4 grudnia 2017 r. w Instytucie Kultury Fizycznej odbyło się XV posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy dla Miasta Nowego Sącza. W obradach udział wzięli doc. dr Marek Reichel - Prorektor ds. nauki, rozwoju i współpracy, pełniący jednocześnie funkcję Zastępcy Przewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy dla Miasta Nowego Sącza, dr Tomasz Cisoń – Dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej, Wojciech Piech – Z-ca Prezydenta Miasta Nowego Sącza - Przewodniczący Rady, Leszek Langer - Dyrektor Sądeckiego Urzędu Pracy oraz członkowie Rady.

Skład osobowy Powiatowej Rady Rynku Pracy dla Miasta Nowego Sącza na kadencję w latach 2015-2019:

1. Tomasz Cholewa – Przedstawiciel Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
2. Jan First – Przedstawiciel Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu
3. Maria Hilger – Przedstawiciel NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność" Rada Wojewódzka Województwa Małopolskiego
4. Czesław Krupa – Przedstawiciel Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu
5. Piotr Litwiński – Przedstawiciel Zarządu Sądeckiej Organizacji Turystycznej
6. Andrzej Łukasik – Przedstawiciel Zarządu Powiatowego w Nowym Sączu, Forum Związków Zawodowych
7. Józef Markiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
8. Henryk Najduch – Przedstawiciel Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność" w Nowym Sączu
9. Tadeusz Nowak – Przedstawiciel Stowarzyszenia Nowosądecka Wspólnota
10. Adam Oleksy – Przedstawiciel Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w Nowym Sączu i Powiatu Nowosądeckiego
11. Wojciech Piech – Z-ca Prezydenta Miasta Nowego Sącza - Przewodniczący Rady
12. Doc. dr Marek Reichel – Prorektor ds. nauki, rozwoju i współpracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu - Wiceprzewodniczący Rady
13. Stanisław Śmierciak – Przedstawiciel Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Nowym Sączu

Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy dla Miasta Nowego Sącza, Zastępca Prezydenta Nowego Sącza Wojciech Piech powitał wszystkich zgromadzonych i złożył podziękowana na ręce władz Uczelni i Instytutu za możliwość zorganizowania posiedzenia w Instytucie Kultury Fizycznej i poznania jego zaplecza dydaktycznego.

W porządku obrad Rady znalazły się m. in.: zaopiniowanie opisu efektów kształcenia opracowanych dla następujących kierunków kształcenia:

1. Transport i logistyka – studia I stopnia o profilu praktycznym,

2. Zarządzanie – studia I stopnia o profilu praktycznym,

3. Dietetyka – studia I stopnia o profilu praktycznym.

Rada Rynku Pracy dla Miasta Nowego Sącza jest organem opiniodawczo-doradczym Prezydenta Miasta Nowego Sącza w sprawach polityki rynku pracy. Kadencja Rady Rynku Pracy trwa cztery lata. Podstawa prawna działania Rady:

ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 149) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. poz. 630)