Charakterystyka

Współczesne polskie pielęgniarstwo znajduje się w okresie dynamicznego rozwoju. Wraz ze zmianami zachodzącymi w życiu społecznym i oczekiwaniami w stosunku do opieki zdrowotnej ulega zmianie rola zawodowa pielęgniarki. Wzbogaca się wiedza pielęgniarska, która wyznacza zmiany w praktyce zawodowej. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało zmiany w systemie kształcenia pielęgniarek zgodnie z założeniami Europejskiej Strategii Światowej Organizacji Zdrowia Kształcenia Pielęgniarek i Położnych.

Studia drugiego stopnia trwają 4 semestry - stacjonarne i niestacjonarne

W ramach rekrutacji o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek Pielęgniarstwo może ubiegać się osoba posiadająca tytuł zawodowy "licencjat pielęgniarstwa", listę rankingową kandydatów na studia drugiego stopnia tworzy się na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w trakcie studiów pierwszego stopnia.

Studia drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo stanowią kontynuację procesu kształcenia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia prowadzonych w uczelniach na kierunku Pielęgniarstwo.

Przyjmuje się, że kandydat na drugi stopień studiów w pełni zrealizował efekty kształcenia przewidziane dla studiów pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo oraz posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku.

Kandydat na studia drugiego stopnia posiada umiejętności korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki, udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełno sprawnym i umierającym, komunikowania się z pacjentem, jego rodziną, opiekunami oraz współpracownikami, organizowania pracy własnej, nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej, inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.

Kandydat zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, posługuje się językiem specjalistycznym zakresu pielęgniarstwa.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów/modułów znajdujących się w planie studiów i uzyskanie 122 punków ECTS, osiągnięcie wszystkich opisanych w programie studiów efektów kształcenia, złożenie pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego składającego się z części praktycznej i teoretycznej z wynikiem pozytywnym.

Kwalifikacje, które nabywa absolwent z tytułem magistra pielęgniarstwa są automatycznie i bezwarunkowo uznawane w krajach Unii Europejskiej, co powoduje, iż absolwent może korzystać ze wspólnotowego rynku pracy i swobodnego przepływu osób zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami.