Charakterystyka

Dokonujące się w Polsce przemiany społeczno-ekonomiczne, narastające zagrożenia związane z postępem cywilizacyjnym, wzrost liczby wypadków, nadumieralność z powodu chorób krążenia oraz coraz częściej występujące wypadki o charakterze masowym wymuszają tworzenie systemu pomocy, który dawałby poczucie bezpieczeństwa. Jedną z konsekwencji było powstanie nowej dyscypliny medycznej – medycyny ratunkowej – ukierunkowanej na ratowanie zdrowia i życia w stanach nagłych zagrożeń.

 

Nazwa kierunku studiów: Ratownictwo Medyczne

 Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: praktyczny

Forma studiów:· 6 semestrów – stacjonarne;

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat

Wymiar praktyk zawodowych: 480 godzin

Umiejętności zawodowe student nabywa w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych, a doskonali w trakcie realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w stacjach Pogotowia Ratunkowego, Szpitalnych Oddziałach              Ratunkowych, Oddziałach Intensywnej Terapii, Salach Intensywnego Nadzoru, Oddziałach Szpitalnych, Państwowej Straży Pożarnej, jednostkach ratownictwa specjalistycznego: Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i innych.

Możliwości zatrudnienia absolwentów:

· w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,

· w szpitalnych oddziałach ratunkowych,

· zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych

· ośrodkach nauczających w Centrum Powiadamiania Ratunkowego szczebla powiatowego i regionalnego,

· w powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego,

· w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,

· w charakterze instruktora pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy w szkołach, jednostkach straży pożarnej,

· służbach ratowniczych i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości,

· w służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy

· w zakładach przemysłowych w charakterze koordynatora medycznego przy zabezpieczaniu imprez masowych.