Charakterystyka

Współczesne polskie pielęgniarstwo znajduje się w okresie dynamicznego rozwoju. Wraz ze zmianami zachodzącymi w życiu społecznym i oczekiwaniami w stosunku do opieki zdrowotnej ulega zmianie rola zawodowa pielęgniarki. Wzbogaca się wiedza pielęgniarska, która wyznacza zmiany w praktyce zawodowej. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało zmiany w systemie kształcenia pielęgniarek zgodnie z założeniami Europejskiej Strategii Światowej Organizacji Zdrowia Kształcenia Pielęgniarek i Położnych.

Kierunek Pielęgniarstwo posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej do roku akademickiego 2018 oraz Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych do roku 2018.

Studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów - stacjonarne; od 2 do 3 semestrów - niestacjonarne tzw. pomostowe

W ramach rekrutacji o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunek Pielęgniarstwo może ubiegać się osoba, która posiada świadectwo dojrzałości; listę rankingową kandydatów tworzy się na podstawie wyników egzaminu maturalnego z biologii lub matematyki, języka polskiego i języka obcego.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów/modułów znajdujących się w planie studiów, uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS (180), osiągnięcie wszystkich opisanych w programie studiów efektów kształcenia, złożenie pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego składającego się z części praktycznej i teoretycznej z wynikiem pozytywnym. Absolwent studiów pierwszego stopnia może kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia w uczelniach prowadzących tego typu kształcenie.

Kwalifikacje, które nabywa absolwent z tytułem licencjata pielęgniarstwa są automatycznie i bezwarunkowo uznawane w krajach Unii Europejskiej, co powoduje, iż absolwent może korzystać ze wspólnotowego rynku pracy i swobodnego przepływu osób zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami.

Praktyczna nauka zawodu prowadzona jest w formie zajęć praktycznych /1100 godzin/ i praktyki zawodowej /1200 godzin/. Odbywa się w różnych jednostkach podmiotów leczniczych. W trakcie odbywania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych studenci mają możliwość doskonalenia umiejętności zawodowych nabytych w wyniku realizacji przedmiotów kierunkowych. Zajęcia praktyczne prowadzone są przez nauczycieli akademickich. Praktyka zawodowa realizowana jest pod kierunkiem dydaktycznego opiekuna praktyki - nauczyciela akademickiego oraz pracowników danego zakładu opieki zdrowotnej /pielęgniarek/ posiadających prawo wykonywania zawodu oraz duże doświadczenie zawodowe.