pwsz 950x150px pop

 

Kandydat na studia na danym kierunku uiszcza opłatę rekrutacyjną, której wysokość określona jest w zarządzeniu Rektora i podawana do wiadomości na stronie internetowej Uczelni.

W przypadku rejestracji na więcej niż jeden kierunek studiów opłatę rekrutacyjną należy uiścić na każdy kierunek oddzielnie. Druk przelewu jest generowany automatycznie po wypełnieniu elektronicznego formularza rekrutacyjnego.

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na numer konta bankowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Bank PEKAO S.A. o/Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 26

84 1240 4748 1111 0010 4341 0034

 

Na pisemny wniosek, skierowany do Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, kandydat może ubiegać się o zwrot opłaty rekrutacyjnej. Opłata podlega zwrotowi w całości w przypadkach:

1) nieuruchomienia kierunku studiów;

2) podwójnego wniesienia opłaty za ten sam kierunek;

3) nieprzystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego.