Charakterystyka

Student tego kierunku zdobywa wiedzę ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej. Absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe, zależne od wybranej specjalności. Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej jest przygotowany do pracy w szkolnictwie oraz placówkach oświatowo-wychowawczych. Ukończenie specjalności nienauczycielskiej uprawnia do pracy w instytucjach kulturalnych, profilaktycznych, resocjalizacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych (w zależności od wybranej specjalności). Student kierunku pedagogika uczestniczy w obowiązkowej praktyce zawodowej. W przypadku specjalności nauczycielskich jest to praktyka pedagogiczna