Kolędowanie studentów, łamanie się opłatkiem oraz uroczyste, wigilijne spotkanie pracowników i władz Uczelni i Instytutu – tak wyglądało świąteczne spotkanie w Instytucie Technicznym.

Studencka grupa kolędniczna z Instytutu Technicznego wprowadziła świąteczną atmosferę do sal wykładowych i laboratoryjnych, śpiewając kolędy i pastorałki, pielęgnując w ten sposób piękną, chrześcijańską tradycję radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie.

Pracownicy i wykładowcy licznie przybyli na wieczorne spotkanie opłatkowe. Swoją obecnością spotkanie uświetniły władze Uczelni – Prorektor dr Halina Potok, Prorektor dr Marek Reichel, Kanclerz Zbigniew Gorgosz oraz J.M. Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, który przekazał zgromadzonym życzenia świąteczno - noworoczne. Rolę gospodarzy pełniła Dyrekcja Instytutu: prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj wraz z dr inż. Anną Kochanek.

Zanim podzielono się opłatkiem liczne grono zebranych wysłuchało Słowa Bożego, które wygłosił ks. dr Marek Mierzyński. Potem były już życzenia i uroczysta wieczerza wigilijna. Spotkanie przebiegało w serdecznej i rodzinnej atmosferze.

 

W dniu 20.12.2016 r. odbyło się szkolenie dla studentów Instytutu Technicznego z zakresu "Programowania i obsługi sterowników PLC firmy Fatek".

Zajęcia przeprowadził przedstawiciel firmy Multiprojekt Automatyka z Krakowa pan Jarosław Pawełek.

Szkolenie zakończyło się uzyskaniem certyfikatów dla 16 studentów.

 

 

W dniu 15 grudnia 2016 r. w Instytucie Technicznego odbyło się szkolenie związane z tematyką spektroskopii molekularnej i atomowej.

W szkoleniu uczestniczyli pracownicy oraz studenci PWSZ.

Szkolenie było prowadzone przez pracowników firmy SPEKTRUM z Warszawy, która jest autoryzowanym dystrybutorem Agilent Technologies.

W ramach szkolenia prezentowane były przyrządy oraz urządzenia laboratoryjne m.in.: spektrofotometr absorpcji atomowej AAS, spektrofotometr UV-VIS, spektrofotometry przenośne, fotometr płomieniowy oraz homogenizator, młynek kriogeniczny.

Dodatkowo przeprowadzona została analiza próbek materiałowych ciekłych oraz stałych.

 

 

 

mt letni 15 16

 

zip letni 15 16

 

is letni 15 16

 

W dniu 18 listopada 2016 r. w Instytucie Technicznym odbyło się XCII Sądeckie Konwersatorium Naukowe.

Wykład na temat „Innowacyjne metody szybkiego prototypowania aplikowane w przemyśle” wygłosił prof. dr hab. inż. Grzegorz Budzik - Prorektor ds. nauki w Politechnice Rzeszowskiej.

Udział w konwersatorium wzięli głównie pracownicy i studenci Instytut Technicznego oraz zaproszeni goście.

W dniach 27-29.10.2016 r. studenci z Koła Naukowego "Ekologus" działającego przy Instytucie Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły PWSZ w Nowym Sączu pod opieką dr inż. Grzegorza Przydatek oraz studenci Koła Naukowego "Środowisko" przy Wydziale Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa Uniwersytetu Techniczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu pod opieką dr hab .inż Pawła Religa prof. nadzw. UTH, wzięli po raz drugi udział we wspólnych badaniach naukowych. Studenci na wstępie zostali zapoznani z celem, zakresem, a także metodyką zaplanowanych badań, które obejmowały:

· badanie jakościowo – ilościowe odpadów komunalnych pozostawionych na szlakach Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Badania były prowadzone na szlakach górskich w rejonie Doliny Chochołowskiej i Kościeliskiej. Dodatkową atrakcją obozu było odwiedzenie Jaskini Mroźnej i Jamy Smoczej, a także zapoznanie ze zrywką drewna powalonego na skutek wichury w 2012 roku.

Na zakończenie uczestnicy obozu uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez dr hab. inż. Pawła Religa prof. nadzw. UTH, podsumowującym efekty zrealizowanych badań, na którym zostały określone plany dalszych działań. W sformułowanych pod koniec spotkania wnioskach studenci, wykazali zainteresowanie udziałem w dalszych badaniach na terenie TPN.

 

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 października 2016 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Mechatronika.
Inicjatywa złożenia wniosku do MNiSW zrodziła się po konsultacjach ze studentami Instytutu Technicznego, którzy wypowiedzieli się w przeprowadzonych ankietach na temat chęci podjęcia przez nich dalszej edukacji, a także po analizie zapotrzebowania jakie istnieje na rynku pracy. Jest to bardzo dobra informacja przede wszystkim dla studentów i absolwentów studiów pierwszego stopnia w Instytucie Technicznym, którzy już od semestru letniego 2016/17 będą mieli możliwość kontynuacji kształcenia na kolejnym kierunku studiów drugiego stopnia. Edukacja będzie trwała 3 semestry.

