baner 1300x300 2019.2020

 

Rekrutacja dla cudzoziemców na rok akademicki 2018/2019

 

Cudzoziemcem jest osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego.

 

Cudzoziemiec może ubiegać się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, jeżeli:

 • posiada ważną Kartę Polaka i oświadczy, że ubiega się o podjęcie studiów na zasadach obowiązujących obywatela polskiego, lub
 • zostało mu udzielone zezwolenie na pobyt stały,
 • posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • korzysta z ochrony czasowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej udzielono mu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
 • udzielono mu ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • jest pracownikiem migrującym jako obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie jego rodziny, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, lub
 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie jego rodziny, posiadający prawo stałego pobytu.

Cudzoziemcy, o których mowa, podlegają ogólnym zasadom rekrutacji obowiązującym w Uczelni, określonym uchwałą Senatu w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia o profilu praktycznym pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na dany rok akademicki.

Cudzoziemcy niewymienieni powyżej mogą odbywać kształcenie na zasadach odpłatności.

 

Cudzoziemiec może zostać przyjęty do Uczelni, jeżeli:

 • posiada polisę ubezpieczenia zdrowotnego lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego na dany rok akademicki, chyba że jest objęty powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym lub posiada potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wykazuje się odpowiednim stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia,

oraz

 • ukończy kurs przygotowawczy do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub
 • posiada certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B1, wydany przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
 • uzyska w procesie rekrutacji potwierdzenie Uczelni, że jego stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim.

 

Na studia pierwszego stopnia na zasadach odpłatności mogą być przyjmowani, cudzoziemcy którzy:

1) posiadają wydane w Rzeczypospolitej Polskiej:

 1. świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów,
 2. świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika,
 3. świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika;

2) posiadają wydane za granicą:

 1. świadectwo lub inny dokument lub dyplom, uznany za potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcia na studia,
 2. świadectwo lub inny dokument wydany przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznawaną przez państwo, na którego terytorium, lub w którego systemie edukacji działa, uznaje się na zasadach przewidzianych w umowach międzynarodowych, albo mogą być uznane w drodze decyzji administracyjnej za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe;

3) posiadają decyzję administracyjną wydaną przez właściwego kuratora oświaty potwierdzającą uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, oraz

4) wykażą wymagane w Uczelni szczególne predyspozycje do podjęcia studiów na kierunkach wymagających takich predyspozycji.

 

Na studia drugiego stopnia na zasadach odpłatności mogą być przyjmowani, cudzoziemcy którzy:

1) posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wydany w Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą i uznany w Polsce na podstawie umowy międzynarodowej, albo w drodze nostryfikacji za uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, oraz

2) wykażą wymagane w Uczelni szczególne predyspozycje do podjęcia studiów na kierunkach wymagających takich predyspozycji.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Cudzoziemiec, ubiegający się o przyjęcie na studia składa wymagane dokumenty za pośrednictwem Działu Spraw Studenckich i Kształcenia, celem weryfikacji.

 

Cudzoziemiec podejmujący studia w Uczelni jest zobowiązany dostarczyć następujące dokumenty:

1) formularz zgłoszenia kandydata – wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na stronie internetowej Uczelni;

2) wizę, kartę pobytu lub inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (dojrzałości, kandydaci na studia pierwszego stopnia) – kserokopię zalegalizowanego lub opatrzonego apostille oryginału świadectwa ukończenia szkoły średniej lub świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą, a w przypadku świadectwa ukończenia szkoły średniej lub świadectwa maturalnego, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podlega uznaniu w drodze decyzji administracyjnej, również decyzję wydaną przez właściwego kuratora oświaty, (Świadectwa uzyskane za granicą, które nie wymagają załatwiania dodatkowych formalności w polskich urzędach - https://men.gov.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/uznawanie-swiadectw-zagranicznych/swiadectwa-uzyskane-za-granica-ktore-nie-wymagaja-zalatwiania-dodatkowych-formalnosci-w-polskich-urzedach.html)

4) oryginał dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (kandydaci na studia drugiego stopnia) – dokument, o którym mowa w pkt 3 oraz kserokopię zalegalizowanego lub opatrzonego apostille oryginału dyplomu lub innego dokumentu ukończenia studiów za granicą, uznanego – zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów – za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, albo uznanego na podstawie umowy międzynarodowej albo innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Polsce;

5) zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia;

6) polisę ubezpieczenia zdrowotnego lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego na dany rok akademicki, lub dokument potwierdzający przystąpienie do powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (NFZ) lub dokument potwierdzający pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7) oryginał tłumaczeń wyżej wymienionych dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP lub poświadczone przez konsula RP urzędującego w państwie;

8) dokument potwierdzający ukończenie kursu przygotowawczego do kształcenia w języku polskim lub certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B1, wydany przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, a w przypadku braku powyższych dokumentów, potwierdzenie Uczelni, że stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów;

9) pozostałe wymagane dokumenty dostępne na stronie internetowej: http://www.pwsz-ns.edu.pl/rekrutacja/wymagane-dokumenty.

 

 

Podstawa prawna: