DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, ZREALIZOWANY W RAMACH ŚWIATOWEGO TYGODNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, W INSTYTUCIE EKONOMICZNYM PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU 13.11.2018 r.

W dniu 13.11.2018 r., w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, odbył się Dzień Przedsiębiorczości, zrealizowany w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Podczas Dnia Przedsiębiorczości młodzież szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci wzięli aktywny udział w przygotowanych zajęciach w formie: wykładów, warsztatów, szkoleń.

Dzień Przedsiębiorczości cieszył się dużym zainteresowaniem młodzieży. Instytut Ekonomiczny odwiedziło 350 uczniów wraz z opiekunami, z 14 szkół.

Młodzież aktywnie uczestniczyła w wykładzie: „Dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne?”, wykładzie: ,,Psychologia reklamy”, warsztatach: „Jak świadomie kształtować własną ścieżkę kariery – Trening personalny”, warsztatach: „Efektywna komunikacja i współpraca w zespole”, szkoleniu: „Grafika 3D w programie CorelDraw” oraz warsztatach: „Przedsiębiorczość a działalność gospodarcza”. Wszystkie wydarzenia odbywały się w trzech cyklach.

Z rozmów z uczniami i ich opiekunami wynika, że byli oni zadowoleni z przeprowadzonych zajęć, które ocenili jako interesujące i bardzo dobrze poprowadzone. Interesujący program, różnorodne formy aktywności, które zaoferowali Wykładowcy Instytutu Ekonomicznego w ramach Dnia Przedsiębiorczości, pozwoliły uczestnikom zdobyć wiedzę i konkretne umiejętności niezbędne do założenia własnej firmy.

Gratulacje i wyrazy uznania dla dr n. med. Stanisława Malinowskiego,

starszego wykładowcy w Instytucie Zdrowia PWSZ w Nowym Sączu

z okazji uhonorowania Medalem "Gloria Medicinae".

malinowski 

 

fot. Sądecznin.info

 

Medal "Gloria Medicinae" to najwyższe odznaczenie Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Jest przyznawany przez Kapitułę za ofiarną służbę ludziom, za najwyższy szacunek dla zdrowia i życia ludzkiego, za sumienne i godne wykonywanie sztuki leczenia, za podtrzymywanie honoru i szlachetnych tradycji stanu lekarskiego, za tworzenie nieprzemijających wartości dla dobra Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

 

 

W dniach 9 – 10 października 2018 r. na terenie Kampusu Dydaktyczno – Sportowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ratownictwo medyczne w służbach mundurowych”. Konferencja zorganizowana została przez Instytut Zdrowia PWSZ w Nowym Sączu oraz Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
w Krakowie. Adresowana była do osób zajmujących się ratownictwem medycznym w służbach mundurowych oraz jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne w Polsce,
w szczególności do Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej oraz Wojska Polskiego, ale także pracowników i studentów PWSZ w Nowym Sączu.

Wiodącą tematyką konferencji było współdziałanie służb mundurowych w aspekcie ratownictwa medycznego, uwarunkowań prawnych oraz problematyki tej współpracy w szczególności:

· problematyka realizacji zakresu zadań ratownictwa medycznego w służbach mundurowych,

· współdziałanie służb mundurowych w ramach realizacji zadań własnych w obszarze ratownictwa medycznego,

· współdziałanie służb mundurowych z jednostkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,

· zakres zadań ratownika medycznego w służbach mundurowych.

Integralną częścią konferencji były ćwiczenia taktyczno – bojowe p.k. „Konwój”, które w założeniach miały zaprezentować wspólne działania prowadzone przez służby mundurowe oraz jednostki cywilnego ratownictwa medycznego związane z likwidacją wieloaspektowego zagrożenia tj. próby odbicia przewożonych osadzonych i deportowanych z wykorzystaniem broni palnej, w wyniku którego wystąpiło zdarzenie drogowe z udziałem osób postronnych. Podczas ćwiczeń podkreślone były działania z zakresu ratownictwa medycznego w powstałym zdarzeniu masowym, tj:

· udzielenie pomocy osobom poszkodowanym w wyniku ostrzału (funkcjonariusze),

· udzielanie pomocy osobom poszkodowanym – osadzonym i deportowanm,

· udzielanie pomocy osobom poszkodowanym – postronnym.

Ćwiczenia wprowadziły uczestników w obszar problematyki współdziałania służb w strefie zagrożenia, gdzie występują osoby poszkodowane. Dodatkowo osoby poszkodowane ze „zdarzenia” zostały przewiezione do Komponentu Medycznego Państwowej Straży Pożarnej, gdzie w ramach serii zajęć warsztatowych, uczestnicy konferencji mogli przećwiczyć procedury wykonywania medycznych czynności ratunkowych na symulatorach wysokiej wierności.

Należy zaznaczyć, iż w przygotowanie i realizację części symulacyjnej oraz warsztaty realizowane w module medycznym, zaangażowani byli studenci kierunku ratownictwo medyczne PWSZ w Nowym Sączu oraz kadeci Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, którzy dzięki tym działaniom nabyli nowe i doskonalili posiadane już umiejętności, które z pewnością będą przydatne w dalszej nauce, a w przyszłości w pracy zawodowej.

Na szczególne podkreślenie zasługuje obecność na Konferencji, oraz czynny udział wielu autorytetów w dziedzinie ratownictwa medycznego i dziedzin pokrewnych, między innymi prof. dr hab. Janusza Pacha, który wygłosił wykład inauguracyjny. Swoje wystąpienia mieli również koordynatorzy ratownictwa medycznego Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz Wojska. Aspekty prawne ratownictwa medycznego w nowelizowanych przepisach przedstawił dr Andrzej Szyrwiński – koordynator ratownictwa medycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Patronatem honorowym konferencję objęli:

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,

Minister Sprawiedliwości,

Minister Zdrowia,

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,

Komendant Główny Policji.

 

Członkami komitetu honorowego konferencji byli:

- Rektor PWSZ w Nowym Sączu dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw.,

- Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie p.o. st. kpt mgr inż. Marek Chwała,

- Komendant Wojewódzki PSP w Krakowie nadbryg. Stanisław Nowak,

- Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie płk. Włodzimierz Więckowski,

- Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinspektor dr Krzysztof Pobuta,

- Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu płk. SG Stanisław Laciuga.

 

Konferencję zakończył komunikat Komitetu Naukowego, który zawierał następujące wnioski:

1. Wskazane jest opracowanie i wdrożenie standardu kształcenia we wszystkich uczelniach wyższych prowadzących studia na kierunku ratownik medyczny.

2. Czynności medyczne wykonywane przez ratowników medycznych muszą być realizowane
w każdym obszarze prowadzonych działań. Dzięki funkcjonowaniu ratowników medycznych
w służbach mundurowych, odpowiednio zabezpieczony i wyszkolony ratownik medyczny może działać w każdym z rodzajów stref zagrożenia. Dotyczy to zarówno akcji z zagrożeniami CBRN i E jak i działań operacyjno-taktycznych, bojowych oraz specjalnych.

3. Należy podjąć działania w celu stworzenia systemu doskonalenia zawodowego pielęgniarek, ratowników medycznych służb mundurowych zgodnego z wymogami nałożonymi przez Ustawę
o PRM i właściwe rozporządzenia.

4. Kierownicy jednostek organizacyjnych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo powinni zostać zobligowani do zapewnienia pielęgniarkom i ratownikom medycznym możliwość doskonalenia zawodowego zgodnego z wymogami nałożonymi przez Ustawę o PRM i właściwe rozporządzenia.

5. Należy zakończyć proces legislacyjny dotyczący zakresu wykonywanych czynności zawodowych ratownika medycznego w służbach.

