Uchwały Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

 

1-50

Nr uchwały data W sprawie:
 1/2016  19.02.2016r. utworzenia kierunku „Mechatronika” na studiach drugiego stopnia o profilu praktycznym
 2/2016  19.02.2016r.

 określenia opisu efektów kształcenia dla tworzonego kierunku „Mechatronika”, na studiach drugiego stopnia o profilu praktycznym

załącznik nr 1

 3/2016  19.02.2016r. zniesienia na kierunku „Zarządzanie i inżynieria produkcji”, na studiach pierwszego stopnia specjalności kształcenia „ekoenergetyka”
 4/2016  19.02.2016r. utworzenia na kierunku „Zarządzanie i inżynieria produkcji”, na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym specjalności kształcenia „inżynieria systemów ekoenergetycznych”
 5/2016  19.02.2016r. przekształcenia studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na studia o profilu praktycznym na kierunku „Informatyka”
 6/2016  19.02.2016r. przekształcenia studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na studia o profilu praktycznym na kierunku „Mechatronika”
 7/2016  19.02.2016r. przekształcenia studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na studia o profilu praktycznym na kierunku „Zarządzanie i inżynieria produkcji”
 8/2016  19.02.2016r.

określenia opisu efektów kształcenia dla kierunku „Informatyka” na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym

załącznik

 9/2016  19.02.2016r.

określenia opisu efektów kształcenia dla kierunku „Mechatronika” na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym

załącznik

 10/2016  19.02.2016r.

określenia opisu efektów kształcenia dla kierunku „Zarządzanie i inżynieria produkcji” na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym

załącznik

 11/2016  19.02.2016r.

uchwalenia programu studiów, w tym planu studiów, dla kierunku „Filologia”, na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym

załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4
załącznik 5
załącznik 6
załącznik 7

 12/2016  19.02.2016r.

uchwalenia programu studiów, w tym planu studiów, dla kierunku „Wychowanie fizyczne”, na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym

załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4

 13/2016  19.02.2016r. uchwałę w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat
 14/2016  19.02.2016r.

oceny funkcjonowania uczelnianego systemu zapewniania jakości kształcenia

załącznik

 15/2016  19.02.2016r.

zatwierdzenia planu inwestycji i remontów na 2016 rok

załącznik

 16/2016 15.04.2016r.

zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego

załącznik

 17/2016  15.04.2016r. utworzenia kierunku „Lingwistyka dla biznesu” na studiach pierwszego stopnia, o profilu praktycznym
 18/2016 15.04.2016r.

określenia opisu efektów kształcenia dla tworzonego kierunku „Lingwistyka dla biznesu”, na studiach pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

załącznik

 19/2016  15.04.2016r. zniesienia specjalności kształcenia „fundusze i projekty Unii Europejskiej" na kierunku „Ekonomia”, na studiach pierwszego stopnia
 20/2016 15.04.2016r.

uchwalenia programu studiów, w tym planu studiów, dla kierunku „Ekonomia”, na studiach pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

załącznik
załącznik
załącznik
załącznik
załącznik
załącznik
załącznik
załącznik

 21/2016  15.04.2016r. utworzenia specjalności kształcenia „wychowanie fizyczne w służbach mundurowych”, na kierunku „Wychowanie fizyczne”, na studiach pierwszego stopnia, o profilu praktycznym
 22/2016 15.04.2016r.

uchwalenia programu studiów, w tym planu studiów, dla kierunku „Wychowanie fizyczne”, na studiach pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

załącznik

 23/2016 15.04.2016r. zniesienia specjalności kształcenia na kierunku „Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych”, na studiach pierwszego stopnia, o profilu praktycznym
 24/2016 15.04.2016r. utworzenia nauczycielskiej specjalności kształcenia „edukacja artystyczna z terapią zajęciową i arteterapią” na kierunku „Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych”, na studiach pierwszego stopnia, o profilu praktycznym
 25/2016 15.04.2016r. utworzenia nienauczycielskiej specjalności kształcenia „sztuki wizualne z grafiką projektową i fotografią” na kierunku „Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych”, na studiach pierwszego stopnia, o profilu praktycznym
 26/2016  15.04.2016r.

uchwalenia zmian w programie studiów, w tym planie studiów, dla kierunku „Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych”, na studiach pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

załącznik
załącznik
załącznik

 27/2016  15.04.2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego
 28/2016  15.04.2016r. określenia zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego
 29/2016  15.04.2016r. ustalenia warunków, trybu i terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia drugiego stopnia o profilu praktycznym kierunku „Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw” w roku akademickim 2016/2017
 30/2016  15.04.2016r. ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia o profilu praktycznym pierwszego i drugiego stopnia, w roku akademickim 2017/2018
31/2016 15.04.2016r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu prowadzenia prac badawczych przez nauczycieli akademickich

załącznik

 32/2016  15.04.2016r.

przyjęcia sprawozdania z rozdziału i rozliczenia środków finansowych na cele studenckie za 2015 rok

załącznik

 33/2016  20.05.2016r.

uchwalenia zmian w programie studiów, w tym planie studiów, dla kierunku „Pedagogika”, na studiach drugiego stopnia, o profilu praktycznym

załącznik
załącznik
załącznik
załącznik

 34/2016  20.05.2016r. określenia warunków zwalniania studentów z obowiązku odbycia praktyki zawodowej
 35/2016  20.05.2016r.

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok

załącznik

 36/2016  20.05.2016r.

zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego na 2016 rok

37/2016 24.06.2016 r.

uchwalenia programu studiów, w tym planu studiów, dla kierunku „Lingwistyka dla biznesu”, na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym

        załącznik

38/2016 24.06.2016 r. przeznaczenia dodatkowych środków finansowych na zakup literatury dla kierunku „Lingwistyka dla biznesu”
39/2016 24.06.2016 r.

uchwalenia programu studiów, w tym planu studiów, dla kierunku „Mechatronika”, na studiach drugiego stopnia o profilu praktycznym

        załącznik 1.1
        załącznik 1.2
        załącznik 2.1
        załącznik 2.2

40/2016 24.06.2016 r. przeznaczenia dodatkowych środków finansowych na zakup literatury dla kierunku „Mechatronika”
41/2016 24.06.2016 r.

uchwalenia programu studiów, w tym planu studiów, dla kierunku „Informatyka”, na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym

        załącznik1
        załącznik2

42/2016 24.06.2016 r.

uchwalenia programu studiów, w tym planu studiów, dla kierunku „Mechatronika”, na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym

        załącznik 1.1
        załącznik 1.2
        załącznik 2.1
        załącznik 2.2

43/2016 24.06.2016 r.

uchwalenia programu studiów, w tym planu studiów, dla kierunku „Zarządzanie i inżynieria produkcji”, na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym

        załącznik 1.1
        załącznik 1.2
        załącznik 1.3
        załącznik 2.1
        załącznik 2.2
        załącznik 2.3

44/2016 24.06.2016 r.

uchwalenia zmian w programie studiów, w tym planie studiów, dla kierunku „Pielęgniarstwo”, na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym

        załącznik
        załącznik

45/2016 24.06.2016 r.

uchwalenia zmian w programie studiów, w tym planie studiów, dla kierunku „Ratownictwo medyczne”, na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym

        załącznik
        załącznik
        załącznik     
        załącznik
    

46/2016 24.06.2016 r.

uchwalenia zmian w programie studiów, w tym planie studiów, dla kierunku „Pedagogika”, na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym

        załącznik 1
        załącznik 2.1
        załącznik 2.2
        załącznik 2.3
        załącznik 2.4
        załącznik 2.5
        załącznik 2.6
        załącznik 3.1
        załącznik 3.2

47/2016 24.06.2016 r. określenia zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017
48/2016 24.06.2016 r. ustalenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego oraz drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017
49/2016 24.06.2016 r.

określenia wzorów umów zawieranych ze studentami

        załącznik 1
        załącznik 2
        załącznik 3
        załącznik 4
        załącznik 5

50/2016 24.06.2016 r. zmiany w planie rzeczowo – finansowym na 2016 rok