rekrutacja baner 2017

 

Rekrutacja dla cudzoziemców na rok akademicki 2017/2018

Cudzoziemcem jest osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego.

 

Cudzoziemiec może podjąć studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu, jeżeli:

 • wykazuje się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia,
 • posiada polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpi do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,

oraz

 • posiada certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,

lub

 • ukończy roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,

lub

 • uzyska potwierdzenie Uczelni o posiadaniu umiejętności posługiwania się językiem polskim w stopniu pozwalającym na podjęcie studiów w języku polskim.

 

Cudzoziemiec może ubiegać się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, jeżeli:

 • posiada ważną Kartę Polaka,
 • zostało mu udzielone zezwolenie na pobyt stały,
 • posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • korzysta z ochrony czasowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej udzielono mu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
 • udzielono mu ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • jest pracownikiem migrującym jako obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie jego rodziny, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie jego rodziny, posiadający prawo stałego pobytu,

Cudzoziemcy, o których mowa, podlegają ogólnym zasadom rekrutacji obowiązującym w Uczelni, określonym uchwałą Senatu w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia o profilu praktycznym pierwszego i drugiego stopnia na dany rok akademicki.

Cudzoziemcy niewymienieni powyżej mogą odbywać kształcenie na podstawie art. 43 ust. 2a, 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

Na studia pierwszego stopnia mogą być przyjmowani, z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich cudzoziemcy, którzy:

1) legitymują się jednym z następujących dokumentów:

a) wydanym w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwem dojrzałości albo świadectwem dojrzałości i zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów,

b) świadectwem, innym dokumentem lub dyplomem, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

c) świadectwem lub innym dokumentem wydanym za granicą przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznawaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działa, uznanymi za potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe,

d) świadectwem maturalnym wydanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo, uznanym – na podstawie przepisów o nostryfikacji świadectw - za równorzędne świadectwu dojrzałości wydanemu w Rzeczypospolitej Polskiej;

2) wykażą wymagane w Uczelni szczególne predyspozycje do podjęcia studiów na kierunkach wymagających takich predyspozycji;

3) legitymują się decyzją administracyjną wydaną przez właściwego kuratora oświaty potwierdzającą uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe.

 

Na studia drugiego stopnia mogą być przyjmowani, z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich, cudzoziemcy:

1) którzy posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany w Polsce albo zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że zostali zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej;

2) legitymujący się dyplomem potwierdzającym ukończenie studiów wyższych za granicą i uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Warunki przyjęcia cudzoziemca na studia:

 

Cudzoziemiec ubiegający się o przyjęcie na studia dokonuje elektronicznej rejestracji oraz składa za pośrednictwem Działu Spraw Studenckich i Kształcenia, celem weryfikacji, następujące dokumenty:

1) formularz zgłoszenia kandydata – wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na stronie internetowej Uczelni;

2) wizę, kartę pobytu lub inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (dojrzałości):

4) oryginał dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (kandydaci na studia drugiego stopnia);

5) zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia;

6) polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub dokument potwierdzający przystąpienie do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia;

7) oryginał tłumaczenia świadectwa na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP lub poświadczone przez konsula RP urzędującego w państwie;

8) dokument potwierdzający ukończenie rocznego kursu języka polskiego lub certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, a w przypadku braku powyższych dokumentów, w Uczelni zostanie przeprowadzony sprawdzian znajomości języka polskiego określający stopień jego znajomości oraz pozwalający cudzoziemcowi na podjęcie studiów w tym języku;

9) pozostałe dokumenty wymagane obowiązującą w danym roku akademickim uchwałą Senatu w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia o profilu praktycznym pierwszego i drugiego stopnia.

 

Podstawa prawna: