Charakterystyka

Kierunek Fizjoterapia, jednolite, 5-letnie studia magisterskie, stacjonarne, profil praktyczny

Studia na kierunku fizjoterapia pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej, które są niezbędne do wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Celem kształcenia jest przygotowanie studenta do samodzielnej pracy do samodzielnej pracy z osobami zdrowymi, chorymi i niepełnosprawnymi, w zakresie stosowania zabiegów fizjoterapeutycznych w profilaktyce oraz w celach leczniczych.

Przykłady przedmiotów realizowanych w toku studiów na kierunku fizjoterapia:

- Anatomia prawidłowa człowieka

- Fizjologia

- Biomechanika z elementami kinezjologii

- Terapia manualna

- Kinezyterapia

- Metody specjalne w fizjoterapii

- Medycyna fizykalna i balneoklimatologia

- Diagnostyka funkcjonalna i programowanie fizjoterapii

- Podstawy fizjoterapii klinicznej

Umiejętności:

Student zdobywa umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych m.in. dokonywania oceny funkcjonalnej pacjenta poddawanego zabiegom fizjoterapeutycznym, kwalifikowania, planowania i prowadzenia zabiegów fizjoterapeutycznych, zlecania i dostosowania do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych, a także prowadzenia działalności fizjoprofilaktycznej, polegającej na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych.

Praktyki:

Student kierunku fizjoterapia zobligowany jest do odbycia uwzględnionych w planie studiów praktyk zawodowych z zakresu fizjoterapii, śródrocznych – wakacyjnych, po 2, 4, 6 i 8 semestrze (600 godzin), a także zaliczenia sześciomiesięcznej praktyki zawodowej (9,10 semestr po 480 godzin), łącznie 1560 godzin.

Praktyki odbywają się w placówkach ochrony zdrowia, podmiotach wykonujących działalność leczniczą, w których prowadzona jest fizjoterapia oraz innych podmiotach realizujących proces fizjoterapii zapewniających możliwość osiągnięcia wszystkich efektów kształcenia charakterystycznych dla danej praktyki zawodowej.

Co po studiach?

Absolwent jest przygotowany do pracy w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i innych podmiotach, w których prowadzona jest fizjoterapia; w ośrodkach sportowych, rekreacyjnych jednostkach naukowych, administracji państwowej i samorządowej oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Zna język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów. Absolwent jest uprawniony do przystąpienia do Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego – PEF oraz przygotowany do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) i do kształcenia podyplomowego.