1-39

Nr uchwały data W sprawie:
1/2014 31.01.2014r. strategii rozwoju uczelni 
2/2014 21.02.2014r. zmieniająca regulamin studiów
3/2014 21.02.2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2014/2015
4/2014 21.02.2014r. utworzenia kursu dokształcającego "Podstawy projektowania w systemie Catia" oraz uchwalenia programu kształcenia
5/2014 21.02.2014r. utworzenia kursu dokształcającego "Podstawy projektowania obrabiarek sterowanych numerycznie w systemie MTS" oraz uchwalenia programu kształcenia
6/2014 21.02.2014r. zatwierdzenia planu inwestycji i remontów na 2014 rok
7/2014 21.02.2014r. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerskiej współpracy z Federalną Państwową Budżetową Instytucją Oświatową Wyższego Szkolnictwa Zawodowego "Tulskim Państwowym Uniwersytetem w Tule" w Federacji Rosyjskiej
8/2014 21.02.2014r.

zatwierdzenia sprawozdania pełnomocnika rektora ds. jakości kształcenia za rok akademicki 2013/2014

załącznik

9/2014 16.05.2014r. ustalenia warunków i trybu rekrutacji oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016
10/2014 16.05.2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planu i programu studiów dla kierunku "Informatyka" , na studiach pierwszego stopnia
11/2014 16.05.2014r. likwidacji specjalności kształcenia na studiach podyplomowych, utworzonych w Instytucie Ekonomicznym
12/2014 16.05.2014r. likwidacji specjalności kształcenia na studiach podyplomowych, utworzonych w Instytucie Pedagogicznym
13/2014 16.05.2014r. likwidacji specjalności kształcenia na studiach podyplomowych, utworzonych w Instytucie Technicznym
14/2014 16.05.2014r. likwidacji kursów dokształcajacych, utworzonych w Instytucie Technicznym
15/2014 16.05.2014r. likwidacji kursu dokształcajacego, utworzonego w Instytucie Technicznym
16/2014 16.05.2014r. przyjęcia sprawozdania z rodziału i rozliczenia środków finansowych na cele studenckie za rok 2013
17/2014 16.05.2014r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok
18/2014 16.05.2014r. zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2014 rok
19/2014 16.05.2014r. przyjęcia regulaminu pracy Senatu
20/2014 27.06.2014r. określenia zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2014/2015
21/2014 27.06.2014r. obniżenia JM Rektorowi wymiaru zajęć dydaktycznych
22/2014 27.06.2014r. ustalenia liczby miejsc na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2014/2015
23/2014 27.06.2014r. określenia efektów kształcenia dla kierunku „Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw”, na studiach drugiego stopnia, profil praktyczny
24/2014 27.06.2014r.

utworzenia specjalności kształcenia na kierunku „Ekonomia” – studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

załącznik nr 1
załącznik nr 2

25/2014 27.06.2014r.

uchwałę w sprawie uchwalenia planu i programu studiów dla kierunku „Informatyka”, na studiach pierwszego stopnia

załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3

26/2014 27.06.2014r. utworzenia specjalności kształcenia „Zarządzanie zasobami ludzkimi” na studiach podyplomowych oraz uchwalenia programu kształcenia
27/2014 27.06.2014r. utworzenia specjalności kształcenia „Rozwijanie umiejętności wychowawczych i psychoprofilaktycznych nauczycieli – wychowawców gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych” na studiach podyplomowych oraz uchwalenia programu kształcenia
28/2014 27.06.2014r. utworzenia w kursu dokształcającego „Kurs podstawowy systemu językowo-migowego” oraz uchwalenia programu kształcenia
29/2014 27.06.2014r. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerskiej współpracy z Narodowym Uniwersytetem Lotniczym w Kijowie na Ukrainie
30/2014 27.06.2014r. uchwałę w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu
31/2014 10.10.2014r. powierzenia prowadzenia wykładów nauczycielom akademickim, nieposiadającym stopnia naukowego
32/2014 10.10.2014r. powierzenia prowadzenia seminarium dyplomowego nauczycielom akademickim, nieposiadającym stopnia naukowego
33/2014 10.10.2014r. utworzenia specjalności kształcenia „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” na studiach podyplomowych oraz uchwalenie programu kształcenia
34/2014 10.10.2014r. zaopiniowania wniosku Rektora o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia dla studentów Państwowej wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na rok akademicki 2014/2015
35/2014 10.10.2014r.

określenia wzorów umów zawieranych ze studentami

załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4

36/2014 10.10.2014r. określenia wzorów umów o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone na studiach podyplomowych i kursach dokształcających.
37/2014 10.10.2014r. tematyki posiedzeń Senatu na rok akademicki 2014/15.
38/2014 21.11.2014r. powołania składu osobowego Komisji Statutowo-Regulaminowej
39/2014 21.11.2014r. powołania składu osobowego Komisji ds. Dydaktycznych