Uchwały Senatu

Uchwała nr 59 w sprawie uchwalenia uczelnianego systemu zapewniania jakości kształcenia


Uchwała nr 62 w sprawie uchwalenia regulaminu okresowej oceny pracy nauczycieli akademickich w państwowej wyższej szkole zawodowej w nowym sączu


Uchwała Nr 102/2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia systemu monitorowania karier zawodowych absolwentów


Uchwała nr 82 w sprawie uchwalenia zmiany w Uczelnianym Systemie Zapewniania Jakości Kształcenia


Zarządzenia Rektora

Zarządzenie nr 10/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie hospitacji zajęć dydaktycznych


Zarządzenie nr 68 w sprawie wprowadzenia procedur dotyczących uczelnianego systemu zapewniania jakości kształcenia


Zarządzenie nr 69 w sprawie wzorów dokumentów dotyczących funkcjonowania uczelnianego systemu zapewniania jakości kształcenia

 

 

Decyzje Dyrektora

Decyzja nr 1 w sprawie publikowania wyników zaliczeń

Decyzja nr 2 w sprawie odwoływania zajęć dydaktycznych

Decyzja nr 2 w sprawie odwoływania zajęć dydaktycznych

Decyzja nr 3 w sprawie zasad opracowywania harmonogramów zajęć

Decyzja nr 4 w sprawie prowadzenia wykładów

Decyzja nr 5 w sprawie powierzania obowiązków i recenzentów prac dyplomowych oraz przeprowadzanie egzaminów dyplomowych

Decyzja nr 6 w sprawie standardów oceny prac dyplomowych, inżynierskich

Decyzja nr 7 w sprawie organizacji i zadań dotyczących promocji

Decyzja nr 8 w sprawie dokumentowania osiągania efektów kształcenia