Studia pierwszego stopnia

Pedagogika I stopnia

 

Charakterystyka kierunku

Studia pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika prowadzone są na profilu praktycznym, co oznacza, że realizowany program studiów, oprócz przygotowania teoretycznego, zapewnienia możliwości zdobycia doświadczenia praktycznego.

Oferta Instytutu obejmuje między innymi: odpowiedni wymiar i formę praktyk zawodowych śródrocznych i ciągłych, szeroki wachlarz zajęć w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów, laboratoriów, profesjonalnie wyposażone zaplecze dydaktyczne, bogato wyposażoną bibliotekę instytutową, wsparcie inicjatyw studenckich (koła naukowe, konkursy, wydarzenia kulturalne i sportowe).

Ponadto absolwent kierunku studiów Pedagogika w zależności od grupy zajęć specjalizacyjnych zdobywa pełne kwalifikacje i uprawnienia zawodowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz 1575 z późn. zm.) oraz z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela załącznik nr 3 (Dz. U. poz.1450).

Absolwent dysponuje wieloaspektową wiedzą dotyczącą specyfiki pedagogiki, jej tożsamości, związków z naukami społecznymi i humanistycznymi oraz pluralizmu metodologicznego w badaniach naukowych.

Kończąc studia absolwent zdobywa wiedzę ogólno-pedagogiczną, filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną. Zdobywa umiejętności komunikacji społecznej oraz analitycznego i refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową.

 

Studia I stopnia na kierunku Pedagogika prowadzone są w formie stacjonarnej i płatnej niestacjonarnej.

 

Kliknij i zobacz zaplecze dydaktyczne:

 kadr wąski

 

Kliknij i zobacz jak wyglądały wydarzenia organizowane w Instytucie Pedagogicznym:

kadr wąski 2


Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Charakterystyka kierunku

Studia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych realizowane są w Instytucie Pedagogicznym od 2007 roku. Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy wśród, których jest wielu uznanych artystów, prezentujących swoje prace na wystawach w kraju i poza granicami, a także specjalistów, którzy przekazują studentom cenne umiejętności i wiedzę, niezbędne na współczesnym rynku pracy oraz w dalszym rozwoju zawodowym i naukowym.

Systematycznie aktualizujemy treści kształcenia i doskonalimy bazę dydaktyczną, wyposażając pracownie i laboratoria. Monitorujemy losy naszych absolwentów, starając się zapewnić jak najlepsze przygotowanie do wejścia na rynek pracy.

Kierunek prowadzony jest na profilu praktycznym, co oznacza, że realizowany program, oprócz przygotowania teoretycznego, zapewnienia studentom możliwości zdobycia doświadczenia praktycznego.

Ponadto absolwent kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych w zależności od grupy zajęć specjalizacyjnych zdobywa pełne kwalifikacje i uprawnienia zawodowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz 1575 z późn. zm.) oraz z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela załącznik nr 3 (Dz. U. poz.1450).

 

Oferta Instytutu obejmuje między innymi:

· realizację 960 godzin praktyki zawodowej, śródrocznej i ciągłej,

· organizację zajęć praktycznych i ćwiczeniowych,

· organizację letnich plenerów artystycznych,

· profesjonalne wyposażenie zaplecza dydaktycznego,

· prowadzenie instytutowej biblioteki,

· wsparcie inicjatyw studenckich (koła naukowe, konkursy, wydarzenia kulturalne i sportowe).

 

Studia odbywają się w formie stacjonarnej (bezpłatnej dla osób z obywatelstwem polskim lub posiadających Kartę Polaka) gwarantującej zdobycie atrakcyjnych i poszukiwanych zawodów.

