Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) TRWA REKRUTACJA!

Informatyka

Charakterystyka

 

Informatyka to kierunek strategiczny dla rozwoju polskiej gospodarki. Dlatego pomimo wieloletniego doświadczenia w kształceniu inżynierów informatyki Instytut Techniczny wciąż czerpie z nowych wzorców i źródeł, podnosząc jakość kształcenia. Dzięki stałej współpracy z przedsiębiorcami program kształcenia odpowiada na najnowsze trendy i wymagania pracodawców, stawiane wobec naszych absolwentów.

Kierunek Informatyka posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

 

 1. Nazwa kierunku studiów: Informatyka
 2. Grupa zajęć specjalizacyjnych z zakresu: Informatyka stosowana
 3. Poziom studiów: studia pierwszego stopnia
 4. Profil studiów: praktyczny
 5. Forma studiów: studia stacjonarne i studia niestacjonarne
 6. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: inżynier
 7. Przyporządkowanie kierunku studiów do właściwego obszaru kształcenia, dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty uczenia się: w dziedzinie nauk inżynieryjno – technicznych przyporządkowanych do dyscypliny naukowej: informatyka techniczna i telekomunikacja.
 8. Wymiar praktyk zawodowych: 960 godzin
 9. Typowe miejsca pracy absolwentów: Absolwenci są przygotowani do zatrudnienia w firmach przemysłowych oraz placówkach, które zajmują się projektowaniem, budową, testowaniem, sprzedażą, wdrożeniami oraz konserwacją i serwisowaniem systemów komputerowych. Mogą być to placówki wytwarzające sprzęt telekomunikacyjny oraz operatorzy sieci komórkowych czy instytucje administracji publicznej. Absolwenci nabywają kompetencje oraz umiejętności praktyczne, umożliwiające podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej. Pracują jako analitycy i projektanci systemów informatycznych, programiści czy wdrożeniowcy w zespołach przygotowujących specjalistyczne oprogramowanie. Program studiów oraz stosowane metody nauczania powodują, że są oni w stanie samodzielnie zdobywać wiedzę i doskonalić swoje umiejętności, są przygotowani do podnoszenia kwalifikacji m.in. poprzez kontynuowanie nauki na studiach drugiego stopnia.
 10. Możliwość kontynuacji kształcenia: studia drugiego stopnia, studia podyplomowe, kursy doszkalające z obszaru nauk technicznych.

 

 

Kształcimy również na kierunkach: Mechatronika | Transport i Logistyka | Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Mechatronika

Charakterystyka

 

Kierunek Mechatronika jest odpowiedzią na zapotrzebowanie lokalnego i ogólnopolskiego rynku pracy na specjalistów branży produkcyjnej i samochodowej. Nowoczesne technologie w przemyśle produkcyjnym i usługach wymagają od nas wykształcenia inżynierów, posiadających gruntowną wiedzę i umiejętności praktyczne równocześnie z kilku dyscyplin w ramach nauk technicznych. Dzięki temu student Mechatroniki pod kierunkiem specjalistów może realizować swoje pasje, będąc pewnym o swoją późniejszą karierę zawodową.

Kierunek nagrodzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wdrażanie systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji.

 

