Charakterystyka kierunku

 

Studia drugiego stopnia na kierunku Pedagogika realizowane są w formie stacjonarnej i płatnej niestacjonarnej. Podobnie jak pozostałe kierunki w Instytucie Pedagogicznym, również Pedagogika II stopnia prowadzona jest na profilu praktycznym, co znaczy, że studenci już w trakcie nauki i podczas praktyk zdobywają dodatkowe doświadczenie i specjalistyczne umiejętności, właściwe dla wybranego zawodu. Zajęcia odbywają się pod okiem profesjonalnej kadry wykładowców, posiadającej bogaty dorobek naukowy i doświadczenie zawodowe.

Nasi absolwenci często jeszcze przed zakończeniem studiów mają zagwarantowane zatrudnienie, a wszyscy poznali rynek pracy i zapoznać się z realiami pracy.

Studenci realizują swoje pasje, działając w kołach naukowych, przygotowując publikacje i referaty na konferencje naukowe, angażują się również w wydarzenia kulturalne i inicjatywy dla najmłodszych. Instytut biorąc odpowiedzialność za kształcenie swoich studentów dokłada wszelkich starań, by czas studiowania został wykorzystany efektywnie, doskonaląc programy kształcenia, wzbogacając ofertę edukacyjną, utrzymując stały i przyjazny kontakt z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz monitorując losy absolwentów.

Studenci mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy i kompetencji angażując się w działalność studenckich kół naukowych, organizację konferencji naukowych, uczestnictwo w projektach współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, programy międzynarodowej wymiany studentów "ERASMUS+". 

 Kliknij i zobacz jak wyglądały wydarzenia organizowane w Instytucie Pedagogicznym

kadr wąski 2

 Kliknij i zobacz bazę dydaktyczną Instytutu Pedagogicznego:

kadr wąski