6. Należy podjąć działania związane z profilaktyką chorób nowotworowych w służbach mundurowych.

Konferencja bez wątpienia spełniła postawione cele i założenia. Dla wszystkich uczestników była forum wymiany wiedzy, doświadczeń i poglądów oraz stanowiła możliwość do nawiązania nowych kontaktów. Organizatorzy konferencji planują, że stanie się ona cyklicznym wydarzeniem
i wpisze się w kalendarz przedsięwzięć naukowych i szkoleniowych wszystkich przedstawicieli służb mundurowych zajmujących się szeroko pojętym ratownictwem medycznym.

Dziękujemy za udział i wspaniałą atmosferę. Do zobaczenia wkrótce.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich osób, które były zaangażowane przygotowanie tego przedsięwzięcia.

Dziękujemy sponsorom: Sądeckim Wodociągom, Wydawnictwu Lekarskiemu PZWL, Zakładowi Piekarskiemu „Grzyb” Tęgoborze, Spółdzielni Pracy Piwniczanka, Bankowi Credit Agricole.

Informację sporządzili: st. bryg. mgr inż. Sławomir Wojta, bryg. dr n. med. lek. Mariusz Chomoncik

Zdjęcia – archiwum Instytutu Zdrowia PWSZ w Nowym Sączu.

 

11 października 2018 r. na terenie Kampusu Dydaktyczno-Sportowego PWSZ w Nowym Sączu miały miejsce ćwiczenia obronne, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego pod kryptonimem „Fala – 2018.
W ćwiczeniach uczestniczyli studenci i wykładowcy naszej Uczelni oraz kilkaset osób z następujących instytucji:

· Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki wchodzące w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,

· Szkoła Aspirantów PSP – Kraków – Wydział Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu wraz z Komponentem Medycznym,

· Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu,

· Sądeckie Pogotowie Ratunkowe,

· Karpacki Oddział Straży Granicznej,

· Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu,

· Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zarząd Zlewni w Nowym Sączu,

· Formacja Obrony Cywilnej – Pluton Ratownictwa Przeciwpowodziowego,

· Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Służby ćwiczyły przygotowanie do prowadzenia działań ratowniczych, połączonych z ewakuacją ludzi i mienia na wypadek powodzi i zagrożenia niebezpieczną substancją.
Akcja ćwiczeniowa prowadzona była zgodnie ze scenariuszem, który pokazywał jak należy postępować w przypadku przekroczenia stanu alarmowego na rzece Dunajec, przepływającej przez miasto Nowy Sącz. Hipotetyczna sytuacja z jaką musiały zmierzyć się służby to zagrożenie powodziowe, powstałe w wyniku wstrząsu tektonicznego uszkadzającego zaporę wodną Czorsztyn – Niedzica. Ogłoszony został alarm przeciwpowodziowy przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchomiło wszystkie procedury i działania związane z wprowadzeniem alarmu oraz poinformowało o tym fakcie służby, inspekcje, straże oraz mieszkańców miasta.
Do rozpoznania z powietrza terenów zagrożonych powodzią, na wysokości Parku Strzeleckiego, użyto drona należącego do Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Dodatkowo w sekretariacie Instytutu Kultury Fizycznej odebrano przesyłkę kurierską o podejrzanej zawartości. Konieczna była ewakuacja osoby znajdujące się w budynku oraz ofiary tej niebezpiecznej substancji.
Ćwiczenia przebiegły szybko i sprawnie, wszystkie służby były bardzo dobrze przygotowane do realizacji tego zadania.

 

 

10 października 2018 r. w hali sportowej MOSiR przy ul. Nadbrzeżnej w Nowym Sączu, odbył się XI Integracyjny Turniej Bocci - paraolimpijskiej dyscypliny sportu dla osób niepełnosprawnych. Celem imprezy była sportowa rywalizacja połączona z integracją
i rehabilitacją.

Organizatorem zawodów było Stowarzyszenie "Klub Integracyjny" oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej MADA. Turniej objęła patronatem honorowym małżonka prezydenta Rzeczypospolitej Agata Kornhauser - Duda.

W organizacji imprezy pomagali studenci Instytutu Kultury Fizycznej kierunku Fizjoterapia PWSZ w Nowym Sączu pod opieką Pani mgr Iwony Szewczyk.

8 Października 2018 r. w Hotelu Heron Live w Siennej miały miejsce 19. obchody Światowego Dnia Turystyki. Z tej okazji Starosta Nowosądecki Marek Pławiak wręczył Srebrne Jabłka Sądeckie oraz dyplomy starosty w podziękowaniu za działalność na rzecz promocji Sądecczyzny i budowanie jej potencjału turystyczno-gospodarczego. Wśród laureatów znaleźli się Tomasz Pasieka (Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A.) i Alicja Flieger (dyrektor ORW "Panorama" w Krynicy-Zdroju). Nasza Uczelnia znalazła się w gronie wyróżnionych i otrzymała specjalne podziękowania, za profesjonalne i stałe podnoszenie poziomu kształcenia przyszłych kadr i wkład w rozwój Sądecczyzny, które odebrał doc. dr Marek Reichel – Prorektor ds. nauki, rozwoju i współpracy.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom i wyróżnionym!

8 października 2018 r. w Auli im. Prof. Andrzeja Bałandy odbyła się Konferencja „Dopalacze – jak chronić nasze dzieci przed zagrożeniami...” zorganizowana przy współpracy z Ministerstwem Zdrowia, Małopolskim Oddziałem PFRON i Komenda Miejską Policji w Nowym Sączu. Gościem specjalnym spotkania była Pani Minister Józefa Szczurek-Żelazko, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.
Uroczystego otwarcia konferencji dokonał JM Rektor dr hab.inż. Mariusz Cygnar, prof.nadzw. Z ramienia PWSZ w Nowym Sączu w wydarzeniu uczestniczyli: dr Halina Potok-Prorektor ds. studenckich i kształcenia, doc. dr Marek Reichel – Prorektor ds. nauki, rozwoju i współpracy oraz Dyrektorzy Instytutów i studenci. Ze strony współorganizatorów w konferencji udział wzięli: Marta Mordarska dyrektor Małopolskiego Oddziału PFRON oraz insp. Jarosław Tokarczyk, Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu. Wśród zaproszonych znaleźli się m. in. przedstawiciele służb mundurowych, Urzędu Miasta Nowego Sącza i samorządu lokalnego, dyrektorzy szkół, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy. Prelegentem z ramienia Uczelni był dr Stefan Florek- wykładowca Instytutu Pedagogicznego, który omówił psychologiczne aspekty uzależnień. Ponadto w gronie prelegentów byli także funkcjonariusze Policji - specjalista Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, asp. szt. Robert Bretner oraz asp. szt. Barbara Leśniak, specjalista Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KMP w Nowym Sączu. Policjanci podkreślali jakie zagrożenia niesie za sobą zażywanie dopalaczy oraz przedstawili działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Z kolei prezes Fundacji Wspomagającej Wychowanie Archezja, Tomasz Gubała omówił ogromną rolę autorytetów w profilaktyce walki z dopalaczami. Podczas konferencji poruszona została tematyka szkodliwości działania dopalaczy i zagrożeń z tym związanych. W sposób szczególny zwrócono uwagę na łatwość dostępu do tych niebezpiecznych substancji i ich wpływu na układ nerwowy człowieka.

 

21. INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO

5 października Mszą św., odprawioną przez ks. Stanisława Salaterskiego - biskupa pomocniczego Diecezji Tarnowskiej, zainaugurowano w naszej Uczelni 21. rok akademicki.
W oficjalnej uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, organizacji i stowarzyszeń regionalnych, rektorzy, prorektorzy i dziekani zaprzyjaźnionych uczelni, członkowie Senatu, nauczyciele akademiccy i pracownicy PWSZ w Nowym Sączu oraz studenci. Zaszczyciła nas także swoją obecnością prof.dr hab. Maria Bałanda - małżonka po śp. Rektorze - Andrzeju Bałandzie.

JM Rektor, dr hab. inż. Mariusz Cygnar w swoim wystąpieniu podkreślił, iż „rok akademicki 2018/19 jest rokiem szczególnym i wyjątkowym dla wszystkich Uczelni w kraju, nie wyłączając naszej. W roku tym obchodzimy 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Od 1 października weszła w życie nowa ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która w diametralnie inny sposób kształtuje system szkolnictwa wyższego dając między innymi uczelniom dużą autonomię, ale tym samym zwiększając ich odpowiedzialność. PWSZ w Nowym Sączu rozpoczyna 21 rok swojej działalności z wieloma nowymi obowiązkami zarówno w zakresie organizacji pracy, struktury, jak i kształtowania kierunków o profilu praktycznym”.

Rektor poinformował także, iż z dniem 1 października nowa ustawa zniosła dotychczas funkcjonujący w uczelniach zawodowych Konwent, a w jego miejsce zostanie utworzona Rada Uczelni z nowymi, większymi kompetencjami. Przypomniał także o osiągnięciach Uczelni zwracając między innymi uwagę na utworzenie kolejnych trzech kierunków studiów „Zarządzanie”, Transport i Logistyka”, „Dietetyka”. Serdecznie podziękował za dotychczasową współpracę zakładom pracy, w których nasi studenci odbywali praktyki zawodowe, władzom samorządowym, Konwentowi za współpracę i wspieranie Uczelni w jej rozwoju. Dodał, iż w roku akademickim 2018/19 kształcić się będzie łącznie na 17 kierunkach studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich około 3500 studentów, z czego na studiach niestacjonarnych 864. Mury tej Uczelni dotychczas opuściło 17 511 absolwentów.

Na pierwszy rok studiów przyjęto łącznie 1122 studentów, z czego na studia pierwszego stopnia 908, a na studia drugiego stopnia 214. W ich imieniu, kandydaci z najlepszymi ocenami ( z każdego kierunku po jednym przedstawicielu), złożyli ślubowanie. Akt immatrykulacji przeprowadziła dr Halina Potok – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia. Gratulacje nowym studentom złożyła Monika Dyrlaga - Przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Studentów

Inauguracja roku akademickiego była też okazją do uhonorowania pracowników nagrodami Rektora, a także do wręczenia dla osób szczególnie sumiennie wykonujących swoje obowiązki Medali za Długoletnią Służbę. Aktu dekoracji medalami złotymi, srebrnymi i brązowymi, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał Szymon Strzelichowski – Dyrektor Generalny Urzędu Województwa Małopolskiego.

Prezes AZS Zbigniew Małek przedstawił najlepsze osiągnięcia sportowe naszych studentów w minionym roku akademickim: akademickie mistrzynie w tenisie Klaudię Borek i Sylwię Łukasik oraz sportowca roku, którym została Patrycja Słaby - złota medalistka Mistrzostw Europy w Kulturystyce i Fitness. JM Rektor wręczył wyróżnionym osobom puchary.

Jak co roku, Uczelniana Rada Samorządu Studentów, przeprowadziła nominacje do tytułu „Belfer Instytutu”. Złotymi „Belframi” zostali : dr Tomasz Zacłona oraz mgr Joanna Loesch, a statuetkę „Złoty PRO-STUDENT" przyznano Stowarzyszeniu Humaneo. Statuetkę „PRO-STUDENT” otrzymała firma FAKRO.

Największą niespodzianką i miłym zaskoczeniem było wręczenie przez Pawła Skotarka - doradcę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – czeku na obligacje skarbowe o wartości ponad 22. miliony złotych z przeznaczeniem na inwestycje uczelniane.

Gratulacje i życzenia dla społeczności akademickiej w imieniu dra Jarosława Gowina złożył Paweł Skotarek, a osobiście: prof. dr hab. Witold Stankowski – Przewodniczący Konferencji Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, Marek Pławiak – Starosta Nowosądecki, Wojciech Piech - zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza. Doc. dr Marek Reichel odczytał informację o nadesłanych życzeniach przez różne uczelnie i instytucje.

Wykład inauguracyjny „ Hipoksja nie tylko dla sportowców” wygłosił dr hab. Zbigniew Szyguła – nauczyciel akademicki Instytutu Kultury Fizycznej.

