pwsz 950x150px pop

 

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym, będzie prowadzona w okresie od 8 maja do 28 lipca 2017 r.

Na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia na kierunki: Mechatronika oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji rozpoczynające się w semestrze letnim rekrutacja na studia  będzie prowadzona również w okresie od 8 stycznia do 24 lutego 2018 r.

W przypadku niewykorzystania przez kandydatów ustalonej przez Senat liczby miejsc, Rektor ogłasza rekrutację uzupełniającą, która będzie prowadzona w okresie od 1 sierpnia do 30 września 2017 r., a w przypadku studiów niestacjonarnych, do dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych.

Rekrutacja obejmuje:

  • rejestrację elektroniczną kandydata na studia,
  • przyjmowanie od kandydatów wymaganej dokumentacji,
  • egzaminy wstępne na studiach pierwszego stopnia /w przypadku konieczności sprawdzenia uzdolnień artystycznych, sprawności fizycznej lub szczególnych predyspozycji do podejmowania studiów na danym kierunku niesprawdzanych w trybie egzaminu maturalnego/,
  • egzaminy wstępne na studiach drugiego stopnia na kierunek: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw oraz Mechatronika,
  • rozmowę kwalifikacyjną na studiach drugiego stopnia kierunku Pedagogika - specjalność nienauczycielska Edukacja medialna z elementami dziennikarstwa,
  • ogłoszenie wyników,
  • wydanie decyzji o przyjęciu na studia,
  • potwierdzenie podjęcia studiów przez kandydata.