 1. Nazwa kierunku studiów: Mechatronika
 2. Grupa zajęć specjalizacyjnych z zakresu: Mechatronika stosowana, Mechatronika pojazdów samochodowych
 3. Poziom studiów: studia pierwszego stopnia
 4. Profil studiów: praktyczny
 5. Forma studiów: studia stacjonarne i studia niestacjonarne
 6. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: inżynier
 7. Przyporządkowanie kierunku studiów do właściwego obszaru kształcenia, dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty uczenia się: w dziedzinie nauk inżynieryjno – technicznych przyporządkowanych do dyscyplin naukowych: inżynieria mechaniczna (dyscyplina wiodąca); automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja
 8. Wymiar praktyk zawodowych: 960 godzin
 9. Typowe miejsca pracy absolwentów: Absolwenci są przygotowani do podjęcia zatrudnienia w różnych gałęziach przemysłu i usług, szczególnie tam gdzie systemy charakteryzują się wysokim stopniem zautomatyzowania i zrobotyzowania. Posiadają praktyczne przygotowanie i wiedzę teoretyczną na temat funkcjonowania maszyn wyposażonych w mikroprocesorowe układy programowalne. Biura projektowe, zakłady usługowe i przemysłowe zatrudniają absolwentów Mechatroniki, ze względu na przygotowanie interdyscyplinarne oraz mocną podbudowę umiejętności inżynierskich. Nasi absolwenci pracują w specjalistycznych zakładach zajmujących się diagnozowaniem i serwisem nowoczesnych pojazdów i zautomatyzowanych systemów, a także w przemyśle. Zdobyte wykształcenie otwiera możliwość pełnienia funkcji kierowniczych, założenia własnej działalności gospodarczej oraz dalszego rozwoju naukowego na studiach drugiego stopnia.
 10. Możliwość kontynuacji kształcenia: studia drugiego stopnia, studia podyplomowe, kursy doszkalające z obszaru nauk technicznych.

 

Kształcimy również na kierunkach: Informatyka | Transport i Logistyka | Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Transport i Logistyka

Charakterystyka


Kierunek Transport i Logistyka wychodzi naprzeciw dynamicznemu rozwojowi regionalnemu sektora Transport–Spedycja–Logistyka zapewniając obsadę wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistów w zakresie transportu i logistyki. Ma on na celu kształcenie inżynierów, którzy potrafią łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi.

 1. Nazwa kierunku studiów: Transport i Logistyka
 2. Grupa zajęć specjalizacyjnych z zakresu: Inżynieria transportu i spedycja, Logistyka procesów produkcyjnych
 3. Poziom studiów: studia pierwszego stopnia
 4. Profil studiów: praktyczny
 5. Forma studiów: studia stacjonarne i studia niestacjonarne
 6. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: inżynier
 7. Dziedzina/dziedziny nauki i dyscyplina/dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty uczenia się dla kierunku studiów: w dziedzinie nauk inżynieryjno – technicznych przyporządkowanych do dyscyplin naukowych: inżynieria mechaniczna (dyscyplina wiodąca); inżynieria lądowa i transport; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
 8. Wymiar praktyk zawodowych: 960 godzin
 9. Absolwent kierunku rozumie zasady normalizacji i zarządzania jakością w logistyce oraz wykorzystuje mechanizmy zarządzania i sterowania magazynem. Stosuje nowoczesne metody, techniki i narzędzia informatyczne, wspierające procesy logistyczne w obszarach zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji produktów, w szczególności dotyczące produktów wytwarzanych w procesach wielkoseryjnych. Analizuje przyczyny oraz przebieg zjawisk i procesów logistycznych w łańcuchach dostaw w obszarach prognozowania i modelowania popytu oraz wielkości zamówień a także poziomu obsługi logistycznej klienta. Projektuje łańcuchy dostaw produktów oraz dostosowuje do nich procesy i systemy logistyczne. Posiada kompetencje umożliwiające podjęcie pracy w sektorze transportu, spedycji i logistyki, przy planowaniu i kierowaniu transportem oraz gospodarką magazynową.
 10. Możliwość kontynuacji kształcenia: studia drugiego stopnia, studia podyplomowe, kursy doszkalające z obszaru nauk technicznych.

 

Kształcimy również na kierunkach: Informatyka | Mechatronika | Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Charakterystyka

 

Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji kształci specjalistów, którzy są przygotowani do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się szeroko pojętą produkcją oraz konwencjonalnymi i odnawialnymi źródłami energii. Plan studiów i oczekiwania wobec inżynierów są konsultowane z podmiotami gospodarczymi, funkcjonującymi w obrębie każdej z trzech specjalności, tak by przez aktualizowanie programu i organizowanie dodatkowych, certyfikowanych kursów przyczyniać się do poprawy jakości kształcenia. Studenci zdobywają dodatkową wiedzę i umiejętności dzięki wizytom w nowoczesnych zakładach produkcyjnych i uczestniczeniu w zajęciach prowadzonych przez wybitnych specjalistów, posiadających doświadczenie praktyczne lub stale współpracujących z renomowanymi firmami, niejednokrotnie o zasięgu globalnym.

Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

 

 1. Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie i inżynieria produkcji
 2. Grupa zajęć specjalizacyjnych z zakresu: Inżynieria systemów ekoenergetycznych, Inżynieria mechaniczna, Inżynieria produkcji żywności
 3. Poziom studiów: studia pierwszego stopnia
 4. Profil studiów: praktyczny
 5. Forma studiów: studia stacjonarne i studia niestacjonarne
 6. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: inżynier
 7. Przyporządkowanie kierunku studiów do właściwego obszaru kształcenia, dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty uczenia się:
  - w dziedzinie nauk inżynieryjno – technicznych przyporządkowanych do dyscyplin naukowych: Inżynieria mechaniczna (dyscyplina wiodąca), automatyka, elektronika i  elektrotechnika, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, inżynieria materiałowa;
  - w dziedzinie nauk społecznych przyporządkowanie do dyscypliny naukowej: Nauki o zarządzaniu i jakości.
 8. Wymiar praktyk zawodowych: 960 godzin
 9. Typowe miejsca pracy absolwentów: Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, jednostkach projektowych i doradczych, jednostkach gospodarczych, a także w administracji samorządowej. Są również przygotowani do samodzielnego prowadzenia własnych firm. Dzięki odpowiedniemu programowi kształcenia spełniają wymogi stawiane przez współczesny, dynamiczny i międzynarodowy przemysł. Przedsiębiorstwa, z którymi współpracuje Instytut Techniczny, na bieżąco przekazują swoje uwagi, a dzięki wykwalifikowanej kadrze i bogatemu zapleczu laboratoryjnemu jesteśmy w stanie przekazać studentom niezbędną wiedzę i wyposażyć ich w nowe umiejętności praktyczne. Nasi absolwenci z sukcesami rozwijają swoje kariery w firmach zajmujących się produkcją energii, żywności, maszyn, pojazdów lądowych i powietrznych, a także w wielu innych wysoce wyspecjalizowanych branżach, gdzie potrzebny jest dobrze wykształcony i przygotowany do dalszego rozwoju inżynier.
 10. Możliwość kontynuacji kształcenia: studia drugiego stopnia, studia podyplomowe, kursy doszkalające z obszaru nauk technicznych.

 

Kształcimy również na kierunkach: Informatyka | Mechatronika | Transport i Logistyka

Studia drugiego stopnia (rekrutacja luty 2020)

Informatyka

 

Charakterystyka


Kierunek „Informatyka” wychodzi naprzeciw dynamicznemu rozwojowi regionalnemu sektora IT, zapewniając kształcenie specjalistów posiadających umiejętność rozwiązywania problemów w zakresie planowania, projektowania systemów informatycznych i odpowiednie kompetencje do pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych związanych z projektowaniem i wytwarzaniem oprogramowania, z wykorzystaniem współcześnie uznanych metod i technik.

 

 1. Nazwa kierunku studiów: Informatyka
 2. Grupa zajęć specjalizacyjnych z zakresu: Programowanie systemów informatycznych
 3. Poziom studiów: studia drugiego stopnia
 4. Profil studiów: praktyczny
 5. Forma studiów: studia stacjonarne i studia niestacjonarne
 6. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister
 7. Dziedzina/dziedziny nauki i dyscyplina/dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty uczenia się dla kierunku studiów: w dziedzinie nauk inżynieryjno – technicznych przyporządkowanych do dyscypliny naukowej: informatyka techniczna i telekomunikacja.
 8. Wymiar praktyk zawodowych: 480 godzin
 9. Typowe miejsca pracy absolwentów: Absolwent kierunku Informatyka - specjalność „Programowanie systemów informatycznych”, przygotowany jest do zespołowej i samodzielnej działalności zawodowej. Posiada wiedzę dotyczącą systemów informatycznych oraz ich elementów oraz umiejętności programowania w różnych środowiskach z naciskiem na systemy jednowątkowe, środowiska rozproszone, systemy bazodanowe, programowanie WEB i systemów mobilnych przy użyciu różnych technologii oraz narzędzi. Zna współczesne narzędzia sprzętowe i programowe. Posługuje się wiadomościami z zakresu zagadnień związanych z technologiami teleinformatycznymi. Umie integrować zdobytą wiedzę teoretyczną i wykorzystywać swoje umiejętności przy projektowaniu, wytwarzaniu, testowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych. Wiedza z zakresu metod i inżynierii oprogramowania umożliwia mu aktywne uczestniczenie w interdyscyplinarnych projektach z zakresu projektowania, wytwarzania, eksploatacji i diagnozowania aplikacji komputerowych. Odpowiednie przygotowanie teoretyczne pozwala na szybkie i skuteczne podejmowanie twórczych działań, w których będzie mógł stosować poznane w toku studiów nowoczesne technologie informatyczne. Jego miejscem pracy mogą być zarówno wyspecjalizowane jednostki świadczące usługi informatyczne, jak i ośrodki badawczo - rozwojowe i projektowe różnych firm. Absolwenci po ukończeniu studiów mogą podjąć pracę w przedsiębiorstwach jako analitycy i projektanci systemów informatycznych i ich składowych, sprzętu specjalistycznego, oprogramowania i elementów informacyjnych. Mogą także pracować jako programiści, czy też wdrożeniowcy w zespołach wytwarzających oprogramowanie internetowe i mobilne. Dzięki zdobytym umiejętnościom mogą samodzielnie prowadzić własną firmę komputerową świadczącą usługi informatyczne i doradcze. Przyszli absolwenci informatyki przygotowani są do pracy w różnego rodzaju firmach zajmujących się projektowaniem, oprogramowaniem oraz wdrażaniem nowoczesnych technologii internetowych. Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje tytuł magistra. Ma świadomość znaczenia ustawicznego doskonalenia własnych umiejętności, jak również znaczenia kontynuowania nauki na studiach III stopnia - prowadzenia badań w obszarze naukowym. Przekazana wiedza z zakresu informatyki, wykształcone umiejętności oraz kompetencje społeczne pozwolą absolwentowi kierunku Informatyka wykonywać praktyczne zawody, zgodne z nowymi potrzebami rynku pracy.

 

 

 

Mechatronika

 

Charakterystyka

 

Studia drugiego stopnia na kierunku Mechatronika mają za zadanie wykształcić absolwentów, którzy sprostają podwyższonym wymaganiom przedsiębiorstw, szukających specjalistów posiadających nie tylko fachową wiedzę inżynierską, ale przede wszystkim umiejętności i kompetencje w dziedzinie mechatroniki. Nasz Instytut, co potwierdza wyróżnienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przykłada szczególną wagę do ciągłego doskonalenia jakości kształcenia, tak by nasi absolwenci z łatwością rozpoczęli swoje kariery.

 

 1. Nazwa kierunku studiów: Mechatronika
 2. Grupa zajęć specjalizacyjnych z zakresu: Bionika w systemach mechatronicznych, Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych, Mechatronika w systemach produkcyjnych
 3. Poziom studiów: studia drugiego stopnia
 4. Profil studiów: praktyczny
 5. Forma studiów: studia stacjonarne i studia niestacjonarne
 6. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister
 7. Przyporządkowanie kierunku studiów do właściwego obszaru kształcenia, dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty uczenia się:
  - w dziedzinie nauk inżynieryjno – technicznych przyporządkowanych do dyscyplin naukowych: inżynieria mechaniczna (dyscyplina wiodąca); automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja
 8. Wymiar praktyk zawodowych: 480 godzin
 9. Typowe miejsca pracy absolwentów: Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne, maszynowym, motoryzacyjnym, transportowym w jednostkach projektowych i doradczych, serwisujących maszyny i urządzenia. Są również przygotowani do samodzielnego prowadzenia własnych firm. Dzięki odpowiedniemu programowi kształcenia spełniają wymogi stawiane przez współczesny, dynamiczny i międzynarodowy przemysł. Przedsiębiorstwa, z którymi współpracuje Instytut Techniczny, na bieżąco przekazują swoje uwagi, a dzięki wykwalifikowanej kadrze i bogatemu zapleczu laboratoryjnemu jesteśmy w stanie przekazać studentom niezbędną wiedzę i wyposażyć ich w nowe umiejętności praktyczne. Nasi absolwenci z sukcesami rozwijają swoje kariery w firmach zajmujących się produkcją maszyn, pojazdów lądowych i powietrznych, energii odnawialnej, a także w wielu innych wysoce wyspecjalizowanych branżach, gdzie potrzebny jest dobrze wykształcony i przygotowany do dalszego rozwoju inżynier.

 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Charakterystyka

 

Studia drugiego stopnia na kierunku Zarządzenie i inżynieria produkcji mają za zadanie wykształcić absolwentów, którzy sprostają podwyższonym wymaganiom przedsiębiorstw, szukających specjalistów posiadających nie tylko fachową wiedzę inżynierską, ale jednocześnie potrafiących organizować i zarządzać produkcją nawet w skali całej firmy. Nasz Instytut, co potwierdza wyróżnienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przykłada szczególną wagę do ciągłego doskonalenia jakości kształcenia, tak by nasi absolwenci z łatwością rozpoczęli swoje kariery.

Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

 

 1. Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie i inżynieria produkcji
 2. Grupa zajęć specjalizacyjnych z zakresu: Inżynieria rekonstrukcji, Technologie produkcji i eksploatacja systemów technicznych
 3. Poziom studiów: studia drugiego stopnia
 4. Profil studiów: praktyczny
 5. Forma studiów: studia stacjonarne i studia niestacjonarne
 6. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister
 7. Dziedzina/dziedziny nauki i dyscyplina/dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty uczenia się dla kierunku studiów:
  - w dziedzinie nauk inżynieryjno – technicznych przyporządkowanych do dyscyplin naukowych: Inżynieria mechaniczna (dyscyplina wiodąca), automatyka, elektronika i elektrotechnika, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, inżynieria materiałowa;
  - w dziedzinie nauk społecznych przyporządkowanie do dyscypliny naukowej: Nauki o zarządzaniu i jakości
 8. Wymiar praktyk zawodowych: 480 godzin
 9. Typowe miejsca pracy absolwentów: Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, jednostkach projektowych i doradczych, jednostkach gospodarczych, a także w administracji samorządowej. Są również przygotowani do samodzielnego prowadzenia własnych firm. Dzięki odpowiedniemu programowi kształcenia spełniają wymogi stawiane przez współczesny, dynamiczny i międzynarodowy przemysł. Przedsiębiorstwa, z którymi współpracuje Instytut Techniczny, na bieżąco przekazują swoje uwagi, a dzięki wykwalifikowanej kadrze i bogatemu zapleczu laboratoryjnemu jesteśmy w stanie przekazać studentom niezbędną wiedzę i wyposażyć ich w nowe umiejętności praktyczne. Nasi absolwenci z sukcesami rozwijają swoje kariery w firmach zajmujących się produkcją i usługami w wielu wysoce wyspecjalizowanych branżach, gdzie potrzebny jest dobrze wykształcony i przygotowany do dalszego rozwoju magister.

 

 

 

 

Studia podyplomowe

Fizyka dla nauczycieli

Charakterystyka

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Adresaci:

 • nauczyciele praktycy przedmiotów: technicznych, matematyki, chemii, geografii, przyrody/biologii, posiadający co najmniej ukończone studia pierwszego stopnia

Czas trwania studiów: trzy semestry

Liczba godzin: 430 (w tym 60 godz. praktyki)

Liczba punktów ECTS: 50

Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty:

 • poświadczona kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych kierunków, o których mowa w pkt Adresaci (pedagogicznych lub niepedagogicznych wraz z dokumentem potwierdzającym przygotowanie pedagogiczne)
 • kwestionariusz osobowy
 • 2 fotografie

Liczba miejsc: 25

Opłata za semestr: 2 150 zł

Kwalifikacje podyplomowe: kwalifikacje do nauczania fizyki w różnych typach szkół (szkole podstawowej, ogólnokształcącej, technikum oraz szkole branżowej I i II stopnia) z uwzględnieniem zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575)

 

Kontakt: Instytut Techniczny, ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz

              Tel.: 18 547-32-36, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 REKRUTACJA

Informacje ogólne

 2019 2020 pwszwns 5x25 cm rgb

 

 

Informator dla kandydatów na studia w PWSZ na rok akademicki 2019/2020

 


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu oferuje bogaty wybór kierunków zarówno dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, jak i absolwentów szkół wyższych.

Kontynuując naukę w naszej Uczelni będziecie mieli możliwość otrzymania wsparcia finansowego w postaci różnorodnych stypendiów, a w ramach programu Erasmus+ oferujemy wyjazdy na studia za granicę. Tutaj rozwiniecie swoje zainteresowania i pasje, będziecie mogli wziąć udział w dodatkowych kursach i szkoleniach realizowanych w ramach projektów unijnych. Zdobędziecie nową wiedzę, nowe umiejętności i kompetencje, a tym samym nowe kwalifikacje zawodowe, dzięki którym łatwiej odnajdziecie się na konkurencyjnym rynku pracy, zaspokoicie swoje aspiracje i osobiste potrzeby edukacyjne.

 

Bliższe informacje dotyczące kształcenia na danym kierunku studiów znajdują się w zakładce: Oferta edukacyjna.

 

 

 Masz pytania??? Zadzwoń: 18 443 45 45, wew. 107.

 

 

PRZEJDŹ DO ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI NA STUDIA

 

 

 

 

 

Zasady rekrutacji

2019 2020 pwszwns 5x25 cm rgb

 

 

Rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020

 

 1. Rekrutacja na studia jest prowadzona odrębnie dla każdego kierunku studiów.
 2. Na studia pierwszego stopnia w pierwszej kolejności przyjmowani są laureaci i finaliści olimpiad, zgodnie z Uchwałą Nr 62/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego od roku akademickiego 2018/2020 do roku akademickiego 2022/2023.
 3. Rekrutacja na studia pierwszego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie jest prowadzona w oparciu o wyniki z egzaminu dojrzałości z zastrzeżeniem, iż na kierunkach: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Pedagogika (przy wyborze grupy zajęć specjalizacyjnych z zakresu "Logopedii i terapii pedagogicznej"), Wychowanie fizyczne, Fizjoterapia oraz Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, kandydatów dodatkowo obowiązują  egzaminy wstępne.
 4. Na kierunku Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw – studia drugiego stopnia listę rankingową kandydatów, tworzy się biorąc pod uwagą końcową ocenę uwzględnioną na dyplomie ukończonego kierunku studiów dla kandydatów, którzy uzyskali: tytuł magistra, inżyniera, licencjata lub równorzędny w obszarach wiedzy, dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych nienależących do obszaru nauk humanistycznych – dziedziny nauk humanistycznych – dyscypliny naukowej nauk o zarządzaniu lub obszaru nauk społecznych – dziedziny nauk ekonomicznych – dyscyplin naukowych: ekonomia lub finanse lub nauki o zarządzaniu lub towaroznawstwo, dziedzina nauk prawnych – nauki o administracji, listę rankingową pozostałych kandydatów tworzy się biorąc pod uwagę średnią arytmetyczną ocen uwzględniającą: ocenę na dyplomie oraz ocenę stanowiącą średnią arytmetyczną ocen uzyskanych na egzaminie wstępnym.
 5. O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek Pedagogika:

  1) w grupie zajęć specjalizacyjnych w zakresie: Terapia pedagogiczna i logopedia mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów:

      a) na kierunku „Pedagogika” i posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela,

      b) na innych kierunkach studiów z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych i posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela – kandydaci przystępują do rozmowy    
          kwalifikacyjnej oraz mają obowiązek w trakcie studiów drugiego stopnia zaliczyć moduł przedmiotów kierunkowych w ramach zajęć nie objętych planem studiów;

  2) w pozostałych grupach zajęć specjalizacyjnych mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów:

      a) na kierunku „Pedagogika”,

      b) na innych kierunkach studiów z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych – kandydaci przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej oraz mają obowiązek w trakcie studiów drugiego   
          stopnia zaliczyć moduł przedmiotów kierunkowych w ramach zajęć nie objętych planem studiów.

  Na kierunku Pedagogika, kandydatów, o których mowa w pkt 1a i 2a (patrz wyżej) przyjmuje się biorąc pod uwagę średnią arytmetyczną ocen uwzględniającą: ocenę na dyplomie oraz średnią arytmetyczną ocen ze studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich określoną w zaświadczeniu wydanym przez uczelnię, która nadała tytuł zawodowy lub na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w trakcie studiów, wyliczonej przez Komisję Rekrutacyjną ze wszystkich ocen znajdujących się w indeksie studiów pierwszego stopnia/jednolitych magisterskich – w przypadku braku możliwości uzyskania zaświadczenia o średniej arytmetycznej ocen.

  Natomiast kandydatów, o których mowa w pkt 1b i 2b przyjmuje się biorąc pod uwagę średnią arytmetyczną ocen uwzględniającą: ocenę na dyplomie ukończenia studiów, ocenę uzyskaną
  w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej podczas której kandydat powinien wykazać się podstawową wiedzą na temat:

      a) miejsca pedagogiki i jej subdyscyplin w systemie nauk oraz powiązań z innymi dyscyplinami,

      b) prawidłowości dotyczących funkcjonowania grup społecznych, ich klasyfikacji, struktury oraz rodzajów więzi społecznych, prawidłowości i zakłóceń w tym obszarze,

      c) procesów komunikacji interpersonalnej,

      d) organizacji i funkcjonowania placówek oświatowych, kulturalnych i medialnych, a także umiejętnością sformułowania i uzasadnienia własnej opinii o zakresie i praktycznym znaczeniu   
          praktyk zawodowych.

 6. Na studia drugiego stopnia, kierunku Pielęgniarstwo, listę rankingową tworzy się na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w trakcie studiów pierwszego stopnia na tym kierunku. Kandydat musi posiadać tytuł zawodowy „licencjat pielęgniarstwa”.
 7. Rekrutację studentów na I rok studiów przeprowadza Komisja Rekrutacyjna. Szczegółowy harmonogram rekrutacji dostępny będzie w drugiej połowie czerwca br. w zakładce Harmonogram prac Komisji Rekrutacyjnej.
 8. Warunkiem przyjęcia kandydata na listę studentów I roku w roku akademickim 2019/2020 jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej w terminie ustalonym w Zarządzeniu Rektora, przystąpienie do egzaminu wstępnego (dotyczy jednolitych studiów magisterskich na kierunku Fizjoterapia oraz Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studiów pierwszego stopnia na kierunkach: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Pedagogika /przy wyborze grupy zajęć specjalizacyjnych z zakresu "Logopedii i terapii pedagogicznej"/, Wychowanie fizyczne jak również na studiach drugiego stopnia na kierunku Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw) i rozmowy kwalifikacyjnej (dotyczy studiów drugiego stopnia kierunku Pedagogika).
 9. Kandydaci na studia pierwszego, drugiego stopnia oraz kandydaci na jednolite studia magisterskie na kierunki: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Pielęgniarstwo, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Ratownictwo medyczne, Wychowanie fizyczne, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Pedagogika (przy wyborze grupy zajęć specjalizacyjnych z zakresu "Logopedii i terapii pedagogicznej"), Fizjoterapia są zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiowania na wybranym kierunku studiów (skierowania wydawane są w sekretariatach instytutów lub przez Komisję Rekrutacyjną - wykaz placówek realizujących badania).
 10. W Uczelni obowiązuje elektroniczna rejestracja kandydatów za pośrednictwem strony internetowej:  https://wd.pwsz-ns.edu.pl/Rekrutacja/Rejestracja
 11. Kandydat po dokonaniu rejestracji, składa komplet wymaganych dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej.
 12. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów po dokonaniu potwierdzenia podjęcia studiów.