Oprawa muzyczna uroczystości należała do chóru Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Nowym Sączu pod dyrekcją Marzeny Pikuły.

Po części oficjalnej, inaugurację uświetniła Kapela Góralska Ciupaga, pochodząca z Łącka, a jeden z jej członków Piotr Krzywdziński (jak się okazało w trakcie występu) jest absolwentem naszej Uczelni kierunku Wychowanie Fizyczne z Odnową Biologiczną. Kapela swoim energetycznym występem zrobiła furorę wśród uczestników uroczystości. Na tym uroczystość została zakończona.

 

28 września 2018 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu odbyła się XII już edycja Małopolskiej Nocy Naukowców, koordynowanej przez Urząd Marszałkowski w Krakowie. Organizowane corocznie w wielu małopolskich uczelniach, wydarzenie to ma na celu popularyzowanie nauki wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych przede wszystkim poprzez zabawę i możliwość bezpośredniego zgłębiania tajników szeroko rozumianej nauki i pracy naukowców.

Podczas tegorocznej Małopolskiej Nocy Naukowców można było wciąć udział w różnorodnych formach aktywności naukowej, które przeprowadzane były równolegle w Kampusie Dydaktyczno-Sportowym i Instytucie Technicznym. Na wszystkich pasjonatów nauki czekały więc zarówno rozmaite: prezentacje i pokazy (np. doświadczeń fizycznych i chemicznych czy robotów mobilnych), warsztaty (np. językowe, muzyczne, komputerowe, związane ze zdrowiem, sportowe czy hydrobike), zajęcia z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym przy współpracy z MORD, laboratoria (np. metrologii czy urządzeń elektrycznych), wykłady, jak również liczne gry i konkursy wiedzy.

Dzięki współpracy z nowosądeckim oddziałem ZUS zaprezentowano także unikatową wystawę pt. „100 lat ubezpieczeń społecznych w Polsce”. Wystawa wpisuje się w obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości i tym samym została objęta Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Ekspozycja składała się z dwudziestu tablic z materiałami z czasów powstawania systemu ubezpieczeń społecznych, jednego z najnowocześniejszych tego typu systemów w ówczesnej Europie. Do tworzenia tej ciekawej ekspozycji o historii, tradycjach i rozwoju ZUS wykorzystano materiały pochodzące z archiwum ZUS, prywatnych zbiorów pracowników i rożnych instytucji. Uzupełnieniem wystawy były ciekawe eksponaty – urządzenia, które były wykorzystywane do pracy w urzędach na przestrzeni tych 100 lat.

Dziękujemy wszystkim wolontariuszom oraz instytucjom wspierającym Małopolską Noc Naukowców w naszej Uczelni. Zapraszamy ponownie za rok.

Partnerami Małopolskiej Nocy Naukowców byli: Helios, firma Koral, Sądeckie Mecyje, a także Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, który - jak co roku - na swoje symulacje przyciągnął rzesze zainteresowanych.

 

Koordynator projektu: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

http://nocnaukowcow.malopolska.pl/

logo new stopa1 43278350 6268 480f 9ebf c3727a8a7f3c

 erp znapisemmaopolska2 eda08f17 6e14 4df3 999e 466daa22afb7

 

 

Partnerzy MNN w Nowym Sączu

 

zus

 

mord

helios

 

 

 

 

koral
 

 

 

 

mecyje

 

 

W dniu 17 września 2018 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu objęła wsparciem naukowym Szkołę Podstawową im. Stanisława i Jana Potoczków w Rdziostowie. Porozumienie w tej sprawie podpisali JM Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw. oraz Dyrektor Szkoły mgr Urszula Łabuda.

Współpraca będzie dotyczyć wsparcia przez Uczelnię procesu dydaktycznego i wychowawczego, realizacji projektów prozdrowotnych, a także współudziału w przedsięwzięciach popularnonaukowych i akcjach charytatywnych. Ponadto przyniesie szereg możliwości prowadzenia wspólnych działań w ramach programów edukacyjnych, a także realizacji prac dyplomowych i praktyk studenckich.