Szanowni Kandydaci zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów

oraz zasadami rekrutacji uzupełniającej na studia w PWSZ w Nowym Sączu.

Szczegółowe informacje w zakładkach Rekrutacja.

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2019 r.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
uzyskała uprawienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym
na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.

 

Elektroniczna rejestracja kandydatów na ten kierunek rozpocznie się pod koniec sierpnia, a przyjmowanie wymaganych dokumentów w Komisji Rekrutacyjnej Instytutu Kultury Fizycznej przewiduje się od 2 września 2019 r. Wszelkich informacji udziela sekretariat Instytutu Kultury Fizycznej przy ul. Kościuszki 2 w Nowym Sączu, tel. 18 547 11 04. ZAPRASZAMY

 

Charakterystyka, sylwetka absolwenta KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Absolwent posiada ogólną wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych tworzących podbudowę dla rozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego. Potrafi analizować zjawiska związane z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Dysponuje podstawową wiedzą z zakresu zasad funkcjonowania państwa – jego ustroju i struktury. Zna podział władzy w państwie oraz zadania i zasady funkcjonowania organów państwa, w tym usytuowanie i rolę administracji publicznej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wewnętrzne. Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu zasad funkcjonowania instytucji państwa, zadań administracji publicznej oraz problematyki zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Jego wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne są uzupełnione o zagadnienia z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w tym z dyscypliny nauk o kulturze fizycznej, przydatne w służbie w formacjach mundurowych.

W toku studiów ma możliwość uzyskania następujących uprawnień:

 • kierownika ds. bezpieczeństwa (imprez masowych),
 • udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy,
 • instruktora sportu w zakresie: pływania lub/i narciarstwa zjazdowego,
 • ratownika wodnego.

Absolwent jest przygotowany do:

 • pracy w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych, odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa,

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne jest odpowiedzią Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy na wysoko kwalifikowane kadry administracji publicznej, jednostek organizacyjnych służb państwowych, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa; na specjalistów przygotowanych do rozwiązywania zadań społecznych – do reagowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, zaangażowanych w działalność lokalnych instytucji.

Za potrzebą prowadzenia tego kierunku przemawiają także:

 • usytuowanie regionu w sąsiedztwie granicy Polski,
 • fakt, iż region sądecki jest narażony na zagrożenia o charakterze naturalnym, co wiąże się
  z lokalizacją w zlewisku dużych górskich rzek: Dunajca, Popradu, Kamienicy, z górskim charakterem ukształtowania terenu, dużym zalesieniem oraz wyżynnym i górskim charakterem klimatu,
 • wzrastające w społeczności regionu poczucie zagrożenia wynikające m.in. z w/w uwarunkowań,
 • zgłaszana potrzeba podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez osoby zatrudnione w regionalnych służbach państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, zwłaszcza wobec pojawiających się zagrożeń nowego typu (m.in. zagrożeń hybrydowych; cyberprzestępczością i dezinformacją, nielegalną migracją, terroryzmem)
 • nasycenie ponadgimnazjalnych klas mundurowych w regionie.

Bogaty program 3-letnich studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym; szeroki wachlarz zajęć do wyboru, możliwość uzyskania przydatnych uprawnień zawodowych: kierownika ds. bezpieczeństwa (imprez masowych), udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, ratownika wodnego, instruktora sportu pływania i narciarstwa zjazdowego), wychodzi naprzeciw potrzebom regionu i pozwala na elastyczność w dostosowywaniu się i zaspakajaniu potrzeb nie tylko lokalnego rynku pracy.

Zachęcamy do udziału w Konkursie „Z NAUKOWCEM PRZEZ ŚWIAT” organizowanym w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców 2019.

Aby wziąć udział w Konkursie należy wykonać pracę techniką dowolną – malarstwo, grafika, rysunek, collage lub inne techniki na płaskim, trwałym podłożu o formacie min. A3 (297×420 mm) i nie większym niż A1 (594x 841). Pracę wraz z kartą zgłoszeniową należy wysłać do 17 września 2019 r.

Dla laureatów i wyróżnionych przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody !

Szczegóły dotyczące organizacji Konkursu i wyboru nagrodzonych znajdują się w regulaminie Konkursu na stronie https://nocnaukowcow.malopolska.pl/konkurs/

 

 

konkurs z naukowccem 2

Poniżej podajemy wykaz studentów przyjętych do zakwaterowania w Domu Studenta w roku akademickim 2019/2020

kliknij

 

Wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenta przyjmowane są do wyczerpania wolnych miejsc (DS, ul. Długosza 61, Nowy Sącz).

Więcej informacji na temat zakwaterowania: Dom Studenta PWSZ w Nowym Sączu przy ul. Długosza 61,  tel. 18 547 35 33

Aka 1 640x360

Szanowny Kandydacie, jeśli poszukujesz mieszkania w doborowym towarzystwie i miłej atmosferze Dom Studenta PWSZ w Nowym Sączu to miejsce dla Ciebie !

Obiekt zlokalizowany jest w centrum miasta. Dużą zaletą usytuowania jest bliskość Instytutów Uczelni – od 5 do 15 minut pieszo.

W akademiku może zamieszkać 176 studentów w nowocześnie wyposażonych pokojach jedno, dwu i trzyosobowych, które są umeblowane i wyposażone w łazienki. Każdy pokój posiada łącze internetowe. Dom Studenta posiada także ogólnodostępne kuchnie, a także ogólnodostępną salę telewizyjną. Istnieje możliwość skorzystania z całodziennego wyżywienia za odpłatnością.

Dom Studenta to jedyne takie miejsce w Nowym Sączu, które jest obliczone na każdą kieszeń a funkcjonalne i nowoczesne wyposażenie zapewnia świetne warunki do nauki.

 

W dniu 19 lipca 2019 r. w Auli im. Profesora Andrzeja Bałandy odbyła się ceremonia wręczenia dyplomów absolwentom Kierunku Pielęgniarstwo studia I i II stopnia oraz Ratownictwo Medyczne.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz Uczelni w osobach: Prorektor ds. studenckich i kształcenia dr Halina Potok, Prorektor ds. nauki, rozwoju i współpracy doc. dr Marek Reichel oraz Kwestor mgr Halina Marcisz. Wśród zaproszonych gości obecny był także Dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej Pan dr Tomasz Cisoń, pracownicy dydaktyczni i administracyjni Instytutu Zdrowia.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele placówek współpracujących z Instytutem Zdrowia: Dyrektor Centrum Opieki i Rehabilitacji TUKAN mgr inż. Mariola Pawlak, Dyrektor SPZOZ Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju Pan Sławomir Kmak oraz przewodnicząca Nowosądeckiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych mgr Halina Zarotyńska.

Wydarzenie rozpoczęło się od wystąpienia Dyrektora Instytutu Zdrowia dr hab. n. med. Ryszarda Gajdosza, prof. nadzw, który mówił o randze zawodu pielęgniarki i ratownika medycznego:

„W takich sytuacjach kiedy wręczamy dyplomy i kończymy rok akademicki na myśl przychodzi łacińska pieśń studencka „Gaude Mater Polonia” – ciesz się Matko Polsko. Chyba bez zbędnego patosu będzie powiedziane jeśli przytoczę to w nieco innej formie. „Gaude Mater Sandecja” – ciesz się Matko Sądecczyzno, bowiem dzisiaj posyłamy do Ciebie świetnie wyposażonych w wiedzę nowych pracowników ochrony zdrowia, którzy będą posłani do służby potrzebującemu człowiekowi” - mówił dr hab. n. med. Ryszard Gajdosz, prof.nadzw.

Głos zabrała także Prorektor ds. studenckich i kształcenia dr Halina Potok oraz Prorektor ds. nauki, rozwoju i współpracy doc. dr Marek Reichel, którzy pogratulowali absolwentom uzyskania tytułu licencjata i magistra.

Po wystąpieniach nastąpiła długo oczekiwana chwila czepkowania absolwentów I stopnia kierunku Pielęgniarstwo oraz wręczenia dyplomów przez Dyrektora Instytutu Zdrowia dr hab. n. med. Ryszarda Gajdosza, prof. nadzw., Prorektor ds. studenckich i kształcenia dr Halinę Potok oraz Prorektora ds. nauki, rozwoju i współpracy doc. dr Marka Reichela. W pierwszej kolejności dyplom odbierali absolwenci, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce oraz wyróżnili się działalnością na rzecz Uczelni i środowiska lokalnego. Tradycją Instytutu Zdrowia podczas takich uroczystości jest ceremoniał nałożenia czepka pielęgniarskiego i złożenia przyrzeczenia pielęgniarskiego. Czepek jest bardzo ważnym symbolem zawodu pielęgniarskiego, oznacza rzetelne przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej oraz przestrzeganie etyki, świadczy o przynależności do grupy zawodowej pielęgniarek i pielęgniarzy.

Absolwenci zapalali świeczkę, której światło jest znakiem gotowości niesienia pomocy każdemu człowiekowi, który trafi pod ich opiekę, bez względu na różnice kulturowe, rasowe czy wyznaniowe.

Kolejnym punktem uroczystości było złożenie przyrzeczenia pielęgniarskiego. Po złożeniu przyrzeczenia wspólnie odśpiewano Hymn pielęgniarski.

Spośród zaproszonych gości głos zabrała Pani mgr Halina Zarotyńska – przewodnicząca Nowosądeckiej OIPiP, która pogratulowała absolwentom uzyskania dyplomów i omówiła procedurę otrzymania Prawa wykonywania zawodu pielęgniarki. Głos zabrał także Dyrektor Szpitala Powiatowego w Krynicy - Zdroju Sławomir Kmak, który także gratulował absolwentom oraz zachęcał do podjęcia pracy w Szpitalu, którym kieruje.

Na  zakończenie głos zabrali przedstawiciele absolwentów, którzy w pięknych słowach podziękowali władzom Uczelni, Instytutu Zdrowia oraz pracownikom dydaktycznym i administracyjnym za trud i wysiłek w przekazywaniu wiedzy i kształtowaniu właściwych postaw zawodowych.

Na zakończenie wszyscy absolwenci i Goście pozowali do pamiątkowej fotografii.

19 lipca 2019 roku w Auli PWSZ w Nowym Sączu im. prof. Andrzeja Bałandy odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia Absolwentom Instytutu Pedagogicznego PWSZ.

Gratulacje Absolwentom zgromadzonym na uroczystości rozdania dyplomów złożyła Pani dr Halina Potok – Prorektor ds. studenckich i kształcenia, oraz Pani dr hab. Zdzisława Zacłona, prof. nadzw. Dyrektor Instytutu Pedagogicznego i Pani mgr Bogusława Gaweł Zastępca Dyrektora Instytutu Pedagogicznego, która wystąpiła w roli prowadzącej tę podniosłą uroczystość.

W tym wyjątkowym wydarzeniu wzięli udział także Zastępcy Dyrektorów Instytutu Ekonomicznego dr Honorata Trzcińska i Instytutu Kultury Fizycznej dr Katarzyna Zwolińska-Mirek, kierownicy zakładów Instytutu Pedagogicznego, profesorowie, wykładowcy, pracownicy administracyjni i obsługi. Również przybyli zaproszeni goście: Pan Artur Czarnecki W-ce Przewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza, Pan Dariusz Leśniak – Dyrektor Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty, Pan Czesław Baraniecki – Dyrektor Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Pani Teresa Jarosz-Ligaszewska – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo „Nadzieja”, Pan Jan Reszkiewicz Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej „MADA” w Nowym Sączu, Pan Ryszard Wasiluk Komendant Straży Miejskiej w Nowym Sączu.

W uroczystości uczestniczyło 135 Absolwentów, a wśród nich:

26 Absolwentów studiów stacjonarnych kierunku Pedagogika pierwszego stopnia w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, 17 w zakresie logopedii i terapii pedagogicznej, 28 – w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej i mediacji, 18 – pracy kulturalno-oświatowej i terapii zajęciowej.

14 Absolwentów studiów niestacjonarnych na kierunku Pedagogika pierwszego stopnia w zakresie wychowania przedszkolnego z terapią pedagogiczną.

14 Absolwentów studiów stacjonarnych na kierunku Pedagogika drugiego stopnia w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

13 Absolwentów studiów niestacjonarnych na kierunku Pedagogika drugiego stopnia w zakresie specjalności edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

5 Absolwentów studiów stacjonarnych kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych pierwszego stopnia w zakresie specjalności sztuki wizualne z grafiką projektową.

W imieniu Absolwentów podziękowania i życzenia składali: Pan lic. Artur Filip, , Pani lic. Barbara Kunicka, Pani lic. Aneta Wójcik, Pani mgr Magdalena Palacz, Pani mgr Sylwia Skrzypiec.

Wszystkim Absolwentom gratulujemy i życzymy wielu sukcesów zawodowych i osobistych.

 

Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów to jedna z najważniejszych uroczystości, podsumowująca kilkuletnią pracę studentów i wykładowców. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z galerią zdjęć i krótką relacją z tego wydarzenia.

18 lipca 2019 r. miało miejsce wręczenie dyplomów ukończenia studiów Absolwentom Instytutu Ekonomicznego, które odbyło się w Auli im. Prof. A. Bałandy przy ul. Al. Wolności 40. W tym ważnym wydarzeniu uczestniczyły władze Uczelni oraz Instytutu Ekonomicznego, Dyrektorzy poszczególnych instytutów oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni. Uroczystość swoją obecnością uświetnili przedstawiciele samorządu oraz przedsiębiorstw i różnych organizacji, m.in.: dr Marcin Poręba – Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Kultury Urzędu Miasta w Nowym Sączu, Mirosław Świst – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta w Nowym Sączu, Bożena Mynarek - Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, dr Dariusz Woźniak - Rektor Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University, Krzysztof Saczka - Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Lucyna Sieja – Wiceprezes Nowosądeckiej Izby Turystycznej.

Tegorocznym Gościem Specjalnym uroczystej Gali był Ludomir Handzel - Prezydent Miasta Nowego Sącza, który złożył gratulacje tegorocznym Absolwentom Instytutu Ekonomicznego za uzyskane osiągnięcia w nauce i ukończenie studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia.

Kolejnych 150 osób może posługiwać się tytułem zawodowym licencjat, który zwieńczył kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Absolwenci kierunku Ekonomia ukończyli specjalności: Administracja i finanse sektora publicznego – 66 os., Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw – 69 os. oraz Zarządzanie projektami – 15 os.. Natomiast studia na kierunku e-Administracja ukończyło 7 osób. Aż 75 osób ukończyło studia drugiego stopnia na kierunku Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw.

W trakcie Gali wyróżniono Absolwentów, którzy uzyskali najwyższe średnie ocen, osoby wyjątkowo zaangażowane na rzecz Instytutu oraz aktywnie działające w kołach naukowych. Podczas uroczystości doceniono również autorów najlepszych prac dyplomowych. Wśród Promotorów tych prac znaleźli się: prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz, prof. dr hab. Zygmunt Szymla, doc. dr Marek Reichel, dr Robert Rogowski, dr inż. Iwona Gawron, dr Janusz Pater. W trakcie uroczystości zaprezentowana została jedna z wyróżnionych prac autorstwa Pani Alicji Bulandy nt. „Sytuacja na polskim rynku pracy wobec wzrastającego popytu na zatrudnienie cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w latach 2016-2018”, napisana pod kierunkiem Pana doc. dr Marka Reichela.

Wszystkim Absolwentom gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszej edukacji, pracy zawodowej i życiu osobistym.

 

Szanowni Państwo,

4 czerwca 2019 r. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. ogłosiła dwa konkursy :

1. o nagrodę ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. na najlepszą
rozprawę doktorską bądź projekt badawczy, oraz

2. o nagrodę PREZESA AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. na najlepszą pracę
magisterską, licencjacką, inżynierską

z zakresu innowacji, restrukturyzacji i efektywnego zarządzania
przedsiębiorstwem.

Konkursy objęte są honorowym Patronatem Premiera Mateusza Morawieckiego oraz
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina i skierowane są
Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych zrzeszonych przez Konferencję Rektorów
Państwowych Szkół Zawodowych.

1

Informacja o konkursach

Regulamin Konkursu nr 1

Regulamin Konkursu nr 2

Szczegółowe informacje o konkursach dostępne są na stronie internetowej:https://www.arp.pl/dla-mediow/aktualnosci/konkurs-na-najlepsza-prace-doktorska,-magisterska,-inzynierska-i-licencjacka

Zapraszamy do udziału!

 

nekrolog 3