Cele USZJK

Celem Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia (WSZJK) w Instytucie Technicznym Państwowej Wyższej

Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu jest ciągłe doskonalenie procesów odpowiadających za tworzenie oraz realizację oferty edukacyjnej tak, aby spełniała kryteria prawne, oczekiwania regionalnego rynku pracy, kryteria wynikające z Procesu Bolońskiego oraz kryteria zewnętrznych jednostek akredytujących prowadzone kierunki kształcenia.

System ten jest punktem wyjścia w kierunku tzw. ‘kultury jakości’, na którą składają się zarówno aspekty kulturowe, psychologiczne, jak i odpowiednie struktury zarządzania. Kultura jakości, jak i właściwe procedury projakościowe razem stanowią system zarządzania jakością kształcenia.

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia:

  • odnosi się do wszystkich etapów i aspektów procesu dydaktycznego,
  • uwzględnia w szczególności wszystkie formy weryfikowania efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów
  • uwzględnia oceny dokonywane przez studentów po zakończeniu każdego cyklu zajęć dydaktycznych,
  • uwzględnia wnioski z monitorowania karier zawodowych absolwentów Instytutu.