Doświadczenie zawodowe zdobyte jeszcze podczas studiów, to jeden z największych atutów absolwenta wkraczającego na rynek pracy. Owe doświadczenie najkorzystniej zdobyć podczas praktyk studenckich, które z założenia mają wzbogacić proces dydaktyczny. Podejmowane przez naszych studentów praktyki uważa się za jedno z najważniejszych działań profesjonalnych, w jakich uczestniczą studenci w trakcie realizacji programu nauczania. Powinny one być w przemyślany sposób wybrane.

Praktyki studenckie pozwalają skonfrontować wiedzę z praktycznym jej wykorzystaniem. Dają możliwość poszerzenia wiedzy o zagadnienia praktyczne oraz zapoznania się z potencjalnym przyszłym pracodawcą, z jego potrzebami i wymaganiami. Przedsiębiorstwo lub instytucja przyjmująca studentów na praktykę ma z kolei możliwość poznać potencjalnych przyszłych pracowników, wykorzystać ich pracowitość i wiedzę, a także wpływać na dalszy tok studiów w celu dopasowania ich umiejętności do własnych potrzeb.

Praktyki studenckie standardowo organizowane są w okresie letniej przerwy międzysemestralnej pomiędzy semestrami VI i VII. Czas trwania praktyk jest określony w standardach kształcenie i trwa minimum 4 tygodnie. Możliwe jest odbycie praktyk w innym czasie, nie kolidującym z zajęciami dydaktycznymi. Studenci studiów niestacjonarnych, pracujący zawodowo w branży zbieżnej z programem studiów mogą uzyskać zaliczenie praktyki po przedłożeniu stosownego zaświadczenia z zakładu pracy. W celu właściwej organizacji praktyk Uczelnia powołuje opiekuna praktyk dla każdego kierunku studiów, który jednocześnie pełni funkcję łącznika pomiędzy Uczelnią a zakładem pracy.

Dlaczego praktyki studenckie są ważne z punktu widzenia studentów? Po pierwsze student ma możliwość bezpośredniego kontaktu z potencjalnych przyszłym pracodawcą. Po drugie praktyka pomaga mu podjąć decyzję co dalszej kariery zawodowej lub naukowej.

Uwaga!
Praktyki zawodowe realizowane przez studentów podlegają obowiązkowemu zaliczeniu i odbywają się na podstawie „Regulaminu studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu.