Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020), program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

W swoich założeniach Program Erasmus+ nie różni się zasadniczo od zakończonego właśnie programu „Uczenie się przez całe życie”.

Największy nacisk w nowym programie został położony na edukację formalną i pozaformalną służącą rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy.

W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów lub pracy, odbycia szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

Więcej informacji można uzyskać na stronie http://erasmusplus.org.pl/

 

Zasady kwalifikacji

Zasady kwalifikacji nauczycieli akademickich na wyjazdy w celach dydaktycznych w ramach programu Erasmus+

 1. Kwalifikacja kandydatów na wyjazdy w celach dydaktycznych za granicą odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w umowie zawartej pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu (zwaną dalej „PWSZ”) a Narodową Agencją programu Erasmus+ w Warszawie (czyli Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji).
 2. Kwalifikacja kandydatów prowadzona jest przynajmniej miesiąc przed rozpoczęciem danego roku akademickiego lub do wyczerpania środków finansowych.
 3. Kandydaci składają dokumenty aplikacyjne zaakceptowane przez Dyrektora Instytutu (Formularz aplikacyjny oraz Porozumienie o programie nauczania) u uczelnianego koordynatora programu Erasmus - do 1 czerwca roku poprzedzającego rok akademicki planowanego wyjazdu.
 4. W trakcie kwalifikacji uwzględniane są następujące kryteria:
  1. kompetencje językowe,
  2. doświadczenie zawodowe,
  3. dotychczasowa aktywność w zakresie współpracy międzynarodowej.
 5. Kandydatury pracowników, którzy ubiegają się o wyjazd po raz pierwszy oraz zgłoszenia kadry młodszej stażem traktowane są priorytetowo.
 6. Wstępne zakwalifikowanie kandydatów na wyjazdy w celach dydaktycznych przez PWSZ nie jest jednoznaczne z przyznaniem i realizacją wyjazdu. Realizacja wyjazdu uzależniona jest od zgody uczelnie partnerskiej (przyjmującej), zatwierdzenia planowanego indywidualnego programu nauczania i podpisania stosownych dokumentów.
 7. Dział nauki, rozwoju i współpracy jest zobowiązany do poinformowania wszystkich kandydatów o wynikach rekrutacji do wyjazdu.
 8. Warunki finansowe ustalane są w oparciu o czas trwania wyjazdu oraz stawki stypendium (wsparcia indywidualnego) obowiązujące w Programie Erasmus+ określone przez Narodową Agencją Programu Erasmus+.
 9. Kandydat, który rezygnuje z wyjazdu, powinien niezwłocznie pisemnie poinformować o tym fakcie Dział nauki, rozwoju i współpracy.

Procedura wyjazdu:

 1. Wypełnienie Formularza aplikacyjnego oraz Porozumienia o programie nauczania, przesłanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i złożenie go rektoracie w pok. 14 lub 15 – do 1 czerwca w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki planowanego wyjazdu.
 2. Przesłanie nominacji do uczelni partnerskiej przez pracownika Działu nauki, rozwoju i współpracy.
 3. Zatwierdzenie terminu mobilności oraz programu nauczania przez uczelnię partnerską oraz ustalenie szczegółów wyjazdu.
 4. Zakwaterowanie - uczelnie zagraniczne mogą pomóc (jeżeli dysponują miejscami noclegowymi) lub pośredniczyć w znalezieniu odpowiadającego pracownikowi zakwaterowania. Należy odpowiednio wcześnie zgłosić w dziale rozwoju i współpracy takie zapotrzebowanie lub samodzielnie dokonać rezerwacji hotelu.
 5. Ubezpieczenie - osoby opłacające składki na NFZ, podróżujące po krajach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mają prawo do skorzystania z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. Udając się do lekarza poza granicami kraju należy posiadać przy sobie dokument potwierdzający fakt ubezpieczenia (rolę tę pełni obecnie w UE - Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego). W przypadku wyjazdu w ramach Programu Erasmus+, należy przed wyjazdem odebrać kartę ubezpieczenia zdrowotnego we właściwym oddziale NFZ, przedstawiając wypełniony wniosek i dokument potwierdzający fakt ubezpieczenia (druk ZUA i RMUA – wydawany przez Dział Płac lub aktualna Książeczka Ubezpieczeniowa pracownika). Pracownik musi również samodzielnie obowiązkowo ubezpieczyć się na okres wyjazdu: NW (od nieszczęśliwych wypadków), leczenie szpitalne oraz transport medyczny.
 6. Zarejestrowanie wyjazdu w systemie "Odyseusz" na stronie MSZ.
 7. Zawarcie umowy finansowej pomiędzy PWSZ a pracownikiem.
 8. Przekazanie stypendium na konto bankowe, wskazane przez pracownika lub w formie gotówki.
 9. Obowiązki pracownika w uczelni zagranicznej:
  1. Realizacja zatwierdzonego programu nauczania,
  2. Uzyskanie potwierdzenia programu nauczania oraz okresu pobytu w uczelni partnerskiej u miejscowego koordynatora Programu Erasmus+.Po powrocie pracownik jest zobowiązany:
  3. dostarczyć: potwierdzenie okresu pobytu w uczelni partnerskiej z datami rozpoczęcia i zakończenia pobytu, odpowiadającymi okresowi, na który zostało wypłacone stypendium,
  4. w przypadku podróży samolotem/autokarem złożyć dokumenty potwierdzające czas i miejsce, np. bilet lotniczy/autokarowy,
  5. obowiązkowo wypełnić ankietę on-line, która jest przesyłana na adres mailowy, wskazany przez pracownika na formularzu aplikacyjnym.

Zasady kwalifikacji pracowników na wyjazdy w celach szkoleniowych w ramach programu Erasmus+

 1. Pracownicy administracyjni oraz inni pracownicy PWSZ nie prowadzący zajęć dydaktycznych mogą ubiegać się o wyjazdy do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing itp.).
 2. Kwalifikacja kandydatów odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w umowie zawartej pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu (zwaną dalej „PWSZ”) a Narodową Agencją programu Erasmus+ w Warszawie (czyli Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji).
 3. Kandydaci składają dokumenty aplikacyjne zaakceptowane przez Dyrektora Instytutu lub kierownika jednostki (Formularz aplikacyjny oraz Porozumienie o programie szkolenia) u uczelnianego koordynatora programu Erasmus - do 1 czerwca w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki planowanego wyjazdu.
 4. Kwalifikacja kandydatów prowadzona jest przynajmniej miesiąc przed rozpoczęciem danego roku akademickiego lub do wyczerpania środków finansowych.
 5. W trakcie kwalifikacji uwzględniane są następujące kryteria:
  1. kompetencje językowe
  2. doświadczenie zawodowe.
  3. dotychczasowa aktywność w zakresie współpracy międzynarodowej.
 6. Wstępne zakwalifikowanie kandydatów na wyjazdy w celach szkoleniowych przez PWSZ nie jest jednoznaczne z przyznaniem i realizacją wyjazdu. Realizacja wyjazdu uzależniona jest od zgody instytucji/uczelni partnerskiej (przyjmującej), zatwierdzenia np. indywidualnego programu szkolenia i podpisania stosownych dokumentów.
 7. Dział nauki, rozwoju i współpracy jest zobowiązany do poinformowania wszystkich kandydatów o wynikach rekrutacji do wyjazdu na szkolenie za granicą.
 8. Warunki finansowe ustalane są w oparciu o czas trwania wyjazdu oraz stawki stypendium (wsparcia indywidualnego) obowiązujące w Programie Erasmus+ określone przez Narodową Agencją Programu Erasmus+.
 9. Kandydat, który rezygnuje z wyjazdu, powinien niezwłocznie pisemnie poinformować o tym fakcie Dział nauki, rozwoju i współpracy.

