Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

Charakterystyka

(studia prowadzone na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 września 2010 r., wyrażającej zgodę na prowadzenie studiów podyplomowych w zakresie „Bibliotekoznawstwa i informacji naukowej” przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu)

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Adresaci:

 • absolwenci studiów I-go lub II-go stopnia różnych specjalności, którzy chcieliby zdobyć wymagane kwalifikacje do pracy w bibliotekach szkolnych lub bibliotekach innego typu. Do pracy w bibliotekach szkolnych wymagane są kwalifikacje pedagogiczne

Czas trwania studiów: trzy semestry

Liczba godzin: 395 (w tym 60 godz. praktyki)

Lliczba punktów ECTS: 49

Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty:

 • dyplom (odpis dyplomu) ukończenia studiów wyższych pedagogicznych lub dyplom (odpis dyplomu) ukończenia studiów wyższych niepedagogicznych wraz
  z dokumentem potwierdzającym przygotowanie pedagogiczne
 • kwestionariusz osobowy
 • 2 fotografie

Liczba miejsc: 20

Opłata za semestr: 1 200 zł

Kwalifikacje podyplomowe: absolwenci z przygotowaniem pedagogicznym uzyskują kwalifikacje do pracy w bibliotekach szkolnych (§ 6 ust.1 pkt 2b) i pedagogicznych (§ 2 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określania szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 1207, z późn. zm.), a pozostali do pracy w bibliotekach publicznych

 

Kontakt: Instytut Pedagogiczny, ul. Chruślicka 6, 33-300 Nowy Sącz

               Tel.: 18 547-56-06/07, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Charakterystyka

(studia prowadzone na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 października 2006 r. wyrażającej zgodę na prowadzenie studiów podyplomowych „Oligofrenopedagogika” przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu)

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Adresaci:

 • pedagodzy i psycholodzy szkolni poradni psychologiczno-pedagogicznych
 • nauczyciele posiadający przygotowanie merytoryczne i pedagogiczne do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), a przygotowujący się do pracy w przedszkolach, szkołach i ośrodkach specjalnych, z dziećmi posiadającymi orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej do kształcenia specjalnego, a realizującymi obowiązek szkolny w szkołach ogólnodostępnych, z dziećmi i osobami z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, pozostającymi w domach, z dziećmi w placówkach i szkołach integracyjnych

Czas trwania studiów: trzy semestry

Liczba godzin: 470 (w tym 120 godz. praktyki)

Liczba punktów ECTS: 49

Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym
 • kwestionariusz osobowy
 • 2 fotografie

Liczba miejsc: 26

Opłata za semestr: 1 200 zł

Kwalifikacje podyplomowe: kwalifikacje do pracy w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, uczących się w szkołach ogólnodostępnych; przedszkolach, szkołach, gimnazjach specjalnych; specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z osobami głęboko upośledzonymi zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określania szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 1207, z późn. zm.)

 

Kontakt: Instytut Pedagogiczny, ul. Chruślicka 6, 33-300 Nowy Sącz

               Tel.: 18 547-56-06/07, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Organizacja i zarządzanie oświatą

Charakterystyka

Rodzaj studiów: doskonalące

Adresaci:

 • nauczyciele zainteresowani pełnieniem funkcji kierowniczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
 • pracownicy oświaty samorządowej

Czas trwania studiów: dwa semestry

Liczba godzin: 276

Liczba punktów ECTS: 34

Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty:

 • dokumenty poświadczające ukończenie studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym
 • kwestionariusz osobowy
 • 2 fotografie

Liczba miejsc: 20

Opłata za semestr: 1 200 zł

Kwalifikacje podyplomowe: przygotowanie do pełnienia funkcji kierowniczej we współczesnej szkole (dyrektora, zastępcy dyrektora)

 

Kontakt: Instytut Pedagogiczny, ul. Chruślicka 6, 33-300 Nowy Sącz

              Tel.: 18 547-56-06/07, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Przygotowanie pedagogiczne

Charakterystyka

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Adresaci:

 • absolwenci studiów wyższych kierunków nienauczycielskich, którzy posiadają przygotowanie merytoryczne wystarczające do nauczania przedmiotów w poszczególnych typach szkół, określonych podstawą programową oraz szczegółowymi programami kształcenia, a nie posiadają przygotowania pedagogicznego

Czas trwania studiów: trzy semestry

Liczba godzin: 540 (w tym 150 godz. praktyki)

Liczba punktów ECTS: 49

Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty:

 • odpis dyplomu studiów wyższych
 • kwestionariusz osobowy
 • 2 fotografie

Liczba miejsc: 20

Opłata za semestr: 1 200 zł

Kwalifikacje podyplomowe: kwalifikacje pedagogiczne do zajmowania stanowiska nauczyciela lub prowadzenia zajęć zgodnie z przygotowaniem merytorycznym, dla których wymagane jest przygotowanie pedagogiczne (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określania szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1207, z późn. zm.)

 

Kontakt: Instytut Pedagogiczny, ul. Chruślicka 6, 33-300 Nowy Sącz

              Tel.: 18 547-56-06/07, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Socjoterapia

Charakterystyka

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Adresaci:

 • osoby pracujące w różnych typach szkół, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz socjoterapeutycznych i posiadające przygotowanie pedagogiczne
 • pedagodzy, psycholodzy, socjolodzy bez przygotowania pedagogicznego, a pracujący lub zamierzający podjąć pracę w placówkach podległych Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej

Czas trwania studiów: trzy semestry

Liczba godzin: 430 (w tym 80 godz. praktyki)

Liczba punktów ECTS: 50

Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych (osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne składają dyplom (odpis dyplomu) ukończenia studiów wyższych pedagogicznych lub dyplom (odpis dyplomu) ukończenia studiów wyższych niepedagogicznych wraz z dokumentem potwierdzającym przygotowanie pedagogiczne)
 • kwestionariusz osobowy
 • 2 fotografie

Liczba miejsc: 20

Opłata za semestr: 1 200 zł

Kwalifikacje podyplomowe:

Osoby z przygotowaniem pedagogicznym nabywają kwalifikacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 1207, z późn. zm.) do zajmowania:

 • stanowiska wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii
 • stanowiska nauczyciela w szkołach wchodzących w skład młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii, jeżeli posiadają wymagane kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły
 • prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych placówkach oświatowo-wychowawczych

Osoby nieposiadające przygotowania pedagogicznego nabywają kompetencji do prowadzenia zajęć w placówkach socjalizacyjnych, interwencyjnych, wsparcia dziennego, podległych Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej.

Uwaga: studia nie dają kwalifikacji pedagogicznych!

 

Kontakt: Instytut Pedagogiczny, ul. Chruślicka 6, 33-300 Nowy Sącz

               Tel.: 18 547-56-06/07, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Terapia pedagogiczna

Charakterystyka

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Adresaci:

 • nauczyciele, wychowawcy posiadający wyższe wykształcenie pedagogiczne lub psychologiczne – pracujący w przedszkolach, szkołach, w innych placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych
 • absolwenci kierunków: pedagogiki i psychologii

Czas trwania studiów: trzy semestry

Liczba godzin: 392 (w tym 60 godz. praktyki)

Liczba punktów ECTS: 49

Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty:

 • dyplom (odpis dyplomu) ukończenia studiów wyższych pedagogicznych lub dyplom (odpis dyplomu) ukończenia studiów wyższych niepedagogicznych wraz z dokumentem potwierdzającym przygotowanie pedagogiczne
 • kwestionariusz osobowy
 • 2 fotografie

Liczba miejsc: 20

Opłata za semestr: 1 200 zł

Kwalifikacje podyplomowe: kwalifikacje do prowadzenia zajęć terapeutycznych w przedszkolach, szkołach i placówkach ogólnodostępnych, zgodnie z § 14 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 1207, z późn. zm.)

 

Kontakt: Instytut Pedagogiczny, ul. Chruślicka 6, 33-300 Nowy Sącz

              Tel.: 18 547-56-06/07, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wychowanie i psychoprofilaktyka w szkole

Charakterystyka

Rodzaj studiów: doskonalące

Adresaci:

 • nauczyciele – wychowawcy różnych typów szkół oraz placówek oświatowo-wychowawczych

Czas trwania studiów: dwa semestry

Liczba godzin: 260

Liczba punktów ECTS: 35

Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń,

Wymagane dokumenty:

 • dyplom (odpis dyplomu) ukończenia studiów wyższych
 • kwestionariusz osobowy
 • 2 fotografie

Liczba miejsc: 25

Opłata za semestr: 1 200 zł

Kwalifikacje podyplomowe: absolwenci tych studiów podyplomowych nie uzyskują formalnych kwalifikacji zawodowych. Nabywają natomiast wiedzę, a w szczególności umiejętności i kompetencje, niezbędne każdemu nauczycielowi do prowadzenia pracy wychowawczo-profilaktycznej i opiekuńczej w szkole, w aktualnych uwarunkowaniach społeczno-kulturowych, które powodują różne dysfunkcje (alienację, agresję, zaburzenia osobowości, patologie na poziomie grup społecznych) zarówno w indywidualnym funkcjonowaniu uczniów, jak i w funkcjonowaniu rodzin i środowisk, w których przebiega ich rozwój.

Będą dobrze przygotowani do kierowania zespołem klasowym, współpracy z rodzicami, nauczycielami i innymi instytucjami środowiska lokalnego, wspierającymi procesy wychowawczo-profilaktyczne.

Studia te są także przydatne w spełnieniu wymagań niezbędnych w uzyskiwaniu kolejnych stopni awansu zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem awansu na stopień nauczyciela mianowanego

 

Kontakt: Instytut Pedagogiczny, ul. Chruślicka 6, 33-300 Nowy Sącz

               Tel.: 18 547-56-06/07, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wychowanie przedszkolne

Charakterystyka

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Adresaci:

 • osoby zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji do pracy z dziećmi w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych

Czas trwania studiów: trzy semestry

Liczba godzin: 424 (w tym 60 godz. praktyki)

Liczba punktów ECTS: 50

Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty:

 • dyplom (odpis dyplomu) ukończenia studiów wyższych pedagogicznych lub dyplom (odpis dyplomu) ukończenia studiów wyższych niepedagogicznych wraz z dokumentem potwierdzającym przygotowanie pedagogiczne
 • kwestionariusz osobowy
 • 2 fotografie

Liczba miejsc: 20

Opłata za semestr: 1 200 zł

Kwalifikacje podyplomowe: kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela przedszkola, oddziału przedszkolnego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400 z późn. zm.)

 

Kontakt: Instytut Pedagogiczny, ul. Chruślicka 6, 33-300 Nowy Sącz

              Tel.: 18 547-56-06/07, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.