 

Kliknij i zobacz zaplecze dydaktyczne Instytutu Pedagogicznego:

kadry edukacja artystyczna

  

Studia drugiego stopnia

Pedagogika II stopnia

Warunki rekrutacji

O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek Pedagogika:


1) w grupie zajęć specjalizacyjnych w zakresie: Logopedia mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów:

a) na kierunku „Pedagogika” i posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela,

b) na innych kierunkach studiów z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych i posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela – kandydaci przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej oraz mają obowiązek w trakcie studiów drugiego stopnia zaliczyć moduł przedmiotów kierunkowych w ramach zajęć nie objętych planem studiów;

2) w grupie zajęć specjalizacyjnych w zakresie: Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna mogą ubiegać się jedynie kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów:

a) na kierunku „Pedagogika” i posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

3) w pozostałych grupach zajęć specjalizacyjnych mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów:

a) na kierunku „Pedagogika”

b) na innych kierunkach studiów z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych – kandydaci przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej oraz mają obowiązek w trakcie studiów drugiego stopnia zaliczyć moduł przedmiotów kierunkowych w ramach zajęć nie objętych planem studiów.

 

 

Na kierunku Pedagogika, kandydatów, o których mowa w pkt 1a i 3a (patrz wyżej) przyjmuje się biorąc pod uwagę średnią arytmetyczną ocen uwzględniającą: ocenę na dyplomie oraz średnią arytmetyczną ocen ze studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich określoną w zaświadczeniu wydanym przez uczelnię, która nadała tytuł zawodowy lub na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w trakcie studiów, wyliczonej przez Komisję Rekrutacyjną ze wszystkich ocen znajdujących się w indeksie studiów pierwszego stopnia/jednolitych magisterskich – w przypadku braku możliwości uzyskania zaświadczenia o średniej arytmetycznej ocen.

Natomiast kandydatów, o których mowa w pkt 1b i 3b przyjmuje się biorąc pod uwagę średnią arytmetyczną ocen uwzględniającą: ocenę na dyplomie ukończenia studiów, ocenę uzyskaną w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej podczas której kandydat powinien wykazać się podstawową wiedzą na temat:

a) miejsca pedagogiki i jej subdyscyplin w systemie nauk oraz powiązań z innymi dyscyplinami,

b) prawidłowości dotyczących funkcjonowania grup społecznych, ich klasyfikacji, struktury oraz rodzajów więzi społecznych, prawidłowości i zakłóceń w tym obszarze,

c) procesów komunikacji interpersonalnej,

d) organizacji i funkcjonowania placówek oświatowych, kulturalnych i medialnych, a także umiejętnością sformułowania i uzasadnienia własnej opinii o zakresie i praktycznym znaczeniu praktyk zawodowych.

 

Studia jednolite magisterskie

Studia jednolite magisterskie

 

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA i WCZESNOSZKOLNA (PPiW)

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (5-letnie jednolite studia magisterskie) jest to nowy kierunek studiów w ofercie Instytutu Pedagogicznego, dający kwalifikacje nauczycielskie.


 

Absolwenci uzyskują wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, niezbędne do pracy w zawodzie nauczyciela w przedszkolu, klasach I-III szkoły podstawowej w systemie placówek publicznych i niepublicznych. Kierunek prowadzony jest w formie stacjonarnej. Absolwenci to specjaliści w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej którzy uzyskują kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i nauczyciela klas I-III szkoły podstawowej.  Uzyskują kwalifikacje zgodnie  z założeniem profesjonalizmu, rozwijając swoje dyspozycje intelektualne i osobowościowe do refleksyjnego interpretowania rzeczywistości społecznej, edukacyjnej i wychowawczej.

Studia opierają się na ciekawym programie nauczania obejmującym takie przedmioty w toku studiów jak:

 • podstawy pedagogiki przedszkolnej,
 • podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej,
 • współczesne koncepcje w kształceniu dzieci,
 • psychologia rozwoju dziecka,
 • trening kreatywności,
 • teoretyczne podstawy wychowania,
 • strategie zabawowe i zadaniowe w nauczaniu języka obcego.

 To tylko część naszej oferty edukacyjnej w celu poznania pełnego planu studiów sprawdź plan studiów.

 

Absolwent posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska:

 • nauczyciela w przedszkolach i w klasach 1-3 szkół podstawowych, kwalifikacje odpowiadają wymaganiom wynikającym z Podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w klasach 1-3 szkół podstawowych.
 • zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu pedagogiki.
 • dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym zorientowanym na edukację przedszkolną i wczesnoszkolną.

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia:

 • zajęć w ramach edukacji domowej, nauczania indywidualnego, alternatywnych form wychowania przedszkolnego, realizacji projektów unijnych związanych z edukacją małego dziecka, jest przygotowany do samodzielnego organizowania procesów edukacyjnych i wychowawczych w ramach własnej działalności gospodarczej.
 • aktywności w różnych obszarach działań edukacyjnych oraz do pracy w przedszkolach, szkolnictwie, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i placówkach oświatowych. Jest przygotowany do planowania indywidualnej praktyki pedagogicznej oraz podejmowania roli kierowniczej w placówkach oświatowych.
 • pracy w instytucjach społecznych i artystycznych specjalizujących się w opiece i edukacji dziecka na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 •  prowadzenia badań, samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, jest przygotowany do działalności prospołecznej, samodoskonalenia oraz samokształcenia.

 

Absolwenci kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna znajdują zatrudnienie w placówkach, takich jak:

 • szkolnictwo - przedszkola i szkoły (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującymi do wykonywania zawodu nauczyciela),
 • placówki przedszkolne, szkolne, publiczne, prywatne, społeczne, artystyczne w obszarze pracy z dzieckiem,
 • instytucje organizujące czas wolny dzieciom.

Studenci mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy i kompetencji angażując się w działalność studenckich kół naukowych, organizację konferencji naukowych, uczestnictwo w projektach współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, programy międzynarodowej wymiany studentów "ERASMUS+".

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia oraz studiów podyplomowych.

  

Harmonogram rekrutacji

HARMONOGRAM REKRUTACJI

2019 2020 pwszwns 5x25 cm rgb

 

Ustala się terminarz rekrutacji na studia drugiego stopnia rozpoczynające cykl kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020:

r.lutowa

 

 

Masz pytania??? Zadzwoń: 18 443 45 45, wew. 107.

 

 

 

PRZEJDŹ DO ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI NA STUDIA

 

 

KOMISJA REKRUTACYJANA UDZIELA RÓWNIEŻ WSZELAKICH INFORMACJI W GODZINACH DYŻURÓW

POD NUMEREM TELEFONU: 18 441 45 92


HARMONOGRAM PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ


EGZAMINY WSTĘPNE ! EGZAMINY WSTĘPNE ! EGZAMINY WSTĘPNE!

Udział w egzaminach wstępnych dla kandydatów na studia pierwszego lub drugiego stopnia, oraz jednolite studia magisterskie niżej wymienionych kierunków  jest OBOWIĄZKOWY i odbywa się według następujących zasad:

 Nieprzystąpienie do egzaminu - brak pozytywnej oceny z egzaminu wstępnego, eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

eduk.artyst.sp. nienauczycielska

pedagogika ii stopień rozmowa kwalifikacyjna

pedagogika i stopień. sp. nauczycielskie litppedagogika jednolite mgr sp. nauczycielskie

 

 


Studia podyplomowe

 

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Charakterystyka

(studia prowadzone na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 października 2006 r. wyrażającej zgodę na prowadzenie studiów podyplomowych „Oligofrenopedagogika” przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu)

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Adresaci:

 • pedagodzy i psycholodzy szkolni poradni psychologiczno-pedagogicznych
 • nauczyciele posiadający przygotowanie merytoryczne i pedagogiczne do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), a przygotowujący się do pracy w przedszkolach, szkołach i ośrodkach specjalnych, z dziećmi posiadającymi orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej do kształcenia specjalnego, a realizującymi obowiązek szkolny w szkołach ogólnodostępnych, z dziećmi i osobami z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, pozostającymi w domach, z dziećmi w placówkach i szkołach integracyjnych

Czas trwania studiów: trzy semestry

Liczba godzin: 470 (w tym 120 godz. praktyki)

Liczba punktów ECTS: 49

Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym
 • kwestionariusz osobowy
 • 2 fotografie

Liczba miejsc: 26

Opłata za semestr: 1 200 zł

Kwalifikacje podyplomowe: kwalifikacje do pracy w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, uczących się w szkołach ogólnodostępnych; przedszkolach, szkołach, gimnazjach specjalnych; specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z osobami głęboko upośledzonymi zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określania szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 1207, z późn. zm.)

 

Kontakt: Instytut Pedagogiczny, ul. Chruślicka 6, 33-300 Nowy Sącz

               Tel.: 18 547-56-06/07, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Organizacja i zarządzanie oświatą

Charakterystyka

Rodzaj studiów: doskonalące

Adresaci:

 • nauczyciele zainteresowani pełnieniem funkcji kierowniczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
 • pracownicy oświaty samorządowej

Czas trwania studiów: dwa semestry

Liczba godzin: 276

Liczba punktów ECTS: 34

Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty:

 • dokumenty poświadczające ukończenie studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym
 • kwestionariusz osobowy
 • 2 fotografie

Liczba miejsc: 20

Opłata za semestr: 1 200 zł

Kwalifikacje podyplomowe: przygotowanie do pełnienia funkcji kierowniczej we współczesnej szkole (dyrektora, zastępcy dyrektora)

 

Kontakt: Instytut Pedagogiczny, ul. Chruślicka 6, 33-300 Nowy Sącz

              Tel.: 18 547-56-06/07, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Przygotowanie pedagogiczne

Charakterystyka

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Adresaci:

 • absolwenci studiów wyższych kierunków nienauczycielskich, którzy posiadają przygotowanie merytoryczne wystarczające do nauczania przedmiotów w poszczególnych typach szkół, określonych podstawą programową oraz szczegółowymi programami kształcenia, a nie posiadają przygotowania pedagogicznego

Czas trwania studiów: trzy semestry

Liczba godzin: 540 (w tym 150 godz. praktyki)

Liczba punktów ECTS: 49

Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty:

 • odpis dyplomu studiów wyższych
 • kwestionariusz osobowy
 • 2 fotografie

Liczba miejsc: 20

Opłata za semestr: 1 200 zł

Kwalifikacje podyplomowe: kwalifikacje pedagogiczne do zajmowania stanowiska nauczyciela lub prowadzenia zajęć zgodnie z przygotowaniem merytorycznym, dla których wymagane jest przygotowanie pedagogiczne (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określania szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1207, z późn. zm.)

 

Kontakt: Instytut Pedagogiczny, ul. Chruślicka 6, 33-300 Nowy Sącz

              Tel.: 18 547-56-06/07, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Terapia pedagogiczna

Charakterystyka

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Adresaci:

 • nauczyciele, wychowawcy posiadający wyższe wykształcenie pedagogiczne lub psychologiczne – pracujący w przedszkolach, szkołach, w innych placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych
 • absolwenci kierunków: pedagogiki i psychologii

Czas trwania studiów: trzy semestry

Liczba godzin: 392 (w tym 60 godz. praktyki)

Liczba punktów ECTS: 49

Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty:

 • dyplom (odpis dyplomu) ukończenia studiów wyższych pedagogicznych lub dyplom (odpis dyplomu) ukończenia studiów wyższych niepedagogicznych wraz z dokumentem potwierdzającym przygotowanie pedagogiczne
 • kwestionariusz osobowy
 • 2 fotografie

Liczba miejsc: 20

Opłata za semestr: 1 200 zł

Kwalifikacje podyplomowe: kwalifikacje do prowadzenia zajęć terapeutycznych w przedszkolach, szkołach i placówkach ogólnodostępnych, zgodnie z § 14 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 1207, z późn. zm.)