Program studiów został opracowany przez zespół pod kierownictwem dr inż. Anny Kochanek – Zastępcy Dyrektora Instytutu Technicznego i przewiduje prowadzenie studiów w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

W związku z praktycznym profilem kształcenia studenci będą uczestniczyć w zajęciach o charakterze praktycznym, czyli laboratoriach, projektach, seminariach i warsztatach. Zrealizują również program praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach o profilu działania zbieżnym z wybraną specjalnością. Po pierwszym semestrze studenci wybiorą jedną spośród dwóch specjalności: mechatronikę pojazdów i maszyn roboczych lub mechatronikę w systemach produkcyjnych.

Studenci mają do dyspozycji doskonale wyposażone laboratoria, pracownie i sale dydaktyczne, w których będą doskonalić umiejętności i zdobywać wiedzę z zakresu mechatroniki, będącą interdyscyplinarną dziedziną nauki, stanowiącą połączenie mechaniki, informatyki, elektrotechniki, elektroniki i automatyki.

 

Bliższe informacje

W dniu 13 października 2016 w godzinach wieczornych w Instytucie Technicznym odbyło się spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich, dr Adama Bodnara ze studentami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu oraz Wyższej Szkoły Biznesu – NLU.

Tematem spotkania były „Prawa człowieka w praktyce”.

Pan Adam Bodnar pokrótce wyjaśniał na czym polega rola Rzecznika i jakie są podejmowane działania w celu poprawy prawa i sposobu jego stosowania, by nie dochodziło do naruszania praw obywatela.

Następnie uczestnicy spotkania przedstawili przykłady problemów lub naruszeń, do których ich zdaniem dochodzi:

  1. Zasady karania za spożywanie alkoholu w miejscach publicznych;
  2. Brak parkingów pod uczelnią;
  3. Zatrzymywanie przez policję do kontroli więcej niż jednego samochodu;
  4. Czy osobie starszej można zabierać rentę i nie dawać jej posiłków?
  5. Wizyty u lekarzy-specjalistów wyznaczane na 2019 r.
  6. Ustawa inwigilacyjna, która uśmierciła w internecie torrenty.

 

W dniach 18–21 września 2016 roku w Hotelu „Perła Południa” w Rytrze odbyła się jubileuszowa już – XXV – Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Teorii Maszyn i Mechanizmów, zorganizowana przez Instytut Techniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu oraz Polski Komitet Teorii Maszyn i Mechanizmów Komitetu Budowy Maszyn PAN.

Jej tematyka obejmowała takie zagadnienia jak: struktura, kinematyka i dynamika mechanizmów; synteza układów mechanicznych; modelowanie i symulacja układów mechanicznych; mechanika maszyn transportowych; dynamika, napędy i sterowanie maszyn; układy mechatroniczne; roboty i manipulatory; inżynieria biomedyczna; zastosowanie grafów w mechanice maszyn; ergonomia i układy człowiek – maszyna; a także nowe wyzwania w dydaktyce teorii maszyn i mechanizmów oraz mechatronice.

Przewodniczącym Komitetu Naukowego konferencji był prof. zw. dr hab. inż. Józef Wojnarowski, dr h.c, Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego z ramienia PWSZ w Nowym Sączu – dr inż. Anna Kochanek, wicedyrektor Instytutu Technicznego, zaś gościem honorowym – prof. dr h.c. IFToMM President Marco Ceccarelli.

W spotkaniu tym wzięli udział naukowcy z wielu polskich uczelni, a wykłady plenarne wygłosili: prof. dr hab. inż. J. Wojnarowski, prof. Marco Ceccarelli, prof. dr hab. inż. Józef Knapczyk oraz prof. dr hab. inż. Bogdan Fijałkowski.

 

 

 

Stało się tradycją, że w ostatni piątek września w Instytucie Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu ma miejsce cykliczne wydarzenie pt. „Małopolska Noc Naukowców”.

Impreza zgromadziła szerokie grono sympatyków wiedzy i nauki i była okazją do spotkań w laboratoriach, salach wykładowych, gdzie na co dzień pracują ludzie nauki.

Naukowcy odkrywali przed uczestnikami tajemnice świata nauki, odpowiadając na pytania, które nurtują nas od zawsze. Ponadto odbyły się liczne pokazy, eksperymenty z udziałem publiczności, wykłady, konkursy wiedzy technicznej. W szczególności uczestnicy mogli zapoznać się z tajnikami pracy silników, diagnostyką samochodową oraz układami bezpieczeństwa, sterowania i robotyki, oprócz tego można było wziąć udział w warsztatach z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym tradycyjnie zorganizowanego przez Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu.