baner 1300x300 2019.2020

 

Rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020

 

Studia pierwszego stopnia

Kandydaci na studia pierwszego stopnia zobowiązani są do złożenia w wyznaczonym terminie do Komisji Rekrutacyjnej, w siedzibie Instytutu w którym prowadzony jest dany kierunek studiów, następujących dokumentów:

 • formularz zgłoszenia kandydata zawierający jego zdjęcie (wydrukowany po dokonaniu rejestracji elektronicznej);
 • kopia świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) lub inny dokument określony w art. 69 ust 2 pkt 4-7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) (oryginał lub odpis dokumentu do wglądu);
 • poświadczające, iż kandydat jest laureatem lub finalistą olimpiad stopnia centralnego, o których mowa w Uchwale Nr 62/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego od roku akademickiego 2019/2020 do roku akademickiego 2022/2023;
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawane przez lekarza medycyny pracy (dotyczy kandydatów na kierunki: „Pielęgniarstwo”, „Ratownictwo medyczne”, „Fizjoterapia”, „Wychowanie fizyczne”, „Dietetyka”, "Pedagogika" (wybierających grupę zajęć specjalizacyjnych z zakresu "Logopedii i terapii pedagogicznej");
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
 • deklarację wyboru grupy zajęć specjalizacyjnych z zakresu zajęć językowa - dotyczy kandydatów na kierunek „Filologia”;
 • dodatkowo kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek „Pielęgniarstwo” (studia niestacjonarne - pomostowe) zobowiązani są dodatkowo złożyć dyplom ukończenia średniej szkoły medycznej o kierunku pielęgniarskim.

 

Uwaga!!!

Kandydat zobowiązany jest do umieszczenia zdjęcia o wymiarach wysokość: 295 pikseli, szerokość: 236 pikseli. Maksymalny rozmiar 50 Kb. Zdjęcie powinno odzwierciedlać aktualny wizerunek kandydata, bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami oraz innych rzeczy utrudniających rozpoznanie. Powinno przedstawiać całą głowę oraz górną część barków. Twarz powinna być skierowana prosto w obiektyw aparatu i powinna zajmować 70-80% zdjęcia, owal twarzy – widoczny.

W przypadku wystąpienia problemu z zamieszczeniem zdjęcia należy dostarczyć zdjęcie na elektronicznym nośniku danych do Komisji Rekrutacyjnej.

 

 

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2019/2020

 

Studia drugiego stopnia

Kandydaci na studia drugiego stopnia zobowiązani są do złożenia w wyznaczonym terminie do Komisji Rekrutacyjnej w siedzibie Instytutu Technicznego następujących dokumentów:

 • formularz zgłoszenia kandydata zawierający jego zdjęcie (wydrukowany po dokonaniu rejestracji elektronicznej);
 • kopia świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) lub inny dokument określony w art. 69 ust 2 pkt 4-7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) (oryginał lub odpis dokumentu do wglądu);
 • zaświadczenie o średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w trakcie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wydane przez uczelnię, która nadała tytuł zawodowy;
 • kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz oryginał lub odpis do wglądu (dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia);
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Uwaga!!!

Kandydat zobowiązany jest do umieszczenia zdjęcia o wymiarach wysokość: 295 pikseli, szerokość: 236 pikseli. Maksymalny rozmiar 50 Kb. Zdjęcie powinno odzwierciedlać aktualny wizerunek kandydata, bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami oraz innych rzeczy utrudniających rozpoznanie. Powinno przedstawiać całą głowę oraz górną część barków. Twarz powinna być skierowana prosto w obiektyw aparatu i powinna zajmować 70-80% zdjęcia, owal twarzy – widoczny.

W przypadku wystąpienia problemu z zamieszczeniem zdjęcia należy dostarczyć zdjęcie na elektronicznym nośniku danych do Komisji Rekrutacyjnej.