Informacje ogólne

baner 2018 1300x300 pwszul2018

 

 

Informator dla kandydatów na studia w PWSZ na rok akademicki 2018/2019

 


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu oferuje bogaty wybór kierunków oraz specjalności kształcenia zarówno dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, jak i absolwentów szkół wyższych.

Kontynuując naukę w naszej Uczelni będziecie mieli możliwość otrzymania wsparcia finansowego w postaci różnorodnych stypendiów, a w ramach programu Erasmus+ oferujemy wyjazdy na studia za granicę. Tutaj rozwiniecie swoje zainteresowania i pasje, będziecie mogli wziąć udział w dodatkowych kursach i szkoleniach realizowanych w ramach projektów unijnych. Zdobędziecie nową wiedzę, nowe umiejętności i kompetencje, a tym samym nowe kwalifikacje zawodowe, dzięki którym łatwiej odnajdziecie się na konkurencyjnym rynku pracy, zaspokoicie swoje aspiracje i osobiste potrzeby edukacyjne.

 

 

Wykaz kierunków na których prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca na studia pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające cykl kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019:

 

studia pierwszego stopnia

tabelka informacje ogólne 1

 

  jednolite studia magisterskie

fizjoterapia

 

studia drugiego stopnia

tabelka ii stopien uzupełniająca

 

 

 

 

 

 

Oferta edukacyjna

baner 2018 1300x300 pwszul2018

 

Instytut Ekonomiczny

 

studia pierwszego stopnia

 

 

Ekonomia (studia stacjonarne, niestacjonarne)

Specjalności:

 • Administracja i finanse sektora publicznego
 • Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
 • Ekonomika turystyki i rekreacji
 • Zarządzanie projektami

 

Zobacz szczegóły

 

e - Administracja (studia stacjonarne, niestacjonarne)

Specjalności:

 • e - Administracja samorządowa
 • e - Administracja gospodarcza

 

Zobacz szczegóły

 

Zarządzanie (studia stacjonarne, niestacjonarne) - NOWOŚĆ

Specjalności:

 • Biznes i innowacje
 • Zarządzanie gminą
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

 

Zobacz szczegóły

 

 

 studia drugiego stopnia

 

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw (studia stacjonarne, niestacjonarne)

 

Zobacz szczegóły

 

 

 

Instytut Języków Obcych

 

studia pierwszego stopnia

 

Filologia (studia stacjonarne)

Specjalności:

 • Język angielski – translatoryka
 • Język niemiecki – translatoryka
 • Język rosyjski – translatoryka

 

Moduły w ramach specjalności:

 • Język angielski – tłumaczeniowy
 • Dwujęzyczny - tłumaczeniowy (drugi język: niemiecki lub rosyjski)
 • Język angielski w biznesie
 • Język niemiecki – tłumaczeniowy
 • Język niemiecki w biznesie
 • Język rosyjski – tłumaczeniowy
 • Język rosyjski w biznesie

 

 Zobacz szczegóły

Lingwistyka dla biznesu (studia stacjonarne) - NOWOŚĆ

 

Zobacz szczegóły

 

 

Instytut Kultury Fizycznej

 

studia pierwszego stopnia

 

Wychowanie fizyczne (studia stacjonarne)

Specjalności:

 • Wychowanie fizyczne z odnową biologiczną i gimnastyką korekcyjną
 • Wychowanie fizyczne z odnową biologiczną i specjalizacją instruktorską
 • Wychowanie fizyczne - trener personalny - NOWOŚĆ
 • Wychowanie fizyczne z kinezygerontoprofilaktyką - NOWOŚĆ
 • Wychowanie fizyczne w służbach mundurowych - NOWOŚĆ

 

Zobacz szczegóły

 

 

jednolite studia magisterskie

 

Fizjoterapia (studia stacjonarne) - NOWOŚĆ

 

Zobacz szczegóły

 

 

Instytut Pedagogiczny

 

studia pierwszego stopnia

 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (studia stacjonarne)

Specjalności:

Nauczycielska:

 • Edukacja artystyczna z terapią zajęciową i arteterapią - NOWOŚĆ

 

Nienauczycielska:

 • Sztuki wizualne z grafiką projektową i fotografią - NOWOŚĆ

 

Zobacz szczegóły

 

Pedagogika (studia stacjonarne, niestacjonarne)

Specjalności:

Nauczycielska:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną - NOWOŚĆ
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim - NOWOŚĆ
 • Logopedia i terapia pedagogiczna

 

Nienauczycielska:

 • Doradztwo zawodowe - NOWOŚĆ
 • Pedagogika resocjalizacyjna i mediacja
 • Praca kulturalno-oświatowa i terapia zajęciowa

 

Zobacz szczegóły

 

 

studia drugiego stopnia

 

Pedagogika (studia stacjonarne, niestacjonarne)

Specjalności:

 

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika resocjalizacyjna - NOWOŚĆ

 

Zobacz szczegóły

 

 

Instytut Techniczny

 

studia pierwszego stopnia

 

Informatyka (studia stacjonarne, niestacjonarne)

Specjalności:

 • Informatyka stosowana

 

Zobacz szczegóły

 

Mechatronika (studia stacjonarne, niestacjonarne)

Specjalności:

 • Mechatronika pojazdów samochodowych
 • Mechatronika stosowana

 

Zobacz szczegóły

 

 

Transport i Logistyka (studia stacjonarne, niestacjonarne) - NOWOŚĆ

Specjalności:

 • Inżynieria transportu i spedycja
 • Logistyka procesów produkcyjnych

 

Zobacz szczegóły

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji (studia stacjonarne, niestacjonarne)

Specjalności:

 • Inżynieria mechaniczna
 • Inżynieria systemów ekoenergetycznych
 • Inżynieria produkcji żywości

 

Zobacz szczegóły

 

 

studia drugiego stopnia

 

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji (studia stacjonarne, niestacjonarne)

Specjalności:

 • Inżynieria rekonstrukcji
 • Technologie produkcji i eksploatacja systemów technicznych

 

Zobacz szczegóły

 

Mechatronika (studia stacjonarne, niestacjonarne)

Specjalności:

 • Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych
 • Mechatronika w systemach produkcyjnych
 • Bionika w systemach mechatronicznych - NOWOŚĆ

 

Zobacz szczegóły

 

 

Instytut Zdrowia

 

studia pierwszego stopnia

 

Pielęgniarstwo (studia stacjonarne, niestacjonarne - pomostowe)

 

Zobacz szczegóły

 

Ratownictwo medyczne (studia stacjonarne, niestacjonarne)

 

Zobacz szczegóły

 

Dietetyka - NOWOŚĆ

 

Zobacz szczegóły

 

 

 

studia drugiego stopnia

 

Pielęgniarstwo (studia stacjonarne, niestacjonarne)

 

Zobacz szczegóły

 

 

 

Studia podyplomowe

Specjalności kształcenia

 • Ubezpieczenia społeczne i prawo pracy w praktyce
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

 

Zobacz szczegóły

 

 • Nauczyciel języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Specjalista językowo-biznesowy

 

Zobacz szczegóły

 

 • Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Organizacja i zarządzanie oświatą
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Socjoterapia
 • Terapia pedagogiczna
 • Wychowanie i psychoprofilaktyka w szkole
 • Wychowanie przedszkolne

 

Zobacz szczegóły

 

 • Fizyka dla nauczycieli

 

Zobacz szczegóły

 

 Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Oferta

Kursy kwalifikacyjne:

 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego
 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego z dializoterapią
 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego

Kursy specjalistyczne:

 • Edukator w cukrzycy
 • Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie
 • Leczenie ran (dla pielęgniarek)
 • Leczenie ran (dla położnych)
 • Ordynowanie leków i wypisywanie recept - część I
 • Ordynowanie leków i wypisywanie recept - część II
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych
 • Terapia bólu ostrego u dorosłych
 • Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
 • Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego
 • Wywiad i badanie fizykalne

Zobacz szczegóły

Kursy dokształcające

Oferta

 • Język angielski dla maturzystów - matura podstawowa
 • Język angielski dla maturzystów - matura rozszerzona

 

Zobacz szczegóły

 

 • Kurs podstawowy systemu językowo-migowego
 • System językowo-migowy w pracy pedagogicznej i wychowawczej

 

Zobacz szczegóły

 

 • Podstawy programowania obrabiarek sterowanych numerycznie w systemie MTS
 • Podstawy projektowania w systemie Catia

 

Zobacz szczegóły

 

 

Szkolenia

Oferta

 • Arteterapia w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych jako alternatywna forma terapii w szkole
 • Diagnoza i projektowanie pracy z dzieckiem w klasie I
 • Diagnoza w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych - IPET i planów działań wspierających - PWD
 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w polskim systemie edukacji
 • Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
 • Sztuka bibułkarska w edukacji i terapii

 

Zobacz szczegóły

 

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna w nagłych wypadkach - poziom podstawowy
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna w nagłych wypadkach - poziom rozszerzony
 • Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

 

Zobacz szczegóły

 

Zasady rekrutacji

 baner 2018 1300x300 pwszul2018

 

Rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019

 

1. Rekrutacja na I rok studiów jest prowadzona odrębnie dla każdego kierunku i poziomu studiów.

2. Rekrutację przeprowadzają Instytutowe Komisje Rekrutacyjne. Terminarz rekrutacji znajduje się w zakładce Harmonogram rekrutacji natomiast szczegółowy harmonogram rekrutacji dostępny będzie w późniejszym terminie w zakładce Harmonogram prac Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych.

3. Rekrutacja na studia pierwszego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie jest prowadzona w oparciu o wyniki z egzaminu dojrzałości: tzw. nowa matura (zał. 1), "stara matura" (zał. 2), z zastrzeżeniem, iż w pierwszej kolejności przyjmowani są laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego. Wykaz olimpiad kwalifikujących do przyjęcia na poszczególne kierunki studiów:

 

Na kierunkach: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Pedagogika – specjalności nauczycielskie, Wychowanie fizyczne, Fizjoterapia, wszystkich kandydatów, dodatkowo, obowiązują egzaminy wstępne, sprawdzające uzdolnienia oraz predyspozycje kandydata do studiowania na tych kierunkach. Brak wymaganych predyspozycji i uzdolnień wyklucza kandydata z dalszego postępowania.

4. Na studiach drugiego stopnia kierunku:

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw – listę rankingową kandydatów, tworzy się biorąc pod uwagę końcową ocenę uwzględnioną na dyplomie ukończenia studiów – dla kandydatów, którzy uzyskali: tytuł magistra, inżyniera, licencjata lub równorzędny w obszarze nauk humanistycznych – dziedzinie nauk humanistycznych – dyscyplinie naukowej nauk o zarządzaniu lub obszarze nauk społecznych – dziedzinie nauk ekonomicznych – dyscyplinach naukowych: ekonomia lub finanse lub nauki o zarządzaniu lub towaroznawstwo, dziedzinie nauk prawnych – nauki o administracji. Pozostałych kandydatów przyjmuje się biorąc pod uwagę średnią arytmetyczną ocen uwzględniającą: ocenę na dyplomie oraz ocenę stanowiącą średnią arytmetyczną ocen uzyskanych na egzaminie wstępnym – brak pozytywnej oceny z egzaminu wstępnego eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Pedagogika – o przyjęcie na specjalność:

1) nauczycielską mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów:

a) na kierunku „Pedagogika” i posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela,

b) na innych kierunkach studiów z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych i posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela – kandydaci przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej oraz mają obowiązek w trakcie studiów drugiego stopnia zaliczyć moduł przedmiotów kierunkowych w ramach zajęć nieobjętych planem studiów;

2) nienauczycielską mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów:

a) na kierunku „Pedagogika”,

b) na innych kierunkach studiów z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych – kandydaci przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej oraz mają obowiązek w trakcie studiów drugiego stopnia zaliczyć moduł przedmiotów kierunkowych w ramach zajęć nieobjętych planem studiów.

Kandydatów, o których mowa w pkt 1a i 2a przyjmuje się biorąc pod uwagę średnią arytmetyczną ocen uwzględniającą: ocenę na dyplomie oraz średnią arytmetyczną ocen ze studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich określoną w zaświadczeniu wydanym przez uczelnię, która nadała tytuł zawodowy lub na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w trakcie studiów, wyliczonej przez Instytutową Komisję Rekrutacyjną ze wszystkich ocen znajdujących się w indeksie studiów pierwszego stopnia/jednolitych magisterskich – w przypadku braku możliwości uzyskania zaświadczenia o średniej arytmetycznej ocen.
Kandydatów, o których mowa w pkt 1b i 2b przyjmuje się biorąc pod uwagę średnią arytmetyczną ocen uwzględniającą: ocenę na dyplomie ukończenia studiów, ocenę uzyskaną podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Pielęgniarstwo – listę rankingową tworzy się na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w trakcie studiów pierwszego stopnia na tym kierunku. Kandydat musi posiadać tytuł zawodowy „licencjat pielęgniarstwa”.

