Ogłoszenie UKS w sprawie świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ w Nowym Sączu w roku akademickim 2021/2022

Ogłoszenie UKS w sprawie świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ w Nowym Sączu w roku akademickim 2021/2022

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało broszurę informacyjną skierowaną do studentów, dotyczącą możliwości ubiegania się na studiach o wsparcie finansowe, w ramach bezzwrotnych świadczeń, w formie stypendiów i zapomóg finansowanych z budżetu państwa oraz kredytów studenckich z dopłatami do oprocentowania.

Bliższe informacje patrz: broszura

Konto w Platformie edukacyjnej Moodle tworzy się dla studenta w momencie wygenerowania pierwszego kursu dla jego grupy.

Dane logowania do Moodle (login i hasło) są takie same jak do Wirtualnego Dziekanatu.

Instrukcja korzystania z Platformy edukacyjnej Moodle

Uwaga Studenci!

Konta w Microsoft Office 365 dla studentów pierwszego roku będą dostępne od 1 października 2021 r.

Proszę zapoznać się z Instrukcją korzystania z aplikacji Microsoft TEAMS:

Instrukcja korzystania z aplikacji Microsoft TEAMS

oraz Regulaminem korzystania z darmowej usługi „Microsoft Office 365 A1” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu:

https://bip.malopolska.pl/api/files/2357995

Stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2021/2022 - szczegółowe informacje.

Wniosek o przyznanie stypendium przygotowany zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów należy złożyć w formie dokumentu elektronicznego na adres e-PUAP:

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU (pwszns)

do Działu Spraw Studenckich i Kształcenia w terminie

do 12 października 2021 roku

Wniosek o udzielenie kredytu można składać w formie papierowej lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w następujących instytucjach:

PKO Bank Polski S.A.,

Bank PEKAO S.A.,

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),

SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Do wniosku o udzielenie kredytu dołącza się:

  1. oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie członków rodziny wnioskodawcy za poprzedni rok,
  2. zaświadczenie szkoły wyższej potwierdzające, że wnioskodawca jest studentem, albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia,
  3. dokumenty wymagane przez instytucję kredytującą dla celów oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłat kredytu.

Podstawowym warunkiem zawarcia umowy kredytu jest spełnienie kryterium dochodowego. W roku akademickim 2021/2022 maksymalny dochód na osobę w rodzinie uprawniający do otrzymania kredytu został ustalony w wysokości 3000 zł (kwota netto).

O kredyt studencki można ubiegać się przez cały rok. Decyzja kredytowa powinna zapaść w ciągu 30 dni. O kredyt może się ubiegać student do ukończenia 30 roku życia.

Szczegółowe informacje:

Ustawa (art. 98–103) – http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001668/U/D20181668Lj.pdf

Rozporządzenie – http://student.us.edu.pl/sites/student.us.edu.pl/files/imce/kredyty_rozporzadzenie_2018.pdf

Informacje na stronie ministerstwa – https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kredyty-studenckie

Informacje ogólne

Telefoniczna forma wsparcia psychologicznego dla studentów

Poradnie psychologiczne świadczące usługi w ramach NFZ

 

„Strefa komfortu PSRP” to projekt skierowany do wszystkich studentów z całej Polski polegający na wsparciu psychologicznym. W ramach tej inicjatywy każdy student ma możliwość skorzystania z indywidualnej pomocy online oraz wzięcia udziału w webinariach prowadzonych przez specjalistów. Dzięki temu projektowi można uzyskać odpowiedź na nurtujące często pytania, m.in. w jaki sposób radzić sobie z lękiem, jak produktywnie wykorzystać czas oraz jakie sygnały mogą świadczyć o złym stanie zdrowia psychicznego. Wszystko jest warte rozmowy!

Projekt realizowany w ramach zadania zleconego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Szczegółowe informacje:  https://wsparciepsychologiczne.psrp.org.pl/

 

Zapraszamy studentów, członków Klubu AZS oraz pracowników do korzystania z pływalni.

Godziny otwarcia