Zarządzenia Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w 2017 r.

1-50

Numer zarządzenia  Data  W sprawie  Akty powiązane
 1/2017  02.01.2017 r.

 w sprawie ustalenia kosztu wyżywienia studentów

 
 2/2017  23.01.2017 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów

 Zarządzenie Nr 59/2016 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 19 września 2016 r. w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów

załącznik do Zarządzenia Nr 59/2016 Rektora PWSZ w Nowym Sączu

Zarządzenie Nr 64/2016 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 28 października 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów

3/2017 24.01.2017 r.  w sprawie kalkulacji kosztów oraz zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne, świadczone na studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach

Zarządzenie Nr 23/2010 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych i kursach dokształcających

Zarządzenie Nr 52/2014 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 17 października 2014 r. w sprawie kalkulacji kosztów oraz zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne, świadczone na studiach podyplomowych, kursach dokształcających i szkoleniach

 

4/2017 25.01.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
5/2017 31.01.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów

Zarządzenie Nr 87/2015 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów

Zarządzenie Nr 10/2016 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 24 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów

Zarządzenie Nr 13/2016 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów 

6/2017 08.02.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
7/2017 08.02.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
8/2017 08.02.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
9/2017 08.02.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów Zarządzenie Nr 88/2015 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów  
10/2017 15.03.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
11/2017 15.03.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
12/2017 20.03.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej Komisji ds. likwidacji rzeczowych składników majątku trwałego Zarządzenie Nr 37/2016 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie powołania stałej Komisji ds. likwidacji rzeczowych składników majątku trwałego  
13/2017 21.03.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
14/2017 27.03.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
15/2017 28.03.2017 r. w sprawie polityki kadrowej, prowadzonej w odniesieniu do nauczycieli akademickich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu  
16/2017 03.04.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
17/2017 07.04.2017 r. w sprawie dnia wolnego od zajęć dydaktycznych  
18/2017 18.04.2017 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji zajęć z wychowania fizycznego  
19/2017 24.04.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
20/2017 24.04.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
21/2017 28.04.2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych  
22/2017 28.04.2017 r. w sprawie ustalenia terminarza rekrutacji na rok akademicki 2017/2018  
23/2017 28.04.2017 r. w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia od roku akademickiego 2017/2018  
24/2017 28.04.2017 r. w sprawie powierzenia obowiązków komisjom rekrutacyjnym i egzaminacyjnym podczas rekrutacji na rok akademicki 2017/2018  
25/2017 28.04.2017 r. w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym w roku akademickim 2017/2018  
26/2017 11.05.2017 r. w sprawie godzin wolnych od zajęć dydaktycznych  
27/2017 11.05.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
28/2017 11.05.2017 r. w sprawie trybu i zasad finansowania kosztów przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych oraz nostryfikacyjnych  
29/2017 19.05.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminarza rekrutacji na rok akademicki 2017/2018  
30/2017 19.05.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia od roku akademickiego 2017/2018   
31/2017 19.05.2017 r.

w sprawie ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego Instytutu Pedagogicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu 

załącznik

 
32/2017 20.06.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
33/2017 21.06.2017 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne  
34/2017 21.06.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
35/2017 23.06.2017 r. w sprawie opłat związanych z odbywaniem studiów  
36/2017 23.06.2017 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów pierwszego i drugiego stopnia  
37/2017 26.06.2017 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018  
38/2017 30.06.2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2017/2018, związane z prowadzeniem studiów podyplomowych i kursów  
39/2017 03.07.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
40/2017 07.07.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
41/2017 07.07.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
42/2017 12.07.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
43/2017 12.07.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej w Instytucie Kultury Fizycznej  
44/2017 12.07.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych w Instytucie Technicznym  
45/2017 12.07.2017 r. w sprawie wprowadzenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz zasad jego wypełniania  
46/2017 12.07.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kursów i szkoleń  
47/2017 14.07.2017 r. w sprawie wprowadzenia wzoru świadectwa ukończenia kursu dokształcającego oraz zasad jego wypełniania  
48/2017 14.07.2017 r. w sprawie wprowadzenia wzoru zaświadczenia o ukończeniu szkolenia  
49/2017 17.07.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
50/2017 18.07.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  

 

