rekrutacja baner 2017

 

    1. Rekrutacja na studia jest prowadzona odrębnie dla każdego kierunku studiów.
    2. O przyjęcie na studia drugiego stopnia kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji:
     1) na semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018, mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata lub magistra mieszczącego się w jednym z obszarów:
     a) nauk społecznych – dziedzina nauk ekonomicznych – wszystkie dyscypliny naukowe,
     b) nauk ścisłych – dziedzina nauk matematycznych – wszystkie dyscypliny naukowe.
     2) na semestr letni roku akademickiego 2017/2018 mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł inżyniera lub magistra inżyniera kierunku studiów mieszczącego się w obszarach:
     a) nauk technicznych – dziedzina nauk technicznych – wszystkie dyscypliny naukowe,
     b) nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych – dziedzina nauk rolniczych – dyscypliny: inżynieria rolnicza, ochrona i kształtowanie środowiska, technologia żywności i żywienia.
     Listę rankingową kandydatów tworzy się na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w trakcie studiów, określonej w zaświadczeniu wydanym przez uczelnię, która nadała tytuł zawodowy lub na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w trakcie studiów, wyliczonej przez Instytutową Komisję Rekrutacyjną na podstawie indeksu studiów pierwszego stopnia - w przypadku braku możliwości uzyskania zaświadczenia o średniej arytmetycznej ocen.
    3. O przyjęcie na studia drugiego stopnia kierunku Mechatronika (na semestr letni roku akademickiego 2017/2018) mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku Mechatronika oraz kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich na kierunku przypisanym do:
     a) obszaru nauk technicznych w jednej z dyscyplin: automatyka i robotyka, budowa i eksploatacja maszyn, elektronika, elektrotechnika, informatyka, inżynieria materiałowa, inżynieria produkcji, mechanika – ww. kandydaci nie podlegają dodatkowemu postępowaniu kwalifikacyjnemu - przyjmuje się ich biorąc pod uwagę średnią arytmetyczną ocen uwzględniającą: średnią arytmetyczną ocen uzyskanych w trakcie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich
     lub
     b) obszaru nauk technicznych w innych dyscyplinach – kandydaci podlegający dodatkowemu postępowaniu kwalifikacyjnemu (egzamin wstępny). Ww. kandydatów przyjmuje się biorąc pod uwagę średnią arytmetyczną ocen uwzględniającą: średnią arytmetyczną ocen uzyskanych w trakcie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich (pierwsza ocena cząstkowa) oraz oceny uzyskanej na egzaminie wstępnym (druga ocena cząstkowa).

      

     https://wd.pwsz-ns.edu.pl/Rekrutacja/Rejestracja

      
    4. Rekrutację studentów na I rok studiów przeprowadzają Instytutowe Komisje Rekrutacyjne. Szczegółowy harmonogram rekrutacji dostępny będzie w późniejszym terminie w zakładce Harmonogram prac Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych. Warunkiem przyjęcia kandydata na listę studentów I roku na semestr letni w roku akademickim 2017/2018 jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów do Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej w terminie ustalonym w Zarządzeniu Nr 22/2017 Rektora PWSZ w Nowym Sączu, przystąpienie do egzaminu wstępnego (dotyczy studiów drugiego stopnia kierunku Mechatronika oraz potwierdzenie chęci podjęcia studiów. Brak takiego potwierdzenia powoduje skreślenie kandydata z listy osób przyjętych.