Charakterystyka


Kierunek Transport i Logistyka wychodzi naprzeciw dynamicznemu rozwojowi regionalnemu sektora Transport–Spedycja–Logistyka zapewniając obsadę wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistów w zakresie transportu i logistyki. Ma on na celu kształcenie inżynierów, którzy potrafią łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi.

 1. Nazwa kierunku studiów: Transport i Logistyka
 2. Nazwa specjalności studiów w ramach kierunku: Inżynieria transportu i spedycja, Logistyka procesów produkcyjnych
 3. Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
 4. Profil studiów: praktyczny
 5. Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne
 6. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: inżynier
 7. Przyporządkowanie kierunku studiów do obszaru/obszarów kształcenia: obszar kształcenia w zakresie nauk technicznych, obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych.
 8. Dziedzina/dziedziny nauki i dyscyplina/dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty kształcenia dla kierunku studiów: automatyka i robota, budowa i eksploatacja maszyn, elektrotechnika, informatyka, inżyniera produkcji, transport, nauki o zarządzaniu, towaroznawstwo.
 9. Wymiar praktyk zawodowych: 480 godzin
 10. Absolwent kierunku rozumie zasady normalizacji i zarządzania jakością w logistyce oraz wykorzystuje mechanizmy zarządzania i sterowania magazynem. Stosuje nowoczesne metody, techniki i narzędzia informatyczne, wspierające procesy logistyczne w obszarach zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji produktów, w szczególności dotyczące produktów wytwarzanych w procesach wielkoseryjnych. Analizuje przyczyny oraz przebieg zjawisk i procesów logistycznych w łańcuchach dostaw w obszarach prognozowania i modelowania popytu oraz wielkości zamówień a także poziomu obsługi logistycznej klienta. Projektuje łańcuchy dostaw produktów oraz dostosowuje do nich procesy i systemy logistyczne. Posiada kompetencje umożliwiające podjęcie pracy w sektorze transportu, spedycji i logistyki, przy planowaniu i kierowaniu transportem oraz gospodarką magazynową.
 11. Możliwość kontynuacji kształcenia: studia drugiego stopnia, studia podyplomowe, kursy doszkalające z obszaru nauk technicznych.

 

Kształcimy również na kierunkach: Informatyka | Mechatronika | Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 

W dniu 07.06.2018 roku studenci Koła Naukowego VEHICULUM w składzie Rafał KROK, Mikołaj RADZIK oraz Mateusz NOWAK uczestniczyli w XLII STUDENCKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ „Potencjał innowacyjny w inżynierii produkcji i technologii materiałów” organizowanej przez Politechnikę Częstochowską.

Tematyka wystąpień była następująca:

 • „Praca z komputerem pod kątem BHP” Rafał KROK
 • „Rejestracja czasu pracy kierowcy w Polsce po roku 2006” Mateusz NOWAK
 • „Problem odpadów oraz sposoby i kierunki ograniczania ilości powstających odpadów” Mikołaj RADZIK

Wysoki poziom merytoryczny wykładu Mateusza Nowaka pozwolił zająć Mu trzecie miejsce w konkursie na najlepsze wystąpienie.

 

 

W dniu 16 maja 2018 roku w Instytucie Technicznym miało miejsce interesujące spotkanie z przedstawicielem firmy MathWorks - Thomasem Garethem oraz Elżbietą Witkowską z firmy ONT Kraków .

Prezentacja dotyczyła możliwości wykorzystania oprogramowania do obliczeń naukowych i inżynierskich MATLAB w edukacji.

W spotkaniu uczestniczyli zarówno wykładowcy Instytutu jak i liczna grupa studentów zainteresowana prezentowaną tematyką.

W dniu 14 czerwca 2018 r. odbyło się oficjalne rozdanie nagród przyznanych w Konkursie Informatycznym.

Już po raz siedemnasty uczniowie z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Sądecczyzny i powiatu limanowskiego zmierzyli się z zadaniami z zakresu programowania.

Organizowany cyklicznie przez Instytut Techniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu konkurs ma na celu odkrywanie i rozwijanie talentów informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem nowych trendów w dziedzinie programowania.

Z bardzo trudnymi zadaniami z tego zakresu zmagali się uczestnicy w dwóch grupach wiekowych.

Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Informatycznego czuwali dr inż. Józef Zieliński i dr inż. Grzegorz Litawa wspierani przez studentów z Koła Naukowego Informatyków.

Przygotowane przez organizatorów zadania pozwoliły wykazać się młodym ludziom znajomością algorytmiki i matematyki w programowaniu w językach wysokiego poziomu. Wszyscy uczniowie wykazali się wysokim poziomem prezentowanej wiedzy i umiejętności.

 

Z prawdziwą przyjemnością ogłaszamy listę laureatów XVII edycji Konkursu dla młodych informatyków - edycja 2018.

 

Wyniki konkursu dla gimnazjów:

1. Piotr Zborowski
2. Szymon Płókarz

Trzecie miejsce nie zostało przyznane.


Wyniki konkursu dla szkół średnich:

1. Adrian Sekuła
2. Konrad Groń
3. Natalia Bieniek, Piotr Ptak


Laureatom serdecznie gratulujemy!

 

Dziękujemy ich opiekunom za przygotowanie uczniów do konkursu.

W rozdaniu nagród wzięli udział m.in.: prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj – Dyrektor Instytutu Technicznego, dr inż. Józef Zieliński oraz studenci Koła Naukowego Informatyków.

 

W piątek (8 czerwca 2018 r.) w obiektach Kampusu Dydaktyczno-Sportowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, odbyła się XI edycja Festiwalu Nauki.

W ramach programu zaproponowanego przez Instytut Techniczny znalazły się liczne pokazy i prezentacje, w szczególności: obrabiarka sterowana numerycznie (CNC), oprogramowanie inżynierskie Auto Cad do projektowania i symulacji w 2D i 3D, pokazy robotów, w zakresie mechatroniki pojazdów – układy, systemy i diagnostyka samochodowa, ponadto Inteligentne Systemy Instalacji Elektrycznych oraz doświadczenia fizyczno-chemiczne.

Dziękujemy wszystkim pracownikom i studentom zaangażowanym w organizację poszczególnych punktów programu, a także uczestnikom, którzy tak licznie w tym roku nas odwiedzili.

 

W roku Jubileuszu 20-lecia naszej Uczelni w dniach 21-24 maja 2018 roku miała miejsce zorganizowana przez Instytut Techniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Naukowa PRZEMYSŁ 4.0, połączona z posiedzeniem roboczym Sekcji Technologii Komitetu Budowy Maszyn PAN.

Patronat honorowy nad konferencją objęli:

- Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dr Jarosław Gowin
- JM Rektor PWSZ w Nowym Sączu dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw.

 

Komitet Naukowy Konferencji

Przewodniczący:

Prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk

Zastępcy Przewodniczącego

Prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, dr h.c.
Prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj

 

Prof. dr hab. inż. Adam Barylski,
Prof. dr hab. inż. Stefan Berczyński,
Prof. dr hab. inż. Grzegorz Budzik,
Dr hab. inż. Jan Burek, prof. PRZ,
Prof. dr. hab. inż. Piotr Cichosz,
Prof. dr hab. inż. Edward Chlebus,
Dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ,
Prof. dr hab. inż. Piotr Cyklis,
Prof. dr hab. inż. Bogdan Cieślikowski,
Dr hab. inż. Lucjan Dąbrowski, prof. PW,
Prof. Anjali DeSilva – Glasgov Caledonial University,
Dr hab. inż. Józef Drewniak, prof. ATH,
Dr hab. inż. Jan Duda, prof. PK,
Prof. dr hab. inż. Bogdan Fiałkowski,
Prof. dr hab. inż. Józef Gawlik, dr h.c.,
Prof. dr hab. inż. Józef Giergiel, dr h.c.,
Prof. dr hab. inż. Wit Grzesik,
Prof. dr hab. inż. Adam Hamrol,
Prof dr hab inż. Janusz Kowal,
Prof. dr hab.inż. Krzysztof Jemielniak
Dr hab. inż. Krzysztof Karbowski, prof. PK,
Prof. dr hab. inż. Jan Kosmol,
Prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak, dr h.c.,
Dr hab. inż. Bolesław Karwat, prof. AGH,
Prof. dr hab. inż. Ryszard Knosala, dr h.c.,
Prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa,
Prof. dr hab. inż. Jerzy Kozak,
Prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski,
Prof. dr hab. inż. Leon Kukiełka,
Prof. dr hab. inż. Hubert Latoś,
Prof. dr hab. inż. Stanisław Legutko,
Prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof Marchelek,
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski,
Prof. dr hab. inż. Adam Mazurkiewicz,
Dr hab. inż. Piotr Niesłony, prof. PO,
Prof. dr hab. inż. Czesław Niżankowski,
Prof. dr hab. inż. Wiesław Olszak,
Prof. dr hab. inż. Kazimierz A. Orłowski,
Dr hab. inż. Mirosław Pajor,
Prof. dr hab. Inż. Marian Partyka,
Prof. dr hab. inż. Stanisław Płaska,
Prof. dr hab. inż. Stanisław Płonka,
Dr hab. inż. Bartosz Powałka,
Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Przybylski,
Dr hab. inż. Stanisław Pytel, prof. PWSZ,
Prof. Joel Rech – University of Lyon France,
Dr hab. inż. Krzysztof Rokosz, prof. nadzw.
Prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek,
Dr hab. inż. Sławomir Spadło, prof. PŚW,
Prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp,
Prof. dr hab. inż. Jan Sieniawski,
Dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec, prof. PK,
Prof. dr hab. inż. Roman Staniek,
Dr hab. inż. Roman Stryczek, prof. ATH,
Prof. dr hab. inż. Marian Szczerek,
Prof. dr hab. inż. Edward Wantuch,
Prof. dr hab. inż. Józef Wojnarowski, dr h.c.
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Zaborowski, Dr h.c.
Prof. dr hab. inż. Wojciech Zębala,
Prof. dr hab. inż. Jan Żurek.

Tematyka Konferencji

 • Innowacyjne procesy i systemy wytwarzania: obróbka skrawaniem, szlifowanie, obróbka elektrochemiczna (ECM), elektroerozyjna (EDM), laserowa (LBM), metody hybrydowe, obróbka plastyczna i odlewnictwo, metody wytwarzania przyrostowego.
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów i systemów produkcyjnych – roboty autonomiczne.
 • Symulacje: materiałów, produktów, procesów i systemów produkcyjnych.
 • Systemy informatyczne w inżynierii produkcji: sztuczna inteligencja, masowa indywidualizacja, pozioma/pionowa integracja softwarowa, przemysłowy internet rzeczy, cyberbezpieczeństwo, korporacyjne platformy chmurowe.
 • Gospodarka energią i odpadami w Przemyśle 4.0.
 • Bionika – jako źródło innowacji w Przemyśle 4.0.

W programie uroczystego otwarcia Konferencji znalazły się następujące referaty inauguracyjne:

- 20 lat PWSZ w Nowym Sączu – dr Halina Potok, Prorektor ds. studenckich i kształcenia

- Biological inspirations in manufacturing processes - Prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj.

- Podróż do mikroświata – dr hab. inż. Stanisław Pytel.

- Hybrid manufacturing processes as an integral part of Production/Manufacturing 4.0. - Prof. dr hab. inż. Wit Grzesik.

W obradach sesji referatowych udział wzięli przedstawiciele różnych uczelni akademickich, m.in. Politechniki Warszawskiej, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Rzeszowskiej, Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Politechniki Opolskiej, Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

Wygłoszono 27 referatów, inspirowanych zagadnieniami dotyczącymi nowoczesnego przemysłu i szeroko rozumianej problematyki związanej z czwartą rewolucją przemysłową (Przemysł 4.0). Prelegenci prezentowali najnowsze wyniki badań, propozycje praktycznych rozwiązań w dziedzinach przez siebie badanych, co umożliwiało twórczą dyskusję będącą rozwinięciem omawianych tematów.

Sesja I

Sesja II

Jako jeden z punktów przewidzianych przez organizatorów znalazła się wizyta techniczna w firmie Wiśniowski, która na rynku nowosądeckim wysuwa się na pozycję lidera w zakresie nowoczesnego wytwarzania.

 

Szczególne podziękowania za okazaną pomoc w organizacji Konferencji kierujemy do:

sposor przemysl40

 

 

 

W dniu 18 maja 2018 r. studenci 2 roku kierunku Mechatronika uczestniczyli w wizycie studyjnej w Spółdzielni Pracy „Muszynianka” – polskiej firmie zlokalizowanej w Krynicy-Zdroju.

W jej skład wchodzi Zakład Eksploatacji Wody Mineralnej w Muszynie, gdzie w większości rozlewana jest woda mineralna. W 2017 roku Muszynianka uruchomiła nową linię produkcyjną, która jest najnowocześniejszą linią tego typu w Polsce i jedną z najnowocześniejszych w Europie.

Celem wizyty było umożliwienie studentom zdobycia doświadczenia bazującego na obserwacji praktyki przemysłowej. Studenci mieli okazję zapoznać się z działalnością firmy, zwiedzić dwie linie produkcyjne i magazyny. Zostali zapoznani z zasadami bhp, rozwiązaniami organizacyjnymi, używanymi technologiami, parkiem maszynowym, metodami produkcji i kontroli jakości obowiązującymi w firmie.

Szczególnym obszarem zainteresowań studentów było sterowanie linii produkcyjnych służących do rozlewania i pakowania wody mineralnej. Wydajność obu linii produkcyjnych aktualnie wynosi 42 tyś. butelek 1,5 l. na godzinę. Podczas spotkania z praktyką przemysłową studenci mieli możliwość skonfrontowania wiedzy teoretycznej z wiedzą praktyczną, którą w bardzo przyjazny sposób przekazywali pracownicy „Muszynianki”. Ponadto dowiedzieli się jakie działania podejmuje firma w celu zapewnienia niezawodnej pracy obu linii. Na zakończenie wizyty każdy uczestnik otrzymał butelkę wody „Muszynianka”

Mamy nadzieję, że doświadczenie to będzie motywować naszych studentów do zdobywania i poszerzania swojej wiedzy i umiejętności.

 

W dniu 7 maja 2018 roku odbyła się wizyta studentów studiów drugiego stopnia I roku kierunku Zarządzania i Inżynierii Produkcji oraz Mechatroniki Instytutu Technicznego PWSZ w firmie Fakro w Nowym Sączu.

Na wstępie, studenci spotkali się z pracownikami firmy Fakro, gdzie czekały na nich upominki w postaci firmowych gadżetów. Miłym akcentem spotkania było wystąpienie absolwentki Instytutu Technicznego PWSZ Izabeli Szczurek, która przybliżyła wiele aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa, poprzez wprowadzaną innowacyjność, zdobywanie certyfikatów, patentów oraz odzysku materiałów z recyklingu.

Pracownik działu kadr przybliżył studentom zagadnienia związane z rekrutacją i praktykami, stażami, która oferuje firma. Dodatkowo przedstawiono informację o projekcie – „Ambasador Marki” i zaoferowano możliwość odbycia praktyk w firmie.

Dział technologii i organizacji produkcji zaprezentował pracownik firmy, który przedstawił tematykę systemów zarządzania i produkcji. Ponadto przybliżył problematykę warsztatów ciągłego doskonalenia, wspomniał jak ważna jest wizualizacja, czyli jasne i czytelne przekazywanie informacji.

Ostatnią częścią wizyty była wycieczka po przedsiębiorstwie. Przygotowało dla studentów około 2 kilometrową ścieżkę po działach produkcji wraz z informacjami o ich funkcjonowaniu. Studenci mieli także, okazje zobaczyć przebieg badań związanych z próbami wytrzymałościowymi szkła stosowanego przy produkcji wyrobów firmy.

Na zakończenie studenci wraz z dr inż. Anny Kochanek (opiekunem z ramienia PWSZ) zostali zapoznani z działalnością Fundacji „Pomyśl o Przyszłości” i zaproszeni do współpracy podczas studenckich praktyk zawodowych.

 

 

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Przemysł i systemy transportowe” odbyła się w dniach 19-21.04.2018 we Lwowie. W konferencji udział wzięło ponad trzydzieści osób z Polski i Ukrainy. Uczestnicy konferencji zakwaterowani byli w hotelu Древній Град. Kompleks hotelowy znajduje się na terenie lwowskiego lasu, a pokoje wyposażone są w stylu rustykalnym.

W pierwszym dniu konferencji odbyły się obrady podzielone na sesje tematyczne. W ramach pierwszej sesji autorzy prezentowali referaty związane z budową i eksploatacją pojazdów szynowych oraz samochodów. Druga sesja dotyczyła najnowszych metod produkcji elementów maszyn oraz wykorzystania nowych materiałów konstrukcyjnych. W trzeciej sesji autorzy przedstawiali przykłady wykorzystania narzędzi analitycznych oraz służących do modelowania.

Kolejne dni konferencji przeznaczono na zwiedzanie Lwowa i okolic z przewodnikiem. Program zwiedzania był bardzo napięty obejmował między innymi takie punkty jak: Katedra Św. Jura, wieża prochowa, pomnik Fiodorowa, cerkiew Wołoska, arsenał królewski, kościół dominikanów, pomnik Nikifora, Rynek, kamienica królewska, kamienica Czarna, katedra łacińska, kaplica Boimów, Kościół jezuitów, katedra ormiańska, dzielnica żydowska, Plac Bernardyński z kościołem Bernardynów, plac Mickiewicza, Prospekt Swobody, opera, Cmentarz Łyczakowski, Cmentarz Orląt, Wysoki Zamek – panorama miasta z kopca Unii Lubelskiej, przejazd do centrum: ul. Akademicka, apteka Mikulasza, Pałac Potockich, Ossolineum, poczta, park jezuicki, Uniwersytet Jana Kazimierza, Kasyno szlacheckie

Uczestnicy zwiedzali również rynek Lwowa w nocnej scenerii, a oprowadzał burmistrz miasta. Przemierzając wąskie i ciemne zakamarki miasta uczestnicy zapoznawali się z historią i kulturę miasta.

Niewątpliwą i nieoczekiwaną atrakcją było spotkanie z prezydentem Ukrainy Petro Poroszenką. W ramach krótkiego spotkania mieliśmy możliwość usłyszeć krótkiego orędzia oraz wykonać pamiątkowe fotografie. Prezydent przekazał również pozdrowienia dla Polski.

 

W dniu 20 kwietnia 2018 r. Firma UTC CCS Manufacturing Polska Sp. z o.o. przeprowadziła w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu prezentację teoretyczną z dziedziny zabezpieczeń przeciwpożarowych dla studentów specjalności Mechatronika.

Firma UTC CCS Manufacturing Polska Sp. z o.o. jest członkiem uznanej na świecie i liczącej ponad 50 firm grupy Kidde, części koncernu UTC CCS - światowego eksperta w dziedzinie zabezpieczeń przeciwpożarowych. Od wielu lat Firma UTC CCS Manufacturing PolskaSp. z o.o. jest jedną z wiodących firm na polskim rynku w dziedzinie systemów ochrony przeciwpożarowej.

Studenci IT PWSZ otrzymali w trakcie prezentacji wiedzę teoretyczną oraz wskazówki praktyczne z zakresu budowy, zasady działania systemów i urządzeń wykrywania i sygnalizacji pożaru nowej generacji, gazowych i wodno-pianowych systemów gaśniczych w odniesieniu do zabezpieczeń domowych, w przemyśle, handlu, transporcie, marynarce, lotnictwie i obronie.

Studenci zapoznali się także z procedurami dotyczącymi procesu projektowania, wykonawstwa i odbioru systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych. Przedstawiciel Firmy UTC CCS Manufacturing Polska Sp. z o.o. udzielał szczegółowych odpowiedzi na liczne zapytania studentów.

Uzyskana w trakcie prezentacji wiedza będzie wykorzystana zarówno w procesie dydaktycznym w IT, w tym przy realizacji przez studentów projektów i prac dyplomowych z przedmiotów Mechatronika, jak również w ich pracy zawodowej.

Przedmiotowa prezentacja odbyła się w ramach współpracy IT PWSZ z jednostkami przemysłowymi.

 

prezentacja firmy utc ccs