Konwent PWSZ w Nowym Sączu

Konwent, zgodnie ze Statutem PWSZ, jest organem kolegialnym Uczelni, wspierającym działania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Konwent stanowi forum wymiany myśli i doświadczeń pomiędzy Uczelnią, reprezentowaną przez jej przedstawicieli a interesariuszami zewnętrznymi.

Do kompetencji Konwentu należy w szczególności:

  1. wyrażanie opinii w sprawach rozwoju preferowanych w regionie kierunków kształcenia;
  2. występowanie do Senatu z wnioskami o podjęcie przez Uczelnię starań o utworzenie nowych kierunków studiów lub kierunków i specjalności zawodowych, szczególnie potrzebnych gospodarce regionu;
  3. opiniowanie efektów kształcenia dla kierunków studiów o profilu praktycznym i ogólnoakademickim;
  4. ułatwianie współpracy z regionalnymi pracodawcami;
  5. wspomaganie rozwoju finansowo-gospodarczego Uczelni;
  6. promowanie osiągnięć Uczelni w regionie;
  7. rozpatrywanie wszystkich spraw wnoszonych przez przewodniczącego lub członków Konwentu;
  8. opiniowanie Strategii rozwoju Uczelni.

 

Skład Konwentu

Skład Konwentu
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu
kadencja 2015 – 2019

Przedstawiciele samorządu terytorialnego

 

Ryszard Nowak – prezydent miasta Nowego Sącza

Marek Pławiak – starosta powiatu nowosądeckiego

 

Przedstawiciele pracodawców

 

Beata Martuś-Kołbon – przedstawiciel prezesa firmy „Fakro” sp. z o.o.

Eliza Malczak-Turek – przedstawiciel prezesa firmy „Wiśniowski” sp. z o.o. S.K.A.

......................... – dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu

Mariola Pawlak – dyrektor Centrum Rehabilitacji Tukan w Nowym Sączu

Andrzej Hasslinger – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowym Sączu

 

Przedstawiciele Uczelni

 

Mariusz Cygnar – rektor

Halina Potok – prorektor ds. studenckich i kształcenia

Marek Reichel – prorektor ds. nauki, rozwoju i współpracy

Zbigniew Gorgosz – kanclerz

Zbigniew Ślipek – rektor poprzedniej kadencji

Janusz Pater – prorektor poprzedniej kadencji

Renata Żabecka-Chowaniec – delegat uczelnianych związków zawodowych

 

Przedstawiciele innych organizacji, instytucji i stowarzyszeń

 

Halina Zarotyńska – przewodnicząca Nowosądeckiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

Zygmunt Berdychowski – prezes Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin”

Aleksander Giertler – prezes zarządu Nowosądeckiej Izby Turystycznej

Teresa Igras – dyrektor Centrum Korporacyjnego Banku Pekao S.A.

 

Władze Konwentu

 

Zygmunt Berdychowski – przewodniczący

Marek Pławiak – z-ca przewodniczącego