Posiadanej wiedzy z zakresu ekonomii (1); b) Znajomości bieżących problemów gospodarczych (2); c) Umiejętności zaproponowania sposobu rozwiązania wskazanego problemu (3).
 6. Komisja będzie oceniała odpowiedź kandydata w każdej z wyżej wymienionych kategorii (1 3). Na ich podstawie obliczona zostanie ocena z egzaminu będąca średnią arytmetyczną poszczególnych ocen (druga ocena cząstkowa).
 7. Kandydaci zostaną poinformowani o zakresie tematycznym będącym przedmiotem egzaminu wstępnego po uchwaleniu stosownej uchwały, dotyczącej rekrutacji.

Proponowane obszary problemowe zagadnień egzaminacyjnych znajdują się TUTAJ

decyzja copy