Procedura wyjazdu:

 1. Wypełnienie Formularza aplikacyjnego oraz Porozumienia o programie szkolenia, przesłanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i złożenie go rektoracie w pok. 14 lub 15 – do 1 czerwca w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki planowanego wyjazdu.
 2. Przesłanie nominacji do instytucji partnerskiej przez pracownika Działu nauki, rozwoju i współpracy.
 3. Zatwierdzenie terminu mobilności oraz programu szkolenia przez instytucję partnerską oraz ustalenie szczegółów wyjazdu.
 4. Zakwaterowanie - instytucje zagraniczne mogą pomóc (jeżeli dysponują miejscami noclegowymi) lub pośredniczyć w znalezieniu odpowiadającego pracownikowi zakwaterowania. Należy odpowiednio wcześnie zgłosić w dziale rozwoju i współpracy takie zapotrzebowanie lub samodzielnie dokonać rezerwacji hotelu.
 5. Ubezpieczenie - osoby opłacające składki na NFZ, podróżujące po krajach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mają prawo do skorzystania z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. Udając się do lekarza poza granicami kraju należy posiadać przy sobie dokument potwierdzający fakt ubezpieczenia (rolę tę pełni obecnie w UE - Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego). W przypadku wyjazdu w ramach Programu Erasmus+, należy przed wyjazdem odebrać kartę ubezpieczenia zdrowotnego we właściwym oddziale NFZ, przedstawiając wypełniony wniosek i dokument potwierdzający fakt ubezpieczenia (druk ZUA i RMUA – wydawany przez Dział Płac lub aktualna Książeczka Ubezpieczeniowa pracownika). Pracownik musi również samodzielnie obowiązkowo ubezpieczyć się na okres wyjazdu: NW (od nieszczęśliwych wypadków), leczenie szpitalne oraz transport medyczny.
 6. Zawarcie umowy finansowej pomiędzy PWSZ a pracownikiem.
 7. Przekazanie stypendium na konto bankowe, wskazane przez pracownika lub w formie gotówki.
 8. Zarejestrowanie wyjazdu w systemie "Odyseusz" na stronie MSZ.
 9. Obowiązki pracownika w instytucji zagranicznej:
  1. Realizacja zatwierdzonego programu szkolenia
  2. Uzyskanie potwierdzenia programu szkolenia oraz okresu pobytu w instytucji partnerskiej u miejscowego koordynatora.
 10. Po powrocie pracownik jest zobowiązany:
  1. dostarczyć: potwierdzenie okresu pobytu w instytucji partnerskiej z datami rozpoczęcia i zakończenia pobytu, odpowiadającymi okresowi, na który zostało wypłacone stypendium,
  2. w przypadku podróży samolotem/autokarem złożyć dokumenty potwierdzające czas i miejsce, np. bilet lotniczy/autokarowy,
  3. obowiązkowo wypełnić ankietę on-line, która jest przesyłana na adres mailowy, wskazany przez pracownika na formularzu aplikacyjnym.

 

Zasady finansowania pracowników

Stawki finansowania stypendiów dla pracowników są uzależnione od stawek określonych przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i są wskazane w przewodniku dla beneficjentów. Środki z programu Erasmus+ są przeznaczone na dofinansowanie kosztów podróży i utrzymania za granicą. Kwota stypendium zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego. Pracownicy uczelni otrzymują środki na wyjazd ze swojej uczelni macierzystej, po podpisaniu stosownej umowy finansowej. Wszyscy pracownicy wyjeżdżający do tego samego kraju będą otrzymywać taką samą stawkę. Wsparcie indywidualne z Programu Erasmus+ jest dofinansowaniem pobytu na zasadach ryczałtu i po powrocie pracownik nie może rościć prawa do zwrotu jakichkolwiek kosztów, przekraczających wysokość przyznanego grantu.
Jeżeli pracownik odbywa podróż samolotem, może wnioskować o dofinansowanie podróży, przedkładając np. bilet lotniczy; może on być dofinansowany w zależności od wolnych środków z programu Erasmus+, albo z puli na doskonalenie zawodowe pracowników, która jest w dyspozycji Dyrektora danego Instytutu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/

Karta ECHE

Wysokość stawek wsparcia indywidualnego dla pracowników w programie Erasmus+ 2018_19