 

 

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2019/2020

 

1. Rekrutacja na I rok studiów drugiego stopnia na kierunki "Mechatronika" oraz "Zarządzanie i inżynieria produkcji" prowadzona będzie w oparciu o Uchwałę Nr 21/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 25 maja 2018 r. zmienioną Uchwałą Nr 63/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 16 listopada 2018 r. Rekrutacja na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek "Informatyka" przeprowadzona będzie zgodnie z zapisami Uchwały Nr 69/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 14 grudnia 2018 r.

2. Rekrutację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna. Szczegółowy harmonogram rekrutacji dostępny będzie w późniejszym terminie w zakładce Harmonogram prac Komisji Rekrutacyjnej.

3. O przyjęcie na studia trzysemestralne drugiego stopnia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 na kierunek:

1) Zarządzanie i inżynieria produkcji mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł inżyniera lub magistra inżyniera kierunku studiów mieszczącego się w obszarach:

a) nauk technicznych – dziedzina nauk technicznych – wszystkie dyscypliny naukowe,

b) nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych – dziedzina nauk rolniczych – dyscypliny: inżynieria rolnicza, ochrona i kształtowanie środowiska, technologia żywności i żywienia.

2) Mechatronika mogą  ubiegać się kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku „Mechatronika” oraz kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku przypisanym do:

a) obszaru nauk technicznych w jednej z dyscyplin: automatyka i robotyka, budowa i eksploatacja maszyn, elektronika, elektrotechnika, informatyka, inżynieria materiałowa, inżynieria produkcji, mechanika;

lub

b) obszaru nauk technicznych w innych dyscyplinach.

3) Informatyka mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł: licencjat, inżynier, magister lub magister inżynier kierunku studiów mieszczącego się
w obszarze:

a) nauk technicznych, w którym kierunek przyporządkowany jest do co najmniej jednej z dyscyplin naukowych takich jak: automatyka i robotyka, elektronika, elektrotechnika, informatyka, mechanika;

lub

b) nauk ścisłych, w którym kierunek przyporządkowany jest do dyscypliny naukowej informatyka.

4. W Uczelni obowiązuje elektroniczna rejestracja kandydatów za pośrednictwem strony internetowej:

https://wd.pwsz-ns.edu.pl/Rekrutacja/Rejestracja

 

5. Kandydat po dokonaniu rejestracji, składa komplet wymaganych dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej.

6. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek Mechatronika przystępuje do egzaminu wstępnego (do egzaminu wstępnego przystępują wyłącznie kandydaci określeni w § 7 ust. 13 pkt 2 i ust. 15 Uchwały Nr 21/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 25 maja 2018 r. z późn. zm.)

 

7. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów po dokonaniu potwierdzenia podjęcia studiów.

 

Harmonogram rekrutacji

2019 2020 pwszwns 5x25 cm rgb

 

Ustala się terminarz rekrutacji na studia drugiego stopnia rozpoczynające cykl kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020:

r.lutowa

 

 

Masz pytania??? Zadzwoń: 18 443 45 45, wew. 107.

 

 

 

PRZEJDŹ DO ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI NA STUDIA

 

Harmonogram prac Komisji Rekrutacyjnej

 2019 2020 pwszwns 5x25 cm rgb

 

 luty

 Więcej informacji w zakładce „Rekrutacja” na stronie Uczelni.

 

Sprawdź ofertę na innych kierunkach