Informacje na temat JSA:

Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, począwszy od 2019 r., wszystkie pisemne prace dyplomowe podlegają obowiązkowej weryfikacji pod kątem samodzielności wykonania przez Jednolity System Antyplagiatowy (JSA).

https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/o-jsa/

Regulamin antyplagiatowy:

Zasady kontroli antyplagiatowej prac dyplomowych w Uczelni określa Regulamin antyplagiatowy stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 25/2019 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 30 kwietnia 2019 r.

http://www.pwsz-ns.edu.pl/dla-studenta/akty-prawne#regulaminy

Logowanie do ASAP:

https://asap.pwsz-ns.edu.pl