 

Kontakt: Instytut Pedagogiczny, ul. Chruślicka 6, 33-300 Nowy Sącz

              Tel.: 18 547-56-06/07, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wychowanie i psychoprofilaktyka w szkole

Charakterystyka

Rodzaj studiów: doskonalące

Adresaci:

 • nauczyciele – wychowawcy różnych typów szkół oraz placówek oświatowo-wychowawczych

Czas trwania studiów: dwa semestry

Liczba godzin: 260

Liczba punktów ECTS: 35

Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń,

Wymagane dokumenty:

 • dyplom (odpis dyplomu) ukończenia studiów wyższych
 • kwestionariusz osobowy
 • 2 fotografie

Liczba miejsc: 25

Opłata za semestr: 1 200 zł

Kwalifikacje podyplomowe: absolwenci tych studiów podyplomowych nie uzyskują formalnych kwalifikacji zawodowych. Nabywają natomiast wiedzę, a w szczególności umiejętności i kompetencje, niezbędne każdemu nauczycielowi do prowadzenia pracy wychowawczo-profilaktycznej i opiekuńczej w szkole, w aktualnych uwarunkowaniach społeczno-kulturowych, które powodują różne dysfunkcje (alienację, agresję, zaburzenia osobowości, patologie na poziomie grup społecznych) zarówno w indywidualnym funkcjonowaniu uczniów, jak i w funkcjonowaniu rodzin i środowisk, w których przebiega ich rozwój.

Będą dobrze przygotowani do kierowania zespołem klasowym, współpracy z rodzicami, nauczycielami i innymi instytucjami środowiska lokalnego, wspierającymi procesy wychowawczo-profilaktyczne.

Studia te są także przydatne w spełnieniu wymagań niezbędnych w uzyskiwaniu kolejnych stopni awansu zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem awansu na stopień nauczyciela mianowanego

 

Kontakt: Instytut Pedagogiczny, ul. Chruślicka 6, 33-300 Nowy Sącz

               Tel.: 18 547-56-06/07, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kursy doskonalące

Kurs podstawowy systemu językowo-migowego

Charakterystyka

Adresaci:

 • studenci
 • absolwenci wszystkich kierunków studiów
 • słuchacze studiów podyplomowych
 • osoby zainteresowane nauką języka migowego na poziomie podstawowym

Program kursu obejmuje między innymi zajęcia z zakresu:

 • teorii języka migowego
 • daktylografii
 • ideografii

Czas trwania kursu: 3–4 miesiące

Liczba godzin: 60

Wymagane dokumenty: kwestionariusz osobowy

Termin składania dokumentów: nabór ciągły

Liczba miejsc:

 • nielimitowana
 • kurs zostanie uruchomiony przy minimalnej liczbie 20 osób

Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń

Opłata za kurs: 280 zł

Efekty doskonalenia: przygotowanie do prowadzenia z osobami niesłyszącymi, nieskomplikowanych dialogów w języku migowym i przy pomocy mowy totalnej

 

Kontakt: Instytut Pedagogiczny, ul. Chruślicka 6, 33-300 Nowy Sącz

               Tel.: 18 547-56-06/07, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

System językowo-migowy w pracy pedagogicznej i wychowawczej

Charakterystyka

Adresaci: osoby, które ukończyły „Kurs podstawowy systemu językowo-migowego”

Program kursu obejmuje między innymi zajęcia z zakresu:

 • teorii języka migowego
 • daktylografii
 • ideografii

Czas trwania kursu: 1–2 miesiące

Liczba godzin: 30

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy
 • odpis świadectwa ukończenia „Kursu podstawowego systemu językowo-migowego”

Termin składania dokumentów: nabór ciągły

Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń

Liczba miejsc:

 • nielimitowana
 • kurs zostanie uruchomiony przy minimalnej liczbie 20 osób

Opłata za kurs: 200 zł

Efekty doskonalenia: absolwent kursu zna język migowy na poziomie zaawansowanym i potrafi wspierać osobę niesłyszącą w różnych sytuacjach życiowych

 

Kontakt: Instytut Pedagogiczny, ul. Chruślicka 6, 33-300 Nowy Sącz

              Tel.: 18 547-56-06/07, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Szkolenia

Arteterapia w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych jako alternatywna forma terapii w szkole

Charakterystyka

Adresaci: nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół, pedagodzy szkolni

Czas trwania szkolenia: jeden zjazd sobotnio-niedzielny

Liczba godzin: 15

Wymagane dokumenty: kwestionariusz osobowy

Termin składania dokumentów: nabór ciągły

Liczba miejsc:

 • nielimitowana
 • szkolenie zostanie uruchomione przy minimalnej liczbie 15 uczestników

Opłata za szkolenie: 150 zł

Efekty doskonalenia: uczestnik zna kluczowe informacje w zakresie oddziaływań arteterapeutycznych, przydatnych w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych; potrafi zastosować terapię przez sztuki wizualne w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych; sporządza program udzielania pomocy; potrafi go zrealizować oraz ocenić skuteczność oddziaływań arteterapeutycznych

 

Kontakt: Instytut Pedagogiczny, ul. Chruślicka 6, 33-300 Nowy Sącz

              Tel.: 18 547-56-06/07, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Diagnoza i projektowanie pracy z dzieckiem w klasie I

Charakterystyka

Adresaci: nauczyciele klas I szkół podstawowych

Czas trwania szkolenia: dwa zjazdy sobotnie

Liczba godzin: 16

Wymagane dokumenty: kwestionariusz osobowy

Termin składania dokumentów: nabór ciągły

Liczba miejsc:

 • nielimitowana
 • szkolenie zostanie uruchomione przy minimalnej liczbie 15 uczestników

Opłata za szkolenie: 160 zł

Efekty doskonalenia: uczestnik szkolenia zdobędzie niezbędną wiedzę psychologiczną dotyczącą rozwoju dziecka w wieku 6 i 7 lat, popartą najnowszymi badaniami; pozna wymagane po zakończeniu edukacji przedszkolnej kompetencje dziecka; nabędzie umiejętności diagnozowania rozwoju dziecka w klasie I
i projektowania pracy w oparciu o przeprowadzoną diagnozę; zapozna się ze sposobami projektowania pracy pedagogicznej z dziećmi o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach edukacyjnych

 

Kontakt: Instytut Pedagogiczny, ul. Chruślicka 6, 33-300 Nowy Sącz

              Tel.: 18 547-56-06/07, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Diagnoza w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Charakterystyka

Adresaci: nauczyciele szkół wszystkich typów, pracownicy instytucji opiekuńczo-wychowawczych, pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi

Czas trwania szkolenia: jeden zjazd sobotnio-niedzielny

Liczba godzin: 15

Wymagane dokumenty: kwestionariusz osobowy

Termin składania dokumentów: nabór ciągły

Liczba miejsc:

 • nielimitowana
 • szkolenie zostanie uruchomione przy minimalnej liczbie 15 uczestników

Opłata za szkolenie: 150 zł

Efekty doskonalenia: uczestnik potrafi dostrzegać symptomy zaburzeń zachowania i problemów emocjonalnych dzieci i młodzieży, opracować założenia indywidualnego programu oddziaływań terapeutycznych, rozpoznać dysfunkcje oraz uzdolnienia podopiecznych, zdiagnozować proces adaptacji szkolnej na różnych etapach edukacji

 

Kontakt: Instytut Pedagogiczny, ul. Chruślicka 6, 33-300 Nowy Sącz

              Tel.: 18 547-56-06/07, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych - IPET i planów działań wspierających - PWD

Charakterystyka

Adresaci: nauczyciele kształcenia specjalnego, nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, studenci
i inne osoby przygotowujące się do pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Czas trwania szkolenia: jeden zjazd sobotnio-niedzielny

Liczba godzin: 15

Wymagane dokumenty: kwestionariusz osobowy

Termin składania dokumentów: nabór ciągły

Liczba miejsc:

 • nielimitowana
 • szkolenie zostanie uruchomione przy minimalnej liczbie 15 uczestników

Opłata za szkolenie: 150 zł

Efekty doskonalenia: uczestnik szkolenia potrafi wykorzystać odpowiednie narzędzia diagnozy pedagogicznej adekwatnie do rozpoznanych potrzeb rozwoju dziecka, skonstruować programy: IPET i PWD oraz zewaluować efektywność realizowanych programów

 

Kontakt: Instytut Pedagogiczny, ul. Chruślicka 6, 33-300 Nowy Sącz

              Tel.: 18 547-56-06/07, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w polskim systemie edukacji

Charakterystyka

Adresaci: nauczyciele przedszkoli i szkół wszystkich typów

Czas trwania szkolenia: dwa zjazdy sobotnio-niedzielne

Liczba godzin: 30

Wymagane dokumenty: kwestionariusz osobowy

Termin składania dokumentów: nabór ciągły

Liczba miejsc:

 • nielimitowana
 • szkolenie zostanie uruchomione przy minimalnej liczbie 15 uczestników

Opłata za szkolenie: 300 zł

Efekty doskonalenia: uczestnik zapozna się z podstawową wiedzą dotyczącą organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, potrafi diagnozować potrzeby uczniów, formułować zalecenia, sporządzić program pracy psychologiczno-pedagogicznej

 

Kontakt: Instytut Pedagogiczny, ul. Chruślicka 6, 33-300 Nowy Sącz

              Tel.: 18 547-56-06/07, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne

Charakterystyka

Adresaci: nauczyciele i pedagodzy, studenci i inne osoby pracujące lub przygotowujące się do pracy w placówkach oświatowych lub innych, świadczących pomoc i usługi z zakresu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego

Czas trwania szkolenia: dwa zjazdy sobotnio-niedzielne

Liczba godzin: 30

Wymagane dokumenty: kwestionariusz osobowy

Termin składania dokumentów: nabór ciągły

Liczba miejsc:

 • nielimitowana
 • szkolenie zostanie uruchomione przy minimalnej liczbie 15 uczestników

Opłata za szkolenie: 300 zł

Efekty doskonalenia: uczestnik szkolenia zna koncepcje poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, rozumie problemy osób wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej, potrafi zdiagnozować ich przyczyny, sporządzić plany skutecznych oddziaływań pomocowych, dostosowanych do rodzaju potrzeb dzieci i ich rodzin

 

Kontakt: Instytut Pedagogiczny, ul. Chruślicka 6, 33-300 Nowy Sącz

              Tel.: 18 547-56-06/07, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sztuka bibułkarska w edukacji i terapii

Charakterystyka

Adresaci: nauczyciele (edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, plastyki, pracy techniki, świetlic szkolnych, środowiskowych, domów kultury) terapeuci, a także słuchacze studiów podyplomowych i studenci oraz inne osoby zainteresowane technikami bibułkarskimi i ich wykorzystaniem

Czas trwania szkolenia: jeden zjazd sobotnio-niedzielny

Liczba godzin: 16

Wymagane dokumenty: kwestionariusz osobowy

Termin składania dokumentów: nabór ciągły

Liczba miejsc:

 • nielimitowana
 • szkolenie zostanie uruchomione przy minimalnej liczbie 15 uczestników

Opłata za szkolenie: 160 zł

Efekty doskonalenia: uczestnik zapozna się z podstawową wiedzą z zakresu sztuki bibułkarskiej oraz technik bibułkarskich, potrafi wykorzystać sztukę bibułkarską
w terapii i edukacji oraz w dekoracji wnętrz na różne okazje

 

Kontakt: Instytut Pedagogiczny, ul. Chruślicka 6, 33-300 Nowy Sącz

              Tel.: 18 547-56-06/07, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Sprawdź ofertę na innych kierunkach