rekrutacja baner 2017

 

 1. Rekrutacja na studia jest prowadzona odrębnie dla każdego kierunku studiów.
 2. Na studia pierwszego stopnia w pierwszej kolejności przyjmowani są laureaci i finaliści olimpiad, zgodnie z Uchwałą Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w sprawie określenia zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego.
 3. Rekrutacja na studia pierwszego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie jest prowadzona w oparciu o wyniki z egzaminu dojrzałości z zastrzeżeniem, iż na kierunkach: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Pedagogika – specjalności nauczycielskie, Wychowanie fizyczne, Fizjoterapia, kandydatów dodatkowo obowiązują  egzaminy wstępne.
 4. Na kierunku Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw – studia drugiego stopnia listę rankingową kandydatów, tworzy się biorąc pod uwagą końcową ocenę uwzględnioną na dyplomie ukończonego kierunku studiów dla kandydatów, którzy uzyskali: tytuł magistra, inżyniera, licencjata lub równorzędny w obszarach wiedzy, dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych należących do obszaru nauk humanistycznych – dziedziny nauk humanistycznych – dyscypliny naukowej nauk o zarządzaniu lub obszaru nauk społecznych – dziedziny nauk ekonomicznych – dyscyplin naukowych: ekonomia lub finanse lub nauki o zarządzaniu lub towaroznawstwo, dziedzina nauk prawnych – nauki o administracji, listę rankingową pozostałych kandydatów tworzy się biorąc pod uwagę średnią arytmetyczną ocen uwzględniającą: ocenę na dyplomie oraz ocenę stanowiącą średnią arytmetyczną ocen uzyskanych na egzaminie wstępnym.
 5. Kandydaci na kierunek Pedagogika – studia drugiego stopnia, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów w specjalnościach: wychowanie przedszkolne/edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna/edukacja elementarna są przyjmowani na podstawie średniej arytmetycznej ocen, która uwzględnia ocenę na dyplomie oraz średnią arytmetyczną ocen ze studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich, określoną w zaświadczeniu wydanym przez uczelnię, która nadała tytuł zawodowy lub na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w trakcie studiów, wyliczonej przez Instytutową Komisję Rekrutacyjną ze wszystkich ocen znajdujących się w indeksie studiów pierwszego stopnia/jednolitych magisterskich – w przypadku braku możliwości uzyskania zaświadczenia o średniej arytmetycznej ocen. Natomiast kandydaci, którzy ukończyli studia w specjalnościach innych niż wymienione wyżej lub na kierunkach studiów z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych, w specjalnościach nauczycielskich, przyjmowani są na podstawie średniej arytmetycznej ocen, która uwzględnia ocenę na dyplomie ukończenia studiów oraz ocenę uzyskaną podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 6. Na studia drugiego stopnia, kierunku Pielęgniarstwo, listę rankingową tworzy się na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w trakcie studiów pierwszego stopnia na tym kierunku. Kandydat musi posiadać tytuł zawodowy „licencjat pielęgniarstwa”.
 7. O przyjęcie na studia drugiego stopnia kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji:
  1) na semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018, mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata lub magistra mieszczącego się w jednym z obszarów:
  a) nauk społecznych – dziedzina nauk ekonomicznych – wszystkie dyscypliny naukowe,
  b) nauk ścisłych – dziedzina nauk matematycznych – wszystkie dyscypliny naukowe.
  2) na semestr letni roku akademickiego 2017/2018 mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł inżyniera lub magistra inżyniera kierunku studiów mieszczącego się w obszarach:
  a) nauk technicznych – dziedzina nauk technicznych – wszystkie dyscypliny naukowe,
  b) nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych – dziedzina nauk rolniczych – dyscypliny: inżynieria rolnicza, ochrona i kształtowanie środowiska, technologia żywności i żywienia.
  Listę rankingową kandydatów tworzy się na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w trakcie studiów, określonej w zaświadczeniu wydanym przez uczelnię, która nadała tytuł zawodowy lub na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w trakcie studiów, wyliczonej przez Instytutową Komisję Rekrutacyjną na podstawie indeksu studiów pierwszego stopnia - w przypadku braku możliwości uzyskania zaświadczenia o średniej arytmetycznej ocen.
 8. O przyjęcie na studia drugiego stopnia kierunku Mechatronika (na semestr letni roku akademickiego 2017/2018) mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku Mechatronika oraz kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich na kierunku przypisanym do:
  a) obszaru nauk technicznych w jednej z dyscyplin: automatyka i robotyka, budowa i eksploatacja maszyn, elektronika, elektrotechnika, informatyka, inżynieria materiałowa, inżynieria produkcji, mechanika – ww. kandydaci nie podlegają dodatkowemu postępowaniu kwalifikacyjnemu - przyjmuje się ich biorąc pod uwagę średnią arytmetyczną ocen uwzględniającą: średnią arytmetyczną ocen uzyskanych w trakcie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich
  lub
  b) obszaru nauk technicznych w innych dyscyplinach – kandydaci podlegający dodatkowemu postępowaniu kwalifikacyjnemu (egzamin wstępny). Ww. kandydatów przyjmuje się biorąc pod uwagę średnią arytmetyczną ocen uwzględniającą: średnią arytmetyczną ocen uzyskanych w trakcie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich (pierwsza ocena cząstkowa) oraz oceny uzyskanej na egzaminie wstępnym (druga ocena cząstkowa).

   

  https://wd.pwsz-ns.edu.pl/Rekrutacja/Rejestracja

   
 9. Rekrutację studentów na I rok studiów przeprowadzają Instytutowe Komisje Rekrutacyjne. Szczegółowy harmonogram rekrutacji dostępny będzie w późniejszym terminie w zakładce Harmonogram prac Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych.
 10. Warunkiem przyjęcia kandydata na listę studentów I roku w roku akademickim 2017/2018 jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów do Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej w terminie ustalonym w Zarządzeniu Nr 29/2017 Rektora PWSZ w Nowym Sączu (dotyczy kierunku Fizjoterapia - jednolite studia magisterskie) oraz w Zarządzeniu Nr 22/2017 Rektora PWSZ w Nowym Sączu (dotyczy pozostałych kierunków studiów), przystąpienie do egzaminu wstępnego (dotyczy jednolitych studiów magisterskich na kierunku Fizjoterapia oraz studiów pierwszego stopnia kierunków: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Pedagogika – specjalności nauczycielskie, Wychowanie fizyczne oraz studiów drugiego stopnia: kierunków: Ekonomia i organizacja przedsiębiorstw, Mechatronika) i rozmowy kwalifikacyjnej (dotyczy studiów drugiego stopnia kierunku Pedagogika) oraz potwierdzenie chęci podjęcia studiów. Brak takiego potwierdzenia powoduje skreślenie kandydata z listy osób przyjętych.
 11. Kandydaci na studia pierwszego, drugiego stopnia oraz kandydaci na jednolite studia magisterskie na kierunki: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Pielęgniarstwo, Pedagogika – specjalności nauczycielskie, Ratownictwo medyczne, Wychowanie fizyczne oraz Fizjoterapia, są zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do na­uki na wybranym kierunku studiów (skierowania wydawane są w sekretariatach instytutów lub przez Instytutowe Komisje Rekrutacyjne).