2019 2020 pwszwns 5x25 cm rgb

 

 

Instytut Ekonomiczny

 

studia pierwszego stopnia

 

 

Ekonomia (studia stacjonarne, niestacjonarne)

Grupa zajęć specjalizacyjnych z zakresu:

 • Gospodarki i finansów sektora publicznego
 • Finansów i rachunkowości przedsiębiorstw

 

Zobacz szczegóły

 

e - Administracja (studia stacjonarne, niestacjonarne)

Grupa zajęć specjalizacyjnych z zakresu:

 • Administracji publicznej i gospodarowania nieruchomościami
 • Administracji w społeczeństwie informacyjnym

 

Zobacz szczegóły

 

Zarządzanie (studia stacjonarne, niestacjonarne)

Grupa zajęć specjalizacyjnych z zakresu:

 • Biznesu i innowacji
 • Zarządzania zasobami ludzkimi

 

Zobacz szczegóły

 

 

 studia drugiego stopnia

 

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw (studia stacjonarne, niestacjonarne)

 

Zobacz szczegóły

 

 

 

Instytut Języków Obcych

 

studia pierwszego stopnia

 

Filologia (studia stacjonarne)

Grupa zajęć specjalizacyjnych z zakresu:

 • Dwujęzyczno – tłumaczeniowego (Język Angielski)
 • Tłumaczeniowego (Język Angielski/ Język Niemiecki/ Język Rosyjski)
 • Biznesowego (Język Angielski/ Język Niemiecki/ Język Rosyjski)

 

 Zobacz szczegóły

Lingwistyka dla biznesu (studia stacjonarne)

 

Zobacz szczegóły

 

 

Instytut Kultury Fizycznej

 

studia pierwszego stopnia

 

Wychowanie fizyczne (studia stacjonarne)

Grupa zajęć specjalizacyjnych z zakresu:

 • Gimnastyki korekcyjnej
 • Odnowy biologicznej
 • Specjalizacji instruktorskiej
 • Trenera personalnego
 • Służb mundurowych

 

Zobacz szczegóły

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne (studia stacjonarne) - NOWOŚĆ

 

Zobacz szczegóły

 

jednolite studia magisterskie

 

Fizjoterapia (studia stacjonarne)

 

Zobacz szczegóły

 

 

Instytut Pedagogiczny

 

studia pierwszego stopnia

 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (studia stacjonarne)

Grupa zajęć specjalizacyjnych z zakresu:

 • Sztuk wizualnych z grafiką projektową i fotografią

 

Zobacz szczegóły

 

Pedagogika (studia stacjonarne, niestacjonarne)

Grupa zajęć specjalizacyjnych z zakresu:

 • Logopedii
 • Doradztwa zawodowego
 • Pedagogiki resocjalizacyjnej i mediacji

 

Zobacz szczegóły

 

 

studia drugiego stopnia

 

Pedagogika (studia stacjonarne, niestacjonarne)

Grupa zajęć specjalizacyjnych z zakresu:

 • Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Kryminologii i resocjalizacji z przygotowaniem pedagogicznym
 • Logopedii

 

Zobacz szczegóły

 

jednolite studia magisterskie

 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia stacjonarne, niestacjonarne) - NOWOŚĆ

 

Zobacz szczegóły

 

Instytut Techniczny

 

studia pierwszego stopnia

 

Informatyka (studia stacjonarne, niestacjonarne)

Grupa zajęć specjalizacyjnych z zakresu:

 • Informatyki stosowanej

 

Zobacz szczegóły

 

Mechatronika (studia stacjonarne, niestacjonarne)

Grupa zajęć specjalizacyjnych z zakresu:

 • Mechatroniki pojazdów samochodowych
 • Mechatroniki stosowanej

 

Zobacz szczegóły

 

Transport i Logistyka (studia stacjonarne, niestacjonarne)

Grupa zajęć specjalizacyjnych z zakresu:

 • Inżynierii transportu i spedycji
 • Logistyki procesów produkcyjnych

 

Zobacz szczegóły

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji (studia stacjonarne, niestacjonarne)

Grupa zajęć specjalizacyjnych z zakresu:

 • Inżynierii mechanicznej
 • Inżynierii systemów ekoenergetycznych
 • Inżynierii produkcji żywości

 

Zobacz szczegóły

 

 

studia drugiego stopnia

 

Informatyka (studia stacjonarne, niestacjonarne)

Grupa zajęć specjalizacyjnych z zakresu:

 • Programowania systemów informatycznych

 

Zobacz szczegóły

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji (studia stacjonarne, niestacjonarne)

Grupa zajęć specjalizacyjnych z zakresu:

 • Inżynierii rekonstrukcji
 • Technologii produkcji i eksploatacji systemów technicznych

 

Zobacz szczegóły

 

Mechatronika (studia stacjonarne, niestacjonarne)

Grupa zajęć specjalizacyjnych z zakresu:

 • Mechatroniki pojazdów i maszyn roboczych
 • Mechatroniki w systemach produkcyjnych
 • Bioniki w systemach mechatronicznych

 

Zobacz szczegóły

 

 

Instytut Zdrowia

 

studia pierwszego stopnia

 

Pielęgniarstwo (studia stacjonarne, niestacjonarne - pomostowe)

 

Zobacz szczegóły

 

Ratownictwo medyczne (studia stacjonarne, niestacjonarne)

 

Zobacz szczegóły

 

Dietetyka (studia stacjonarne, niestacjonarne)

 

Zobacz szczegóły

 

 

 

studia drugiego stopnia

 

Pielęgniarstwo (studia stacjonarne, niestacjonarne)

 

Zobacz szczegóły

 

 

 

Studia podyplomowe

Oferta

 • Ubezpieczenia społeczne i prawo pracy w praktyce
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

 

Zobacz szczegóły

 

 • Nauczyciel języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Specjalista językowo-biznesowy

 

Zobacz szczegóły

 

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Organizacja i zarządzanie oświatą
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Terapia pedagogiczna
 • Wychowanie i psychoprofilaktyka w szkole

 

Zobacz szczegóły

 

 • Fizyka dla nauczycieli

 

Zobacz szczegóły

 

 Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Oferta

Kursy kwalifikacyjne:

 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego
 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego z dializoterapią
 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego

Kursy specjalistyczne:

 • Edukator w cukrzycy
 • Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie
 • Leczenie ran (dla pielęgniarek)
 • Leczenie ran (dla położnych)
 • Ordynowanie leków i wypisywanie recept - część I
 • Ordynowanie leków i wypisywanie recept - część II
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych
 • Terapia bólu ostrego u dorosłych
 • Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
 • Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego
 • Wywiad i badanie fizykalne

Zobacz szczegóły

Kursy doskonalące

Oferta

 

 • Kurs podstawowy systemu językowo-migowego
 • System językowo-migowy w pracy pedagogicznej i wychowawczej

 

Zobacz szczegóły

 

Szkolenia

Oferta

 • Arteterapia w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych jako alternatywna forma terapii w szkole
 • Diagnoza i projektowanie pracy z dzieckiem w klasie I
 • Diagnoza w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych - IPET i planów działań wspierających - PWD
 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w polskim systemie edukacji
 • Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
 • Sztuka bibułkarska w edukacji i terapii

 

Zobacz szczegóły

 

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna w nagłych wypadkach - poziom podstawowy
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna w nagłych wypadkach - poziom rozszerzony
 • Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

 

Zobacz szczegóły