Charakterystyka

Dokonujące się w Polsce przemiany społeczno-ekonomiczne, narastające zagrożenia związane z postępem cywilizacyjnym, wzrost liczby wypadków, nadumieralność z powodu chorób krążenia oraz coraz częściej występujące wypadki o charakterze masowym wymuszają tworzenie systemu pomocy, który dawałby poczucie bezpieczeństwa. Jedną z konsekwencji było powstanie nowej dyscypliny medycznej - medycyny ratunkowej - ukierunkowanej na ratowanie zdrowia i życia w stanach nagłych zagrożeń.


Celem kształcenia jest przygotowanie kompetentnych pracowników jednostek ratownictwa medycznego, funkcjonujących w ramach Programu Zintegrowane Ratownictwo Medyczne, posiadających wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłych u dorosłych i dzieci niezależnie od ich przyczyny i miejsca wystąpienia zdarzenia.


Umiejętności zawodowe student nabywa w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych, a doskonali w trakcie realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w stacjach Pogotowia Ratunkowego, Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, Oddziałach Intensywnej Terapii, Salach Intensywnego Nadzoru, Oddziałach Szpitalnych, Państwowej Straży Pożarnej, jednostkach ratownictwa specjalistycznego: Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i innych.

Absolwent kierunku Ratownictwo medyczne jest przygotowany do:


1. Samodzielnego wykonywania zawodu ratownika medycznego:


w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych oraz ośrodkach nauczających w Centrum Powiadamiania Ratunkowego szczebla powiatowego i regionalnego, w powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego,w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,w charakterze instruktora pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy w szkołach, jednostkach straży pożarnej, służbach ratowniczych i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości, w służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych,w charakterze koordynatora medycznego przy zabezpieczaniu imprez masowych.


2. Podjęcia studiów drugiego stopnia zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.


3. Podjęcia kształcenia podyplomowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Podjęcie pracy w szkolnictwie wymaga ukończenia specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia) przygotowującej do wykonywania zawodu nauczyciela.