baner 1300x300 2019.2020

 

Rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020

 

  1. Rekrutacja na studia jest prowadzona odrębnie dla każdego kierunku studiów.
  2. Na studia pierwszego stopnia w pierwszej kolejności przyjmowani są laureaci i finaliści olimpiad, zgodnie z Uchwałą Nr 62/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego od roku akademickiego 2018/2020 do roku akademickiego 2022/2023.
  3. Rekrutacja na studia pierwszego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie jest prowadzona w oparciu o wyniki z egzaminu dojrzałości z zastrzeżeniem, iż na kierunkach: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Pedagogika (przy wyborze grupy zajęć specjalizacyjnych z zakresu "Logopedii i terapii pedagogicznej"), Wychowanie fizyczne, Fizjoterapia oraz Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, kandydatów dodatkowo obowiązują  egzaminy wstępne.
  4. Na kierunku Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw – studia drugiego stopnia listę rankingową kandydatów, tworzy się biorąc pod uwagą końcową ocenę uwzględnioną na dyplomie ukończonego kierunku studiów dla kandydatów, którzy uzyskali: tytuł magistra, inżyniera, licencjata lub równorzędny w obszarach wiedzy, dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych nienależących do obszaru nauk humanistycznych – dziedziny nauk humanistycznych – dyscypliny naukowej nauk o zarządzaniu lub obszaru nauk społecznych – dziedziny nauk ekonomicznych – dyscyplin naukowych: ekonomia lub finanse lub nauki o zarządzaniu lub towaroznawstwo, dziedzina nauk prawnych – nauki o administracji, listę rankingową pozostałych kandydatów tworzy się biorąc pod uwagę średnią arytmetyczną ocen uwzględniającą: ocenę na dyplomie oraz ocenę stanowiącą średnią arytmetyczną ocen uzyskanych na egzaminie wstępnym.
  5. Kandydaci na kierunek Pedagogika – studia drugiego stopnia, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów w specjalnościach: „wychowanie przedszkolne”, „edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna”, „edukacja elementarna” są przyjmowani na podstawie średniej arytmetycznej ocen, która uwzględnia ocenę na dyplomie oraz średnią arytmetyczną ocen ze studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich, określoną w zaświadczeniu wydanym przez uczelnię, która nadała tytuł zawodowy lub na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w trakcie studiów, wyliczonej przez Instytutową Komisję Rekrutacyjną ze wszystkich ocen znajdujących się w indeksie studiów pierwszego stopnia/jednolitych magisterskich – w przypadku braku możliwości uzyskania zaświadczenia o średniej arytmetycznej ocen. Natomiast kandydaci, którzy ukończyli studia w specjalnościach innych niż wymienione wyżej lub na kierunkach studiów z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych, w specjalnościach nauczycielskich, przyjmowani są na podstawie średniej arytmetycznej ocen, która uwzględnia ocenę na dyplomie ukończenia studiów oraz ocenę uzyskaną podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
  6. Na studia drugiego stopnia, kierunku Pielęgniarstwo, listę rankingową tworzy się na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w trakcie studiów pierwszego stopnia na tym kierunku. Kandydat musi posiadać tytuł zawodowy „licencjat pielęgniarstwa”.
  7. Rekrutację studentów na I rok studiów przeprowadza Komisja Rekrutacyjna. Szczegółowy harmonogram rekrutacji dostępny będzie w drugiej połowie czerwca br. w zakładce Harmonogram prac Komisji Rekrutacyjnej.
  8. Warunkiem przyjęcia kandydata na listę studentów I roku w roku akademickim 2019/2020 jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej w terminie ustalonym w Zarządzeniu Rektora, przystąpienie do egzaminu wstępnego (dotyczy jednolitych studiów magisterskich na kierunku Fizjoterapia oraz Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studiów pierwszego stopnia na kierunkach: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Pedagogika /przy wyborze grupy zajęć specjalizacyjnych z zakresu "Logopedii i terapii pedagogicznej"/, Wychowanie fizyczne jak również na studiach drugiego stopnia na kierunku Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw) i rozmowy kwalifikacyjnej (dotyczy studiów drugiego stopnia kierunku Pedagogika).
  9. Kandydaci na studia pierwszego, drugiego stopnia oraz kandydaci na jednolite studia magisterskie na kierunki: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Pielęgniarstwo, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Ratownictwo medyczne, Wychowanie fizyczne, Pedagogika (przy wyborze grupy zajęć specjalizacyjnych z zakresu "Logopedii i terapii pedagogicznej"), Fizjoterapia są zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiowania na wybranym kierunku studiów (skierowania wydawane są w sekretariatach instytutów lub przez Komisję Rekrutacyjną - wykaz placówek realizujących badania).
  10. W Uczelni obowiązuje elektroniczna rejestracja kandydatów za pośrednictwem strony internetowej:  https://wd.pwsz-ns.edu.pl/Rekrutacja/Rejestracja
  11. Kandydat po dokonaniu rejestracji, składa komplet wymaganych dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej.
  12. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów po dokonaniu potwierdzenia podjęcia studiów.

 

 

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2019/2020

 

1. Rekrutacja na I rok studiów drugiego stopnia na kierunki "Mechatronika" oraz "Zarządzanie i inżynieria produkcji" prowadzona będzie w oparciu o Uchwałę Nr 21/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 25 maja 2018 r. zmienioną Uchwałą Nr 63/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 16 listopada 2018 r. Rekrutacja na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek "Informatyka" przeprowadzona będzie zgodnie z zapisami Uchwały Nr 69/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 14 grudnia 2018 r.

2. Rekrutację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna. Szczegółowy harmonogram rekrutacji dostępny będzie w późniejszym terminie w zakładce Harmonogram prac Komisji Rekrutacyjnej.

3. O przyjęcie na studia trzysemestralne drugiego stopnia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 na kierunek:

1) Zarządzanie i inżynieria produkcji mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł inżyniera lub magistra inżyniera kierunku studiów mieszczącego się w obszarach:

a) nauk technicznych – dziedzina nauk technicznych – wszystkie dyscypliny naukowe,

b) nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych – dziedzina nauk rolniczych – dyscypliny: inżynieria rolnicza, ochrona i kształtowanie środowiska, technologia żywności i żywienia.

2) Mechatronika mogą  ubiegać się kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku „Mechatronika” oraz kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku przypisanym do:

a) obszaru nauk technicznych w jednej z dyscyplin: automatyka i robotyka, budowa i eksploatacja maszyn, elektronika, elektrotechnika, informatyka, inżynieria materiałowa, inżynieria produkcji, mechanika;

lub

b) obszaru nauk technicznych w innych dyscyplinach.

3) Informatyka mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł: licencjat, inżynier, magister lub magister inżynier kierunku studiów mieszczącego się
w obszarze:

a) nauk technicznych, w którym kierunek przyporządkowany jest do co najmniej jednej z dyscyplin naukowych takich jak: automatyka i robotyka, elektronika, elektrotechnika, informatyka, mechanika;

lub

b) nauk ścisłych, w którym kierunek przyporządkowany jest do dyscypliny naukowej informatyka.

4. W Uczelni obowiązuje elektroniczna rejestracja kandydatów za pośrednictwem strony internetowej:

https://wd.pwsz-ns.edu.pl/Rekrutacja/Rejestracja

 

5. Kandydat po dokonaniu rejestracji, składa komplet wymaganych dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej.

6. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek Mechatronika przystępuje do egzaminu wstępnego (do egzaminu wstępnego przystępują wyłącznie kandydaci określeni w § 7 ust. 13 pkt 2 i ust. 15 Uchwały Nr 21/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 25 maja 2018 r. z późn. zm.)

 

7. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów po dokonaniu potwierdzenia podjęcia studiów.