Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Charakterystyka

(studia prowadzone na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 października 2006 r. wyrażającej zgodę na prowadzenie studiów podyplomowych „Oligofrenopedagogika” przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu)

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Adresaci:

 • pedagodzy i psycholodzy szkolni poradni psychologiczno-pedagogicznych
 • nauczyciele posiadający przygotowanie merytoryczne i pedagogiczne do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), a przygotowujący się do pracy w przedszkolach, szkołach i ośrodkach specjalnych, z dziećmi posiadającymi orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej do kształcenia specjalnego, a realizującymi obowiązek szkolny w szkołach ogólnodostępnych, z dziećmi i osobami z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, pozostającymi w domach, z dziećmi w placówkach i szkołach integracyjnych

Czas trwania studiów: trzy semestry

Liczba godzin: 470 (w tym 120 godz. praktyki)

Liczba punktów ECTS: 49

Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym
 • kwestionariusz osobowy
 • 2 fotografie

Liczba miejsc: 26

Opłata za semestr: 1 200 zł

Kwalifikacje podyplomowe: kwalifikacje do pracy w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, uczących się w szkołach ogólnodostępnych; przedszkolach, szkołach, gimnazjach specjalnych; specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z osobami głęboko upośledzonymi zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określania szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 1207, z późn. zm.)

 

Kontakt: Instytut Pedagogiczny, ul. Chruślicka 6, 33-300 Nowy Sącz

               Tel.: 18 547-56-06/07, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Efekty kształcenia

Zakładane, specjalnościowe efekty kształcenia w kategoriach wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych

Wiedza

Absolwent:

 • ma podstawową wiedzę na temat miejsca edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w systemie pedagogiki specjalnej oraz powiązań z innymi dyscyplinami
 • zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz ich wieloaspektowego uwarunkowania
 • zna prawidłowości rozwoju psychoruchowego dziecka oraz różne rodzaje zaburzeń tego rozwoju
 • zna przyczyny i mechanizmy powstawania zaburzeń rozwoju intelektualnego
 • zna metody, formy i środki udzielania celowej pomocy dziecku o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • zna podstawy teoretyczne i zasady prowadzenia pracy rewalidacyjnej oraz zasady konstruowania indywidualnych programów terapeutycznych
 • rozumie sytuację psychiczną i społeczną dziecka z zaburzeniami rozwoju psychofizycznego w szkole masowej
 • zna podstawowe akty normatywne dotyczące możliwości udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej osobom niepełnosprawnym
 • zna instytucjonalne formy opieki, wychowania i kształcenia dzieci niepełnosprawnych

Umiejętności

Absolwent:

 • obserwuje, analizuje i interpretuje specjalne potrzeby edukacyjne dziecka niepełnosprawnego wykorzystując poznaną wiedzę teoretyczną
 • diagnozuje deficyty rozwojowe i specjalne potrzeby edukacyjne niepełnosprawnych uczniów i wychowanków
 • właściwie planuje pracę rewalidacyjną i edukacyjną oraz dokonuje ewaluacji jej efektów
 • konstruuje indywidualne programy rewalidacyjne i dostosowuje programy edukacyjne do możliwości ucznia niepełnosprawnego
 • dobiera metody pracy rewalidacyjnej i edukacji specjalnej do rodzaju niepełnosprawności i stosuje je w praktyce
 • udziela celowej pomocy osobom upośledzonym umysłowo i ich rodzinom
 • tworzy własny warsztat metodyczny

Kompetencje społeczne

Absolwent jest gotowy do:

 • podejmowania działań pedagogicznych, w tym oddziaływań terapeutycznych, w różnych środowiskach społecznych
 • prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów prawnych i etycznych związanych z wykonywanym zawodem
 • podejmowania działań terapeutycznych wobec niepełnosprawnych dzieci i młodzieży
 • właściwego komunikowania się i podejmowania współdziałania z różnymi środowiskami, z uwzględnieniem środowiska rodzinnego dziecka niepełnosprawnego
 • współpracy z innymi nauczycielami i specjalistami wspomagającymi rozwój dziecka
 • systematycznego aktualizowania wiedzy i podnoszenia umiejętności terapeutycznych oraz praktycznego ich wykorzystywania

 

Plan studiów

Plan studiów

Organizacja i zarządzanie oświatą

Charakterystyka

Rodzaj studiów: doskonalące

Adresaci:

 • nauczyciele zainteresowani pełnieniem funkcji kierowniczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
 • pracownicy oświaty samorządowej

Czas trwania studiów: dwa semestry

Liczba godzin: 276

Liczba punktów ECTS: 34

Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty:

 • dokumenty poświadczające ukończenie studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym
 • kwestionariusz osobowy
 • 2 fotografie

Liczba miejsc: 20

Opłata za semestr: 1 200 zł

Kwalifikacje podyplomowe: przygotowanie do pełnienia funkcji kierowniczej we współczesnej szkole (dyrektora, zastępcy dyrektora)

 

Kontakt: Instytut Pedagogiczny, ul. Chruślicka 6, 33-300 Nowy Sącz

              Tel.: 18 547-56-06/07, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Efekty kształcenia

Zakładane, specjalnościowe efekty kształcenia w kategoriach wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych

Wiedza

Absolwent:

 • zna podstawowe teorie dotyczące organizacji i zarządzania oraz podstawowe funkcje kierownicze
 • ma rozszerzona wiedzę na temat struktury systemu edukacji w Polsce oraz przechodzenie z jednego poziomu szkolnictwa na drugi programowo wyższy
 • zna i rozumie różne rodzaje więzi społeczne i występujące między nimi relacje w odniesieniu do instytucji oświatowych
 • zna metody i narzędzia opisu, techniki pozyskiwania danych właściwych dla organizowania i zarządzania oświatą, procesów w nich zachodzących oraz identyfikowania rządzących w oświacie prawidłowości
 • posiada wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, zawodowych, etycznych), dotyczących instytucji oświatowych oraz organów nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki oświatowe
 • posiada wiedzę o procesie zarządzania i kierowania rozwojem organizacji
 • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony i zarządzania własnością intelektualną

Umiejętności

Absolwent:

 • interpretuje i wyjaśnia zjawiska edukacyjne, potrafi planować rozwój szkoły w wymiarze strategicznym i bieżącym; wdrażać, monitorować i oceniać efekty realizowanych zadań
 • analizuje przyczyny i przebieg konkretnych procesów edukacyjnych, stawia proste hipotezy badawcze i je weryfikuje
 • prawidłowo organizuje proces dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczy w szkole lub placówce oświatowej
 • posługuje się w praktyce przepisami prawa oświatowego oraz prawa pracy i prawa administracyjnego i autorskiego mającego zastosowanie w szkołach i placówkach oświatowych
 • analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów oświatowych i podejmuje samodzielne decyzje w zakresie ich rozstrzygnięć oraz wdrażania
 • diagnozuje, analizuje i nadzoruje jakość pracy szkoły oraz wprowadza zmiany służące doskonaleniu tej jakości
 • kontroluje i ocenia podwładnych, prowadzi właściwą politykę kadrową i socjalną
 • sprawnie i skutecznie zarządza finansami szkoły oraz realizuje zadania administracyjno-gospodarcze
 • zapewnia przepływ informacji wewnętrznej oraz z otoczeniem szkoły

Kompetencje społeczne

Absolwent jest gotowy do:

 • rozumienia potrzeby uczenia się przez całe życie, inspirowania i organizowania procesu uczenia się innych osób
 • kierowania zespołem pracowniczym i przyjmowania odpowiedzialności za efekty jego pracy
 • współpracy w grupie przyjmując w niej różne role
 • rozumienia, iż właściwa komunikacja pomiędzy podmiotami wewnętrznymi i zewnętrznymi zapewnia wysoką jakość pracy szkoły
 • rozumienia uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z pełnieniem funkcji kierowniczej w instytucji oświatowej, zapewniania przejrzystości funkcjonowania norm prawnych i etycznych w szkole
 • odpowiedzialności i zaangażowania w pełnienie funkcji kierowniczej, stworzenia warunków do aktywności obywatelskiej nauczycielom, uczniom i ich rodzicom oraz organom funkcjonującym na terenie szkoły lub placówki oświatowej

Plan studiów

Plan studiów

Przygotowanie pedagogiczne

Charakterystyka

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Adresaci:

 • absolwenci studiów wyższych kierunków nienauczycielskich, którzy posiadają przygotowanie merytoryczne wystarczające do nauczania przedmiotów w poszczególnych typach szkół, określonych podstawą programową oraz szczegółowymi programami kształcenia, a nie posiadają przygotowania pedagogicznego

Czas trwania studiów: trzy semestry

Liczba godzin: 540 (w tym 150 godz. praktyki)

Liczba punktów ECTS: 49

Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty:

 • odpis dyplomu studiów wyższych
 • kwestionariusz osobowy
 • 2 fotografie

Liczba miejsc: 20

Opłata za semestr: 1 200 zł

Kwalifikacje podyplomowe: kwalifikacje pedagogiczne do zajmowania stanowiska nauczyciela lub prowadzenia zajęć zgodnie z przygotowaniem merytorycznym, dla których wymagane jest przygotowanie pedagogiczne (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określania szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1207, z późn. zm.)

 

Kontakt: Instytut Pedagogiczny, ul. Chruślicka 6, 33-300 Nowy Sącz

              Tel.: 18 547-56-06/07, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Efekty kształcenia

Zakładane, specjalnościowe efekty kształcenia w kategoriach wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych

Wiedza

Absolwent:

 • ma podstawową wiedzę na temat terminologii, metodologii, miejsca pedagogiki i psychologii w systemie nauk oraz ich powiązań z innymi dyscyplinami
 • zna i rozumie podstawowe teorie wychowania, uczenia się i nauczania dotyczące dzieci i młodzieży na poszczególnych etapach edukacyjnych oraz różnorodne uwarunkowania tych procesów
 • posiada wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia (dzieci i młodzieży) w aspekcie biologicznym, psychologicznym społecznym i medycznym w odniesieniu do odpowiednich etapów edukacyjnych
 • dysponuje wiedzą dotyczącą procesów komunikacji interpersonalnej i społecznej w działalności pedagogicznej (dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej) oraz ich prawidłowości i zakłóceń
 • potrafi scharakteryzować środowiska wychowawcze (rodzina, klasa, grupa wychowawcza, grupa rówieśnicza), ich specyfikę i procesy w nich zachodzące
 • posiada wiedzę odnośnie metodyki wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności pedagogicznej
 • zna sposoby diagnozowania i projektowania działalności pedagogicznej, adekwatnie do potrzeb podmiotów szkolnych (dzieci, uczniów, rodziców, nauczycieli), w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości
 • zna strukturę i funkcje systemu edukacji oraz metodyki wykonywania zadań – celów, podstaw prawnych, organizacji i funkcjonowania instytucji edukacyjnych, wychowawczych opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych
 • posiada elementarną wiedzę z zakresu technologii informacyjnych i wykorzystania komputerów w szkole, innej placówce edukacyjnej, wychowawczo – opiekuńczej
 • dysponuje podstawową wiedzą o funkcjonowaniu i patologii narządu mowy
 • ma niezbędną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności prawnej opiekuna w placówkach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, do pracy w których uzyskuje przygotowanie
 • dysponuje wiedzą na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju i awansu zawodowego
 • ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych w zawodzie nauczyciela

Umiejętności

Absolwent:

 • dostrzega, obserwuje, analizuje i interpretuje zjawiska społeczne w praktyce pedagogicznej, wykorzystując wiedzę teoretyczną
 • potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii i realizowania działań praktycznych na poszczególnych etapach edukacyjnych
 • posiada elementarne umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie sytuacji dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (wybitnie zdolnymi i / lub z zaburzeniami), formułowanie wniosków oraz opracowywanie programów oddziaływań wspierających
 • dysponuje niezbędnymi umiejętnościami interpersonalnymi i społecznymi, wykorzystując je w praktyce pedagogicznej (we współpracy z podmiotami szkolnymi – uczniami, nauczycielami, pedagogami, rodzicami)
 • potrafi dobierać i wykorzystywać metody badawcze, procedury i przykłady dobrych praktyk oraz materiały, środki i metody pracy do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych
 • posiada umiejętność pracy z grupą (klasą, zespołem wychowawczym)
 • potrafi organizować swój warsztat pracy pedagogicznej, dokonywać ewaluacji podejmowanych działań i wskazywać obszary wymagające modyfikacji
 • prawidłowo posługuje się narządem mowy w swojej pracy pedagogicznej
 • potrafi udzielić pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia w praktyce pedagogicznej
 • umie zaprojektować plan własnego rozwoju zawodowego
 • kieruje się zasadami i normami etycznymi w działalności pedagogicznej
 • samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija swoje profesjonalne umiejętności związane z działalnością pedagogiczną (dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą) korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii informacyjnych

Kompetencje społeczne

Absolwent jest gotowy do:

 • ustawicznego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego
 • współdziałania i pracy w grupie oraz środowisku lokalnym, przyjmując w nich różne role
 • refleksyjnego identyfikowania i rozstrzygania dylematów prawnych i etycznych związanych z wykonywaniem zawodu nauczyciela
 • indywidualizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) w stosunku do dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • przyjmowania odpowiedzialności za własną pracę, projektowanie i wykonywanie działań pedagogicznych
 • podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły

Plan studiów

Plan studiów

Terapia pedagogiczna

Charakterystyka

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Adresaci:

 • nauczyciele, wychowawcy posiadający wyższe wykształcenie pedagogiczne lub psychologiczne – pracujący w przedszkolach, szkołach, w innych placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych
 • absolwenci kierunków: pedagogiki i psychologii

Czas trwania studiów: trzy semestry

Liczba godzin: 392 (w tym 60 godz. praktyki)

Liczba punktów ECTS: 49

Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty:

 • dyplom (odpis dyplomu) ukończenia studiów wyższych pedagogicznych lub dyplom (odpis dyplomu) ukończenia studiów wyższych niepedagogicznych wraz z dokumentem potwierdzającym przygotowanie pedagogiczne
 • kwestionariusz osobowy
 • 2 fotografie

Liczba miejsc: 20

Opłata za semestr: 1 200 zł

Kwalifikacje podyplomowe: kwalifikacje do prowadzenia zajęć terapeutycznych w przedszkolach, szkołach i placówkach ogólnodostępnych, zgodnie z § 14 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 1207, z późn. zm.)

 

Kontakt: Instytut Pedagogiczny, ul. Chruślicka 6, 33-300 Nowy Sącz

              Tel.: 18 547-56-06/07, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Efekty kształcenia

Zakładane, specjalnościowe efekty kształcenia w kategoriach wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych

Wiedza

Absolwent:

 • ma podstawową wiedzę na temat miejsca terapii pedagogicznej w systemie nauk oraz powiązań z innymi dyscyplinami
 • zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu terapii pedagogicznej, specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz ich wieloaspektowego uwarunkowania
 • zna prawidłowosci rozwoju dziecka oraz różne rodzaje zaburzeń tego rozwoju
 • zna mechanizmy leżące u podłoża deficytów rozwojowych oraz sposoby ich wyrównywania
 • zna metody diagnozowania specjalnych potrzeb edukacyjnych
 • zna podstawy teoretyczne i zasady prowadzenia pracy korekcyjno-kompensacyjnej i terapeutycznej oraz zasady konstruowania indywidualnych programów terapeutycznych
 • zna metody postępowania terapeutycznego z dzieckiem i jego rodziną

