Studenci kierunku Ratownictwo Medyczne, członkowie Studenckiego Koła Naukowego eRka uczestniczyli w 28 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się 12 stycznia 2020 r. w Nowym Sączu. Studenci przygotowali stanowiska, na których prowadzili pokazy, ćwiczenia oraz udzielali porad i wskazówek osobom ćwiczącym. Cieszyło się to dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży, ale nie zabrakło również osób starszych, które chciały pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w tym resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

O godzinie 15:00 rozpoczął się pokaz akcji ratowniczej, przygotowany przez członków systemu Ratowniczo-Gaśniczego, ratowników systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, w który włączyli się także studenci Koła Naukowego eRka. Przedstawiony został sposób prawidłowej ewakuacji poszkodowanego z samochodu oraz przejęcie przez ratowników medycznych i transport poszkodowanego. Do godziny 17.00 uczestnicy mogli korzystać z pomocy studentów i ćwiczyć na stanowiskach przez nich przygotowanych.

W akcji udział wzięli studenci: Karolina Waryan, Sylwia Pogwizd, Sylwia Wikar, Bartłomiej Kwiatkowski, Karolina Gryzło.

Dnia 20 grudnia 2019 roku w Instytucie Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu odbyło się spotkanie wigilijne, zorganizowane przez studentów I roku kierunku pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne oraz dietetyka .

Spotkanie rozpoczęło się od poświęcenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej przez ks. mgr Józefa Wojnickiego. Następnie ks. mgr Józef Wojnicki, kapelan Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, od lat zaprzyjaźniony z Instytutem Zdrowia wprowadził wszystkich zgromadzonych na tym spotkaniu w świąteczny nastrój. Poświęcił tradycyjnie opłatki, którymi dzielili się wszyscy, składając sobie nawzajem życzenia. Część artystyczną przygotowali studenci I roku kierunku pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne oraz studiów magisterskich. Za część kulinarną odpowiedzialni byli studenci kierunku dietetyka.

Spotkanie przebiegło w świątecznej, miłej atmosferze. Uczestniczyli w nim przedstawiciele władz Uczelni w osobie Pani Prorektor dr H. Potok, Pani Kwestor mgr H. Marcisz, Dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej dr K. Zwolińska - Mirek, Dyrekcja Instytutu Zdrowia, licznie przybyli pracownicy Instytutu Zdrowia oraz przedstawiciele studentów poszczególnych kierunków, roków studiów. Były świąteczne potrawy, ale także coś dla ducha czyli wspólne kolędowanie.

Serdeczne podziękowania dla studentów I roku pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego, dietetyki, którzy zaangażowali się w przygotowanie tej uroczystości oraz opiekunów roku: mgr Marty Olesiak, dr Moniki Majoch, mgr Iwony Migacz, mgr inż. Marka Zborowskiego.

Dnia 18.12.2019 r. w Instytucie Zdrowia odbyło się II spotkanie informacyjne w ramach projektu pn. Program rozwojowy na rzecz poprawy jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Nowym Sączu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, konkurs nr POWR.05.03.00-IP.05-00-004/17”.

Celem spotkania było omówienie kwestii związanych z funkcjonowaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej oraz dalszych planowanych działań. Przedstawiono ofertę działań skierowanych bezpośrednio do studentów, która ma na celu uatrakcyjnienie i podniesienie jakości kształcenia, poprzez organizację różnych zadań tj.: możliwość udziału w wewnątrz oraz zewnatrzuczelnianych zawodach symulacyjnych, uczestnictwa w wymianie studentów, poprzez organizację wyjazdów edukacyjnych do innych uczelni, w których istnieją i funkcjonują Centra Symulacji Medycznej, udział w wakacyjnych warsztatach symulacyjnych, w zajęciach dodatkowych przygotowujących do egzaminu dyplomowego oraz udział we wspólnych zajęć symulacyjnych dla studentów 3 roku studiów I stopnia pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego.

W spotkaniu uczestniczyli studenci kierunku pielęgniarstwo studia pierwszego i drugiego stopnia, przedstawiciele Partnera, przedstawiciele instytucji współpracujących z Uczelnią w zakresie nauczania praktycznego na kierunki pielęgniarstwo, autorzy opracowania Rekomendacje do scenariuszy symulacji medycznej oraz przedstawiciele innych Uczelni.

Podczas spotkania poruszono wiele ważnych tematów dotyczących:

 • genezy symulacji medycznej,
 • kształcenia metodą symulacji medycznej na kierunku pielęgniarstwo na przestrzeni lat,
 • zastosowania metody OSCE w ocenianiu studentów na kierunku pielęgniarstwo.

Oprócz teoretycznych rozważań na temat symulacji medycznej, w trakcie spotkania zaprezentowano symulację medyczną w praktyce. Studenci kierunku pielęgniarstwo przy udziale studentów kierunku ratownictwo medyczne, zaprezentowali współpracę i współdziałanie zespołu interdyscyplinarnego w stanie zagrożenia życia. Symulacja miała tak realny charakter, iż niektórzy z uczestników spotkania byli zdecydowani na podjęcie działań lub wezwanie pomocy.

Spotkanie zakończyło się panelem dyskusyjnym pt. „Co nam daje symulacja medyczna w kształceniu studentów na kierunku Pielęgniarstwo”, którego moderatorem była dr Halina Potok, pełniąca w projekcie funkcję pełnomocnika ds. studentów. W panelu udział wzięli:

 • kierownik MCSM w Nowym Sącz dr n. o zdr. Dorota Ogonowska,
 • z-ca kierownika dr n. med. Mariusz Chomoncik,
 • kierownik CSM w Nowym Targu mgr Justyna Adamczuk,
 • przedstawiciel Partnera, współautorka Rekomendacji w zakresie nauczania metodą symulacji mgr Krystyna Nosal,
 • wykładowcy zaangażowani w opracowanie Rekomendacji, prowadzenie szkoleń dla pacjentów standaryzowanych lub mający doświadczenie w prowadzeniu zajęć metodą symulacji medycznej: mgr Elżbieta Rafa, dr n. med. Maria Zięba, dr n. o zdr. Iwona Zaczyk,
 • przedstawiciele studentów II i III roku kierunku pielęgniarstwo.

 

W ramach Programu Erasmus + w dniach 18-22 listopada 2019 r. Instytut Zdrowia odwiedziły wykładowczynie z Wydziału Zdrowia Uniwersytetu Konstantina Filozofa w Nitrze na Słowacji PhDr. Erica Kristofova PhD., PhDr. Luboslava Pavelova PhD.

W trakcie pobytu spotkały się ze studentami kierunku pielęgniarstwo studia I i II stopnia, którym przybliżyły sytuację pielęgniarstwa i pielęgniarek na Słowacji.

Goście spotkali się z Prorektor ds. studenckich  i kształcenia dr Haliną Potok, Zastępcą Dyrektora mgr Urszulą Cisoń - Apanasewicz oraz wykładowcami Instytutu Zdrowia.

Z dużym zainteresowaniem obejrzały budynek oraz wyposażenie Centrum Symulacji Medycznej. Były pod wrażeniem możliwości, jakie daje taka baza w zakresie szkolenia i rozwoju pielęgniarstwa w Polsce.

Dnia 8 listopada 2019 r. Instytut Zdrowia we współpracy z Kołem Naukowym Promocji Zdrowia zorganizował Konferencję Naukową pt. "Samodzielność zawodowa a profesjonalizm w polskim pielęgniarstwie”.

Celem Konferencji była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie sprawowania profesjonalnej opieki nad osobą zdrową i chorą w kontekście współczesnych oczekiwań odbiorców opieki wynikających z samodzielności zawodowej pielęgniarek.

Na szczególne podkreślenie zasługuje obecność na konferencji oraz czynny udział wielu autorytetów w dziedzinie pielęgniarstwa między innymi dr Grety Kanownik - Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia, która wygłosiła wykład dotyczący bieżących działań Ministerstwa Zdrowia adresowanych do grup zawodowych pielęgniarek i położnych.

Podczas konferencji poruszono wiele istotnych tematów, dotyczących m.in.:

· profesjonalizmu zawodowego w kontekście historycznym, kulturowym, społecznym, wartości profesjonalizmu zawodowego,

· samodzielności zawodowej, uregulowań prawnych, standardów kwalifikacji pielęgniarki polskiej, praktycznych aspektów samodzielności zawodowej pielęgniarek w różnych dziedzinach pielęgniarstwa,

· diagnozy pielęgniarskiej w praktyce,

· planowania opieki w oparciu o wybrany system klasyfikacji w pielęgniarstwie,

· wiedzy pielęgniarek z zakresu zaawansowanych zabiegów ratujących życie,

· mobbingu oraz strategii radzenia sobie ze stresem,

· wypalenia zawodowego jako efektu długotrwałego stresu doświadczanego przez personel medyczny,

· oczekiwań pielęgniarek dotyczących pozytywnych efektów własnych działań,

Finalnym etapem konferencji były zajęcia warsztatowe z resuscytacji wewnątrzszpitalnej prowadzonej przez pielęgniarki, które odbyły się w budynku Centrum Symulacji Medycznej.

Konferencja bez wątpienia spełniła postawione cele i założenia. Dla wszystkich uczestników była okazją do wymiany wiedzy, doświadczeń zawodowych i poglądów oraz stanowiła możliwość do nawiązania nowych kontaktów.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim pracownikom i studentom Instytutu Zdrowia, zaangażowanym w organizację tego wydarzenia.

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 04.10.2019 r. miało miejsce otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej.

Przypomnijmy, że Uczelnia przystąpiła do projektu realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia Departament Pielęgniarek i Położnych „Rozwój kompetencji pielęgniarskich” i realizacji zadania „Podniesienia jakości kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo”. Dzięki uzyskanej dotacji w kwocie 2.575.000 zł oraz własnym, zainwestowanym środkom finansowym w kwocie 4.000 000 zł – powstał obiekt, którego powierzchnia użytkowa przekracza 820 m2.

W Centrum Symulacji Medycznej mieszczą się:

1) pracownia ratownictwa medycznego z symulatorem dobrze wyposażonej karetki pogotowia oraz salą SOR, z której korzystać będą studenci kierunku Ratownictwo Medyczne

2) Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej dla studentów kierunku Pielęgniarstwa.

Centrum Symulacji Medycznej pozwoli na odtwarzanie sytuacji klinicznych w warunkach pracowni dydaktycznych, służąc podniesieniu jakości kształcenia przede wszystkim na kierunku pielęgniarstwo. Dzięki temu nauka i doskonalenie procesu diagnostyczno-terapeutycznego odbywać się będzie z wykorzystaniem symulowanych scenariuszy klinicznych w specjalistycznych pracowniach multimedialnych, przypominających oddział szpitalny z użyciem zaawansowanych symulatorów pacjentów.

Utworzenie Centrum Symulacji Medycznej wymagało wielu działań. Istotnymi czynnikami gwarantującymi powodzenie całego przedsięwzięcia było:

 • wybudowanie obiektu przeznaczonego na Centrum Symulacji Medycznej, w którym znajdują się pomieszczenia, stanowiska przypominające sale szpitalne niskiej i wysokiej wierności;
 • wyposażenie w sprzęt, materiały – m.in. fantomy niskiej wierności oraz symulatory wysokiej wierności;
 • właściwe przygotowanie kadry: technicy symulacji, instruktorzy symulacji medycznej;
 • przygotowanie programów nauczania w tym bazy scenariuszy, podręcznika symulacji medycznej;
 • przygotowanie studentów do kształcenia metodą symulacji medycznej.

W ramach ww. koncepcji realizowane będą następujące zadania:

1. Działania edukacyjno-rozwojowe dla nauczycieli:

szkolenia podstawowe dotyczące sposobu przygotowania i prowadzenia zajęć symulacyjnych przeznaczone dla nauczycieli, którzy planują wykorzystanie metody symulacji w nauczaniu przedmiotów medycznych. Dodatkowo przewiduje się szkolenia zwiększające kompetencje dydaktyczne nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych metod i technik dydaktycznych np. egzaminowania metoda OSCE (zalecana a w przyszłości wymagana metoda oceny przygotowania na kierunku pielęgniarstwo), e-learning itp.

2. Działania edukacyjno-rozwojowe dla kadry dydaktycznej, instruktorów i techników symulacji medycznej:

organizacja kursów instruktorskich w ośrodkach krajowych i/lub zagranicznych. Dla instruktorów i techników symulacji przewiduje się możliwość uczestnictwa w stażach (wizytach roboczych), które umożliwią zapoznanie się z pracą i funkcjonowaniem innych renomowanych centrów krajowych i zagranicznych oraz pozwolą na wymianę doświadczeń.

3. Działania edukacyjno-rozwojowe dla kadry zarządzającej:

wizyty stażowe w wiodących ośrodkach krajowych i zagranicznych dla kadry zarządzającej Centrum Symulacji Medycznej.

4. Działania edukacyjno-rozwojowe dla studentów:

wymiana studentów z uczelniami uczestniczącymi w projekcie,organizowanie zawodów symulacyjnych o charakterze wewnątrzuczelnianym i międzyuczelnianym,organizacja letnich warsztatów symulacyjnych, w których będą uczestniczyli studenci różnych uczelni,możliwość prowadzenia wspólnych zajęć symulacyjnych dla studentów kierunku pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.

5. Współpraca międzyuczelniana:

opracowanie przez zespół pracowników Instytutu Zdrowia, przedstawicieli innych Uczelni oraz pracowników placówek ochrony zdrowia współpracujących w ramach kształcenia praktycznego z Uczelnią rekomendacji dotyczących treści nauczanych metodą symulacji,opracowanie podręcznika scenariuszy,wspólne organizowanie szkoleń, warsztatów, wizyt stażowych, konsultacji ekspertów itp. dla kadry dydaktycznej, zarządzającej, instruktorów i techników symulacji oraz studentów celem permanentnego doskonalenia jakości kształcenia metodą symulacji.

 

Budowa Centrum Symulacji Medycznej - prezentacja

 

Zapraszamy studentów PWSZ do składania wniosków aplikacyjnych na wyjazdy

w ramach Programu ERASMUS+ na PRAKTYKI w roku 2020

oraz do uczelni partnerskich na semestr letni 2019/2020

 

logo erasmus

 

Nabór wniosków wydawniczych na rok 2020

Dnia 30.09.2019 r. (poniedziałek) odbędzie się obowiązkowe szkolenie BHP oraz spotkanie organizacyjne.

Porządek spotkania będzie następujący:

 • godz.11:00 szkolenie BHP,
 • godz.12:30 spotkanie organizacyjne z Dyrekcją Instytutu Zdrowia, pracownikiem sekretariatu oraz opiekunami poszczególnych kierunków studiów,
 • godz 13:00 - spotkanie z Przedstawicielami Uczelnianej Rady Samorządu Studentów dotyczące m.in. ubezpieczenia.

Spotkanie odbędzie się na terenie Instytutu Kultury Fizycznej – AULA A i B.

 

Informujemy, iż warunkiem otrzymania legitymacji studenckiej jest:

 • wgranie zdjęcia do Wirtualnego Dziekanatu lub przesłanie go na adres e- mail Sekretariatu IZ
 • przesłanie lub osobiste dostarczenie dowodu wpłaty za legitymację studencką 22 zł 

 

Nr konta bankowego na, które należy wykonać przelew znajduje się na indywidualnym koncie każdego studenta w Wirtualnym Dziekanacie – zakładka finanse – dane do przelewów.

Wyżej wymienione warunki muszą być spełnione do 25 września 2019 r. !

e - mail Sekretariatu Instytutu Zdrowia: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W dniu 19 lipca 2019 r. w Auli im. Profesora Andrzeja Bałandy odbyła się ceremonia wręczenia dyplomów absolwentom Kierunku Pielęgniarstwo studia I i II stopnia oraz Ratownictwo Medyczne.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz Uczelni w osobach: Prorektor ds. studenckich i kształcenia dr Halina Potok, Prorektor ds. nauki, rozwoju i współpracy doc. dr Marek Reichel oraz Kwestor mgr Halina Marcisz. Wśród zaproszonych gości obecny był także Dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej Pan dr Tomasz Cisoń, pracownicy dydaktyczni i administracyjni Instytutu Zdrowia.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele placówek współpracujących z Instytutem Zdrowia: Dyrektor Centrum Opieki i Rehabilitacji TUKAN mgr inż. Mariola Pawlak, Dyrektor SPZOZ Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju Pan Sławomir Kmak oraz przewodnicząca Nowosądeckiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych mgr Halina Zarotyńska.

Wydarzenie rozpoczęło się od wystąpienia Dyrektora Instytutu Zdrowia dr hab. n. med. Ryszarda Gajdosza, prof. nadzw, który mówił o randze zawodu pielęgniarki i ratownika medycznego:

„W takich sytuacjach kiedy wręczamy dyplomy i kończymy rok akademicki na myśl przychodzi łacińska pieśń studencka „Gaude Mater Polonia” – ciesz się Matko Polsko. Chyba bez zbędnego patosu będzie powiedziane jeśli przytoczę to w nieco innej formie. „Gaude Mater Sandecja” – ciesz się Matko Sądecczyzno, bowiem dzisiaj posyłamy do Ciebie świetnie wyposażonych w wiedzę nowych pracowników ochrony zdrowia, którzy będą posłani do służby potrzebującemu człowiekowi” - mówił dr hab. n. med. Ryszard Gajdosz, prof.nadzw.

Głos zabrała także Prorektor ds. studenckich i kształcenia dr Halina Potok oraz Prorektor ds. nauki, rozwoju i współpracy doc. dr Marek Reichel, którzy pogratulowali absolwentom uzyskania tytułu licencjata i magistra.

Po wystąpieniach nastąpiła długo oczekiwana chwila czepkowania absolwentów I stopnia kierunku Pielęgniarstwo oraz wręczenia dyplomów przez Dyrektora Instytutu Zdrowia dr hab. n. med. Ryszarda Gajdosza, prof. nadzw., Prorektor ds. studenckich i kształcenia dr Halinę Potok oraz Prorektora ds. nauki, rozwoju i współpracy doc. dr Marka Reichela. W pierwszej kolejności dyplom odbierali absolwenci, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce oraz wyróżnili się działalnością na rzecz Uczelni i środowiska lokalnego. Tradycją Instytutu Zdrowia podczas takich uroczystości jest ceremoniał nałożenia czepka pielęgniarskiego i złożenia przyrzeczenia pielęgniarskiego. Czepek jest bardzo ważnym symbolem zawodu pielęgniarskiego, oznacza rzetelne przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej oraz przestrzeganie etyki, świadczy o przynależności do grupy zawodowej pielęgniarek i pielęgniarzy.

Absolwenci zapalali świeczkę, której światło jest znakiem gotowości niesienia pomocy każdemu człowiekowi, który trafi pod ich opiekę, bez względu na różnice kulturowe, rasowe czy wyznaniowe.

Kolejnym punktem uroczystości było złożenie przyrzeczenia pielęgniarskiego. Po złożeniu przyrzeczenia wspólnie odśpiewano Hymn pielęgniarski.

Spośród zaproszonych gości głos zabrała Pani mgr Halina Zarotyńska – przewodnicząca Nowosądeckiej OIPiP, która pogratulowała absolwentom uzyskania dyplomów i omówiła procedurę otrzymania Prawa wykonywania zawodu pielęgniarki. Głos zabrał także Dyrektor Szpitala Powiatowego w Krynicy - Zdroju Sławomir Kmak, który także gratulował absolwentom oraz zachęcał do podjęcia pracy w Szpitalu, którym kieruje.

Na  zakończenie głos zabrali przedstawiciele absolwentów, którzy w pięknych słowach podziękowali władzom Uczelni, Instytutu Zdrowia oraz pracownikom dydaktycznym i administracyjnym za trud i wysiłek w przekazywaniu wiedzy i kształtowaniu właściwych postaw zawodowych.

Na zakończenie wszyscy absolwenci i Goście pozowali do pamiątkowej fotografii.