Studia podyplomowe są jedną z form, popularnego na świecie modelu kształcenia się przez całe życie – „LIFELONG LEARNING”.

Ciągłe podwyższanie kwalifikacji zawodowych, w tym poszerzanie i uaktualnianie dotychczas posiadanej wiedzy oraz zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji, są najważniejszą inwestycją w siebie, dającą nie tylko satysfakcję osobistą, ale także czynnikiem sprzyjającym lepszej stabilizacji na coraz bardziej wymagającym i konkurencyjnym rynku pracy.

Koordynatorem studiów podyplomowych w Uczelni jest Pełnomocnik ds. studiów podyplomowych: mgr Halina KOCIUBIŃSKA

Do zakresu działania pełnomocnika ds. studiów podyplomowych należą zagadnienia i sprawy dotyczące między innymi:

 • koordynacji pracy instytutów w zakresie tworzenia oferty edukacyjnej dla studiów podyplomowych
 • zatwierdzania dokumentacji dotyczącej organizacji tych form kształcenia i doskonalenia
 • sprawowania ogólnego nadzoru nad jakością kształcenia podyplomowego

Informacje ogólne

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe od 1999 roku. Dotychczas różne specjalności kształcenia ukończyło 2467 słuchaczy.

W uczelni studia podyplomowe prowadzą INSTYTUTY. Bezpośredni nadzór nad jakością kształcenia oraz organizacją studiów podyplomowych w instytutach, sprawują dyrektorzy instytutów.

W uczelni organizowane są następujące rodzaje studiów podyplomowych:

kwalifikacyjne:

 • dla nauczycieli – w zakresie przygotowania merytorycznego do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), przygotowania do pracy w szkołach specjalnych i ośrodkach specjalnych, przygotowania pedagogicznego dla absolwentów szkół wyższych, którzy zamierzają zostać nauczycielami przedmiotu
 • dla innych zawodów – w zakresie uzyskania nowych kwalifikacji lub uprawnień zawodowych

doskonalące – służące poszerzeniu i zaktualizowaniu posiadanej wiedzy, nabyciu nowych umiejętności zawodowych, niezbędnych na rynku pracy.

Prowadzone w Uczelni studia podyplomowe są formą odpłatną. Wysokość opłat semestralnych ustala corocznie Rektor biorąc pod uwagę:

 • koszty wynagrodzeń za prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych wraz z pochodnymi
 • koszty obsługi administracyjno- technicznej wraz z pochodnymi
 • koszty materiałów szkoleniowych, pomocy i środków dydaktycznych, niezbędnych do prowadzenia zajęć
 • koszty ogólnouczelniane związane z prowadzeniem studiów przez poszczególne instytuty

Organizacja studiów

Studia podyplomowe trwają od dwóch do trzech semestrów, w zależności od wymagań określonych w przepisach szczegółowych. Zajęcia odbywają się kilka razy w miesiącu w formie dwu- lub trzydniowych zjazdów (piątek, sobota, niedziela). Słuchacze na początku każdego semestru otrzymują szczegółowy harmonogram zajęć dydaktycznych.

Co najmniej 70% zajęć z ogólnego wymiaru czasu przeznaczonego na studia prowadzonych jest metodami aktywnymi, co przede wszystkim zapewnia osiągnięcie założonych efektów kształcenia zarówno w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych. Zakładane efekty kształcenia, jakie absolwent musi osiągnąć po ukończeniu studiów są dostępne na stronie internetowej przy każdej specjalności. Z założonymi, szczegółowymi efektami kształcenia dla przedmiotów/rodzajów zajęć, słuchacze zostaną zapoznani przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych.

Każdy przedmiot, na wszystkich specjalnościach kształcenia, kończy się zaliczeniem (egzaminem) na ocenę potwierdzającym stopień osiągnięcia założonych efektów kształcenia. Dla każdego przedmiotu została także określona liczba punktów ECTS, jaką słuchacz musi uzyskać w procesie kształcenia. Za podstawę określenia liczby punktów ECTS, przyjmuje się założenie, że jeden punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy słuchacza, niezbędnym do opanowania efektów kształcenia, ustalonych programem studiów dla przedmiotu lub rodzaju zajęć. Do godzin pracy słuchacza wlicza się między innymi aktywne uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych, samokształcenie, przygotowanie się do zaliczeń (egzaminów).

Studia organizowane są w dobrych warunkach bazowo–lokalowych. Zajęcia odbywają się w małych liczebnie grupach, co pozwala między innymi na dzielenie się własnymi doświadczeniami zawodowymi, dyskusję i rozwiązywanie różnych wątpliwości zawodowych.

Warunki przyjęcia

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia, a ponadto:

 • spełnienie innych wymagań kwalifikacyjnych, ustalonych dla każdej specjalności kształcenia
 • złożenie kompletu wymaganych dokumentów
 • uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego

Wymagane dokumenty

 • kwestionariusz osobowy na studia:

pedagogiczne

niepedagogiczne

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub w szczególnie uzasadnionych (pisemnie) przypadkach kserokopię, poświadczoną na podstawie oryginału, przez sekretariat przyjmujący dokumenty
 • 2 fotografie o wymiarach 35x45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane imieniem i nazwiskiem

 

Składanie dokumentów

Komplet wymaganych dokumentów, kandydat składa w sekretariacie instytutu organizującego studia lub przesyła pocztą na adres instytutu.

Dokumenty na studia rozpoczynające się:

 • w semestrze zimowym - składa się w terminie do 30 września
 • w semestrze letnim - składa się w terminie do 30 stycznia
 • w innym terminie, ustalonym przez Dyrektora Instytutu

Opłaty dydaktyczne

Słuchacz po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia podyplomowe, podpisuje umowę o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne. Semestralną opłatę za usługi edukacyjne wnosi się w dwóch ratach w terminie i kwocie ustalonej umową, na konto bankowe

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Nr 84 1240 4748 1111 0010 4341 0034

z dopiskiem: studia podyplomowe .................................................................

                                                                                                          (nazwa specjalności kształcenia, semestr)

Niedotrzymanie ustalonych umową terminów wpłat skutkuje skreśleniem z listy słuchaczy. Szczegóły określa umowa.

Niektóre specjalności kształcenia, w przypadku pozyskania przez Uczelnię dotacji pozabudżetowych, mogą być dofinansowane.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest:

 • uzyskanie określonych dla specjalności efektów kształcenia oraz wymaganej planem studiów liczby punktów ECTS
 • zaliczenie na ocenę wszystkich przedmiotów określonych planem studiów dla danej specjalności kształcenia
 • napisanie i obrona pracy dyplomowej przed komisją egzaminacyjną lub jej prezentacja przed uczestnikami studiów i komisją egzaminacyjną albo zdanie ustnego egzaminu dyplomowego (wybór jednej z proponowanych form zostaje uzgodniony pomiędzy kierownikiem studiów a słuchaczami w I semestrze)
 • uregulowanie zobowiązań finansowych, wynikających z umowy o warunkach odpłatności za studia
 • spełnienie innych wymagań przewidzianych Regulaminem studiów podyplomowych

Ukończenie studiów i nabycie kwalifikacji podyplomowych poświadczone jest „Świadectwem ukończenia studiów podyplomowych” wg wzoru zatwierdzonego przez Senat Uczelni.

 

Kontakt


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
ul. Staszica 1
33-300 Nowy Sącz

Pełnomocnik ds. studiów podyplomowych: mgr Halina KOCIUBIŃSKA tel.: 18 443-45-45 wew. 106, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretariat: mgr Barbara OBRZUD tel.: 18 443-45-45 wew. 105, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.