Studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

Informatyka

Charakterystyka

 

Informatyka to kierunek strategiczny dla rozwoju polskiej gospodarki. Dlatego pomimo wieloletniego doświadczenia w kształceniu inżynierów informatyki Instytut Techniczny wciąż czerpie z nowych wzorców i źródeł, podnosząc jakość kształcenia. Dzięki stałej współpracy z przedsiębiorcami program kształcenia odpowiada na najnowsze trendy i wymagania pracodawców, stawiane wobec naszych absolwentów.

Kierunek Informatyka posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

 

 1. Nazwa kierunku studiów: Informatyka
 2. Nazwa specjalności studiów w ramach kierunku: Informatyka stosowana
 3. Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
 4. Profil studiów: praktyczny
 5. Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne
 6. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: inżynier
 7. Przyporządkowanie kierunku studiów do właściwego obszaru kształcenia, dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia: obszar nauk technicznych - dziedzina nauk technicznych, dyscypliny: informatyka, automatyka i robotyka, elektrotechnika, inżynieria materiałowa.
 8. Wymiar praktyk zawodowych: 480 godzin
 9. Typowe miejsca pracy absolwentów: Absolwenci są przygotowani do zatrudnienia w firmach przemysłowych oraz placówkach, które zajmują się projektowaniem, budową, testowaniem, sprzedażą, wdrożeniami oraz konserwacją i serwisowaniem systemów komputerowych. Mogą być to placówki wytwarzające sprzęt telekomunikacyjny oraz operatorzy sieci komórkowych czy instytucje administracji publicznej. Absolwenci nabywają kompetencje oraz umiejętności praktyczne, umożliwiające podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej. Pracują jako analitycy i projektanci systemów informatycznych, programiści czy wdrożeniowcy w zespołach przygotowujących specjalistyczne oprogramowanie. Program studiów oraz stosowane metody nauczania powodują, że są oni w stanie samodzielnie zdobywać wiedzę i doskonalić swoje umiejętności, są przygotowani do podnoszenia kwalifikacji m.in. poprzez kontynuowanie nauki na studiach drugiego stopnia.
 10. Możliwość kontynuacji kształcenia: studia drugiego stopnia, studia podyplomowe, kursy doszkalające z obszaru nauk technicznych.

 

Kształcimy również na kierunkach: Mechatronika | Transport i Logistyka | Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Mechatronika

Charakterystyka

 

Kierunek Mechatronika jest odpowiedzią na zapotrzebowanie lokalnego i ogólnopolskiego rynku pracy na specjalistów branży produkcyjnej i samochodowej. Nowoczesne technologie w przemyśle produkcyjnym i usługach wymagają od nas wykształcenia inżynierów, posiadających gruntowną wiedzę i umiejętności praktyczne równocześnie z kilku dyscyplin w ramach nauk technicznych. Dzięki temu student Mechatroniki pod kierunkiem specjalistów może realizować swoje pasje, będąc pewnym o swoją późniejszą karierę zawodową.

Kierunek nagrodzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wdrażanie systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji.

 

 1. Nazwa kierunku studiów: Mechatronika
 2. Nazwa specjalności studiów w ramach kierunku: Mechatronika stosowana, Mechatronika pojazdów samochodowych
 3. Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
 4. Profil studiów: praktyczny
 5. Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne
 6. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: inżynier
 7. Przyporządkowanie kierunku studiów do właściwego obszaru kształcenia, dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia: obszar nauk technicznych - dziedzina nauk technicznych, dyscypliny: budowa i eksploatacja maszyn, automatyka i robotyka, elektronika, elektrotechnika, informatyka, inżynieria materiałowa, mechanika
 8. Wymiar praktyk zawodowych: 480 godzin
 9. Typowe miejsca pracy absolwentów: Absolwenci są przygotowani do podjęcia zatrudnienia w różnych gałęziach przemysłu i usług, szczególnie tam gdzie systemy charakteryzują się wysokim stopniem zautomatyzowania i zrobotyzowania. Posiadają praktyczne przygotowanie i wiedzę teoretyczną na temat funkcjonowania maszyn wyposażonych w mikroprocesorowe układy programowalne. Biura projektowe, zakłady usługowe i przemysłowe zatrudniają absolwentów Mechatroniki, ze względu na przygotowanie interdyscyplinarne oraz mocną podbudowę umiejętności inżynierskich. Nasi absolwenci pracują w specjalistycznych zakładach zajmujących się diagnozowaniem i serwisem nowoczesnych pojazdów i zautomatyzowanych systemów, a także w przemyśle. Zdobyte wykształcenie otwiera możliwość pełnienia funkcji kierowniczych, założenia własnej działalności gospodarczej oraz dalszego rozwoju naukowego na studiach drugiego stopnia.
 10. Możliwość kontynuacji kształcenia: studia drugiego stopnia, studia podyplomowe, kursy doszkalające z obszaru nauk technicznych.

Kształcimy również na kierunkach: Informatyka | Transport i Logistyka | Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Transport i Logistyka NOWOŚĆ!

Charakterystyka


Kierunek Transport i Logistyka wychodzi naprzeciw dynamicznemu rozwojowi regionalnemu sektora Transport–Spedycja–Logistyka zapewniając obsadę wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistów w zakresie transportu i logistyki. Ma on na celu kształcenie inżynierów, którzy potrafią łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi.

 1. Nazwa kierunku studiów: Transport i Logistyka
 2. Nazwa specjalności studiów w ramach kierunku: Inżynieria transportu i spedycja, Logistyka procesów produkcyjnych
 3. Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
 4. Profil studiów: praktyczny
 5. Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne
 6. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: inżynier
 7. Przyporządkowanie kierunku studiów do obszaru/obszarów kształcenia: obszar kształcenia w zakresie nauk technicznych, obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych.
 8. Dziedzina/dziedziny nauki i dyscyplina/dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty kształcenia dla kierunku studiów: automatyka i robota, budowa i eksploatacja maszyn, elektrotechnika, informatyka, inżyniera produkcji, transport, nauki o zarządzaniu, towaroznawstwo.
 9. Wymiar praktyk zawodowych: 480 godzin
 10. Absolwent kierunku rozumie zasady normalizacji i zarządzania jakością w logistyce oraz wykorzystuje mechanizmy zarządzania i sterowania magazynem. Stosuje nowoczesne metody, techniki i narzędzia informatyczne, wspierające procesy logistyczne w obszarach zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji produktów, w szczególności dotyczące produktów wytwarzanych w procesach wielkoseryjnych. Analizuje przyczyny oraz przebieg zjawisk i procesów logistycznych w łańcuchach dostaw w obszarach prognozowania i modelowania popytu oraz wielkości zamówień a także poziomu obsługi logistycznej klienta. Projektuje łańcuchy dostaw produktów oraz dostosowuje do nich procesy i systemy logistyczne. Posiada kompetencje umożliwiające podjęcie pracy w sektorze transportu, spedycji i logistyki, przy planowaniu i kierowaniu transportem oraz gospodarką magazynową.
 11. Możliwość kontynuacji kształcenia: studia drugiego stopnia, studia podyplomowe, kursy doszkalające z obszaru nauk technicznych.

 

Kształcimy również na kierunkach: Informatyka | Mechatronika | Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Charakterystyka

 

Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji kształci specjalistów, którzy są przygotowani do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się szeroko pojętą produkcją oraz konwencjonalnymi i odnawialnymi źródłami energii. Plan studiów i oczekiwania wobec inżynierów są konsultowane z podmiotami gospodarczymi, funkcjonującymi w obrębie każdej z trzech specjalności, tak by przez aktualizowanie programu i organizowanie dodatkowych, certyfikowanych kursów przyczyniać się do poprawy jakości kształcenia. Studenci zdobywają dodatkową wiedzę i umiejętności dzięki wizytom w nowoczesnych zakładach produkcyjnych i uczestniczeniu w zajęciach prowadzonych przez wybitnych specjalistów, posiadających doświadczenie praktyczne lub stale współpracujących z renomowanymi firmami, niejednokrotnie o zasięgu globalnym.

Kierunek nagrodzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wdrażanie systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji.

 

 1. Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie i inżynieria produkcji
 2. Nazwa specjalności studiów w ramach kierunku: Inżynieria systemów ekoenergetycznych, Inżynieria mechaniczna Inżynieria produkcji żywności
 3. Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
 4. Profil studiów: praktyczny
 5. Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne
 6. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: inżynier
 7. Przyporządkowanie kierunku studiów do właściwego obszaru kształcenia, dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia:
  a) obszar nauk technicznych/dziedzina nauk technicznych, dyscypliny: inżynieria produkcji, automatyka i robotyka, budowa i eksploatacja maszyn, energetyka, inżynieria środowiska, mechanika
  b) obszar nauk społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych, dyscypliny: ekonomia, nauki o zarządzaniu
 8. Wymiar praktyk zawodowych: 480 godzin
 9. Typowe miejsca pracy absolwentów: Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, jednostkach projektowych i doradczych, jednostkach gospodarczych, a także w administracji samorządowej. Są również przygotowani do samodzielnego prowadzenia własnych firm. Dzięki odpowiedniemu programowi kształcenia spełniają wymogi stawiane przez współczesny, dynamiczny i międzynarodowy przemysł. Przedsiębiorstwa, z którymi współpracuje Instytut Techniczny, na bieżąco przekazują swoje uwagi, a dzięki wykwalifikowanej kadrze i bogatemu zapleczu laboratoryjnemu jesteśmy w stanie przekazać studentom niezbędną wiedzę i wyposażyć ich w nowe umiejętności praktyczne. Nasi absolwenci z sukcesami rozwijają swoje kariery w firmach zajmujących się produkcją energii, żywności, maszyn, pojazdów lądowych i powietrznych, a także w wielu innych wysoce wyspecjalizowanych branżach, gdzie potrzebny jest dobrze wykształcony i przygotowany do dalszego rozwoju inżynier.
 10. Możliwość kontynuacji kształcenia: studia drugiego stopnia, studia podyplomowe, kursy doszkalające z obszaru nauk technicznych.

 

Kształcimy również na kierunkach: Informatyka | Mechatronika | Transport i Logistyka

Studia drugiego stopnia (rekrutacja luty 2019)

Informatyka

 

Charakterystyka


Kierunek „Informatyka” wychodzi naprzeciw dynamicznemu rozwojowi regionalnemu sektora IT, zapewniając kształcenie specjalistów posiadających umiejętność rozwiązywania problemów w zakresie planowania, projektowania systemów informatycznych i odpowiednie kompetencje do pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych związanych z projektowaniem i wytwarzaniem oprogramowania, z wykorzystaniem współcześnie uznanych metod i technik.

 

 1. Nazwa kierunku studiów: Informatyka
 2. Nazwa specjalności studiów w ramach kierunku: Programowanie systemów informatycznych
 3. Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
 4. Profil studiów: praktyczny
 5. Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne
 6. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister
 7. Przyporządkowanie kierunku studiów do obszaru/obszarów kształcenia:
  - obszar kształcenia w zakresie nauk technicznych;
  - obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych.
 8. Dziedzina/dziedziny nauki i dyscyplina/dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty kształcenia dla kierunku studiów:
  - dziedzina nauki: nauki techniczne, dyscypliny naukowe: informatyka, telekomunikacja, elektronika;
  - dziedzina nauki: nauki ekonomiczne, dyscypliny naukowe: nauki o zarządzaniu.
 9. Wymiar praktyk zawodowych: 480 godzin
 10. Typowe miejsca pracy absolwentów: Absolwent kierunku Informatyka - specjalność „Programowanie systemów informatycznych”, przygotowany jest do zespołowej i samodzielnej działalności zawodowej. Posiada wiedzę dotyczącą systemów informatycznych oraz ich elementów oraz umiejętności programowania w różnych środowiskach z naciskiem na systemy jednowątkowe, środowiska rozproszone, systemy bazodanowe, programowanie WEB i systemów mobilnych przy użyciu różnych technologii oraz narzędzi. Zna współczesne narzędzia sprzętowe i programowe. Posługuje się wiadomościami z zakresu zagadnień związanych z technologiami teleinformatycznymi. Umie integrować zdobytą wiedzę teoretyczną i wykorzystywać swoje umiejętności przy projektowaniu, wytwarzaniu, testowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych. Wiedza z zakresu metod i inżynierii oprogramowania umożliwia mu aktywne uczestniczenie w interdyscyplinarnych projektach z zakresu projektowania, wytwarzania, eksploatacji i diagnozowania aplikacji komputerowych. Odpowiednie przygotowanie teoretyczne pozwala na szybkie i skuteczne podejmowanie twórczych działań, w których będzie mógł stosować poznane w toku studiów nowoczesne technologie informatyczne. Jego miejscem pracy mogą być zarówno wyspecjalizowane jednostki świadczące usługi informatyczne, jak i ośrodki badawczo - rozwojowe i projektowe różnych firm. Absolwenci po ukończeniu studiów mogą podjąć pracę w przedsiębiorstwach jako analitycy i projektanci systemów informatycznych i ich składowych, sprzętu specjalistycznego, oprogramowania i elementów informacyjnych. Mogą także pracować jako programiści, czy też wdrożeniowcy w zespołach wytwarzających oprogramowanie internetowe i mobilne. Dzięki zdobytym umiejętnościom mogą samodzielnie prowadzić własną firmę komputerową świadczącą usługi informatyczne i doradcze. Przyszli absolwenci informatyki przygotowani są do pracy w różnego rodzaju firmach zajmujących się projektowaniem, oprogramowaniem oraz wdrażaniem nowoczesnych technologii internetowych. Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje tytuł magistra. Ma świadomość znaczenia ustawicznego doskonalenia własnych umiejętności, jak również znaczenia kontynuowania nauki na studiach III stopnia - prowadzenia badań w obszarze naukowym. Przekazana wiedza z zakresu informatyki, wykształcone umiejętności oraz kompetencje społeczne pozwolą absolwentowi kierunku Informatyka wykonywać praktyczne zawody, zgodne z nowymi potrzebami rynku pracy.

 

 

 

Mechatronika

 

Charakterystyka

 

Studia drugiego stopnia na kierunku Mechatronika mają za zadanie wykształcić absolwentów, którzy sprostają podwyższonym wymaganiom przedsiębiorstw, szukających specjalistów posiadających nie tylko fachową wiedzę inżynierską, ale przede wszystkim umiejętności i kompetencje w dziedzinie mechatroniki. Nasz Instytut, co potwierdza wyróżnienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przykłada szczególną wagę do ciągłego doskonalenia jakości kształcenia, tak by nasi absolwenci z łatwością rozpoczęli swoje kariery.

Kierunek nagrodzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wdrażanie systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji.

 

Nazwa kierunku studiów: Mechatronika
Nazwa specjalności studiów w ramach kierunku: Bionika w systemach mechatronicznych | Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych | Mechatronika w systemach produkcyjnych
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Profil studiów: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister
Przyporządkowanie kierunku studiów do właściwego obszaru kształcenia, dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia:
- obszar nauk technicznych/dziedzina nauk technicznych, dyscypliny: automatyka i robotyka, budowa i eksploatacja maszyn, elektronika, elektrotechnika, informatyka, inżynieria materiałowa, inżynieria produkcji, mechanika.
Wymiar praktyk zawodowych: 480 godzin
Typowe miejsca pracy absolwentów: Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne, maszynowym, motoryzacyjnym, transportowym w jednostkach projektowych i doradczych, serwisujących maszyny i urządzenia. Są również przygotowani do samodzielnego prowadzenia własnych firm. Dzięki odpowiedniemu programowi kształcenia spełniają wymogi stawiane przez współczesny, dynamiczny i międzynarodowy przemysł. Przedsiębiorstwa, z którymi współpracuje Instytut Techniczny, na bieżąco przekazują swoje uwagi, a dzięki wykwalifikowanej kadrze i bogatemu zapleczu laboratoryjnemu jesteśmy w stanie przekazać studentom niezbędną wiedzę i wyposażyć ich w nowe umiejętności praktyczne. Nasi absolwenci z sukcesami rozwijają swoje kariery w firmach zajmujących się produkcją maszyn, pojazdów lądowych i powietrznych, energii odnawialnej, a także w wielu innych wysoce wyspecjalizowanych branżach, gdzie potrzebny jest dobrze wykształcony i przygotowany do dalszego rozwoju inżynier.

 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Charakterystyka

 

Studia drugiego stopnia na kierunku Zarządzenie i inżynieria produkcji mają za zadanie wykształcić absolwentów, którzy sprostają podwyższonym wymaganiom przedsiębiorstw, szukających specjalistów posiadających nie tylko fachową wiedzę inżynierską, ale jednocześnie potrafiących organizować i zarządzać produkcją nawet w skali całej firmy. Nasz Instytut, co potwierdza wyróżnienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przykłada szczególną wagę do ciągłego doskonalenia jakości kształcenia, tak by nasi absolwenci z łatwością rozpoczęli swoje kariery.

Kierunek nagrodzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wdrażanie systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji.

 

Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie i inżynieria produkcji
Nazwa specjalności studiów w ramach kierunku: Inżynieria rekonstrukcji | Technologie produkcji i eksploatacja systemów technicznych
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Profil studiów: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister
Przyporządkowanie kierunku studiów do właściwego obszaru kształcenia, dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia:
  a) obszar nauk technicznych/dziedzina nauk technicznych, dyscypliny: inżynieria produkcji,
  b) obszar nauk społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych, dyscypliny: nauki o zarządzaniu
Wymiar praktyk zawodowych: 480 godzin
Typowe miejsca pracy absolwentów: Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, jednostkach projektowych i doradczych, jednostkach gospodarczych, a także w administracji samorządowej. Są również przygotowani do samodzielnego prowadzenia własnych firm. Dzięki odpowiedniemu programowi kształcenia spełniają wymogi stawiane przez współczesny, dynamiczny i międzynarodowy przemysł. Przedsiębiorstwa, z którymi współpracuje Instytut Techniczny, na bieżąco przekazują swoje uwagi, a dzięki wykwalifikowanej kadrze i bogatemu zapleczu laboratoryjnemu jesteśmy w stanie przekazać studentom niezbędną wiedzę i wyposażyć ich w nowe umiejętności praktyczne. Nasi absolwenci z sukcesami rozwijają swoje kariery w firmach zajmujących się produkcją energii, żywności, maszyn, pojazdów lądowych i powietrznych, a także w wielu innych wysoce wyspecjalizowanych branżach, gdzie potrzebny jest dobrze wykształcony i przygotowany do dalszego rozwoju inżynier.

 

 

 

Studia podyplomowe

Fizyka dla nauczycieli

Charakterystyka

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Adresaci:

 • nauczyciele praktycy przedmiotów: technicznych, matematyki, chemii, geografii, przyrody/biologii, posiadający co najmniej ukończone studia pierwszego stopnia

Czas trwania studiów: trzy semestry

Liczba godzin: 430 (w tym 60 godz. praktyki)

Liczba punktów ECTS: 50

Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty:

 • poświadczona kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych kierunków, o których mowa w pkt Adresaci (pedagogicznych lub niepedagogicznych wraz z dokumentem potwierdzającym przygotowanie pedagogiczne)
 • kwestionariusz osobowy
 • 2 fotografie

Liczba miejsc: 25

Opłata za semestr: 2 150 zł

Kwalifikacje podyplomowe: kwalifikacje do nauczania fizyki w różnych typach szkół (szkole podstawowej, ogólnokształcącej, technikum oraz szkole branżowej I i II stopnia) z uwzględnieniem zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575)

 

Kontakt: Instytut Techniczny, ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz

              Tel.: 18 547-32-36, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kursy dokształcające

Podstawy programowania obrabiarek sterowanych numerycznie w systemie MTS

Charakterystyka

Adresaci:

 • studenci i absolwenci szkół wyższych o profilu technicznym, posiadających znajomość podstawowych technik wytwarzania
 • pracownicy firm produkcyjnych
 • nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych

Program kursu obejmuje między innymi zajęcia z zakresu programowania obrabiarek sterowanych numerycznie w systemie MTS

Czas trwania kursu: wg harmonogramu

Liczba godzin: 32

Wymagane dokumenty: kwestionariusz osobowy

Termin składania dokumentów: nabór ciągły

Liczba miejsc:

 • nielimitowana
 • kurs zostanie uruchomiony przy minimalnej liczbie 6 osób

Opłata za kurs: 800 zł

Efekty doskonalenia: nabycie umiejętności programowania obrabiarek sterowanych numerycznie kodami ISO

 

Kontakt: Instytut Techniczny, ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz

             Tel.: 18 547-32-36, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podstawy projektowania w systemie Catia

Charakterystyka

Kurs prowadzony we współudziale akredytowanego centrum szkoleniowego Catia

Adresaci:

 • studenci i absolwenci szkół wyższych o profilu technicznym, posiadający umiejętności projektowania w AutoCad 2D
 • pracownicy firm projektowych
 • nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych

Program kursu obejmuje zajęcia z zakresu projektowania w systemie Catia

Czas trwania kursu: wg harmonogramu

Liczba godzin: 32

Wymagane dokumenty: kwestionariusz osobowy

Termin składania dokumentów: nabór ciągły

Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń

Liczba miejsc:

 • nielimitowana
 • kurs zostanie uruchomiony przy minimalnej liczbie 15 osób

Opłata za kurs: 1 200 zł

Efekty doskonalenia: nabycie wiedzy i umiejętności, pozwalających na projektowanie obiektów technicznych, w programie Catia

 

Kontakt: Instytut Techniczny, ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz

              Tel.: 18 547-32-36, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 REKRUTACJA

Informacje ogólne

 

1300x300mgr 2019 it luty

 

 

Informator dla kandydatów na studia w PWSZ na rok akademicki 2018/2019

 


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu oferuje bogaty wybór kierunków oraz specjalności kształcenia zarówno dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, jak i absolwentów szkół wyższych.

Kontynuując naukę w naszej Uczelni będziecie mieli możliwość otrzymania wsparcia finansowego w postaci różnorodnych stypendiów, a w ramach programu Erasmus+ oferujemy wyjazdy na studia za granicę. Tutaj rozwiniecie swoje zainteresowania i pasje, będziecie mogli wziąć udział w dodatkowych kursach i szkoleniach realizowanych w ramach projektów unijnych. Zdobędziecie nową wiedzę, nowe umiejętności i kompetencje, a tym samym nowe kwalifikacje zawodowe, dzięki którym łatwiej odnajdziecie się na konkurencyjnym rynku pracy, zaspokoicie swoje aspiracje i osobiste potrzeby edukacyjne.

 

 

 Uwaga kandydaci na studia drugiego stopnia!!!

 

 

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu informuje, że została przedłużona rekrutacja na studia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunkach: „Mechatronika” oraz „Zarządzanie i inżynieria produkcji”.

Rekrutacja na studia rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 prowadzona będzie do 1 marca.

 

 

Szczegółowy harmonogram prac Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej:

 

Instytut Techniczny // ul. Zamenhofa 1/ - sala 0.9:

20.02.2019 /środa/ 16.30 – 18.00

22.02.2019 /piątek/ 16.30 – 18.00

27.02.2019 /środa/ 16.30 – 18.00

01.03.2019 /piątek/ 16.30 – 18.00

 

 

Bliższe informacje dotyczące kształcenia na danym kierunku studiów znajdują się w zakładce: Oferta edukacyjna oraz bezpośrednio na stronie internatowej Instytutu Technicznego.

 

 Masz pytania??? Zadzwoń: 18 443 45 45, wew. 107.

 

 

PRZEJDŹ DO ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI NA STUDIA

 

 

 

 

 

Oferta edukacyjna

1300x300mgr 2019 it luty

 

Instytut Ekonomiczny

 

studia pierwszego stopnia

 

 

Ekonomia (studia stacjonarne, niestacjonarne)

Specjalności:

 • Administracja i finanse sektora publicznego
 • Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
 • Ekonomika turystyki i rekreacji
 • Zarządzanie projektami

 

Zobacz szczegóły

 

e - Administracja (studia stacjonarne, niestacjonarne)

Specjalności:

 • e - Administracja samorządowa
 • e - Administracja gospodarcza

 

Zobacz szczegóły

 

Zarządzanie (studia stacjonarne, niestacjonarne) - NOWOŚĆ

Specjalności:

 • Biznes i innowacje
 • Zarządzanie gminą
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

 

Zobacz szczegóły

 

 

 studia drugiego stopnia

 

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw (studia stacjonarne, niestacjonarne)

 

Zobacz szczegóły

 

 

 

Instytut Języków Obcych

 

studia pierwszego stopnia

 

Filologia (studia stacjonarne)

Specjalności:

 • Język angielski – translatoryka
 • Język niemiecki – translatoryka
 • Język rosyjski – translatoryka

 

Moduły w ramach specjalności:

 • Język angielski – tłumaczeniowy
 • Dwujęzyczny - tłumaczeniowy (drugi język: niemiecki lub rosyjski)
 • Język angielski w biznesie
 • Język niemiecki – tłumaczeniowy
 • Język niemiecki w biznesie
 • Język rosyjski – tłumaczeniowy
 • Język rosyjski w biznesie

 

 Zobacz szczegóły

Lingwistyka dla biznesu (studia stacjonarne) - NOWOŚĆ

 

Zobacz szczegóły

 

 

Instytut Kultury Fizycznej

 

studia pierwszego stopnia

 

Wychowanie fizyczne (studia stacjonarne)

Specjalności:

 • Wychowanie fizyczne z odnową biologiczną i gimnastyką korekcyjną
 • Wychowanie fizyczne z odnową biologiczną i specjalizacją instruktorską
 • Wychowanie fizyczne - trener personalny - NOWOŚĆ
 • Wychowanie fizyczne z kinezygerontoprofilaktyką - NOWOŚĆ
 • Wychowanie fizyczne w służbach mundurowych - NOWOŚĆ

 

Zobacz szczegóły

 

 

jednolite studia magisterskie

 

Fizjoterapia (studia stacjonarne) - NOWOŚĆ

 

Zobacz szczegóły

 

 

Instytut Pedagogiczny

 

studia pierwszego stopnia

 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (studia stacjonarne)

Specjalności:

Nauczycielska:

 • Edukacja artystyczna z terapią zajęciową i arteterapią - NOWOŚĆ

 

Nienauczycielska:

 • Sztuki wizualne z grafiką projektową i fotografią - NOWOŚĆ

 

Zobacz szczegóły

 

Pedagogika (studia stacjonarne, niestacjonarne)

Specjalności:

Nauczycielska:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną - NOWOŚĆ
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim - NOWOŚĆ
 • Logopedia i terapia pedagogiczna

 

Nienauczycielska:

 • Doradztwo zawodowe - NOWOŚĆ
 • Pedagogika resocjalizacyjna i mediacja
 • Praca kulturalno-oświatowa i terapia zajęciowa

 

Zobacz szczegóły

 

 

studia drugiego stopnia

 

Pedagogika (studia stacjonarne, niestacjonarne)

Specjalności:

 

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika resocjalizacyjna - NOWOŚĆ

 

Zobacz szczegóły

 

 

Instytut Techniczny

 

studia pierwszego stopnia

 

Informatyka (studia stacjonarne, niestacjonarne)

Specjalności:

 • Informatyka stosowana

 

Zobacz szczegóły

 

Mechatronika (studia stacjonarne, niestacjonarne)

Specjalności:

 • Mechatronika pojazdów samochodowych
 • Mechatronika stosowana

 

Zobacz szczegóły

 

 

Transport i Logistyka (studia stacjonarne, niestacjonarne) - NOWOŚĆ

Specjalności:

 • Inżynieria transportu i spedycja
 • Logistyka procesów produkcyjnych

 

Zobacz szczegóły

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji (studia stacjonarne, niestacjonarne)

Specjalności:

 • Inżynieria mechaniczna
 • Inżynieria systemów ekoenergetycznych
 • Inżynieria produkcji żywości

 

Zobacz szczegóły

 

 

studia drugiego stopnia

 

Informatyka (studia stacjonarne, niestacjonarne) - NOWOŚĆ

Specjalność:

 • Programowanie systemów informatycznych

 

Zobacz szczegóły

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji (studia stacjonarne, niestacjonarne)

Specjalności:

 • Inżynieria rekonstrukcji
 • Technologie produkcji i eksploatacja systemów technicznych

 

Zobacz szczegóły

 

Mechatronika (studia stacjonarne, niestacjonarne)

Specjalności:

 • Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych
 • Mechatronika w systemach produkcyjnych
 • Bionika w systemach mechatronicznych - NOWOŚĆ

 

Zobacz szczegóły

 

 

Instytut Zdrowia

 

studia pierwszego stopnia

 

Pielęgniarstwo (studia stacjonarne, niestacjonarne - pomostowe)

 

Zobacz szczegóły

 

Ratownictwo medyczne (studia stacjonarne, niestacjonarne)

 

Zobacz szczegóły

 

Dietetyka - NOWOŚĆ

 

Zobacz szczegóły

 

 

 

studia drugiego stopnia

 

Pielęgniarstwo (studia stacjonarne, niestacjonarne)

 

Zobacz szczegóły

 

 

 

Studia podyplomowe

Specjalności kształcenia

 • Ubezpieczenia społeczne i prawo pracy w praktyce
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

 

Zobacz szczegóły

 

 • Nauczyciel języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Specjalista językowo-biznesowy

 

Zobacz szczegóły

 

 • Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Organizacja i zarządzanie oświatą
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Socjoterapia
 • Terapia pedagogiczna
 • Wychowanie i psychoprofilaktyka w szkole
 • Wychowanie przedszkolne

 

Zobacz szczegóły

 

 • Fizyka dla nauczycieli

 

Zobacz szczegóły

 

 Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Oferta

Kursy kwalifikacyjne:

 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego
 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego z dializoterapią
 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego

Kursy specjalistyczne:

 • Edukator w cukrzycy
 • Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie
 • Leczenie ran (dla pielęgniarek)
 • Leczenie ran (dla położnych)
 • Ordynowanie leków i wypisywanie recept - część I
 • Ordynowanie leków i wypisywanie recept - część II
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych
 • Terapia bólu ostrego u dorosłych
 • Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
 • Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego
 • Wywiad i badanie fizykalne

Zobacz szczegóły

Kursy dokształcające

Oferta

 • Język angielski dla maturzystów - matura podstawowa
 • Język angielski dla maturzystów - matura rozszerzona

 

Zobacz szczegóły

 

 • Kurs podstawowy systemu językowo-migowego
 • System językowo-migowy w pracy pedagogicznej i wychowawczej

 

Zobacz szczegóły

 

 • Podstawy programowania obrabiarek sterowanych numerycznie w systemie MTS
 • Podstawy projektowania w systemie Catia

 

Zobacz szczegóły

 

 

Szkolenia

Oferta

 • Arteterapia w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych jako alternatywna forma terapii w szkole
 • Diagnoza i projektowanie pracy z dzieckiem w klasie I
 • Diagnoza w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych - IPET i planów działań wspierających - PWD
 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w polskim systemie edukacji
 • Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
 • Sztuka bibułkarska w edukacji i terapii

 

Zobacz szczegóły

 

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna w nagłych wypadkach - poziom podstawowy
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna w nagłych wypadkach - poziom rozszerzony
 • Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

 

Zobacz szczegóły

 

Zasady rekrutacji

 1300x300mgr 2019 it luty

 

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2018/2019

 

1. Rekrutacja na I rok studiów drugiego stopnia na kierunki "Mechatronika" oraz "Zarządzanie i inżynieria produkcji" prowadzona jest w oparciu o Uchwałę Nr 23/2017 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 19 maja 2017 r. zmienioną Uchwałą Nr 4/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 16 marca 2018 r. Rekrutacja na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek "Informatyka" zgodnie z zapisami Uchwały Nr 68/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 14 grudnia 2018 r.

2. Rekrutację przeprowadzają Instytutowe Komisje Rekrutacyjne. Terminarz rekrutacji znajduje się w zakładce Harmonogram rekrutacji natomiast szczegółowy harmonogram rekrutacji dostępny będzie w późniejszym terminie w zakładce Harmonogram prac Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych.

3. O przyjęcie na studia trzysemestralne drugiego stopnia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2018/2019 na kierunek:

1) Zarządzanie i inżynieria produkcji mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł inżyniera lub magistra inżyniera kierunku studiów mieszczącego się w obszarach:

a) nauk technicznych – dziedzina nauk technicznych – wszystkie dyscypliny naukowe,

b) nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych – dziedzina nauk rolniczych – dyscypliny: inżynieria rolnicza, ochrona i kształtowanie środowiska, technologia żywności i żywienia.

2) Mechatronika mogą  ubiegać się kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku „Mechatronika” oraz kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku przypisanym do:

a) obszaru nauk technicznych w jednej z dyscyplin: automatyka i robotyka, budowa i eksploatacja maszyn, elektronika, elektrotechnika, informatyka, inżynieria materiałowa, inżynieria produkcji, mechanika;

lub

b) obszaru nauk technicznych w innych dyscyplinach.

3) Informatyka mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł: licencjat, inżynier, magister lub magister inżynier kierunku studiów mieszczącego się
w obszarze:

a) nauk technicznych, w którym kierunek przyporządkowany jest do co najmniej jednej z dyscyplin naukowych takich jak: automatyka i robotyka, elektronika, elektrotechnika, informatyka, mechanika;

lub

b) nauk ścisłych, w którym kierunek przyporządkowany jest do dyscypliny naukowej informatyka.

4. W Uczelni obowiązuje elektroniczna rejestracja kandydatów za pośrednictwem strony internetowej:

https://wd.pwsz-ns.edu.pl/Rekrutacja/Rejestracja

 

5. Kandydat po dokonaniu rejestracji, składa komplet wymaganych dokumentów do Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej, a na kierunku Mechatronika przystępuje do egzaminu wstępnego (do egzaminu wstępnego przystępują wyłącznie kandydaci określeni w § 7 ust. 13 pkt 2 i ust. 15 Uchwały Nr 23/2017 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 19 maja 2017 r. z późn. zm.)

6. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji kandydat potwierdza podjęcie studiów. Brak takiego potwierdzenia powoduje skreślenie kandydata z listy osób przyjętych.

 

 

Harmonogram rekrutacji

 

1300x300mgr 2019 it luty

 

Uwaga kandydaci na studia drugiego stopnia!!!

 

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu informuje, że została przedłużona rekrutacja na studia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunkach: „Mechatronika” oraz „Zarządzanie i inżynieria produkcji”.

 

Rekrutacja na studia rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 prowadzona będzie do 1 marca.

 

 

Szczegółowy harmonogram prac Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej:

 

Instytut Techniczny // ul. Zamenhofa 1/ – sala 0.9:

 

20.02.2019 /środa/ 16.30–18.00

 

22.02.2019 /piątek/ 16.30–18.00

 

27.02.2019 /środa/ 16.30–18.00

 

01.03.2019 /piątek/ 16.30–18.00

 

 

Bliższe informacje dotyczące kształcenia na danym kierunku studiów znajdują się w zakładce: Oferta edukacyjna oraz bezpośrednio na stronie internatowej Instytutu Technicznego.

Masz pytania??? Zadzwoń: 18 443 45 45, wew. 107.

 

 

 

PRZEJDŹ DO ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI NA STUDIA

 

 Więcej informacji w zakładce „Rekrutacja” na stronie Uczelni.

 

Sprawdź ofertę na innych kierunkach