„Aktywny Samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Adresaci programu:

Dofinansowanie może uzyskać osoba, która:

 • posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Dofinansowanie obejmuje:

 • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia,
 • dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego,
 • opłatę za naukę (czesne).

Warunkami złożenia wniosku jest:

 • zarejestrowanie się na Platformie SOW (System Obsługi Wsparcia)
 • Finansowego ze środków PFRON – TERAZ DODATKOWO PREMIOWANE! https://portal-sow.pfron.org.pl
  posiadanie adresu poczty elektronicznej,
  posiadanie Kwalifikowanego podpisu elektronicznego (płatny) lub profilu zaufanego ePUAP (darmowy).

Kontakt w sprawie składania wniosków:

Dla osób zamieszkałych na terenie miasta Nowego Sącza:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu - Referat.ds Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych,
Nowy Sącz, ul. Żywiecka 13, tel. 18 444 36 24 w.56, http://mops.nowysacz.pl/

Dla osób zamieszkałych na terenie powiatu nowosądeckiego:

PCPR Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 72 A, tel. 184438251, http://www.pcpr-ns.pl

UWAGA! Osoby zamieszkałe poza w/w rejonami powinny kontaktować się z placówkami PCPR lub MOPS właściwymi dla ich miejsca zamieszkania.

Wnioski dotyczących roku akademickiego 2020/2021 (semestr letni) należy składać w terminie do 31 marca 2021 roku

Dodatkowe informacje dotyczące pomocy w ramach programu „Aktywny samorząd - Moduł II”

Więcej informacji dotyczących programów PFRON, dostępne stronie: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/

 

System Obsługi Wsparcia – nowoczesna platforma wspierająca działania na rzecz osób z niepełnosprawnością - prezentacja

Kliknij, aby zapoznać się z prezentacją platformy Systemu Obsługi Wsparcia osób z niepełnosprawnością