pwsz 950x150px pop

 

Studia I stopnia

 

  • formularz zgłoszenia kandydata (wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na stronie internetowej Uczelni: www.pwsz-ns.edu.pl, zakładka: Rekrutacja/E-rekrutacja);
  • kopia świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) oraz oryginał lub odpis do wglądu;
  • kopia dowodu osobistego oraz oryginał do wglądu;
  • dokumenty poświadczające, iż kandydat jest laureatem lub finalistą olimpiad stopnia centralnego, o których mowa w Uchwale Nr 28/2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego (kandydaci na studia pierwszego stopnia);
  • zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu, wydawane przez lekarza medycyny pracy (kandydaci na kierunek: Pielęgniarstwo, Ratownictwo medyczne, Wychowanie fizyczne oraz kandydaci na specjalności nauczycielskie) ;
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
  • deklaracja wyboru specjalności (dotyczy kierunków: e-Administracja, Ekonomia, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Mechatronika, Pedagogika, Wychowanie fizyczne, Zarządzanie i inżynieria produkcji).

 

Ponadto  kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek Pielęgniarstwo (studia niestacjonarne – pomostowe) zobowiązani są do złożenia dyplomu ukończenia średniej szkoły medycznej o kierunku pielęgniarskim.

 

Uwaga!!!

Podczas elektronicznej rejestracji kandydat zobowiązany jest do umieszczenia zdjęcia odzwierciedlającego jego aktualny wizerunek, z pozycji lewego profilu i widocznym lewym uchem, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, na jasnym tle. Wymiary zdjęcia: wysokość – 295 pikseli, szerokość – 236 pikseli. Maksymalny rozmiar 50 Kb. W przypadku wystąpienia problemu z zamieszczeniem zdjęcia należy dostarczyć zdjęcie o wymaganych wyżej parametrach na elektronicznym nośniku danych do Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej w chwili składania kompletu dokumentów.