rekrutacja baner 2017

 

Czy nadal zastanawiacie się co robić w swoim życiu i gdzie kontynuować dalszą edukację? Jeśli tak, zapoznajcie się z naszą ofertą edukacyjną, przygotowaną na rok akademicki 2017/2018.

Oferujemy bogaty wybór kierunków oraz specjalności kształcenia zarówno dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, jak i absolwentów szkół wyższych.

Kontynuując naukę w naszej Uczelni zdobędziecie nową wiedzę, nowe umiejętności i kompetencje, a tym samym nowe kwalifikacje zawodowe, dzięki którym łatwiej odnajdziecie się na konkurencyjnym rynku pracy, zaspokoicie swoje aspiracje i osobiste potrzeby edukacyjne.

Zapraszamy! Sądecczyzna potrzebuje ludzi wykształconych, twórczych, z pasją realizujących swoje plany i zamierzenia.

 

Informator dla kandydatów na studia w PWSZ na rok akademicki 2017/2018

 

 Wykaz kierunków studiów, na które prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca

studia pierwszego stopnia:

i stopień

 

jednolite studia magisterskie:

 

fizjoterapia

 

studia drugiego stopnia:

 

tabelka ii stopień

 

Rekrutacja uzupełniająca na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, rozpoczynające się w semestrze zimowym, będzie prowadzona w okresie od 1 sierpnia do 22 września 2017 r. W przypadku niewykorzystania limitu przyjęć rekrutacja na studia stacjonarne będzie prowadzona do 30 września 2017 r. a na studia niestacjonarne, do dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych.

Rekrutacja obejmuje:

  • rejestrację elektroniczną kandydata na studia,

  • przyjmowanie od kandydatów wymaganej dokumentacji,

  • egzaminy wstępne na studiach pierwszego stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich /w przypadku konieczności sprawdzenia uzdolnień artystycznych, sprawności fizycznej lub szczególnych predyspozycji do podejmowania studiów na danym kierunku niesprawdzanych w trybie egzaminu maturalnego/,

  • egzaminy wstępne na studiach drugiego stopnia na kierunkach Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw*,

  • rozmowę kwalifikacyjną na studiach drugiego stopnia kierunku Pedagogika**,

  • ogłoszenie wyników,

  • wydanie decyzji o przyjęciu na studia,

  • potwierdzenie podjęcia studiów przez kandydata.

 

* - do egzaminu wstępnego przystępują wyłącznie kandydaci określeni w § 7 ust. 9 pkt 3 i ust. 11 Uchwały Nr 30/2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 15 kwietnia 2016 r.

** - do rozmowy kwalifikacyjnej przystępują wyłącznie kandydaci określeni w § 7 ust. 4 pkt 2-3 i ust. 7 Uchwały Nr 30/2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 15 kwietnia 2016 r.

 

 

Na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia na kierunki: Mechatronika oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji rozpoczynające się w semestrze letnim rekrutacja na studia będzie prowadzona również w okresie od 8 stycznia do  24 lutego 2018 r.