baner 1300x300 2019.2020

 

Wysokość opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu od roku akademickiego 2018/2019 wynosi:

  • 125 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunki: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Pedagogika w specjalnościach: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, Nauczanie początkowe z językiem angielskim oraz Wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną;
  • 100 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na kierunek Wychowanie fizyczne – studia pierwszego stopnia i Fizjoterapia – jednolite studia magisterskie;
  • 85 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na pozostałe kierunki lub specjalności zawodowe.

 

W przypadku rejestracji na więcej niż jeden kierunek studiów opłatę rekrutacyjną należy uiścić na każdy kierunek oddzielnie.

Druk przelewu jest generowany automatycznie po wypełnieniu elektronicznego formularza rekrutacyjnego.

Opłatę rekrutacyjną można również uiścić na numer konta bankowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

 

Bank PEKAO S.A. o/Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 26

84 1240 4748 1111 0010 4341 0034

 

 

Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi w następujących przypadkach:

  • nieuruchomienia kierunku lub specjalności studiów;
  • podwójnego wniesienia opłaty za ten sam kierunek lub specjalność.

 

Zwrot następuje na pisemny wniosek kandydata, skierowany do Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, zaopiniowany przez Przewodniczącego Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej, zawierający dane kontaktowe kandydata oraz numer konta bankowego, na które ma być zwrócona opłata rekrutacyjna. Do własnoręcznie podpisanego wniosku, kandydat dołącza potwierdzenie wpłaty. Wniosek należy złożyć w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników rekrutacji.

 

wniosek kandydata ubiegającego się o zwrot opłaty rekrutacyjnej