Instytut Pedagogiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu (Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych),

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu,

Zespół Szkół w Podolu - Górowej

 

zapraszają do wzięcia udziału w X edycji Międzypowiatowego Konkursu Plastycznego dla uczniów wszystkich szkół Sądecczyzny i osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych pod patronatem

JM Rektora PWSZ

dr hab. Mariusza Cygnara, prof. nadzw.

pt. „Pejzaż sądecki – kolory Sądecczyzny”

 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w tym uczniów/ osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych z terenu Sądecczyzny. Celem konkursu jest rozwijanie twórczości plastycznej i kreatywności, uwrażliwienie na piękno pejzażu Ziemi Sądeckiej, jej bogatej tradycji i dziedzictwa kulturowego oraz spostrzeżenie dokonujących się przemian w krajobrazie, w wymiarze kulturowym i społecznym.

Zadanie artystyczne polega na indywidualnym przedstawieniu wybranego fragmentu Sądecczyzny, który urzeka swym wyrazem kolorystycznym. Wrażliwość artystyczna Uczestników powinna być skierowana na doznania barwne, w rytmie zmieniającej się przyrody i otoczenia, artystyczne komentowanie ulotności barwnej naszego terenu.

 

Prace mogą być wykonane w wybranej technice plastycznej: malarstwo, rysunek, grafika, tkanina artystyczna, techniki własne, fotografia, oprócz technik przestrzennych, materiałów spożywczych, sypkich i plasteliny.

 

Oceny prac dokonają wykładowcy kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych PWSZ.

 

Formularz zgłoszeniowy

Pobierz i wypełnij formularz - POBIERZ

(Ze względów organizacyjnych prosimy o sprawdzenie czytelności odbitej pieczątki szkoły przed wysłaniem prac!)

 

Komisja przyzna nagrody i wyróżnienia w następujących kategoriach wiekowych:

1. Klasy I-III SP

2. Klasy IV-VII SP

3. Klasy II-III gimnazjum

4. Klasy ponadgimnazjalne

5. Uczniowie i osoby o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 

Wymiary prac:

A4 LUB A3 w klasach I-III SP

w pozostałych kategoriach format A3 (maksymalnie format 50x70)

 

Terminarz konkursu:

 

1. Nadsyłanie lub składanie zabezpieczonych prac, z dopiskiem „Konkurs Sądecczyzna” w nieprzekraczalnym terminie do 22.05.2018 na adres:

Instytut Pedagogiczny

ul. Chruślicka 6

33-300 Nowy Sącz

 

2. Ogłoszenie listy nagrodzonych na stronach internetowych organizatorów do 30.05.2018, (www.muzeum.sacz.pl, www.zspodolegorowa.pl, www.pwsz-ns.edu.pl).

3. Uroczysty wernisaż wystawy pokonkursowej i rozdanie nagród odbędzie się dnia 5.06.2018 w gościnnych murach Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, Galeria - Dwór z Łososiny, ul. Lwowska 226 o godzinie 11.00

4. Wystawa udostępniana będzie zgodnie z regulaminem Miasteczka Galicyjskiego – Oddziału Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu do 15 lipca 2018 r.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

- jeden nauczyciel może zgłosić max. 10 prac swoich uczniów z danego etapu edukacyjnego,

- wymagana jest trwale umocowana na odwrocie pracy karta zgłoszenia (pobierz kartę zgłoszeniową, link powyżej),

- prace muszą być wykonane samodzielnie przez uczestnika, w przypadku wątpliwości, jury zastrzega sobie prawo do odrzucenia niesamodzielnej pracy,

- nadesłanych prac prosimy nie zginać, nie rolować, nie oprawiać,

- udział w konkursie jest bezpłatny,

- organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego publikowania i reprodukowania prac konkursowych oraz prezentowania i publikacji prac konkursowych w celach promocyjnych.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!