rekrutacja studiuj z nami 2016 

 1. Rekrutacja na studia prowadzona jest odrębnie dla każdego kierunku studiów.

 2. O przyjęcie na studia drugiego stopnia kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł inżyniera lub magistra inżyniera kierunku studiów mieszczącego się w obszarach:
  1) nauk technicznych – dziedzina nauk technicznych – wszystkie dyscypliny naukowe,
  2) nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych – dziedzina nauk rolniczych – dyscypliny: inżynieria rolnicza, ochrona i kształtowanie środowiska, technologia żywności i żywienia.

   

 3. O przyjęcie na studia drugiego stopnia kierunku Mechatronika mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku Mechatronika oraz kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich na kierunku przypisanym do:
  1) obszaru nauk technicznych w jednej z dyscyplin: automatyka i robotyka, budowa i eksploatacja maszyn, elektronika, elektrotechnika, informatyka, inżynieria materiałowa, inżynieria 
  produkcji, mechanika – kandydaci nie podlegają dodatkowemu postępowaniu kwalifikacyjnemu - przyjmuje się ich biorąc pod uwagę średnią arytmetyczną ocen uwzględniającą: średnią arytmetyczną ocen uzyskanych w trakcie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich
  lub
  2) obszaru nauk technicznych w innych dyscyplinach – kandydaci podlegający dodatkowemu postępowaniu kwalifikacyjnemu (egzamin wstępny). Ww. kandydatów przyjmuje się biorąc pod uwagę średnią arytmetyczną ocen uwzględniającą: średnią arytmetyczną ocen uzyskanych w trakcie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich (pierwsza ocena cząstkowa) oraz oceny uzyskanej na egzaminie wstępnym (druga ocena cząstkowa)
 4. Rekrutację studentów na I rok studiów przeprowadzają Instytutowe Komisje Rekrutacyjne /IKR/. Szczegółowy harmonogram prac Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych znajduje się w zakładce Harmonogram prac Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych.

 5. Warunkiem przyjęcia kandydata na listę studentów I roku w roku akademickim 2016/2017 jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów do Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej w terminie ustalonym przez Uczelnię (zakładka Harmonogram rekrutacji), przystąpienie do egzaminu wstępnego (dotyczy kierunku Mechatronika - studiów drugiego stopnia) oraz potwierdzenie chęci podjęcia studiów.

Informujemy, że podstawą do wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym na I rok studiów, oprócz rejestracji kandydata on-line, jest dostarczenie Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej, we wyznaczonym terminie, kompletu wymaganych dokumentów.
Ponadto osoby przyjęte na studia, zobowiązane są do pisemnego potwierdzenia podjęcia studiów w sekretariacie Instytutu Technicznego w terminie: 17 -20 lutego 2017 r.
Brak takiego potwierdzenia powoduje skreślenie kandydata z listy osób przyjętych.