W dniach 13-17.02.2017 r. w Krakowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Theoretical Foundations of Machine Learning – TFML 2017”, współorganizowana przez Uniwersytet Jagielloński i PWSZ w Nowym Sączu. Wzięło w niej udział około pięćdziesięciu naukowców z Polski, Niemiec, Hiszpanii, Francji i USA. Koordynacją współpracy naukowej w zakresie tej konferencji zajmował się dr hab. Zenon Jabłoński - kierownik Zakładu Informatyki w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu. Prelegentem z ramienia naszej uczelni był dr Grzegorz Surówka. Konferencja dotyczyła teorii i aplikacji metod uczenia maszynowego.

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie internetowej: http://tfml.gmum.net/

 

 

W czwartek  9 lutego 2017 r. odbył się  XVII Integracyjny Bal dla najmłodszych Sądeczan zorganizowany przez Stowarzyszenie Beskidzkie Więzi. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak, Starosta Nowosądecki Marek Pławiak oraz Ks. bp dr Andrzej Jeż.

Studenci PWSZ w Nowym Sączu pod opieką dr Elżbiety Cygnar oraz mgr Bogusławy Gaweł wcielili się w postacie z baśni. W ramach wolontariatu sprawowali opiekę nad dziećmi oraz brali udział w konkursach i zabawach tanecznych. Także studenci Instytutu Zdrowia kierunku Ratownictwo medyczne pod nadzorem mgr Grażyny Kuzery prowadzili pokazy dotyczące pierwszej pomocy oraz sprawowali opiekę medyczną nad uczestnikami.

Impreza odbyła się w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Nadbrzeżnej w Nowym Sączu przy akompaniamencie zespołu Straży Granicznej.

 

Aktualnie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu realizuje następujące projekty:

 

Absolwent z pomysłem na siebie – podniesienie kompetencji studentów

logo projekty

Projekt pn. „Absolwent z pomysłem na siebie – podniesienie kompetencji studentów Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu"

Instytut Ekonomiczny realizuje projekt pt. Absolwent z pomysłem na siebie – podniesienie kompetencji studentów Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu. Celem projektu jest poprawa sytuacji studentów PWSZ w Nowym Sączu na rynku pracy poprzez podniesienie kwalifikacji pożądanych przez pracodawców. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu to 1 303 143,39 zł z czego dofinansowanie wynosi 1 230 329,13 zł.

Dzięki unijnemu dofinansowaniu, w okresie od 2017 do końca 2019 co najmniej 225 studentów
i studentek Instytutu Ekonomicznego będzie mogło wziąć udział w ofercie edukacyjnej prowadzącej do uzyskania dodatkowych kwalifikacji zawodowych, komunikacyjnych, analitycznych oraz w zakresie przedsiębiorczości.
W wyniku udziału w projekcie uczestnicy podniosą swoje kwalifikacje, a tym samym zwiększą szanse na rynku pracy.

Uczestnikami projektu mogą być w szczególności studenci trzeciego semestru studiów I stopnia oraz pierwszego semestru studiów II stopnia[1] Instytutu Ekonomicznego. Studenci mogą wybrać jeden z poniżej wskazanych pakietów obejmujących trzy rodzaje wsparcia, tj.

Pakiet I

1. Certyfikowany kurs dla kandydatów na specjalistę ds. Rachunkowości

2. Dodatkowe zajęcia praktyczne: Kariera na odpowiednim biegu

3. Wizyty studyjne w przedsiębiorstwach (dwie 3-dniowe wizyty studyjne)

Pakiet II

1. Certyfikowane szkolenie PRINCE2

2. Dodatkowe zajęcia praktyczne: Przedsiębiorczy absolwent

3. Wizyty studyjne w przedsiębiorstwach (dwie 3-dniowe wizyty studyjne)

Pakiet III

1. Certyfikowane szkolenie „Pilot wycieczki”

2. Dodatkowe zajęcia praktyczne: Kariera na odpowiednim biegu

3. Wizyty studyjne w obiektach turystycznych (dwie 3-dniowe wizyty studyjne)

Pakiet IV

1. Certyfikowany kurs Reservation Fundamentals Training

2. Dodatkowe zajęcia praktyczne: Przedsiębiorczy absolwent

3. Wizyty studyjne w obiektach turystycznych (dwie 3-dniowe wizyty studyjne)

Pakiet V

1. Zajęcia praktyczne z pracodawcami

2. Dodatkowe zajęcia praktyczne: Kariera na odpowiednim biegu

3. Wizyty studyjne w podmiotach administracji publicznej (dwie 3-dniowe wizyty studyjne)

Dodatkowe zajęcia praktyczne: Przedsiębiorczy absolwent

Celem tego zadania jest rozwijanie kompetencji z zakresu przedsiębiorczości, komunikacji, analitycznego myślenia i motywacji do wdrażania w życie swoich własnych pomysłów. W ramach zadania uczestnikom zostanie przedstawiona problematyka przedsiębiorstw społecznych. Zadaniem utworzonych w ramach zajęć grup będzie opracowanie koncepcji „biznes planu” dla spółdzielni socjalnej. Zajęcia obejmować będą tematykę:

· Innowatyka,

· badania i analiza rynku,

· marketing w przedsiębiorczości,

· techniki sprzedaży,

· efektywna komunikacja z klientem,

· motywacja.

Dodatkowe zajęcia praktyczne: Kariera na odpowiednim biegu

Celem zadania jest rozwijanie kompetencji w zakresie komunikacji. W ramach zajęć studenci będą budować swój wizerunek, wskazywać drogę do jego uzyskania i bycia wartościowym pracownikiem. Planowane bloki tematyczne to:

· odkrywanie swojego potencjału zawodowego,

· kształtowanie i rozwijanie kluczowych kompetencji pożądanych przez pracodawców teraz i w przyszłości,

· budowanie profesjonalnego wizerunku na rynku pracy.

W ramach zajęć grupowych uczestnicy będą mieli okazję wypracować swoją ścieżkę rozwoju zawodowego i zaprezentować ją grupie, co pomoże zweryfikować szersze spektrum barier, na które mogą natrafić, jak również uświadomić sobie cechy i kompetencje, które powinni rozwijać po to, aby osiągnąć wyznaczony cel.

Dalsze informacje dotyczące zasad rekrutacji do projektu i udziału w nim już niebawem na stronie Instytutu Ekonomicznego.

[1] Szczegółowe informacje zawarto w Regulaminie rekrutacji do projektu

 

Kompetentny inżynier

logo projekty

Projekt pn. „Kompetentny inżynier” w Instytucie Technicznym PWSZ

Projekt pn. „Kompetentny inżynier” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Instytut Techniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej realizuje projekt pn. „Kompetentny inżynier”. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji studentów Instytutu stosownie do potrzeb rynkowych. Projekt przyczyni się do wzrostu praktycznych kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, technicznych i informatycznych oraz przedsiębiorczości.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu to 697 716 zł z czego dofinansowanie wynosi 642 463,20 zł.

Uczestnikami projektu mogą być studenci stacjonarni kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji pierwszego stopnia. Od roku 2017 do lutego 2019 pomocą zostanie objętych co najmniej 160 studentów.

Każdy z uczestników na etapie rekrutacji zostanie zakwalifikowany do indywidualnie dopasowanej ścieżki rozwoju kompetencji zawodowych. Zadania realizowane w ramach projektu, to:

1. Certyfikowane szkolenia:

· „Zarządzanie projektami PRINCE 2 Foundation” – szkolenie certyfikowane w zakresie planowania, prowadzenia i oceniania projektów w oparciu o brytyjską metodykę PRINCE 2,

· „CISCO” – szkolenie certyfikowane, pozwalające na uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie projektowania instalacji, administrowania i konfiguracji sieci komputerowych.

2. Zajęcia warsztatowe:

· „Zarządzanie czasem” – reguły zarzadzania czasem, priorytetami, autodiagnoza, wyznaczanie celów i planowanie ich realizacji,

· „Wystąpienia i prezentacje publiczne” – świadome zarządzanie własną mową ciała (mimiką, gestami, postawą), formułowanie przekazu w sposób jasny i zrozumiały dla zróżnicowanych odbiorców, kontrolowanie głosu,

· „Radzenie sobie ze stresem” – nabycie wiedzy teoretycznej z zakresu mechanizmu powstawania stresu oraz umiejętności praktycznych z zakresu radzenia sobie z czynnikami wywołującymi stres i wiążących się z nim emocjami,

· „Mediacje i negocjacje w pracy zawodowej” – poznanie aspektu psychologicznego prowadzenia mediacji i negocjacji oraz konfliktu, strategie i techniki rozładowywania i rozwiązywania konfliktów,

· „Uwierz w siebie” – nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do budowania własnej wartości, treningu asertywności, prowadzenia efektywnej komunikacji interpersonalnej, motywowania siebie.

3. Zajęcia projektowe:

· „Kosztorysowanie dla inżyniera” – poznanie zasad i narzędzi pozwalających na efektywne i skuteczne planowanie kosztów realizacji inwestycji,

· „CATIA” – nauka praktycznego wykorzystania modelowania bryłowego, podstaw geometrii krawędzi i powierzchni, tworzenie złożeń i generowania dokumentacji,

· „Druk 3D” – poznanie aspektu teoretycznego i praktycznego procesu drukowania 3D w prototypowaniu.

4. Wizyty studyjne:

· w trakcie trwania projektu zostaną zorganizowane 32 wizyty studyjne w konwencjonalnych i niekonwencjonalnych zakładach produkcyjnych z terenu całej Polski. Studenci będą mogli poznać przedsiębiorstwa z branży produkcji energii, stali, mechaniczne, produkujące instalacje OZE (odnawialne źródła energii) oraz najnowocześniejsze zakłady zajmujące się spalaniem i gospodarowaniem odpadami,

każda z wizyt posiada indywidulany program, gwarantujący właściwy przebieg wizyty, zrealizowanie zakładanych efektów kształcenia oraz efektywne poznanie kluczowych procesów produkcji i zarządzania w przedsiębiorstwach.

 

Kompetencje szansą na rynku

 

logo projekty

Projekt pn. „Kompetencje szansą na rynku”

(nr umowy: POWER.03.01.00-00-K326/16-00)

Państwowa Wyższa Szkoła w Nowym Sączu w Instytucie Zdrowia realizuje projekt
pn.: „Kompetencje szansą na rynku”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu wynosi 700 396,25 zł w tym dofinansowanie 672 346,25 zł.

Projekt będzie realizowany w okresie od stycznia 2017 do grudnia 2019 r.

Celem głównym projektu jest podniesienie 4 grup kompetencji transwerowalnych,
tj. zawodowych, komunikacyjnych, w zakresie przedsiębiorczości oraz analitycznych w tym umiejętności rozwiązywania problemów, co ułatwi absolwentom wejście na rynek pracy dzięki wyposażeniu ich w dodatkowe kompetencje/kwalifikacje oczekiwane przez pracodawców od kandydatów do pracy. Każde zadanie przyjęte w projekcie przyczyni się do rozwoju dodatkowych kompetencji interpersonalnych, umiejętności pracy w grupie, kreatywnego myślenia i działania, zarządzania czasem itp.

Gwarancją osiągnięcia wysokiego poziomu wymienionych kompetencji będą zajęcia
o charakterze warsztatowym, wizyty studyjne, prace zespołowe, interakcje z otoczeniem pracodawców i inne.

Projekt jest skierowany do studentów Instytutu Zdrowia, kształcących się na kierunkach: Pielęgniarstwo (P) oraz Ratownictwo Medyczne (RM). Uczestnikami projektu mogą by:

1. Studenci studiów I stopnia, kierunek P, semestr III, IV, V i VI.

2. Studenci studiów II stopnia, kierunek P, semestr I, II, III i VI.

3. Studenci studiów I stopnia, kierunek RM, semestr III, IV, V i VI.

Dzięki unijnemu dofinansowaniu, co najmniej 96 studentek/studentów Instytutu Zdrowia będzie mogło wziąć udział w różnych formach wsparcia prowadzących do podniesienia kompetencji. W wyniku udziału w projekcie uczestnicy zwiększą swoje szanse na rynku pracy.

Proponowane formy wsparcia:

Certyfikowane szkolenia

1. SC_1_Kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek cz. II – kurs jest adresowany do studentów studiów II stopnia, kierunek P. Zakres szkolenia: zasady wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich oraz samodzielnej ordynacji leków z kategorii OTC.

2. SC_2_Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu EKG – kurs adresowany do studentów studiów II stopnia, kierunek P. Zakres szkolenia: zasady wykonania
i interpretacji EKG.

3. SC_3_Kurs Ewakuacja z ciasnych przestrzeni – kurs jest adresowany do studentów kierunku RM I stopnia. Zakres szkolenia: ewakuacja poszkodowanego z wody, pojazdu, z wąskich przestrzeni, niegłębokich studni, klatki schodowej, wiszącego nad ziemią itp.

4. CS_4_Kurs z ratownictwa wodnego – kurs jest adresowany do studentów kierunków P i RM. Zakres szkolenia: program kursu jest zgodny z rozporządzeniem MSWiA
(Dz. U. z dnia 2 lipca 2012 r. poz. 747) oraz rozporządzeniem MSW z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym. Uczestnik otrzyma tytuł ratownika wodnego uprawniający do samodzielnej pracy.

Dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami

Dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami mają na celu przybliżenie wybranych praktycznych aspektów pracy pielęgniarki i ratownika medycznego w danym środowisku zawodowym.

Forma wsparcia dedykowana jest:

1. Studentom studiów I stopnia, kierunek P, semestr III, IV, V i VI.

2. Studentom studiów II stopnia, kierunek P, semestr I, II, III i VI.

3. Studentom studiów I stopnia, kierunek RM, semestr III, IV, V i VI.

Planowana tematyka dodatkowych zajęć z pracodawcami:

1. ZD_1_Leczenie nerkozastępcze w praktyce pielęgniarki i ratownika medycznego.

2. ZD_2_Transplantologia w praktyce pielęgniarki i ratownika medycznego.

3. ZD_3_Profilaktyka schorzeń onkologicznych w praktyce pielęgniarki i ratownika medycznego.

Wizyty studyjne u pracodawców

Wizyty studyjne (WS) dedykowane są studentom studiów I stopnia, kierunek P, semestr III, IV, V i VI; studentom studiów II stopnia, kierunek P, semestr I, II, III i VI; studentom studiów I stopnia, kierunek RM, semestr III, IV, V i VI.

Celem WS jest zaprezentowanie zadań i specyfiki pracy różnych podmiotów leczniczych oraz nawiązanie kontaktów z przyszłymi pracodawcami. W ramach projektu zaplanowano 4 obszary tematyczne wizyt studyjnych: toksykologia, onkologia, transplantologia, Helicopter Emergency Medical Service.

Zajęcia warsztatowe

1. W_1 Podstawy wykonywania i interpretacji EKG – warsztaty adresowane do studentów kierunków P I, RM I, P II. Zakres szkolenia: zasady wykonywania EKG, wykonanie standardowego, spoczynkowego EKG i rozpoznania cech w stanach zagrożenia życia
i zdrowia.

2. W_2 Przedsiębiorczość – warsztaty adresowane do studentów kierunków P I, RM I,
P II. Zakres szkolenia: student nabędzie wiedzę oraz umiejętności w zakresie przedsiębiorczości diagnozowanie potrzeb klienta, analiza rynku i tworzenie profili klienta, generowanie pomysłów biznesowych), nabędzie umiejętności dotyczące sposobów prezentacji.

3. W_4 Komunikacja interpersonalna – warsztaty adresowane do studentów kierunków
P I, II, RM I. Temat warsztatów wykracza poza obowiązkowy program kształcenia realizowany na kierunkach P i RM. Zakres szkolenia: nabycie umiejętności praktycznych a przede wszystkim kształtowanie kompetencji społecznych w zakresie kluczowych umiejętności interpersonalnych: nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi, zdolności komunikacyjnych (w tym umiejętności uważnego słuchania, przemawiania, tworzenia czytelnych komunikatów oraz zarządzania przekazem werbalnym i niewerbalnym), asertywności i adaptacji społecznej, radzenia sobie
z konfliktami, negocjacyjnych i wywierania wpływu.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji do projektu i udziału w nim będą umieszczane na stronie Instytutu Zdrowia.

Program Pilotażowych Praktyk Zawodowych

logo projekty

Projekt pt.: Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych jest projektem pozakonkursowym o charakterze koncepcyjnym, realizowanym z PO WER - Oś III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju.

Projekt ma na celu wypracowanie jednolitego systemu prowadzenia sześciomiesięcznych praktyk zawodowych, który, po odpowiednich regulacjach prawnych, może być wprowadzony jako rozwiązanie systemowe dla wyższych szkół zawodowych na pierwszym stopniu studiów na kierunkach o profilu praktycznym. Wypracowanie jednolitego systemu sześciomiesięcznych praktyk zawodowych możliwe jest tylko w ścisłej współpracy z pracodawcami oraz władzami regionalnymi i samorządowymi.

Wypracowanie w ramach Projektu wzorcowego systemu praktyk zawodowych we wszystkich polskich publicznych uczelniach zawodowych doprowadzi do wzmocnienia kompetencji zawodowych absolwentów tych szkół wyższych, dostosowanych do lokalnych rynków pracy w rejonach działania uczelni.

Okres realizacji projektu: od: 2015-10-01 do: 2018-09-30. Planuje się, że Projekt swoim zasięgiem obejmie 7 000 studentów, którzy w ramach działań uczelni wspartych z EFS, podniosą swoje kompetencje zawodowe i tym samym uzyskają szanse na uzyskanie zatrudnienia w wyuczonym zawodzie na lokalnych rynkach pracy. Projekt daje możliwość ściślejszego powiązania studiów ze środowiskiem pracy. Dzięki temu studenci będą lepiej przygotowywani do wejścia na rynek pracy, uczelnie zaś poszerzą współpracę z przedsiębiorstwami nie tylko w wymiarze badawczym, ale również dydaktycznym. Tym samym pracodawcom łatwiej będzie dotrzeć do studentów z ofertami praktyk i wpływać na kształt studiów.

 

W ramach współpracy z Fundacją Rozwoju Sądecczyzny nasza Uczelnia włączyła się w powołanie Starosądeckiego Uniwersytetu Dziecięcego. Jest to przedsięwzięcie popularnonaukowe, skierowane do dzieci i młodzieży, które chcą rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Ideą SUD jest uczenie dzieci myślenia w sposób nieszablonowy i praktyczny.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu od początku wspierała inicjatywę Pani Prezes Fundacji Anny Majdy. JM Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw. objął funkcję przewodniczącego rady programowej.

fundacja rozwoju sądecczyzny

Inauguracja Starosądeckiego Uniwersytetu Dziecięcego zaplanowana jest na 11 marca 2017 roku. W ofercie znajdują się cztery kierunki kształcenia: modelowanie 3D, robotyka, fizyka w doświadczeniach oraz fotografia. Zajęcia dla każdego kierunku będą odbywały się raz w miesiącu w laboratoriach PWSZ w Nowym Sączu, tak aby najmłodsi studenci mogli jak najwięcej zobaczyć i wykonać. Grupy będą liczyły nie więcej niż 15 osób. Każdy student otrzyma legitymację i indeks. Wykłady i zajęcia prowadzone przez pracowników PWSZ świadczone są bezpłatnie.

Więcej informacji na stronie Fundacji Rozwoju Sądecczyzny.

Źródło: http://www.starosadeckie.info/z-ostatniej-chwili/powolali-starosadecki-uniwersytet-dzieciecy/

24 stycznia 2017 r. odbyło się kolejne Sądeckie Konwersatorium Naukowe w Instytucie Ekonomicznym pod nazwą "Study abroad? Erasmus Program".

Prezentacje dotyczące studiowania za granicą i mobilności w ramach Programu Erasmus przygotowali i poprowadzili studenci przebywający aktualnie w naszej uczelni: Dalma Egyed i Zsuzsanna Gal z Tomori Pal College w Budapeszcie oraz Esra Arda z Sakarya University w Turcji i Agakishi Rustamov z Agri Ibrahim Cecen University w Turcji. Opowiedzieli o swoich doświadczeniach związanych z mobilnością, zaletach i zagrożeniach Programu Erasmus. Wysłuchali ich studenci kół naukowych funkcjonujących w Instytucie Ekonomicznym. Mieli okazję także zobaczyć filmiki i zadawać pytania oraz uzyskać praktyczne informacje o krajach i uczelniach partnerskich.

 

 

 

 

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie pilotażowych praktyk zawodowych w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

logo

 

Podczas konferencji prasowej w dniu 19 stycznia 2017 r. Władze Uczelni przedstawiły informację o uzyskaniu decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadającej uprawnienia Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku LINGWISTYKA DLA BIZNESU.

Kierunek został przygotowany pod kierownictwem Dyrektor Instytutu Języków Obcych dr Moniki Madej-Cetnarowskiej we współpracy z Dyrektorem Instytutu Ekonomicznego prof. dr hab. Tadeuszem Kudłaczem. Lingwistyka dla biznesu jest połączeniem nauki języków obcych z naukami ekonomicznymi oraz naukami o zarządzaniu.  Nasza uczelnia będzie trzecią uczelnią w Polsce oferującą taki kierunek. Rekrutacja na rok akademicki 2017/18 rozpocznie się już 8 maja 2017 r.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Instytutu Języków Obcych.

Lingwistyka decyzja

13 stycznia 2017 r. odbył się Koncert Noworoczny w Auli Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Na scenie wystąpiła Miejska Orkiestra Stary Sącz pod batutą Georga Weissa w towarzystwie solistów: Natalii Bandyk, Martyny Kalety oraz Emilii Talar.

W repertuarze dominowały wiedeńskie utwory klasyczne skomponowane głównie przez przedstawicieli rodziny Straussów. Poza tym pojawiły się walce, czeskie polki, a także standardy muzyki filmowej. Nie zabrakło także akcentów humorystycznych, które szczególnie przypadły do gustu zebranej widowni. W finałowym wykonaniu mistrz Georg Weiss przekazał batutę Rektorowi dr hab. inż. Mariuszowi Cygnarowi, prof. nadzw., który świetnie odnalazł się w nowej roli. Zarówno pracownicy Uczelni, studenci, jak i zaproszeni goście miło spędzili czas w muzycznej atmosferze, mając okazję do zobaczenia odnowionej Auli przy al. Wolności.

 

Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu wzięli udział w projekcie pn. „Czyste powietrze – czysta sprawa”, realizowanym przez Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Nowym Sączu. Celem projektu było prowadzenie działań promujących edukację ekologiczną wśród uczniów oraz mieszkańców miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego.

W ramach projektu 70 osób (wolontariuszy) zostało przeszkolonych przez specjalistów w danej dziedzinie, którymi byli: przyrodnik, pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, lekarz Collegium Medicum UJ, metodyk Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciel – Oddział Nowy Sącz.

Po odbyciu szkolenia wolontariusze, w tym 26 studentów PWSZ w Nowym Sączu, poprowadzili zajęcia lekcyjne dla uczniów III klas szkół podstawowych z terenu Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego. Każdy wolontariusz przeprowadził zajęcia w minimum dwóch klasach. Podczas lekcji uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób należy segregować odpady i dlaczego jest to bardzo ważne, jak tworzą się zanieczyszczenia powietrza, w jaki sposób można przeciwdziałać zjawisku smogu. W opinii uczniów i osób nadzorujących projekt studenci okazali się grupą bardzo aktywną, sumienną i pracowitą.

21 grudnia 2016 r. odbyło się kolejne Sądeckie Konwersatorium Naukowe w Instytucie Ekonomicznym. 

Gościem PWSZ był Leszek Krawczyk - znany dziennikarz, korespondent Wirtualnej Polski z Waszyngtonu, a poprzednio Telewizji Polskiej. Przyjechał na zaproszenie dr Tomasza Zacłony - opiekuna Dziennikarskiego Koła Naukowego. W spotkaniu wzięli udział przede wszystkim członkowie Koła oraz studenci specjalności Edukacja medialna z elementami dziennikarstwa, a także inni sympatycy mediów.

Temat konwersatorium "The American Dream" zachęcał młodych ludzi do przedsiębiorczości i wiary we własne możliwości. Przykłady sukcesów, jakie odnieśli młodzi Sądeczanie w USA i Europie miały przekonać studentów, że tylko od ich pracy, wytrwałości, chęci i odrobiny szczęścia zależy powodzenie w życiu zawodowym. Pan Leszek Krawczyk zachęcał do aktywności w życiu społecznym, śledzenia różnych mediów oraz podejmowania szkoleń, które rozwijają i uzupełniają kompetencje i umiejętności zdobywane w czasie studiów. Odpowiadał także na pytania dotyczące pracy dziennikarskiej w kraju i za granicą oraz mówił o swoich doświadczeniach jako korespondenta z USA.

leszekkrawczyk