Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2019 r.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
uzyskała uprawienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym
na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.

 

Elektroniczna rejestracja kandydatów na ten kierunek rozpocznie się pod koniec sierpnia, a przyjmowanie wymaganych dokumentów w Komisji Rekrutacyjnej Instytutu Kultury Fizycznej przewiduje się od 2 września 2019 r. Wszelkich informacji udziela sekretariat Instytutu Kultury Fizycznej przy ul. Kościuszki 2 w Nowym Sączu, tel. 18 547 11 04. ZAPRASZAMY

 

Charakterystyka, sylwetka absolwenta KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Absolwent posiada ogólną wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych tworzących podbudowę dla rozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego. Potrafi analizować zjawiska związane z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Dysponuje podstawową wiedzą z zakresu zasad funkcjonowania państwa – jego ustroju i struktury. Zna podział władzy w państwie oraz zadania i zasady funkcjonowania organów państwa, w tym usytuowanie i rolę administracji publicznej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wewnętrzne. Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu zasad funkcjonowania instytucji państwa, zadań administracji publicznej oraz problematyki zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Jego wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne są uzupełnione o zagadnienia z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w tym z dyscypliny nauk o kulturze fizycznej, przydatne w służbie w formacjach mundurowych.

W toku studiów ma możliwość uzyskania następujących uprawnień:

 • kierownika ds. bezpieczeństwa (imprez masowych),
 • udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy,
 • instruktora sportu w zakresie: pływania lub/i narciarstwa zjazdowego,
 • ratownika wodnego.

Absolwent jest przygotowany do:

 • pracy w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych, odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa,

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne jest odpowiedzią Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy na wysoko kwalifikowane kadry administracji publicznej, jednostek organizacyjnych służb państwowych, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa; na specjalistów przygotowanych do rozwiązywania zadań społecznych – do reagowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, zaangażowanych w działalność lokalnych instytucji.

Za potrzebą prowadzenia tego kierunku przemawiają także:

 • usytuowanie regionu w sąsiedztwie granicy Polski,
 • fakt, iż region sądecki jest narażony na zagrożenia o charakterze naturalnym, co wiąże się
  z lokalizacją w zlewisku dużych górskich rzek: Dunajca, Popradu, Kamienicy, z górskim charakterem ukształtowania terenu, dużym zalesieniem oraz wyżynnym i górskim charakterem klimatu,
 • wzrastające w społeczności regionu poczucie zagrożenia wynikające m.in. z w/w uwarunkowań,
 • zgłaszana potrzeba podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez osoby zatrudnione w regionalnych służbach państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, zwłaszcza wobec pojawiających się zagrożeń nowego typu (m.in. zagrożeń hybrydowych; cyberprzestępczością i dezinformacją, nielegalną migracją, terroryzmem)
 • nasycenie ponadgimnazjalnych klas mundurowych w regionie.

Bogaty program 3-letnich studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym; szeroki wachlarz zajęć do wyboru, możliwość uzyskania przydatnych uprawnień zawodowych: kierownika ds. bezpieczeństwa (imprez masowych), udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, ratownika wodnego, instruktora sportu pływania i narciarstwa zjazdowego), wychodzi naprzeciw potrzebom regionu i pozwala na elastyczność w dostosowywaniu się i zaspakajaniu potrzeb nie tylko lokalnego rynku pracy.

10 lipca 2019 r. w Auli PWSZ w Nowym Sączu tegoroczni absolwenci Instytutu Kultury Fizycznej kierunku fizjoterapia oraz wychowanie fizyczne odebrali dyplomy ukończenia studiów.

Władze Uczelni reprezentowała Pani dr Halina Potok – Prorektor ds. studenckich i kształcenia, która wygłosiła piękne i pouczające przemówienie. Wśród zaproszonych gości byli także Pan Zbigniew Gorgosz – Kanclerz Uczelni, Z-ca Dyrektora Instytutu Zdrowia mgr Urszula Cisoń - Apanasewicz, wykładowcy IKF oraz rodziny i przyjaciele absolwentów. Podniosłą atmosferę uroczystości podkreśliły togi i birety, w które ubrani byli wszyscy Absolwenci IKF.

Uroczystość poprowadził mgr Zbigniew Małek, a Dyrektor Instytutu dr Tomasz Cisoń podsumował 3 lata współpracy: „...trzy lata to spory bagaż wspomnień i doświadczeń, Waszych i naszych – wykładowców. Tych wspólnych chwil na pewno będzie nam bardzo brakowało. Zachowajcie te 3 lata w pamięci i w sercu. Pnijcie się wszyscy po szczeblach kariery, zdobywajcie nową wiedzę i nowe doświadczenia. Nie bójcie się krytyki! Pamiętajcie, że kreatywność wymaga odwagi a człowiek ma w życiu albo wymówki albo wyniki. Wytyczajcie sobie nowe cele, realizujcie plany i spełniajcie marzenia...” Wystąpienie zakończył cytatem: „Nie oceniaj wysokości góry póki nie osiągniesz jej szczytu – a wtedy zobaczysz, że była niewysoka”. Podziękował także wszystkim wykładowcom a także pracownikom administracji za trud pracy i wspólny sukces.

Po przemówieniach na zgromadzonych gości czekała wyjątkowa niespodzianka w postaci występu 12 letniej Poli Cisoń, która wykonała preludium Johanna Sebastiana Bacha.

W czasie Graduacji uroczyście wręczono dyplomy ukończenia studiów i wyróżniono absolwentów, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen z przebiegu studiów. Osoby wyróżnione to: na kierunku fizjoterapia: Florian Joanna, Kulpa Anna, Gamrot Sara a na kierunku wychowanie fizyczne: Bednarek Barbara, Mordarska Joanna, Fałowska Klaudia.

