13 stycznia 2017 r. odbył się Koncert Noworoczny w Auli przy Bibliotece Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Na scenie wystąpiła Miejska Orkiestra Stary Sącz pod batutą Georga Weissa w towarzystwie solistów: Natalii Bandyk, Maryny Kalety oraz Emilii Talar.

W repertuarze dominowały wiedeńskie utwory klasyczne skomponowane głównie przez przedstawicieli rodziny Straussów. Poza tym pojawiły się walce, czeskie polki, a także standardy muzyki filmowej. Nie zabrakło także akcentów humorystycznych, które szczególnie przypadły do gustu zebranej widowni. W finałowym wykonaniu mistrz Georg Weiss przekazał batutę Rektorowi dr hab. inż. Mariuszowi Cygnarowi, prof. nadzw., który świetnie odnalazł się w nowej roli. Zarówno pracownicy Uczelni, studenci, jak i zaproszeni goście miło spędzili czas w muzycznej atmosferze, mając okazję do zobaczenia odnowionej Auli przy al. Wolności.

 

Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu wzięli udział w projekcie pn. „Czyste powietrze – czysta sprawa”, realizowanym przez Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Nowym Sączu. Celem projektu było prowadzenie działań promujących edukację ekologiczną wśród uczniów oraz mieszkańców miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego.

W ramach projektu 70 osób (wolontariuszy) zostało przeszkolonych przez specjalistów w danej dziedzinie, którymi byli: przyrodnik, pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, lekarz Collegium Medicum UJ, metodyk Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciel – Oddział Nowy Sącz.

Po odbyciu szkolenia wolontariusze, w tym 26 studentów PWSZ w Nowym Sączu, poprowadzili zajęcia lekcyjne dla uczniów III klas szkół podstawowych z terenu Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego. Każdy wolontariusz przeprowadził zajęcia w minimum dwóch klasach. Podczas lekcji uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób należy segregować odpady i dlaczego jest to bardzo ważne, jak tworzą się zanieczyszczenia powietrza, w jaki sposób można przeciwdziałać zjawisku smogu. W opinii uczniów i osób nadzorujących projekt studenci okazali się grupą bardzo aktywną, sumienną i pracowitą.

W dniu 11 stycznia 2017 r. władze Uczelni podpisały porozumienie o współpracy z Katolickim Centrum Edukacji Młodzieży „KANA” w Nowym Sączu. W spotkaniu uczestniczyli: JM Rektor - dr hab.inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw.
i Prorektor ds. nauki, rozwoju i współpracy - doc. dr Marek Reichel, a Centrum reprezentował Dyrektor – mgr Grzegorz Tabasz. Porozumienie niesie za sobą szereg możliwości, m.in. organizowania w Uczelni studenckiego wolontariatu,
w ramach którego studenci mogą wspierać działalność pożytku publicznego, odbywania praktyk studenckich itp. Na uwagę zasługuje fakt iż, działania te będą koncentrować się również na prowadzeniu edukacji ekologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony powietrza atmosferycznego oraz tzw. ograniczeniem niskiej emisji na terenie Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego.
Dzięki tej współpracy Uczelnia ma możliwość zwiększenia świadomości wszystkich mieszkańców regionu w zakresie ograniczenia przyczyn prowadzących do zanieczyszczenia powietrza.

 

Konkurs nr 2 na stanowisko wykładowcy w Instytucie Języków Obcych

21 grudnia 2016 r. odbyło się kolejne Sądeckie Konwersatorium Naukowe w Instytucie Ekonomicznym. 

Gościem PWSZ był Leszek Krawczyk - znany dziennikarz, korespondent Wirtualnej Polski z Waszyngtonu, a poprzednio Telewizji Polskiej. Przyjechał na zaproszenie dr Tomasza Zacłony - opiekuna Dziennikarskiego Koła Naukowego. W spotkaniu wzięli udział przede wszystkim członkowie Koła oraz studenci specjalności Edukacja medialna z elementami dziennikarstwa, a także inni sympatycy mediów.

Temat konwersatorium "The American Dream" zachęcał młodych ludzi do przedsiębiorczości i wiary we własne możliwości. Przykłady sukcesów, jakie odnieśli młodzi Sądeczanie w USA i Europie miały przekonać studentów, że tylko od ich pracy, wytrwałości, chęci i odrobiny szczęścia zależy powodzenie w życiu zawodowym. Pan Leszek Krawczyk zachęcał do aktywności w życiu społecznym, śledzenia różnych mediów oraz podejmowania szkoleń, które rozwijają i uzupełniają kompetencje i umiejętności zdobywane w czasie studiów. Odpowiadał także na pytania dotyczące pracy dziennikarskiej w kraju i za granicą oraz mówił o swoich doświadczeniach jako korespondenta z USA.

leszekkrawczyk

W dniu 7 grudnia 2016 roku w Warszawie podpisano porozumienie o wzajemnej współpracy naukowo-badawczej pomiędzy Instytutem Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu.

W spotkaniu uczestniczyli: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Ziemba – Zastępca Dyrektora ds. naukowych IMDiK PAN, kierownik Zakładu Fizjologii Stosowanej, dr hab.  Mariusz Cygnar, prof. nadzw. – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, dr Halina Potok – Prorektor ds. studenckich i kształcenia PWSZ w Nowym Sączu oraz dr Tomasz Cisoń, który będzie odpowiedzialny za realizację współpracy naukowo-badawczej z ramienia Uczelni.

Celem umowy jest wspólne prowadzenie działań na rzecz badań naukowych, rozwojowych i aplikacyjnych, tworzenie i upowszechnianie informacji naukowych oraz technologicznych. W szczególności współpraca będzie realizowana poprzez stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń i współpracy pomiędzy uczestnikami, w tym poprzez działania badawcze i stosowane, spotkania, wspólne dyskusje i seminaria, wdrażanie wyników wspólnych badań naukowych i rozwojowych w praktyce, a także tworzenie odpowiedniej ochrony własności intelektualnej powstałej w wyniku prowadzenia wspólnych badań.

Uczelnia przystąpiła także do klastrów, których koordynatorem jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN:

1. KLASTRA LECZENIA BÓLU – pierwszego na świecie zespołu kooperacyjnego kompleksowo zajmującego się tematyką leczenia bólu;

2. KLASTRA PEPTYDOWEGO – którego głównym tematem zainteresowania jest zastosowanie peptydów jako aktywnego składnika leków, żywności i kosmetyków funkcjonalnych.

Współpraca ma na celu prowadzenie wspólnych badań naukowych z zakresu nauk biomedycznych oraz wdrażanie wyników w praktyce.

W dniu 1 grudnia 2016 r. odbyło się w Instytucie Ekonomicznym XCIII Sądeckie Konwersatorium Naukowe. Wykład na temat "Marketing terytorialny" wygłosił prof. dr hab. Andrzej Szromnik, polski ekonomista, profesor nauk ekonomicznych, w latach 2002–2008 prorektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Obecnie prof. dr hab. Andrzej Szromnik jest Kierownikiem Katedry Handlu i Instytucji Rynkowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wyjątkowy wykład był wydarzeniem naukowym połączonym z inauguracją XIV Sympozjum Kół Naukowych pt. Marketing w rozwoju miast i regionów, które zorganizowało Koło Naukowe Rozwoju Regionalnego, Koło Naukowe Marketer oraz Dziennikarskie Koło Naukowe działające w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Nowym Sączu.

 

Instytut Ekonomiczny, 1-3 grudnia 2016 r.

Koło Naukowe Rozwoju Regionalnego oraz Koło Naukowe Marketer i Dziennikarskie Koło Naukowe działające w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu po raz kolejny zorganizowały międzynarodowe sympozjum kół naukowych. W tym roku tematem przewodnim był "Marketing w rozwoju miast i regionów".

Patronat nad wydarzeniem objął dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw., Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Otwarcia sympozjum dokonali JM Rektor oraz Dyrektor Instytutu Ekonomicznego prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz.

Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Andrzej Szromnik. Prelekcje w poszczególnych sekcjach wygłosili przedstawiciele zaproszonych uczelni m.in. Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Rzeszowskiej, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu oraz Tomori Pal College w Budapeszcie. 

 

 

VIII Międzynarodowa Konferencja Pedagogicznych Kół Naukowych

W dniach 24-25 listopada 2016 r. w Instytucie Pedagogicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja Pedagogicznych Kół Naukowych. Tematem konferencji było „Kształcenie przyszłych nauczycieli”.

Uczestników konferencji z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Proszowskiego oraz Instytutu Pedagogicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przywitała dr hab. prof. nadzw. Zdzisława Zacłona – opiekun naukowy KNP.

Swoją obecnością na konferencji zaszczycili nas: Dyrektor Instytutu Pedagogicznego dr Zofia Muzyczka, Zastępca Dyrektora Instytutu Pedagogicznego dr Beata Lisowska, Kierownik Zakładu Pedagogiki dr hab. prof. nadzw. Przemysław Piotrowski oraz Prodziekan Wydziału Pedagogicznego doc. RNDr. Renáta Bernátová, PhD. i Mgr. Hedviga Kochová, PhD.

W pierwszym dniu odbyła się część plenarna, podczas której studenci z Uniwersytetu Preszowskiego, a także studenci Instytutu Pedagogicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu przedstawiali w referatach wyniki badań empirycznych na temat kształcenia przyszłych nauczycieli.

Studentki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu prezentowały następujące tematy: „Aktywność zawodowa studenta a zdobywanie kompetencji istotnych dla zawodu nauczyciela”, „Organizacja praktyk pedagogicznych w wybranych szkołach wyższych województwa małopolskiego”, „Praktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela - wizja a rzeczywistość”, „Opinie studentów pedagogiki o zawodzie nauczyciela”. W pierwszy dniu odbyły się również zajęcia warsztatowe, które umożliwiły lepsze poznanie się uczestników konferencji oraz doskonalenie umiejętności współpracy w grupach.

Drugi dzień konferencji poświęcony był zajęciom warsztatowym w czterech sekcjach na temat „Rozwijanie wybranych kompetencji przyszłych nauczycieli”. W sekcjach prowadzone były ćwiczenia z zakresu: zajęć plastycznych i technicznych, artykulacyjnych, tanecznych, a także relaksacyjnych. Uczestnicy warsztatów kolejno brali czynny udział we wszystkich modułach w każdej sekcji.

Zakończenie VIII Konferencji Pedagogicznych Kół Naukowych poprowadziła przewodnicząca Koła Naukowego Pedagogów lic. Patrycja Kulak. Podziękowania za udział w konferencji oraz wręczenia certyfikatów dokonała Dyrektor Instytutu Pedagogicznego dr Zofia Muzyczka.

 baner eu                    

Projekt pt.: Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych jest projektem pozakonkursowym o charakterze koncepcyjnym, realizowanym z PO WER - Oś III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju.

Projekt ma na celu wypracowanie jednolitego systemu prowadzenia sześciomiesięcznych praktyk zawodowych, który, po odpowiednich regulacjach prawnych, może być wprowadzony jako rozwiązanie systemowe dla wyższych szkół zawodowych na pierwszym stopniu studiów na kierunkach o profilu praktycznym. Wypracowanie jednolitego systemu sześciomiesięcznych praktyk zawodowych możliwe jest tylko w ścisłej współpracy z pracodawcami oraz władzami regionalnymi i samorządowymi.

Wypracowanie w ramach Projektu wzorcowego systemu praktyk zawodowych we wszystkich polskich publicznych uczelniach zawodowych doprowadzi do wzmocnienia kompetencji zawodowych absolwentów tych szkół wyższych, dostosowanych do lokalnych rynków pracy w rejonach działania uczelni.

Okres realizacji projektu: od: 2015-10-01 do: 2018-09-30. Planuje się, że Projekt swoim zasięgiem obejmie 7 000 studentów, którzy w ramach działań uczelni wspartych z EFS, podniosą swoje kompetencje zawodowe i tym samym uzyskają szanse na uzyskanie zatrudnienia w wyuczonym zawodzie na lokalnych rynkach pracy. Projekt daje możliwość ściślejszego powiązania studiów ze środowiskiem pracy. Dzięki temu studenci będą lepiej przygotowywani do wejścia na rynek pracy, uczelnie zaś poszerzą współpracę z przedsiębiorstwami nie tylko w wymiarze badawczym, ale również dydaktycznym. Tym samym pracodawcom łatwiej będzie dotrzeć do studentów z ofertami praktyk i wpływać na kształt studiów.

UWAGA: Termin składania dokumentów dla instytucji przyjmujących na praktyki przedłużono do 7 grudnia 2016 r.

 

Telefon kontaktowy

601 860 042

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Dla instytucji przyjmującej na praktyki

Regulamin wyboru instytucji przyjmującej na praktyki

Formularz zgłoszenia instytucji przyjmującej na praktyki o udział w projekcie