51-100

Numer zarządzenia

Data W sprawie Akty powiązane
51/2017 26.07.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
52/2017 26.07.2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia z tytułu sprawowania opieki nad studentami odbywającymi praktyki zawodowe  
53/2017 07.08.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
 54/2017  04.09.2017 r.  w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia nauczycieli akademickich za pracę w godzinach ponadwymiarowych w roku akademickim 2017/2018  
55/2017 06.09.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
56/2017 07.09.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
57/2017 11.09.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
58/2017 19.09.2017 r. w sprawie powołania Komisji  
59/2017 20.09.2017 r. w sprawie powołania komisji ds. przekazania składników majątkowych oraz akt spraw w Instytucie Pedagogicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu  
60/2017 20.09.2017 r. w sprawie oddawania do odpłatnego korzystania nieruchomości stanowiących własność Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu  
61/2017 25.09.2017 r. w sprawie zmiany ustalonej liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych pierwszego oraz drugiego stopnia, w roku akademickim 2017/2018  
62.2017 25.09.2017 r. w sprawie organizacji obchodów Jubileuszu: „20 lat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu”  
63/2017 29.09.2017 r.

w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów

załącznik

 
64/2017 29.09.2017 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne  
65/2017 29.09.2017 r. w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji  
66/2017 29.09.2017 r.

 w sprawie ramowego regulaminu dyplomowania studentów

załącznik

 
67/2017 29.09.2017 r.

w sprawie określenia wzorów decyzji administracyjnych związanych z tokiem studiów

 załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 8

załącznik nr 9

załącznik nr 10

załącznik nr 11

załącznik nr 12

załącznik nr 13

załącznik nr 14

załącznik nr 15

załącznik nr 16

 
68/2017 02.10.2017 r.

w sprawie wprowadzenia procedur dotyczących Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

załącznik Nr 3

załącznik Nr 4

załącznik Nr 5

załącznik Nr 6

załącznik Nr 7

załącznik Nr 8

załącznik Nr 9

załącznik Nr 10

załącznik Nr 11

załącznik Nr 12

 
69/2017 02.10.2017 r.

w sprawie wzorów dokumentów dotyczących funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

 
70/2017 05.10.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
71/2017 05.10.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego określającego zasady funkcjonowania w Uczelni Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac   
72/2017 05.10.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie składu Rady Naukowej Wydawnictwa Naukowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na kadencję 2015-2019  
73/2017 24.10.2017 r. w sprawie dnia wolnego od zajęć dydaktycznych  
74/2017 24.10.2017 r. w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2017 roku  
75/2017 31.10.2017 r. w sprawie przekształcenia zakładów w Instytucie Pedagogicznym  
76/2017 31.10.2017 r. w sprawie utworzenia Zakładu Pedagogiki i Nauk Pomocniczych w Instytucie Pedagogicznym  
77/2017 06.11.2017 r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia ćwiczeń związanych z próbną ewakuacją pracowników i studentów Instytutu Języków Obcych w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na temat: „Sprawdzenie przyjętych założeń wynikających z procesu ewakuacji w obiekcie użyteczności publicznej, jakim jest uczelnia wyższa”  
78/2017 08.11.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne  
79/2017 09.11.2017 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Edukacji Plastycznej w Instytucie Pedagogicznym  
80/2017 10.11.2017 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej i odwoławczej komisji stypendialnej  
81/2017 10.11.2017 r. w sprawie przeprowadzenia skontrum księgozbioru Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu oraz powołania Komisji skontrowej   
82/2017 10.11.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
83/2017 10.11.2017 r.

w sprawie wprowadzenia do realizacji szczegółowego programu obchodów Jubileuszu: „20 lat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu”

załącznik

 
84/2017 15.11.2017 r.

w sprawie ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego Instytutu Pedagogicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

załącznik

 
85/2017 22.11.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
86/2017 22.11.2017 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz Instytutowych Komisji ds. Jakości Kształcenia  
87/2017 22.11.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów   
88/2017  22.11.2017 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów  
89/2017 04.12.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
90/2017 12.12.2017 r. w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018 roku  
91/2017 18.12.2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny dokumentacji niearchiwalnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu  
92/2017 20.12.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
93/2017 20.12.2017 r w sprawie aktualizacji programów komputerowych systemu informatycznego  
94/2017 29.12.2017 r. w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  
95/2017 29.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych”  
96/2017 29.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Wydawnictwa Naukowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu”  
97/2017 29.12.2017 r. uchylające Zarządzenie Nr 108/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zasad prowadzenia ewidencji i klasyfikacji wydatków strukturalnych oraz sporządzania sprawozdania Rb-WSb  
98/2017 29.12.2017 r.

w sprawie ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

załącznik

 
99/2017 29.12.2017 r.

w sprawie ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego Instytutu Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

załącznik

 
100/2017 29.12.2017 r.

w sprawie zasad regulujących wyjazdy zagraniczne studentów i pracowników w ramach Programu Erasmus+

załącznik