Po zakończeniu części oficjalnej absolwenci wykonali pamiątkowe zdjęcia w togach oraz rozpoczęli świętowanie swojego sukcesu.

UWAGA: ZAPISY NA FORUM EKONOMICZNE – NIE PRZEGAP!

 

 

       W dniu 5 czerwca 2019 r. w Instytucie Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu odbyła się III Konferencja Szkoleniowa dla nauczycieli wychowania fizycznego, pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ludomira Handzla oraz JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej dr. hab. Mariusza Cygnara, prof. nadzw. Konferencję otworzył Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych w Nowym Sączu Andrzej Góra. Współorganizatorami konferencji byli:

 •  Wydział Edukacji Urzędu Miasta Nowego Sącza
 •  Instytut Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu
 •  Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Nowym Sączu

Uczestników (45 nauczycieli wychowania fizycznego i ponad 80 studentów PWSZ) przywitali: Pani Prorektor ds. studenckich i kształcenia PWSZ w Nowym Sączu dr Halina Potok, Pani dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Nowego Sącza Małgorzata Belska oraz gospodarz konferencji, dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu dr Tomasz Cisoń.

Konferencję rozpoczął autor, organizator i koordynator cyklu corocznych konferencji dla nauczycieli wychowania fizycznego w Nowym Sączu – dr Paweł Kożuch, nauczyciel dyplomowany wychowania fizycznego w Zespole Szkół Samochodowych w Nowym Sączu, wykładowca w Instytucie Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu.

Temat przewodni konferencji brzmiał „Nadwaga i otyłość – epidemia XXI wieku”. Wykład dotyczący głównego zagadnienia, o tym samym tytule, wygłosiła dr Katarzyna Sztafa – Cabała, starszy wykładowca w Instytucie Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu, autorka badań i monografii pt. „Dziecko nowosądeckie” obejmujących zasadniczy przedmiot konferencji.

Po wykładzie odbył się pokaz testu wydolności Astrand-Ryhming, zaprezentowany przez studentów koła naukowego „Body Lab” IKF PWSZ pod kierownictwem opiekuna naukowego dr. Tomasza Cisonia, dyrektora IKF PWSZ.

Uwieńczenie programu konferencji, stanowiła lekcja wychowania fizycznego pt. „Tabata – trening interwałowy”, przeprowadzona przez Panią mgr Dorotę Stolarczyk, dyplomowaną nauczycielkę mianowaną wychowania fizycznego w II Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu, instruktorkę fitness.

 

W dniu 18 maja 2019 r. w Krakowie odbyły się Uniwersyteckie Mistrzostwa Polski w Kulturystyce i Fitness.

Student Instytutu Kultury Fizycznej - Kamil Perla, reprezentujący naszą Uczelnię, zdobył złoty medal w kategorii Classic Physique.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

W dniu 16.05.2019 na pływalni Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu już po raz XV odbyły się Otwarte Akademickie Mistrzostwa Nowego Sącza w pływaniu. W zawodach wzięli udział studenci z różnych instytutów PWSZ jednak zdecydowaną większość stanowili studenci Instytutu Kultury Fizycznej. Zawodnicy w kategorii kobiet i mężczyzn startowali w czterech konkurencjach: styl motylkowy, styl grzbietowy, styl klasyczny, styl dowolny. Organizatorami i sędziami zawodów byli studenci II roku wychowania fizycznego specjalizacji instruktorskiej z pływania pod opieką pani mgr Marty Zając. Uroczystego otwarcia zawodów dokonał dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej dr Tomasz Cisoń. Zwycięzcy zawodów otrzymali pamiątkowe statuetki, a zdobywcy trzech pierwszych miejsc medale i upominki.

 

Wyniki zawodów

 

W dniu 10 maja 2019 r., w Instytucie Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu odbyły się warsztaty sztuk i sportów walki poprowadzone przez trenerów, instruktorów i mistrzów różnych stylów. Zaprezentowali oni uczestnikom zajęć wybrane techniki walki charakterystyczne dla danego stylu. Uczestnicy po odbytym szkoleniu otrzymali pamiątkowy dyplom potwierdzający udział w warsztatach. Na koniec odbyły się pokazy mistrzów sztuk walki, ich zawodników oraz pokazy akrobatyki sportowej w wykonaniu członków AZS PWSZ w Nowym Sączu.

 

 

Dnia 9 maja 2019 r. w Instytucie Kultury Fizycznej miała miejsce wizyta Pana Jacka Tuza, który przeprowadził zajęcia warsztatowe z zakresu praktycznego zastosowania metody McKenziego w diagnostyce i terapii pacjentów. Przypomnijmy Pan mgr Jacek Tuz to fizjoterapeuta, terapeuta dyplomowany Instytutu McKenziego Polska. Podczas zajęć przybliżone zostały główne założenia koncepcji McKenziego. W spotkaniu udział wzięli studenci I i II roku kierunku fizjoterapia oraz Dyrekcja i kadra Instytutu Kultury Fizycznej.

 

 

 

UWAGA: ZAPISY NA FORUM EKONOMICZNE – NIE PRZEGAP!

 

13 kwietnia 2019 r., odbyły się Akademickie Mistrzostwa Polski w Biegach Przełajowych w Supraślu w woj. Podlaskim. Przedstawicielem Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu był student II roku kierunku wychowanie fizyczne -  Grzegorz Rosłoński , który po męczącym biegu na dystansie 9 km zajął 1 miejsce w kategorii Wyższych Szkół Zawodowych.

      Panu Grzegorzowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.