Zarządzanie i inżynieria produkcji, o przyjęcie na studia czterosemestralne rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2018/2019, mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata lub magistra mieszczącego się w jednym z obszarów:

a) nauk społecznych – dziedzina nauk ekonomicznych – wszystkie dyscypliny naukowe,

b) nauk ścisłych – dziedzina nauk matematycznych – wszystkie dyscypliny naukowe.

Informację o średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w trakcie studiów kandydat dostarcza w formie zaświadczenia wydanego przez uczelnię, która nadała tytuł zawodowy.

W przypadku braku możliwości uzyskania ww. zaświadczenia z Uczelni, średnia arytmetyczna ocen uzyskanych w trakcie studiów wyliczana jest przez komisję rekrutacyjną na podstawie indeksu.

5. W Uczelni obowiązuje elektroniczna rejestracja kandydatów za pośrednictwem strony internetowej:

https://wd.pwsz-ns.edu.pl/Rekrutacja/Rejestracja

Kandydat po dokonaniu rejestracji, składa komplet wymaganych dokumentów do Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej, a na kierunkach określonych w ust. 3 i 4, w wyznaczonym terminie, przystępuje do egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej.

6. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji kandydat potwierdza podjęcie studiów. Brak takiego potwierdzenia powoduje skreślenie kandydata z listy osób przyjętych.

7. Kandydaci na studia na kierunkach: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oraz Pedagogika – specjalności nauczycielskie, Dietetyka, Pielęgniarstwo, Ratownictwo medyczne, Wychowanie fizyczne oraz Fizjoterapia, są zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do na­uki na wybranym kierunku studiów (skierowania wydawane są w sekretariatach instytutów lub przez Instytutowe Komisje Rekrutacyjne).

 

Harmonogram rekrutacji

 

 

baner 2018 1300x300 pwszul2018

 

 Harmonogram rekrutacji uzupełniającej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w rok akademickim 2018/2019:

 

 

 Etap rekrutacji

Terminy

Informacja

 

Elektroniczna rejestracja kandydatów
na studia pierwszego,
drugiego stopnia
oraz jednolite studia magisterskie

 1 sierpnia – 21 września 2018 r.

strona internetowa:
www.pwsz-ns.edu.pl

zakładka:
https://wd.pwsz-ns.edu.pl/Rekrutacja/Rejestracja

Szczegółowych informacji o rekrutacji udziela
Dział Spraw Studenckich i Kształcenia PWSZ
informacja telefoniczna: tel.: 18 443 45 45,
wew. 107, 108.

Przyjmowanie wymaganej dokumentacji przez Instytutowe Komisje Rekrutacyjne

3  -  21 września 2018 r.

UWAGA!

Kandydaci zgłaszają się z kompletem dokumentów (zakładka:  Wymagane dokumenty) w tym terminie osobiście, bądź reprezentowani są przez upoważnioną osobę (wzór pełnomocnictwa znajduje się
na stronie internetowej).

Egzaminy wstępne –
studia pierwszego stopnia w Instytucie Pedagogicznym

 


21 września 2018 r.

zakładka:

http://pwsz-ns.edu.pl/rekrutacja/egzaminy-rozmowa-kwalifikacyjna

Egzaminy wstępne –
studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie
w Instytucie Kultury Fizycznej

Egzaminy wstępne –
studia drugiego stopnia w Instytucie Ekonomicznym

Rozmowa kwalifikacyjna –
studia drugiego stopnia w Instytucie Pedagogicznym

Ogłoszenie wyników rekrutacji

24 września 2018 r.

zakładka: Wyniki rekrutacji

Potwierdzenie podjęcia studiów

24 - 28 września 2018 r.

 

UWAGA!

Osoby przyjęte, zobowiązane są do pisemnego potwierdzenia podjęcia studiów w sekretariacie instytutu

 

 

 

 

PRZEJDŹ DO ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI NA STUDIA

 

 

 

 

 

Więcej informacji w zakładce "Rekrutacja" oraz na stronach poszczególnych instytutów.