Charakterystyka

Studia na tym kierunku umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności wykwalifikowanego plastyka – twórcy w zakresie sztuk plastycznych oraz uczestnika i animatora kultury współczesnej. Absolwent jest przygotowany do realizacji i upowszechniania różnorodnych postaci przekazów wizualnych i medialnych dla celów artystycznych, poznawczych, edukacyjnych i użytkowych; do podjęcia twórczej pracy zawodowej w ośrodkach i instytucjach kultury i sztuki oraz edukacji pozaszkolnej; mass mediach; strukturach promocyjnych i reklamowych oraz szkolnictwie. Integralną część procesu kształcenia stanowią praktyki zawodowe, organizowane w tych typach placówek, instytucji i szkół, do pracy w których absolwent uzyskuje kwalifikacje.