Charakterystyka

 

Informatyka to kierunek strategiczny dla rozwoju polskiej gospodarki. Dlatego pomimo wieloletniego doświadczenia w kształceniu inżynierów informatyki Instytut Techniczny wciąż czerpie z nowych wzorców i źródeł, podnosząc jakość kształcenia. Dzięki stałej współpracy z przedsiębiorcami program kształcenia odpowiada na najnowsze trendy i wymagania pracodawców, stawiane wobec naszych absolwentów.

Kierunek Informatyka posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

 

  1. Nazwa kierunku studiów: Informatyka
  2. Nazwa specjalności studiów w ramach kierunku: Informatyka stosowana
  3. Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
  4. Profil studiów: praktyczny
  5. Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne
  6. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: inżynier
  7. Przyporządkowanie kierunku studiów do właściwego obszaru kształcenia, dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia: obszar nauk technicznych - dziedzina nauk technicznych, dyscypliny: informatyka, automatyka i robotyka, elektrotechnika, inżynieria materiałowa.
  8. Wymiar praktyk zawodowych: 480 godzin
  9. Typowe miejsca pracy absolwentów: Absolwenci są przygotowani do zatrudnienia w firmach przemysłowych oraz placówkach, które zajmują się projektowaniem, budową, testowaniem, sprzedażą, wdrożeniami oraz konserwacją i serwisowaniem systemów komputerowych. Mogą być to placówki wytwarzające sprzęt telekomunikacyjny oraz operatorzy sieci komórkowych czy instytucje administracji publicznej. Absolwenci nabywają kompetencje oraz umiejętności praktyczne, umożliwiające podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej. Pracują jako analitycy i projektanci systemów informatycznych, programiści czy wdrożeniowcy w zespołach przygotowujących specjalistyczne oprogramowanie. Program studiów oraz stosowane metody nauczania powodują, że są oni w stanie samodzielnie zdobywać wiedzę i doskonalić swoje umiejętności, są przygotowani do podnoszenia kwalifikacji m.in. poprzez kontynuowanie nauki na studiach drugiego stopnia.
  10. Możliwość kontynuacji kształcenia: studia drugiego stopnia, studia podyplomowe, kursy doszkalające z obszaru nauk technicznych.

 

Kształcimy również na kierunkach: Mechatronika | Transport i Logistyka | Zarządzanie i Inżynieria Produkcji