Umiejętności

Absolwent:

 • dostrzega, obserwuje, analizuje i interpretuje zjawiska społeczne warunkujące specjalne potrzeby edukacyjne, wykorzystując poznaną wiedzę teoretyczną
 • potrafi diagnozować deficyty rozwojowe i specjalne potrzeby edukacyjne uczniów i wychowanków
 • potrafi planować pracę terapeutyczną oraz dokonywać ewaluacji jej efektów
 • potrafi konstruować indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne i profilaktyczno - terapeutyczne
 • potrafi dobierać i stosować metody terapeutyczne stosownie do zaburzenia i dysfunkcji rozwojowych
 • potrafi współpracować z rodziną dziecka i innymi specjalistami w procesie jego terapii
 • tworzy własny warsztat metodyczny

Kompetencje społeczne

Absolwent jest gotowy do:

 • podejmowania działań pedagogicznych, w tym oddziaływań terapeutycznych, w różnych środowiskach społecznych
 • prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów prawnych i etycznych związanych z wykonywanym zawodem
 • podejmowania działań terapeutycznych wobec dzieci z różnymi problemami rozwojowymi
 • właściwego komunikowania i podejmowania współdziałania z różnymi środowiskami, w tym rodzinnym i lokalnym, dziecka
 • współpracy z innymi nauczycielami, i specjalistami wspierającymi rozwój dziecka
 • systematycznego aktualizowania wiedzy i podnoszenia umiejętności terapeutycznych i praktycznego ich wykorzystywania

 

Plan studiów

Wychowanie i psychoprofilaktyka w szkole

Charakterystyka

Rodzaj studiów: doskonalące

Adresaci:

 • nauczyciele – wychowawcy różnych typów szkół oraz placówek oświatowo-wychowawczych

Czas trwania studiów: dwa semestry

Liczba godzin: 260

Liczba punktów ECTS: 35

Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń,

Wymagane dokumenty:

 • dyplom (odpis dyplomu) ukończenia studiów wyższych
 • kwestionariusz osobowy
 • 2 fotografie

Liczba miejsc: 25

Opłata za semestr: 1 200 zł

Kwalifikacje podyplomowe: absolwenci tych studiów podyplomowych nie uzyskują formalnych kwalifikacji zawodowych. Nabywają natomiast wiedzę, a w szczególności umiejętności i kompetencje, niezbędne każdemu nauczycielowi do prowadzenia pracy wychowawczo-profilaktycznej i opiekuńczej w szkole, w aktualnych uwarunkowaniach społeczno-kulturowych, które powodują różne dysfunkcje (alienację, agresję, zaburzenia osobowości, patologie na poziomie grup społecznych) zarówno w indywidualnym funkcjonowaniu uczniów, jak i w funkcjonowaniu rodzin i środowisk, w których przebiega ich rozwój.

Będą dobrze przygotowani do kierowania zespołem klasowym, współpracy z rodzicami, nauczycielami i innymi instytucjami środowiska lokalnego, wspierającymi procesy wychowawczo-profilaktyczne.

Studia te są także przydatne w spełnieniu wymagań niezbędnych w uzyskiwaniu kolejnych stopni awansu zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem awansu na stopień nauczyciela mianowanego

 

Kontakt: Instytut Pedagogiczny, ul. Chruślicka 6, 33-300 Nowy Sącz

               Tel.: 18 547-56-06/07, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Efekty kształcenia

Zakładane, specjalnościowe efekty kształcenia w kategoriach wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych

Wiedza

Absolwent:

 • ma podstawową wiedzę na temat terminologii, metodologii, miejsca pedagogiki i psychologii w systemie nauk oraz ich powiązań z innymi dyscyplinami
 • zna i rozumie współczesne teorie wychowania, uczenia się i nauczania dotyczące dzieci i młodzieży na poszczególnych etapach edukacyjnych oraz różnorodne uwarunkowania tych procesów
 • posiada wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społecznym w odniesieniu do odpowiednich etapów edukacyjnych
 • dysponuje wiedzą dotyczącą procesów komunikacji interpersonalnej i społecznej w działalności pedagogicznej (dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej) oraz ich prawidłowości i zakłóceń
 • zna zasady analizowania i diagnozowania środowisk wychowawczych ucznia (rodzina, klasa, grupa wychowawcza, grupa rówieśnicza), ich specyfikę i procesy w nich zachodzące
 • posiada wiedzę w zakresie: metodyki wykonywania typowych zadań, norm i procedur stosowanych w różnych obszarach działalności pedagogicznej
 • zna sposoby diagnozowania i projektowania działalności wychowawczej, adekwatnie do potrzeb podmiotów szkolnych (uczniów, rodziców, nauczycieli), w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości
 • posiada wiedzę na temat aktualnych regulacji prawnych w zakresie funkcjonowania instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków wychowawcy klasowego
 • posiada wzbogaconą wiedzę o wykorzystywaniu technologii informacyjnych w działalności wychowawczo-opiekuńczej i profilaktycznej szkole
 • ma niezbędną wiedzę prawną z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności opiekuna w placówkach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych
 • dysponuje podstawową wiedzą prawną, niezbędną nauczycielowi – wychowawcy
 • ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych w zawodzie nauczyciela

Umiejętności

Absolwent:

 • dostrzega, obserwuje, analizuje i interpretuje zjawiska społeczne w praktyce pedagogicznej, wykorzystując wiedzę teoretyczną
 • potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu psychologii i pedagogiki w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii i realizowania działań praktycznych w procesie wychowania i profilaktyki
 • posiada umiejętności diagnostyczne pozwalające na: rozpoznawanie sytuacji młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (wybitnie zdolnymi i / lub z zaburzeniami), formułowanie wniosków oraz opracowywanie programów oddziaływań wspierających
 • dysponuje niezbędnymi umiejętnościami interpersonalnymi i społecznymi, wykorzystując je w praktyce pedagogicznej (we współpracy z podmiotami szkolnymi – uczniami, nauczycielami, pedagogami, rodzicami)
 • potrafi dobierać i wykorzystywać metody badawcze, procedury i przykłady dobrych praktyk oraz materiały, środki i metody pracy do realizacji zadań w zakresie wychowania, opieki i profilaktyki, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych
 • posiada umiejętność pracy z grupą (klasą, zespołem wychowawczym)
 • potrafi organizować swój warsztat pracy pedagogicznej, dokonywać ewaluacji podejmowanych działań i wskazywać obszary wymagające modyfikacji
 • umie zaprojektować plan własnego rozwoju zawodowego
 • kieruje się zasadami i normami etycznymi w działalności pedagogicznej
 • samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija swoje, profesjonalne umiejętności związane z działalnością pedagogiczną (wychowawczą, profilaktyczną i opiekuńczą) korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii informacyjnych

Kompetencje społeczne

Absolwent jest gotowy do:

 • ustawicznego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego
 • współdziałania i pracy w grupie oraz środowisku lokalnym, przyjmując w nich różne role
 • identyfikowania dylematów etycznych i rozstrzygania problemów prawnych związanych z wykonywaniem zawodu nauczyciela
 • indywidualizowania działań pedagogicznych (wychowawczych, profilaktycznych i opiekuńczych) w stosunku do młodzieży ze specjalnymi potrzebami wychowawczymi i edukacyjnymi
 • przyjmowania odpowiedzialności za własną pracę, projektowanie i wykonywanie działań wychowawczych
 • podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy wychowawczej nauczyciela

Plan studiów

Plan studiów