Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz.1251, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. poz. 1761) może prowadzić kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, w celu umożliwienia tym grupom zawodowym stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych, w dziedzinach określonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. poz. 1562), które weszło w życie 24 sierpnia 2015 roku.

Uczelniane programy kursów są dostosowane do ramowych programów kształcenia opracowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia.

Informator dla kandydatów na studia podyplomowe, kursy i szkolenia na rok akademicki 2018/2019

 

Organizacja kształcenia podyplomowego

Kształcenie podyplomowe, realizowane jest w Instytucie Zdrowia, poprzez organizację kursów:

 • kwalifikacyjnych
 • specjalistycznych

Akty prawne

Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2018/2019, związane z prowadzeniem studiów podyplomowych i kursów

Regulamin kursów i szkoleń

Warunki przyjęcia na kurs

Warunkiem przyjęcia na kurs jest:

 • posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej
 • posiadanie wymaganego stażu pracy w zawodzie
 • złożenie wymaganych dokumentów
 • dokonanie opłaty za całość kursu
 • spełnienie innych wymagań, określonych dla poszczególnych kursów

Wymagane dokumenty

 • wniosek o dopuszczenie do udziału w kursie kwalifikacyjnym/specjalistycznym

          wzór wniosku

 • dokument potwierdzający wymagany staż pracy w zawodzie
 • kopia wymaganego (dla określonego rodzaju kursu) dokumentu potwierdzającego wykształcenie
 • skierowanie pracodawcy na kurs w przypadku, jeśli kandydat odbywa kurs na jego wniosek

          wzór skierowania

Składanie dokumentów

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kurs składa komplet dokumentów w sekretariacie Instytutu Zdrowia, w terminie ustalonym przez instytut.

O terminie rozpoczęcia kursu, osoba zainteresowana jest powiadamiana na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu, drogą listową lub telefoniczną. Informacja dotycząca terminów kursów będzie sukcesywnie zamieszczana na stronie internetowej Uczelni.

Opłata za kurs

Opłatę za kurs kandydat wnosi w całości przed rozpoczęciem kursu lub za zgodą Dyrektora Instytutu w dwóch ratach. Dowód wniesienia opłaty bezzwłocznie dostarcza do sekretariatu.

Opłatę za kurs wnosi się na konto bankowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Nr 84 1240 4748 1111 0010 4341 0034 z dopiskiem: kurs .................................... (pełna nazwa kursu)

Warunki ukończenia kursu

Warunkiem ukończenia kursu jest: spełnienie wszystkich wymagań określonych programem kształcenia kursu. Uczestnik otrzymuje stosowne zaświadczenie o ukończenia kursu wg wzoru, określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. poz. 1761)

Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
ul. Staszica 1
33-300 Nowy Sącz

tel.: 18 443-45-45 wew. 105, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.