Charakterystyka

Na kierunku wychowanie fizyczne student zdobywa wiedzę i umiejętności z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej, które pozwalają oddziaływać na osobowość i organizm człowieka w celu zaspokojenia jego potrzeb w zakresie rozwoju somatycznego i motorycznego oraz związanych z uczestnictwem w kulturze fizycznej. Przygotowuje się do pracy dydaktyczno-wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w środowisku lokalnym oraz samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej służącej zdrowiu, wypoczynkowi i urodzie. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w: przedszkolach, szkołach podstawowych, instytucjach kultury fizycznej, w tym w ośrodkach sportu i rekreacji, ogniskach TKKF itp. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz do kształcenia podyplomowego. Ponadto, zgodnie z wybraną specjalnością studiów (jedną z pięciu) posiada dodatkowe kompetencje zawodowe oraz możliwości zatrudnienia.