Zarządzenia Rektora 2015 (1-49)

Zarządzenia Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

1-49

Nr
zarządzenia
data w sprawie
1/2015  08.01.2015 r.  powołania Komisji Przetargowej
2/2015  09.01.2015 r.  ustalenia kosztu wyżywienia studentów
3/2015  09.01.2015 r.  udzielenia pełnomocnictwa ogólnego do dokonywania czynności przez kanclerza w granicach zwykłego zarządu
4/2015  15.01.2015 r.  powołania Komisji Przetargowej
5/2015  15.01.2015 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. stypendiów dla pracowników i studentów
6/2015  26.01.2015 r.  powołania Komisji Negocjacyjnej
7/2015  30.01.2015 r.  powołania Komisji Przetargowej
8/2015  04.02.2015 r.  powołania Komisji Przetargowej
9/2015  05.02.2015 r.  powołania Komisji Przetargowej
10/2015  10.02.2015 r.  powołania Komisji Przetargowej
11/2015  19.02.2015 r.  powołania Komisji Przetargowej
12/2015  26.02.2015 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminarza rekrutacji na rok akademicki 2014/2015
13/2015  26.02.2015 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
14/2015  20.03.2015 r.  powołania Komisji Przetargowej
15/2015  25.03.2015 r.  wprowadzenia księgi dyplomów w wersji elektronicznej
16/2015  25.03.2015 r.  dodatkowego dnia wolnego od zajęć dydaktycznych
17/2015  1.04.2015 r.  wprowadzenia wzoru uczelnianego świadectwa ukończenia kursu „Przygotowanie pedagogiczne dla studentów specjalności Pedagogika resocjalizacyjna na podbudowie programowej studiów pierwszego stopnia” obowiązującego w roku akademickim 2014/2015 oraz zasad jego wypełniania
18/2015  16.04.2015 r.

 wprowadzenia procedur dotyczących Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

załącznik

19/2015  16.04.2015 r.

wzorów dokumentów dotyczących funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

załącznik

20/2015  30.04.2015 r.  powołania Komisji Przetargowej
21/2015  7.05.2015 r.  powołania Komisji Rekrutacyjnych
22/2015  7.05.2015 r.  przyznania dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym
23/2015  7.05.2015 r.  ustalenia terminarza rekrutacji na rok akademicki 2015/2016
24/2015  8.05.2015 r.  godzin wolnych od zajęć dydaktycznych
25/2015  13.05.2015 r.  powołania Komisji Przetargowej
26/2015  22.05.2015 r. powołania Komisji Przetargowej
27/2015  27.05.2015 r.  dnia wolnego od zajęć dydaktycznych
28/2015  27.05.2015 r.  powierzenia obowiązków komisjom rekrutacyjnym i egzaminacyjnym podczas rekrutacji na rok akademicki 2015/2016
29/2015  27.05.2015 r.  opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia
30/2015  9.06.2015 r.  powołania Komisji Przetargowej
31/2015  12.06.2015 r.  organizacji roku akademickiego 2015/2016
32/2015  12.06.2015 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie ramowego regulaminu dyplomowania studentów
33/2015  12.06.2015 r.  opłat za zajęcia dydaktyczne
34/2015  25.06.2015 r.  ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
załącznik
35/2015  25.06.2015 r. ustalenia wynagrodzenia z tytułu sprawowania opieki nad studentami odbywającymi praktyki zawodowe
37/2015  30.06.2015 r.  powołania Komisji Przetargowej
38/2015  25.06.2015 r.  wysokości opłat za usługi edukacyjne, świadczone na studiach podyplomowych i kursach dokształcających w roku akademickim 2015/2016
39/2015  25.06.2015 r.  powołania Komisji Przetargowej
40/2015  14.07.2015 r. powołania Komisji Przetargowej
41/2015  17.07.2015 r.  ustalenia terminarza rekrutacji na studia drugiego stopnia o profilu praktycznym kierunku Pielęgniarstwo w roku akademickim 2015/2016
42/2015  17.07.2015 r.  opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo
43/2015  17.07.2015 r.  powołania Komisji Przetargowej
44/2015  24.07.2015 r.  ustalenia terminarza rekrutacji na studia drugiego stopnia o profilu praktycznym kierunku Pedagogika w roku akademickim 2015/2016
45/2015  24.07.2015 r.  opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach drugiego stopnia na kierunku Pedagogika
46/2015  13.08.2015 r.  powołania Komisji Przetargowej
46a/2015  14.08.2015 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za wydawane dokumenty
47/2015  18.08.2015 r.  powołania Komisji Przetargowej
48/2015  27.08.2015 r.  powołania Komisji Przetargowej
49/2015 27.08.2015 r.  powołania Komisji Przetargowej

 

50-101

 

 Nr

zarządzenia

data   w sprawie
 50/2015  1.09.2015 r.  dokumentowania przebiegu studiów
 52/2015  9.09.2015 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wynagrodzenia z tytułu sprawowania opieki nad studentami odbywającymi praktyki zawodowe
 53/2015  11.09.2015 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 54/2015  11.09.2015 r.

 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej

55/2015  11.09.2015 r.  powołania komisji konkursowej w Instytucie Kultury Fizycznej
56/2015  11.09.2015 r.  powołania komisji konkursowej w Instytucie Ekonomicznym
57/2015  11.09.2015 r.  powołania komisji konkursowych w Instytucie Pedagogicznym
58/2015  11.09.2015 r.  powołania komisji konkursowej w Instytucie Języków Obcych
59/2015  11.09.2015 r.  powołania komisji konkursowej w Instytucie Zdrowia
60/2015  11.09.2015 r.   powołania komisji konkursowych w Instytucie Technicznym
61/2015  15.09.2015 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
62/2015  15.09.2015 r.  okresowej oceny pracy nauczycieli akademickich
63/2015  15.09.2015 r.  podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów pierwszego i drugiego stopnia
64/2015  17.09.2015 r.  zmiany ustalonej liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w roku akademickim 2015/2016
65/2015  23.09.2015 r.  opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo
66/2015  23.09.2015 r.  regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów
67/2015  28.09.2015 r.  powołania Komisji Przetargowej
68/2015  6.10.2015 r.  powołania Komisji Przetargowej
69/2015  14.10.2015 r.  powołania Komisji Przetargowej
70/2015  22.10.2015 r.  powołania Komisji Przetargowej
71/2015  22.10.2015 r.  powołania Komisji Przetargowej
72/2015  26.10.2015 r.  powołania Zespołu ds. badań i współpracy naukowej
73/2015  26.10.2015 r.  ustalenia stawek wynagrodzenia nauczycieli akademickich za pracę w godzinach ponadwymiarowych oraz dodatkowych elementów dokumentowania przydziału zajęć dydaktycznych i rozliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2015/2016
74/2015  27.10.2015 r.  organizacji i przeprowadzenia ćwiczeń związanych z próbną ewakuacją pracowników i studentów Instytutu Technicznego w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na temat: „Sprawdzenie przyjętych założeń wynikających z procesu ewakuacji w obiekcie użyteczności publicznej, jakim jest uczelnia wyższa”
75/2015  27.10.2015 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarowania majątkiem trwałym
76/2015  27.10.2015 r.  wprowadzenia instrukcji gospodarki kasowej
77/2015  28.10.2015 r.  dnia wolnego od zajęć dydaktycznych
78/2015  9.11.2015 r.  powołania Komisji Przetargowej
79/2015  9.11.2015 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
80/2015  12.11.2015 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów
81/2015  12.11.2015 r.  dnia wolnego od pracy
82/2015  16.11.2015 r.  powołania Komisji Przetargowej
83/2015  18.11.2015 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
84/2015  19.11.2015 r.  powołania uczelnianych komisji stypendialnych
85/2015  23.11.2015 r.  powołania Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia oraz Instytutowych Komisji ds. Jakości Kształcenia
86/2015  26.11.2015 r.

 trybu i warunków organizacji oraz rozliczania konferencji naukowych

87/2015  30.11.2015 r.  powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów
88/2015  30.11.2015 r.  powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów
89/2015  7.12.2015 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentowania przebiegu studiów
90/2015  8.12.2015 r.  szczegółowych zasad projektowania i prowadzenia dokumentacji programowej studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń
91/2015  9.12.2015 r.  przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji
92/2015  9.12.2015 r. aktualizacji programów komputerowych systemu informatycznego 
93/2015  14.12.2015 r.  dnia wolnego od zajęć dydaktycznych
94/2015  18.12.2015 r.  powołania Komisji rektorskiej ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
95/2015  22.12.2015 r.  w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji programowej studiów pierwszego i drugiego stopnia
96/2015  28.12.2015 r.  powołania rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli akademickich
97/2015  30.12.2015 r.  ustalenia ramowego zakresu obowiązków dla prorektorów w kadencji 2015 - 2019
98/2015  30.12.2015 r.

 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

załącznik

99/2015  30.12.2015 r.  powołania Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Studentów
100/2015  30.12.2015 r.  wprowadzenia prac dyplomowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu do ogólnopolskiego repozytorium pisemnych prac dyplomowych
101/2015  30.12.2015 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Polityki (zasad) rachunkowości w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu.
102/2015  30.12.2015 r.

 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wydawnictwa Uczelnianego

załącznik

103/2015  30.12.2015 r.  powołania Komitetu Redakcyjnego Wydawnictwa Naukowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na kadencję 2015-2019
104/2015  30.12.2015 r.  powołania Rady Naukowej Wydawnictwa Naukowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na kadencję 2015-2019
105/2015  30.12.2015 r.  ustalenia wysokości wynagrodzenia za recenzowanie publikacji naukowych